Gå til hovedindholdet
Reform Support

Forvaltning af indtægter og af de offentlige finanser

FORVALTNING AF INDTÆGTER

Administration af indtægter

Der stilles krav til EU-landenes indtægtsansvarlige myndigheder om at levere flere ydelser for færre ressourcer. Samtidig skal de sikre en effektiv overholdelse af regler og bestemmelser. Kommissionen hjælper skattemyndighederne med at forbedre de centrale forretningsfunktioner og forvaltningsprocesser. Når funktioner og processer bliver mere effektive, kan skattemyndighederne sikre bæredygtige indtægter til regeringen.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Bedre service til skatteyderne.
 • Styrkelse af tvistbilæggelsesmekanismerne.
 • Modernisering af gældsinddrivelsesprocesser, -operationer og -værktøjer.
 • Udvikling og gennemførelse af rammer for strategisk planlægning og resultatstyring.
 • Støtte til intern kontrol, organisatorisk risikostyring og informationssikkerhed.
 • Forbedring af forretningsprocesser og projekt- og forandringsstyring.

Overholdelse af skattereglerne

Bedre overholdelse af skattereglerne er afgørende for en effektiv mobilisering af ressourcer. Skattemyndighederne har udviklet nye metoder til at øge den frivillige regeloverholdelse, håndtere manglende overholdelse, minimere omkostninger til inddrivelse og håndhævelse og øge den generelle tillid til skattesystemet. Europa-Kommissionen yder teknisk støtte til udformning og gennemførelse af IKT-reformer hos skattemyndighederne.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Bedre risikostyring og strategier i forbindelse med overholdelse af reglerne.
 • Oprettelse af samarbejdsprogrammer til regeloverholdelse.
 • Støtte til gennemførelse af adfærdspåvirkning.
 • Udvikling af kommunikation og kendskabsopbyggende kampagner.

Aggressiv skatteplanlægning, skattesvig og skatteunddragelse

Bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning, skattesvig og skatteunddragelse prioriteres højt i EU. Det er afgørende for at sikre mobilisering af indtægter og en retfærdig fordeling af skattebyrden og for at undgå konkurrenceforvridning. Kommissionen tilbyder støtte til etablering af mekanismer, der forebygger udhuling af skattegrundlaget som følge af overførsel af overskud på tværs af landegrænser. Der ydes støtte til udformning og gennemførelse af strategier til bekæmpelse af svig.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Opbygning af kapacitet til gennemførelse af EU's skatteunddragelsespakke og tiltag mod udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud.
 • Udformning og gennemførelse af strategier til bekæmpelse af svig.
 • Bekæmpelse af svig i forbindelse med forsvundne forhandlere.
 • Støtte til administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger.

Digitalisering af skattemyndigheder

Den hurtige vækst inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) giver skattemyndighederne udfordringer med at følge udviklingen og de nye tendenser. Digitalisering er afgørende for at kunne levere bedre service til skatteyderne, håndtere big data og afdække mulige risici. Det er også vigtigt for at gøre skatteopkrævningen mere effektiv. Europa-Kommissionen yder teknisk støtte til udformning og gennemførelse af IKT-reformer hos skattemyndighederne.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udvikling af IKT-strategier og -handlingsplaner.
 • Styrkelse af dataforvaltning og styring.
 • Udarbejdelse af forretningsplaner og funktionsspecifikationer.
 • Fastlæggelse af en finansieringsramme for IKT-investeringer.

Toldunionen

Toldunionen er vigtig for beskyttelsen af EU's ydre grænser og for at sikre en retfærdig og gennemsigtig opkrævning af told og andre relevante skatter, såsom punktafgifter og moms. Den er samtidig vigtig for EU's internationale handelssamarbejde. Kommissionen yder teknisk støtte til de nationale myndigheder for at hjælpe med at udforme og gennemføre toldreformer.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udformning af strategier for digital omstilling.
 • Kortlægning af digitale toldløsninger ved import og eksport i forbindelse med e-handel.
 • Modernisering af risikostyringsværktøjer.
 • Udformning af oplysningskampagner og strategier til bekæmpelse af smugling.

Skattepolitik

Skattepolitikken skal være afstemt i forhold til indtægtsmålene og sikre, at skattesystemet støtter retfærdig, inkluderende og bæredygtig vækst. Samtidig skal den danne grundlag for retssikkerhed og minimere den administrative byrde. Kommissionen yder teknisk støtte til udformning og udarbejdelse af skattelovgivning og analyse af omkostninger og fordele ved ændringer af skattepolitikken. Kommissionen kan også hjælpe med at udvikle metoder til indtægtsanalyse, -simulering og -prognoser.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Opbygning af kapacitet til mikrosimuleringer og modellering.
 • Vurdering af skattepolitik og -lovgivning.
 • Udformning af grønne skattereformer.
 • Udvikling af metoder til estimering af skattegabet.

