Preskoči na glavno vsebino
Reform Support

Finančni sektor in dostop do financiranja

Banke

Vzdrževanje učinkovitega in zanesljivega bančnega sistema je pomembno za doseganje trajnostne gospodarske rasti. Tržno okolje oblikujejo nove digitalne tehnologije, dinamične preference potrošnikov, naraščajoča konkurenca in spreminjajoče se ureditve. Zato nadzorniki redno ocenjujejo in prilagajajo nadzorne prakse, da bi zagotovili učinkovite spodbude in spremljanje bančnega sektorja. Pri tem morajo najti težko dosegljivo ravnovesje za krepitev odpornosti institucij, ne da bi pri tem ogrozili vzdržnost njihovega poslovanja.

PRIMERI PODPORE

 • bonitetni nadzor: izvajanje smernic, priročnikov o nadzoru in usposabljanja Evropskega bančnega organa; razvoj modelov, ki podpirajo nadzorniško oceno
 • nacionalne razvojne banke: razvoj orodij za notranje ocenjevanje, izboljšanje organizacijskih struktur, krepitev zmogljivosti
 • infrastruktura za upravljanje podatkov in programsko opremo: izboljšanje infrastrukture in analiz programske opreme ter izboljšanje sistemov za bonitetno poročanje
 • plačilni sistemi: ocenjevanje plačilnih infrastruktur, razvoj strategij za elektronska plačila
 • nedonosna posojila: razvoj nadzornih orodij za zmanjšanje stopnje nedonosnih posojil in pomoč pri ustanavljanju družb za upravljanje sredstev
Flag of Poland with sky

Komisija je podprla Banko Slovenije pri razvoju dveh modelov, enega za likvidnost in enega za upravljanje obrestnega tveganja nezapadlih depozitov, da bi ocenila upravljanje sredstev in obveznosti banke.

Zavarovalnice in pokojnine

Komisija podpira nadzornike po vsej EU pri oblikovanju in izvajanju različnih delov direktive Solventnost II, znanega regulativnega režima za zavarovalnice. Pri tem upošteva potrebe in posebnosti lokalnega zavarovalniškega trga.

Cilj Komisije je prispevati k najboljšemu zavarovalniškemu nadzoru, hkrati pa zagotoviti njegovo usklajeno uporabo po vsej EU. Ta prizadevanja izboljšujejo finančno stabilnost in krepijo vlogo zavarovalnih in pokojninskih skladov pri vzdržnem financiranju našega gospodarstva.

PRIMERI PODPORE

 • izboljševanje bonitetnega nadzora na glavnih področjih, kot so solventnost, testiranje izjemnih situacij in obvladovanje tveganja
 • krepitev zmogljivosti na področju izvajanja nadzora
 • obravnavanje nastajajočih tveganj, kot so digitalizacija ali trajnostne naložbe

Kapitalski trgi

Unija kapitalskih trgov je pobuda gospodarske politike, katere cilj je nadaljnji razvoj in povezovanje kapitalskih trgov EU. Cilj unije kapitalskih trgov je spodbujati vzajemno prevzemanje tveganja med državami ter podjetjem in projektom omogočiti, da pridobijo različna finančna sredstva, ne glede na njihovo lokacijo v EU. Komisija državam članicam EU pomaga pri odpravljanju ovir med kapitalom vlagateljev in naložbenimi priložnostmi na nacionalni ravni. V sodelovanju z generalnim direktoratom za finančno stabilnost, finančnimi storitvami in unijo kapitalskih trgov zagotavlja tehnično podporo.

PRIMERI PODPORE

 • zagotavljanje diagnostike na domačem kapitalskem trgu s poglobljeno analizo ovir za razvoj kapitalskih trgov
 • oblikovanje večletnih strategij za rast kapitalskih trgov
 • razvoj ustreznih tržnih infrastruktur in trgu prijaznih javnih politik
 • oblikovanje in uporaba sklada za pospešitev razvoja kapitalskih trgov ali instrumenta za podporo lastniškega kapitala malih in srednjih podjetji (MSP)
 • razvoj priročnikov za nadzor kapitalskih trgov

Zeleno financiranje

V evropskem zelenem dogovoru in strategiji EU za trajnostno financiranje so opredeljene operativne strategije za doseganje podnebno nevtralnega gospodarstva EU do leta 2050.

Komisija ima ključno vlogo pri podpiranju držav članic EU med izvajanjem celotnega sklopa reformnih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje teh strategij. Končni cilj je preusmeriti kapitalske tokove v trajnostne dejavnosti in obravnavati tveganja, povezana s podnebjem, s katerimi se sooča finančni sektor.

PRIMERI PODPORE

 • pomoč pri pripravi akcijskih načrtov za trajnostno financiranje, da se opredelijo ovire za trajnostno financiranje in vzpostavijo ustrezne zmogljivosti
 • izboljšanje preverjanja trajnostnosti za nacionalne spodbujevalne banke
 • izvajanje okvirov za zelene državne obveznice
 • podpiranje nacionalnih organov pri doslednem izvajanju obveznosti poročanja in razkritja
 • vključevanje podnebnih tveganj v nadzor
 • zagotavljanje krepitve zmogljivosti, vključno s programi usposabljanja

Insolventnost in prestrukturiranje dolgov

Okrepitev okvirov insolventnosti je eden od glavnih ciljev EU za nadaljnje povezovanje kapitalskih trgov v EU. Dobro delujoči okviri insolventnosti so bistveni za učinkovito razporeditev kapitala v gospodarstvu. Trden okvir insolventnosti je ključnega pomena za dobro poslovno okolje. Podpira trgovanje in naložbe ter gospodarstvom pomaga pri učinkovitem upravljanju nedonosnih posojil. Komisija podpira države članice EU pri njihovih prizadevanjih za oblikovanje in izvajanje reform za zagotovitev uspešnosti in učinkovitosti njihovih pravnih okvirov insolventnosti.

