Siirry pääsisältöön
Reform Support

Julkishallinto ja hallinta- ja ohjausjärjestelmät

Valtionhallinto ja päätöksenteon parantaminen

Komission teknisen tuen keskeisenä painopisteenä on julkishallinnon suorituskyvyn parantaminen. Toimiva, ketterä ja tehokas hallinto on edellytys maan moitteettomalle hallinnolle ja keskeinen kasvua edistävä tekijä.

Hyvin toimiva julkishallinto tarjoaa vankan perustan yritysten kehittämiselle ja takaa laadukkaat palvelut kansalaisille ja ammattilaisille. Tämä puolestaan houkuttelee investointeja. Se on myös keskeinen väline hallituksen työn jäsentämisessä ja poliittisten suuntaviivojen toteuttamisessa.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Ministeriöiden välisen koordinoinnin varmistaminen, jotta voidaan parantaa viranomaisten välistä vuoropuhelua julkisen politiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa.
 • Rakenteiden ja prosessien parantaminen, jotta varmistetaan julkisen politiikan asianmukainen suunnittelu näytön ja analyysien perusteella.
 • Lainsäädännön kodifiointi ja suunnittelu, jotta varmistetaan oikeudellisen kehyksen asianmukainen suunnittelu.
 • Uudistusten täytäntöönpanon valvonta vahvan hallinnointi- ja seurantajärjestelmän suunnittelun avulla.
Flag of Greece with sky

Komissio tuki hallintoelimiä ja julkisyhteisöjä ministeriöiden välisen koordinoinnin parantamisessa selkeyttämällä menettelyjä ja lisäämällä avoimuutta ministeriöiden välistä koordinointia käsittelevän oppaan avulla.

Valtion organisaation ja palveluntarjonnan tehokkuus

Vahva ja tehokas valtionhallinto on välttämätön edellytys uudistusten toteuttamiselle, ja uudistusten hallinta on valtionhallinnon keskeinen osa. Hallituksen keskiössä olevaa ohjausta, koordinointia ja suunnittelua on usein vahvistettava tehokkaan julkishallinnon varmistamiseksi. Tällaiset parannukset mahdollistavat uudistusten tehokkaan seurannan ja strategisten kysymysten varhaisen tunnistamisen. Komissio auttaa EU-maita kehittämään tällaista hallintoa sekä strategisella että teknisellä tasolla.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Sellaisten hallinnollisten käytäntöjen täytäntöönpano, jotka perustuvat nykyaikaisiin käyttäjäkeskeisiin lähestymistapoihin, kuten elämäntapahtumiin ja palvelupolkuihin.
 • Hallinnon yksinkertaistamisstrategioiden ja -toimien suunnittelu ja täytäntöönpano kansalaisten ja yritysten byrokratian vähentämiseksi.
 • Sellaisten toiminnallisten arviointien toteuttaminen, joiden avulla jäsenmaat voivat analysoida julkisen politiikkansa suuria kokonaisuuksia tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.
Flag of Latvia with sky

Latvian vuoden 2020 julkishallinnon uudistussuunnitelman yhteydessä komissio tuki Latvian valtion talousarvion suurimman erän eli sisäasioiden uudelleenjärjestelyä.

Digitaalinen julkishallinto

Julkishallinnon digitalisaatio on keino tarjota nopeampia, halvempia ja parempia palveluja. Sähköinen hallinto lisää tehokkuutta ja parantaa käyttäjäystävällisyyttä ja saavutettavuutta. Se auttaa myös edistämään eettisiä käytäntöjä ja vähentämään korruptioriskiä.

Vakaan sähköisen hallinnoinnin toteuttaminen on sähköisen hallinnon kehittämisen avaintekijä. Kun päätöksenteko- ja valvontaelimet ovat toiminnassa, EU-maat voivat määritellä strategiansa, rakenteensa ja kehyksensä ja edetä täytäntöönpanossa. Sähköiseen hallintoon liittyy vahva ministeriöiden välinen ulottuvuus, sillä se edellyttää hallinnollisten prosessien yleistä yksinkertaistamista kaikissa palveluissa kansalaisten tarpeiden täyttämiseksi.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Viranomaisten tukeminen uusien digitaaliteknologioiden hyödyntämisessä tietotekniikkajärjestelmien puutteellisen yhteentoimivuuden korjaamiseksi.
 • EU-maiden hallintojen kansalaisille, yrityksille ja muille hallinnoille tarjoamien palvelujen parantaminen hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten tekoälyä.
 • Digitaalisten hallintojärjestelmien suunnittelu ja oikeanlaisen hallintakehyksen luominen.

Oikeusjärjestelmät

Tehokkaat oikeusjärjestelmät ovat keskeisessä asemassa oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n perusarvojen ylläpitämisessä. Ne ovat myös tärkeä rakenteellinen tekijä kehitettäessä investoinneille ja yrityksille suotuisaa ympäristöä. Siksi EU:n tärkeänä tavoitteena on parantaa kansallisten oikeusjärjestelmien tehokkuutta.

