Przejdź do treści głównej
Reform Support

Administracja skarbowa i zarządzanie finansami publicznymi

ADMINISTRACJA SKARBOWA

Administrowanie dochodami podatkowymi

Na organy podatkowe państw członkowskich UE wywierana jest presja, by robiły więcej przy mniejszych nakładach. Jednocześnie muszą one zapewnić skuteczny środek odstraszający przed nieprzestrzeganiem przepisów. Komisja pomaga organom podatkowym w doskonaleniu ich podstawowych funkcji oraz procesów zarządzania. Dzięki zwiększeniu wydajności i skuteczności tych funkcji i procesów organy podatkowe mogą zapewnić rządowi stabilne dochody.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Poprawa usług świadczonych na rzecz podatników
 • Wzmacnianie mechanizmów rozstrzygania sporów
 • Modernizacja procesów, operacji i narzędzi ściągania należności
 • Opracowywanie i wdrażanie ram planowania strategicznego i zarządzania wynikami
 • Wzmacnianie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem organizacyjnymbezpieczeństwa informacji
 • Usprawnianie procesów biznesowych oraz zarządzania projektami i zarządzania zmianą

Przestrzeganie przepisów prawa podatkowego

Wzmocnienie przestrzegania przepisów prawa podatkowego stanowi kluczowy element skutecznej mobilizacji zasobów. Organy podatkowe opracowują nowe metody zwiększania poziomu dobrowolnego przestrzegania przepisów, postępowania w przypadku nieprzestrzegania przepisów, ograniczania kosztów przestrzegania przepisów i zwiększania ogólnego zaufania do systemu podatkowego. Komisja zapewnia wsparcie techniczne pozwalające planować i wdrażać zarządzanie przestrzeganiem przepisów.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Poprawa zarządzania ryzykiem związanym z przestrzeganiem przepisów i powiązanych z tym strategii
 • Ustanowienie programów współpracy w zakresie przestrzegania przepisów
 • Umożliwienie wprowadzenia podejść behawioralnych
 • Opracowywanie kampanii informacyjnych i zwiększających świadomość

Agresywne planowanie podatkowe, oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania

Priorytetem UE jest ograniczenie agresywnego planowania podatkowego, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia mobilizacji dochodów podatkowych, zapewnienia sprawiedliwego podziału obciążeń podatkowych i uniknięcia zakłóceń konkurencji. Komisja oferuje wsparcie na potrzeby ustanowienia mechanizmów, które pozwolą uniknąć erozji bazy podatkowej w wyniku transgranicznego przenoszenia zysków. Udziela się również wsparcia na opracowywanie i wdrażanie strategii zwalczania nadużyć finansowych.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Budowanie potencjału w zakresie wdrażania unijnego pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania oraz działań związanych z erozją bazy podatkowej i przenoszeniem zysków
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii zwalczania nadużyć finansowych
 • Zwalczanie oszustw typu „znikający podmiot gospodarczy”
 • Wspieranie współpracy administracyjnejwymiany informacji

Cyfryzacja organów podatkowych

Gwałtowny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stanowi wyzwanie dla organów skarbowych, które muszą nadążać za ostatnim rozwojem i najnowszymi trendami. Cyfryzacja ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia lepszych usług podatnikom, obsługi dużych zbiorów danych oraz wykrywania zagrożeń. Jest to również ważne z perspektywy skuteczniejszego i wydajniejszego poboru podatków. Komisja zapewnia wsparcie techniczne na potrzeby planowania i wdrażania reform w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych w organach skarbowych.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Opracowywanie strategii i planów działania dotyczących technologii informacyjno‑komunikacyjnych
 • Wzmacnianie zarządzania danymi
 • Opracowywanie uzasadnienia biznesowego i specyfikacji funkcjonalnych
 • Określanie ram finansowania na potrzeby inwestycji w technologie informacyjno‑komunikacyjne

Unia celna

Unia celna jest ważna dla ochrony granic zewnętrznych UE oraz dla zagwarantowania sprawiedliwego i przejrzystego poboru ceł i innych istotnych podatków, takich jak akcyza i VAT. Jednocześnie zapewnia ona sprawne prowadzenie handlu z zagranicą w UE. Komisja zapewnia organom krajowym wsparcie techniczne, aby pomóc w opracowywaniu i wdrażaniu reform celnych.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Opracowywanie strategii na rzecz transformacji cyfrowej
 • Analiza cyfrowych rozwiązań celnych dotyczących przywozu i wywozu przesyłek w ramach handlu elektronicznego
 • Modernizacja narzędzi do zarządzania ryzykiem
 • Opracowywanie strategii zwalczania przemytu i kampanii zwiększających świadomość

Polityka podatkowa

Dobra polityka podatkowa prowadzi do osiągnięcia celów w zakresie dochodów podatkowych i zapewnia, aby system podatkowy wspierał sprawiedliwy, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy. Jednocześnie oznacza ona pewność prawa i ograniczenie obciążenia administracyjnego. Komisja zapewnia wsparcie techniczne przy tworzeniu i opracowywaniu przepisów podatkowych oraz analizowaniu kosztów i korzyści wynikających ze zmian w polityce podatkowej. Komisja może również pomóc w opracowaniu metodyki analizy, symulacji i prognozowania dochodów.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Budowanie zdolności w zakresie mikrosymulacji i modelowania
 • Ocena polityki podatkowej i przepisów podatkowych.
 • Opracowywanie reform zielonego opodatkowania
 • Opracowywanie metod szacowania luki podatkowej

