Skip to main content
Reform Support

Tranżizzjoni ekoloġika

Azzjoni klimatika u tnaqqis fl-emissjonijiet

L-azzjoni klimatika hija fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-UE diġà wriet li hija kienet kapaċi tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra tagħha, filwaqt li żammet it-tkabbir ekonomiku. Għad fadal ħafna xi jsir fis-snin li ġejjin. L-UE stabbilixxiet il-miri tagħha biex tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050, għalhekk dan se jirrikjedi li l-Istati Membri kollha jimplimentaw sett koerenti ta’ politiki dwar il-klima.

Il-Kummissjoni Ewropea, permezz tal-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku, tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali jfasslu u jimplimentaw riformi li jappoġġjaw l-ambizzjonijiet klimatiċi tagħhom.

 

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-iżvilupp ta’ politika dwar il-klima, inklużi pariri dwar strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni dwar il-klima, u appoġġ għall-immudellar tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra.
 • L-appoġġ għall-użu tal-art u l-immaniġġjar tal-foresti, inklużi l-ippjanar urban, l-ibliet SMART u l-kontabbiltà u l-inventarju tal-foresti.
 • It-titjib tal-protezzjoni kostali kif ukoll l-immaniġġjar tar-riskju tal-għargħar u tal-erożjoni kostali.
 • L-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura biex jiġu indirizzati l-mewġiet tas-sħana, in-nixfa, l-għargħar u l-kwalità ħażina tal-arja fiż-żoni urbani.
 • L-implimentazzjoni ta’ strumenti ta’ finanzjamenttaħt is-sistema tal-UE għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet.
 • L-appoġġ għad-dekarbonizzazzjoni tas-sistemi tal-elettriku, inkluż it-tfassil ta’ swieq li ma jagħmlux ħsara lill-enerġija rinnovabbli u oqfsa regolatorji.
 • L-iżvilupp ta’ skemi ta’ sostenn ibbażati fuq is-suq għall-enerġija rinnovabbli u l-investimenti fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.
 • L-iżvilupp ta’ pjanijiet nazzjonali għall-enerġija u l-klima, inkluż l-immudellar analitiku u tal-enerġija.
 • Il-valutazzjoni tal-politiki għal sistemi ta’ tisħin u tkessiħ effiċjenti fl-użu tal-enerġija.
 • It-titjib tal-investimenti fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fil-bini.
 • Id-definizzjoni ta’ politiki dwar trasport/mobbiltà sostenibbli u fjuwils alternattivi.
 • It-tisħiħ tat-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni u l-ferroviji ta’ veloċità għolja.

Tranżizzjoni ġusta

L-Istati Membri, ir-reġjuni u s-setturi kollha tal-UE jridu jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima. Madankollu, l-iskala tal-isfida mhijiex l-istess għal kulħadd. Ir-reġjuni li jiddependu fuq il-fjuwils fossili u l-industriji intensivi fl-użu tal-karbonju se jiġu affettwati b’mod partikolari u se jgħaddu minn trasformazzjoni ekonomika, ambjentali u soċjali profonda.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tgħin lill-Istati Membri jimmobilizzaw ir-riżorsi u jieħdu azzjonijiet biex jiżguraw appoġġ immirat għar-reġjuni u s-setturi li huma l-aktar affettwati minn din it-tranżizzjoni. Permezz tal-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku, id-DĠ REFORM qed jappoġġja wkoll 17-il Stat Membru fit-tħejjija tal-pjanijiet ta’ tranżizzjoni territorjali ġusta tagħhom, li kull Stat Membru se jkollu jfassal biex jikseb aċċess għall-finanzjament mill-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta.

 

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Il-valutazzjoni tal-isfidi u l-ħtiġijiet tat-tranżizzjoni.
 • It-tħejjija ta’ pjan ta’ azzjoni b’pjan direzzjonali ta’ miżuri meħtieġa għat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima.
 • L-appoġġ għall-konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati biex jinbena kunsens dwar kif issir it-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima.
 • Il-proposta ta’ mekkaniżmi ta’ governanza għall-implimentazzjoni tat-tranżizzjoni.