EU:n jäsenmaat toteuttavat uudistuksia oikeusjärjestelmiensä tehostamiseksi. Komissio antaa käytännön tukea parantaakseen kansallisten instituutioiden valmiuksia toteuttaa uudistuksia oikeusalalla. Komissio helpottaa myös parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU-maiden kesken.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Oikeudenkäyntien keston lyhentäminen, vireillä olevien asioiden selvitysasteen parantaminen ja tuomioiden täytäntöönpanon tehostaminen.
 • Oikeussuojan saatavuuden parantaminen, arviointivälineiden parantaminen (esim. asianhallinnan ja tuomioistuintilastojen tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmät) sekä tuomioiden oikea-aikaisuutta ja laatua koskevien standardien käyttöönotto.
 • Oikeusjärjestelmien riippumattomuuden tukeminen parantamalla tuomareiden ja syyttäjien nimitys-, ylennys- ja arviointimenettelyjä.
 • Tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden jakamisen uudelleensuunnittelu.

Valvontaympäristö ja korruption torjunta

Julkishallinnon etiikka alkaa hallinnon ylimmän tason asenteista ja arvoista. Ennen kaikkea kyse on itse hallinnosta ja sen ylimmästä johdosta. Eettiset menettelysäännöt koskevat kuitenkin myös kaikkia virkamiehiä.

Komissio tukee jäsenmaita avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden sisällyttämisessä niiden hallintokäytäntöihin. Se tarjoaa käytännön teknistä tukea eettisten ohjeiden sekä korruption ja petosten vastaisten strategioiden ja toimintapolitiikkojen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Tukea annetaan uudistusten suunnittelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Korruption ja petosten vastaisten strategioiden ja toimintasuunnitelmien laatiminen ja täytäntöönpano mukaan lukien onnistumista mittaavien indikaattorien määrittely.
 • Eettisten ohjeiden laatiminen (esim. eturistiriidoista ja kurinpitotoimista) julkishallinnon lahjomattomuuden vahvistamiseksi.
 • Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen järjestelmien, strategioiden ja menetelmien luominen julkisten elinten valvontaympäristön vahvistamiseksi.
 • Hankintarakenteiden, -standardien ja -järjestelmien kehittäminen ja nykyaikaistaminen kansallisten budjettivarojen ja EU:n varojen moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi.

Henkilöresurssit

Budjettirajoitukset luovat virkamiehille paineita käyttää tehokkaasti niukkoja resursseja. Samalla maiden on vastattava kansalaistensa muuttuviin tarpeisiin. Tämän vuoksi EU:n viranomaisia kannustetaan parantamaan työvoimasuunnitteluaan ja perustamaan henkilöstöresursseja koskevia järjestelmiä, joilla edistetään oppimis- ja urakehitysmahdollisuuksia.

Ammatilliset henkilöstöresurssistrategiat ovat tässä yhteydessä avainasemassa kaikkein pätevimmän henkilöstön houkuttelemisessa. Henkilöstöhallinnon kehittämisvälineet ovat entistäkin tärkeämpi tekijä laadukkaan julkishallinnon rakentamisessa ja talouskasvun edistämisessä.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Prosessien ja menettelyjen määrittäminen, jotta ylimpien johtajien valinnat tehtäisiin ammatillisin perustein poliittisten sijaan.
 • Hyvien käytäntöjen suunnittelu henkilöstön sisäisen liikkuvuuden varmistamiseksi.
 • Virkamiesten suorituskyvyn arviointijärjestelmien täytäntöönpano, mukaan lukien arviointijärjestelmien tarkastelu.
 • Julkishallinnon työvoiman suunnitteluprosessin laatiminen tuleviin henkilöstötarpeisiin vastaamiseksi.
 • Muutoksenhallintatoimien toteuttaminen, mukaan lukien organisaatiostrategioiden laatiminen ja täytäntöönpano.

EU:n varojen hallinnointi

Useat EU:n jäsenmaat kärsivät viivästyksistä EU:n rahastojen, erityisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen), täytäntöönpanossa. Tämä johtuu usein heikoista hallintorakenteista, riittämättömistä ohjelmointi- ja hallinnointivalmiuksista ja hankesuunnittelun rajallisista taidoista.

Rakenneuudistusten tuen pääosasto tukee EU-maita, jotta ne voivat parantaa kykyään suunnitella, hallinnoida ja panna täytäntöön ERI-rahastojen toimenpideohjelmia.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Politiikan ja kehityksen painopisteitä koskevien suositusten laatiminen, mukaan lukien alueelliset erikoistumiset.
 • Ohjeiden laatiminen aluekehitysinvestointeihin keskittyvien tehokkaampien toimenpideohjelmien suunnittelemiseksi.
 • ERI-rahastojen hallintoekosysteemin arviointi ja suositusten antaminen sen yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi.
 • Suositusten laatiminen infrastruktuurihankkeita koskevien hankesuunnittelutaitojen parantamiseksi.
 • Valmiuksien kehittämistoimien tarjoaminen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla keskeisten sidosryhmien, kansainvälisten asiantuntijoiden ja muiden EU-maiden edustajien kanssa poliittisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi ja vertaispalautteen saamiseksi.

Yhteystiedot

Hallinta ja julkishallinto -yksikön päällikkö

DANIELE DOTTO

Pääasiallinen yhteyspiste teknisen tuen välinettä koskevaa hakemusta varten

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisätietoja hallinta- ja ohjausjärjestelmiin ja julkishallintoon liittyvästä työstä

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Lisätietoja