OFFENTLIG FINANSIEL FORVALTNING

Udgiftspolitik

I en tid, hvor regeringerne skal håndtere et øget pres på de offentlige udgifter, er det endnu vigtigere at sikre robuste offentlige finanser. Robuste offentlige finanser sikrer, at udgiftspolitikken understøtter en bæredygtig økonomisk vækst og fremmer lighed. Større effektivitet i de offentlige udgifter gør det muligt at undgå budgetstramninger. Kommissionen yder støtte til udformning, gennemførelse og institutionalisering af udgiftsanalyser. Den hjælper også EU-landene med at forbedre praksis og kapaciteten inden for forvaltning, overvågning og evaluering af de offentlige udgifter.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Støtte til udformning og gennemførelse af udgiftsanalyser.
 • Vejledning for bedre at kunne tilpasse udgiftsanalyser til budgetproceduren og andre værktøjer til forvaltning af den offentlige finansiering.
 • Opbygning af kapacitet og forbedring af praksis i forbindelse med evaluering af offentlige udgifter.
Flag of Estonia with sky

Kommissionen støtter det estiske finansministeriums ambition om at institutionalisere anvendelsen af udgiftsanalyser som et analytisk redskab til at forbedre effektiviteten i tildelingen af offentlige midler.

Udarbejdelse og gennemførelse af budgettet

For at skabe håndgribelige fordele for borgerne skal regeringerne sikre en grundig budgetplanlægning samt en effektiv og rettidig budgetgennemførelse. Det er vigtigt, at budgettet muliggør en ressourcetildeling, der afspejler udgiftspolitiske prioriteter. Et effektivt system til budgetgennemførelse sikrer, at de offentlige midler anvendes korrekt. Kommissionen hjælper de nationale myndigheder med at forbedre budgetprocesserne. Den tekniske støtte fokuserer på at styrke resultatbudgettering og den mellemfristede budgetramme. Kommissionen hjælper også EU-landene med at forbedre praksis for budgetgennemførelse.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Styrkelse af rammerne for resultatbudgettering.
 • Bedre budgetrammer for budgetter, der understøtter grønne tiltag, ligestilling og andre prioriteter.
 • Styrkelse af de mellemfristede budgetrammer.
 • Bedre praksis for budgetgennemførelse.

Regnskaber og statistikker for den offentlige sektor

Omfattende, pålidelig og rettidig regnskabs- og rapporteringspraksis er afgørende for statistikker af høj kvalitet. Pålidelige statistiske data giver regeringerne en bedre viden om budgetforudsætninger og forventninger. De giver også lovgivere, markeder og borgere de nødvendige oplysninger for at træffe effektive finansielle beslutninger. Kommissionen hjælper EU-landene med at modernisere de finanspolitiske rapporteringssystemer. Den yder teknisk støtte til udformning og gennemførelse af reformer af periodiseret regnskabsføring i overensstemmelse med de europæiske regnskabsstandarder for den offentlige sektor og til forbedring af nationalregnskabernes kvalitet.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Støtte til udformning og gennemførelse af reformer af periodiseret regnskabsføring.
 • Bedre kvalitet i nationalregnskaberne.

Den makroøkonomiske ramme

Sunde makroøkonomiske rammer gør det muligt for de offentlige forvaltninger at fastsætte bæredygtige finanspolitiske mål, træffe politiske valg og udarbejde realistiske udgiftsprognoser. Kommissionen hjælper de nationale myndigheder med at styrke de makroøkonomiske rammer. Den yder teknisk støtte til at forbedre udformningen og gennemførelsen af finanspolitiske regler, forbedre kvaliteten af makroøkonomiske prognoser, udvikle rammer for finanspolitisk risikostyring og evaluere de lokale offentlige finanser.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Opbygning af kapacitet til finanspolitisk risikovurdering og -styring.
 • Forbedring af kvaliteten af makroøkonomiske og finanspolitiske prognoser.
 • Støtte til udformning og gennemførelse af udgiftsregler.
 • Bedre praksis ved vurdering af de lokale myndigheders offentlige udgifter.

Tilsyn med offentlige finanser

Uafhængige finanspolitiske institutioner og overordnede revisionsinstitutioner er afgørende for at fremme finanspolitisk ansvarlighed og forbedre kvaliteten af den finanspolitiske debat. De skal foretage en uafhængig kontrol af finanspolitik, planer og resultater. Kommissionen hjælper institutionerne med at styrke den institutionelle og tekniske kapacitet og forbedre de instrumenter, der er til rådighed for at udføre deres mandat.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Styrkelse af de uafhængige finanspolitiske institutioners institutionelle og tekniske kapacitet.
 • Styrkelse af de øverste revisionsorganers kapacitet.

Gælds- og likviditetsstyring

Effektiv praksis for gælds- og likviditetsstyring sikrer, at udgifterne finansieres problemfrit i løbet af året, at de politiske mål opfyldes, og at regeringens finansieringsbehov og -forpligtelser opfyldes med de lavest mulige omkostninger. Kommissionen hjælper de nationale myndigheder med at forbedre effektivitet og produktivitet i likviditets- og gældsforvaltning.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Optimering af likviditetsstyringsprocesser og -værktøjer.
 • Styrkelse af gældsforvaltningen.

Kontaktoplysninger

Kontorchef for forvaltning af indtægter og af de offentlige finanser

RIIKKA TORPPA

Kontaktpunkt vedrørende ansøgninger under instrumentet for teknisk støtte

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Yderligere oplysninger om arbejdet med indtægtsforvaltning og forvaltning af offentlige finanser

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Få mere at vide...