 

Żvilupp sostenibbli

L-UE hija impenjata bis-sħiħ li tkun minn ta’ quddiem fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, flimkien mal-Istati Membri tagħha. Is-17-il Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) kollha huma dwar it-titjib tal-ħajja tan-nies u l-protezzjoni tal-pjaneta mid-degradazzjoni, sabiex tkun tista’ tappoġġja l-ħtiġijiet tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Mill-2020 il-Kummissjoni Ewropea saħħet l-analiżi u l-monitoraġġ tagħha tal-kisba tal-SDGs fil-proċess tas-Semestru Ewropew. B’mod parallel, l-Istati Membri qed jintegraw l-SDGs fit-tfassil tal-politika tagħhom u qed jiżviluppaw politiki mmirati biex jimxu lejn żvilupp aktar sostenibbli.

 

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-iżvilupp ta’ strateġija ta’ żvilupp sostenibbli għall-2050.
 • L-iżvilupp ta’ pjan ta’ azzjoni biex jittejjeb il-benesseri għar-residenti rurali u tiġi żgurata l-istabbiltà ekonomika taż-żoni rurali.
 • L-implimentazzjoni tal-istrateġija għall-iżvilupp sostenibbli li tintegra l-SDGs fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livelli kollha tal-gvern.

 

Enerġija

Id-dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija hija kruċjali biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi fl-2030 u l-2050. Fl-istess ħin, l-enerġija trid tkun sigura u affordabbli għall-konsumaturi u n-negozji. Biex dan iseħħ, l-Istati Membri jridu jittrasformaw is-sistemi tal-enerġija tagħhom f’suq tal-enerġija tal-UE kompletament integrat, diġitalizzat u kompetittiv li huwa bbażat l-aktar fuq sorsi rinnovabbli. Minbarra r-riformi regolatorji, l-Istati Membri jeħtieġ li jippermettu u jippromwovu aktar investimenti fl-enerġija nadifa, inkluża l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

 

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-adattament tal-qafas leġiżlattiv u regolatorju biex jiżdiedu l-ishma tal-enerġija rinnovabbli.
 • Id-definizzjoni ta’ miżuri ta’ politika għall-promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.
 • It-tfassil ta’ swieq tal-elettriku kompetittivi.
 • It-tneħħija tal-ostakli għall-finanzjament u għas-swieq tas-servizzi għal enerġija nadifa.
 • L-appoġġ għall-ippjanar strateġiku permezz tal-immudellar u l-analiżi tal-enerġija.

Trasport u mobbiltà

It-trasport jippermetti lin-nies, is-servizzi u l-oġġetti li jiċċaqalqu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa pedament tal-integrazzjoni tal-UE u jgħaqqad flimkien nies f’reġjuni u pajjiżi differenti, u kontributur ewlieni għall-ekonomija. Id-domanda għat-trasport qed tkompli tiżdied hekk kif l-ekonomiji jsiru aktar integrati. Dan iġib miegħu opportunitajiet iżda wkoll sfidi ġodda. B’mod partikolari, it-trasport jirrappreżenta kważi kwart tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-UE u huwa waħda mill-kawżi ewlenin tat-tniġġis tal-arja fl-ibliet. L-Istati Membri qed ifittxu modi biex jiżviluppaw soluzzjonijiet tat-trasport intelliġenti, sostenibbli u effiċjenti. Dan jeħtieġ li l-utenti jitqiegħdu l-ewwel u jiġu pprovduti b’alternattivi aktar affordabbli, aktar aċċessibbli, aktar tajbin għas-saħħa u aktar nodfa.

 

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-analiżi tal-politiki, l-istrumenti ekonomiċi u l-oqfsa legali.
 • It-twettiq ta’ analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji.
 • L-iżvilupp ta’ mmudellar fuq xenarji u impatti ta’ investiment.
 • L-iżvilupp ta’ rakkomandazzjonijiet ta’ politika, pjanijiet ta’ azzjoni u pjanijiet direzzjonali.
 • It-tfassil ta’ strateġiji u pjanijiet ta’ komunikazzjoni.

Ambjent u ekonomija ċirkolari

Id-degradazzjoni ambjentali hija mistennija li taffettwa aktar u aktar l-attività ekonomika. Din tista’ tikkawża kundizzjonijiet estremi tat-temp, tinfluwenza s-saħħa tal-bniedem u tagħmel ir-riżorsi naturali inqas aċċessibbli. Il-protezzjoni tal-kapital naturali tal-UE, it-tranżizzjoni lejn ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u l-protezzjoni tan-nies minn pressjonijiet relatati mal-ambjent huma prijoritajiet ewlenin tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-Istati Membri qed jinvolvu ruħhom f’riformi biex jindirizzaw dawn l-isfidi billi jiżviluppaw aktar il-politiki u l-istrateġiji ambjentali tagħhom.