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI

Polityka wydatków

W czasach, gdy rządy muszą radzić sobie ze zwiększoną presją na wydatki publiczne, jeszcze bardziej istotna staje się poprawa jakości finansów publicznych. Stabilne finanse publiczne gwarantują, że polityka wydatków działa na korzyść zrównoważonego wzrostu gospodarczego i promuje sprawiedliwość. Większa wydajność i skuteczność wydatków publicznych przyczynia się do złagodzenia ograniczeń budżetowych. Komisja wspiera opracowywanie, przeprowadzanie i instytucjonalizację przeglądów wydatków. Wspiera również państwa członkowskie UE w doskonaleniu praktyk i zdolności w zakresie zarządzania wydatkami publicznymi, ich monitorowania i oceny.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Wspieranie opracowywania i przeprowadzania przeglądów wydatków
 • Zapewnienie wytycznych w celu lepszego dostosowania przeglądów wydatków do procesu budżetowego i do innych narzędzi zarządzania finansami publicznymi
 • Budowanie zdolności i poprawa praktyk związanych z oceną wydatków publicznych
Flag of Estonia with sky

Komisja wspiera estońskie Ministerstwo Finansów w dążeniu do zinstytucjonalizowania wykorzystania przeglądów wydatków jako narzędzia analitycznego, które służy poprawie skuteczności podziału zasobów publicznych.

Przygotowanie i wykonanie budżetu

Aby zapewnić obywatelom wymierne korzyści, rządy muszą starannie planować swoje budżety i wdrażać je w sposób wydajny i terminowy. Przygotowanie budżetu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania podziału zasobów odzwierciedlającego priorytety polityki wydatków. Sprawny system wykonywania budżetu pozwala na właściwe wydatkowanie środków publicznych. Komisja pomaga organom krajowym doskonalić ich proces budżetowy. Wsparcie techniczne koncentruje się na wzmocnieniu budżetowania wynikowego i średniookresowych ramach budżetowych. Komisja pomaga również państwom członkowskim UE w poprawie praktyk związanych z wykonaniem budżetu.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Wzmacnianie ram budżetowania wynikowego
 • Wzmacnianie ram umieszczania w budżecie zagadnień ekologicznych i związanych z płcią i innych kwestii priorytetowych
 • Wzmacnianie średniookresowych ram budżetowych
 • Poprawa praktyk dotyczących wykonania budżetu

Rachunkowość i statystyka sektora publicznego

Kompleksowe, wiarygodne i terminowe praktyki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości mają zasadnicze znaczenie dla wysokiej jakości statystyk. Pomagają one rządom lepiej zrozumieć ich sytuację budżetową i perspektywy budżetowe. Pozwalają też ustawodawcom, rynkom i obywatelom na uzyskanie informacji potrzebnych im do podejmowania wydajnych decyzji finansowych. Komisja pomaga państwom członkowskim UE w modernizacji ich systemów sprawozdawczości budżetowej. Zapewnia wsparcie techniczne w opracowywaniu i wdrażaniu reform rachunkowości memoriałowej zgodnie z Europejskimi standardami rachunkowości sektora publicznego oraz w poprawie jakości rachunków narodowych.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Wspieranie opracowywania i wdrażania reform rachunkowości memoriałowej
 • Poprawa jakości rachunków narodowych

Ramy makrobudżetowe

Solidne ramy makrobudżetowe umożliwiają administracjom publicznym wyznaczanie zrównoważonych celów budżetowych, kształtowanie decyzji politycznych i przygotowywanie realistycznych prognoz wydatków. Komisja pomaga organom krajowym wzmocnić ich ramy makrobudżetowe. Zapewnia ona wsparcie techniczne w celu poprawy projektowania i wdrażania reguł fiskalnych, wzmacniania jakości prognoz makrobudżetowych, opracowywania ram zarządzania ryzykiem fiskalnym oraz oceny finansów samorządów.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Budowanie zdolności na potrzeby oceny ryzyka budżetowego i zarządzania nim
 • Poprawa jakości prognoz makroekonomicznych i budżetowych
 • Wspieranie opracowywania i wdrażania reguł wydatkowych
 • Poprawa praktyk dotyczących oceny wydatków publicznych na szczeblu samorządowym

Nadzór nad finansami publicznymi

Niezależne instytucje budżetowe i najwyższe organy kontroli mają kluczowe znaczenie dla promowania odpowiedzialności budżetowej i poprawy jakości debaty na temat polityki fiskalnej. Dzieje się tak za sprawą zapewnienia niezależnej kontroli polityki fiskalnej oraz planów i wyników fiskalnych. Komisja pomaga tym instytucjom wzmocnić ich zdolności instytucjonalne i techniczne oraz udoskonalić zestaw instrumentów dostępnych do wykonywania ich mandatu.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Zwiększenie zdolności instytucjonalnych i technicznych niezależnych instytucji budżetowych
 • Wzmocnienie zdolności najwyższych organów kontroli

Zarządzanie zadłużeniem i płynnością

Skuteczne praktyki zarządzania zadłużeniem i płynnością zapewniają sprawne finansowanie wydatków w ciągu roku, realizację celów polityki oraz zaspokojenie potrzeb i zobowiązań finansowych rządu po możliwie najniższych kosztach. Komisja pomaga organom krajowym poprawić wydajność i skuteczność ich operacji zarządzania płynnością i zadłużeniem.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Optymalizacja procesów i narzędzi zarządzania płynnością
 • Wzmocnienie operacji zarządzania zadłużeniem

Kontakt

Kierownik Działu „Zarządzanie dochodami i finansami publicznymi”

RIIKKA TORPPA

Główny punkt kontaktowy do składania wniosków o Instrument Wsparcia Technicznego

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Więcej informacji na temat prac związanych z administracją skarbową i zarządzaniem finansami publicznymi

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Więcej informacji