PRIMERI PODPORE

 • posodobitev zakonodaje o insolventnosti in primerjava nacionalnih sistemov z drugimi jurisdikcijami in mednarodnimi najboljšimi praksami
 • uvedba orodij za zgodnje opozarjanje, oblikovanje okvirov preventivnega prestrukturiranja in krepitev okvira za izvensodne poravnave
 • izboljševanje institucionalnega okvira, da bodo lahko sodni sistemi hitreje obravnavali postopke v zvezi z insolventnostjo in prestrukturiranjem
 • pregled nacionalnih okvirov za stečajne upravitelje, izboljšanje izvrševanja, zbiranja podatkov in čezmejnih insolvenčnih postopkov

Boj proti pranju denarja

Tveganja pranja denarja in financiranja terorizma še vedno močno ogrožajo celovitost finančnega sistema Unije in varnost njenih državljanov. Peta direktiva o preprečevanju pranja denarja povečuje preglednost koristnih informacij, finančnim obveščevalnim enotam omogoča širši dostop do informacij, krepi sodelovanje med nadzorniki ter ureja virtualne valute in predplačniške kartice. Komisija podpira države članice EU pri njihovih prizadevanjih za prenos in izvajanje pravnega okvira EU za preprečevanje pranja denarja v skladu z njihovimi nacionalnimi potrebami.

PRIMERI PODPORE

 • ocena tveganj za sisteme tržnega licenciranja in registracije
 • priprava pristopov na podlagi tveganj za spremljanje preprečevanja pranja denarja in/ali boj proti tveganju financiranja terorizma
 • priprava nacionalnih ali sektorskih akcijskih načrtov za zmanjševanje tveganja
 • delavnice in kampanje za ozaveščanje o preprečevanju pranja denarja in tveganju financiranja terorizma
 • priprava funkcionalnih zahtev za podporno programsko opremo nadzornikov za preprečevanje pranja denarja

Finančna pismenost

Kapitalski trgi Evropske unije so še vedno sorazmerno premalo razviti in ostajajo razdrobljeni po vsej EU. Finančno izobraževanje in pismenost prispevata k razvoju in poglobitvi unije kapitalskih trgov. So nepogrešljivi elementi za izboljšanje varstva potrošnikov. Evropska komisija in mednarodne organizacije močno spodbujajo razvoj finančne pismenosti in izobraževanja v državah članicah EU.

Komisija pomaga nacionalnim upravam pri diagnosticiranju ravni finančne pismenosti med ciljnimi skupinami prebivalstva ter pri prepoznavanju in obravnavi potreb, ki so prepoznane s to diagnostiko. Komisija države članice EU podpira tudi pri oblikovanju namenskih programov za izboljšanje finančne pismenosti in izobraževanja.

PRIMERI PODPORE

 • razvoj nacionalnih strategij za krepitev finančne pismenosti, spodbujanje odgovornega finančnega ravnanja in povečanje finančne odpornosti
 • izvajanje strategij za finančno pismenost z razvojem posebnih izobraževalnih in/ali komunikacijskih orodij

Krizno upravljanje

Finančna kriza je pokazala, da nekatera področja finančnega sektorja niso bila ustrezno urejena in da nadzorniki niso imeli ustreznih
orodij za obravnavo institucij, ki jim je grozil propad. Da bi izboljšali čezmejno usklajevanje in zmanjšali prihodnjo odvisnost od javnih sredstev, je bil z direktivo o sanaciji in reševanju bank (DSRB) v celoti preoblikovan okvir EU za upravljanje propada finančnih institucij. Komisija države članice EU podpira pri oblikovanju in izvajanju reform za zagotovitev uspešnosti in učinkovitosti nacionalnih okvirov za sanacijo in reševanje finančnih institucij.

PRIMERI PODPORE

 • razvoj priročnikov za krizno upravljanje, da se organom za reševanje zagotovijo podrobne smernice o uporabi instrumentov za reševanje na nacionalni ravni in/ali v čezmejnem okviru
 • izvajanje vaj za simulacijo kriznih razmer za preizkus operativne pripravljenosti nacionalnih organov za reševanje
 • pomoč pri pripravi ustreznih pravnih okvirov za insolventnost bank, da se zagotovijo ustrezna orodja za hitre in učinkovite postopke
 • oblikovanje ukrepov politike in pravnih ukrepov za odpravljanje pravnih in operativnih pomanjkljivosti ter izzivov pri delovanju sistemov jamstev za vloge

Kontaktni podatki

Vodja enote za finančni sektor in dostop do financiranja

LAURA RINALDI

Glavna kontaktna točka za prijavo za instrument za tehnično podporo

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Dodatne podrobnosti o delu, povezanim s finančnim sektorjem in dostopom do financiranja

REFORM-FINANCIALatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-FINANCIAL[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Več informacij