Id-DĠ REFORM jappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ riformi li jgħinu biex tiġi indirizzata d-degradazzjoni ambjentali.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Id-definizzjoni ta’ politiki nazzjonali u muniċipali għall-immaniġġjar tal-iskart.
 • It-tħejjija ta’ strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għal ekonomija ċirkolari.
 • L-istrumenti ta’ implimentazzjoni għad-dekarbonizzazzjoni tal-industriji.
 • L-appoġġ għall-immaniġġjar tal-ilma u l-monitoraġġ tas-servizzi tal-ilma.

Riċerka u innovazzjoni

It-teknoloġiji diġitali għandhom impatt profond fuq il-mod kif ngħixu u nagħmlu n-negozju tagħna. Jeħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-kapaċità li jibbenefikaw mis-soċjetà dejjem aktar diġitalizzata tagħna u li jiffaċċjaw l-isfidi li ġġib magħha. Dan jirrikjedi t-tfassil ta’ politiki u l-użu ta’ soluzzjonijiet innovattivi biex in-negozji jingħataw il-kunfidenza, il-kompetenzi u l-mezzi għad-diġitalizzazzjoni u t-tkabbir. Strateġija ta’ riċerka u innovazzjoni sistematika u li tħares ’il quddiem hija kruċjali għal ekonomija aktar produttiva u ekoloġika.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn in-negozji u x-xjenza biex tittejjeb l-implimentazzjoni tal-politiki tal-innovazzjoni.
 • L-indirizzar tan-nuqqas ta’ kapaċità fl-istituti tar-riċerka, b’mod partikolari permezz tal-kondiviżjoni tal-għarfien u l-aħjar prattiki.
 • Iż-żieda fil-prestazzjoni innovattiva ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Ekoloġizzazzjoni tal-finanzi pubbliċi u privati

Biex tinkiseb l-ambizzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, huma meħtieġa investimenti sinifikanti. Is-settur privat se jkollu rwol ewlieni fil-finanzjament tat-tranżizzjoni ekoloġika. Dan jeħtieġ strateġiji konsistenti, oqfsa regolatorji innovattivi u strumenti intelliġenti. Il-gvernijiet nazzjonali se jkunu wkoll strumentali fil-finanzjament tat-tranżizzjoni billi jibagħtu s-sinjali t-tajba tal-prezzijiet u jorjentaw mill-ġdid in-nefqa pubblika lejn politiki sostenibbli. Jeħtieġ ukoll li jistimulaw id-domanda għal prodotti u servizzi aktar sostenibbli permezz ta’ akkwist pubbliku ekoloġiku u jnaqqsu l-marka tal-karbonju tas-servizzi pubbliċi. Qafas sod ta’ governanza se jiżgura li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ikunu responsabbli lejn il-ġenerazzjonijiet futuri.

Biex jindirizza dawn l-isfidi, id-DĠ REFORM qed jappoġġja lill-Istati Membri fl-oqsma ta’:

 • l-ibbaġitjar ekoloġiku u t-tassazzjoni ambjentali;
 • l-akkwist ekoloġiku;
 • il-finanzi u l-investiment sostenibbli.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-tisħiħ tal-investimenti pubbliċi ekoloġiċi.
 • L-implimentazzjoni ta’ reviżjonijiet tan-nefqa u n-nefqa fiskali ta’ politiki ekoloġiċi u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent (“griżi”) fl-oqfsa baġitarji.
 • It-tfassil ta’ tassazzjoni ekoloġika u l-immudellar tal-impatt tagħha.
 • L-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-UE dwar l-ibbaġitjar ekoloġiku.
 • L-iżvilupp ta’ pjan ta’ azzjoni dwar finanzi sostenibbli għall-Istati Membri u l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali.
 • L-implimentazzjoni ta’ oqfsa ta’ bonds ekoloġiċi sovrani.

Dettalji ta’ kuntatt

Punt ta’ kuntatt ewlieni għall-applikazzjoni għall-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku

Sir af aktar