Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Reform Support

Αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία και μετανάστευση

Αγορά εργασίας

Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την κοινή πρόκληση του συνεχιζόμενου διαρθρωτικού μετασχηματισμού των αγορών εργασίας υπό το πρίσμα της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Η Επιτροπή συμπληρώνει τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ, προσφέροντας στα κράτη μέλη συγκεκριμένη τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας. Τα έργα τεχνικής υποστήριξης μπορούν να αφορούν τόσο την αναθεώρηση βασικών πολιτικών για την αγορά εργασίας όσο και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της διοίκησης της εργασίας. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να στηρίξει εθνικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων, αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες μεταξύ γυναικών και ανδρών στην απασχόληση, τις αμοιβές, τις συντάξεις και το εισόδημα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ανάπτυξη πολιτικών καινοτομίας και απασχόλησης
 • Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
 • Προώθηση της χρήσης διοικητικών δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής
 • Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των πολιτικών και των προγραμμάτων για την αγορά εργασίας
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας
Flag of EU with sky

Η Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία για την ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και τη μεταρρύθμιση της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας.

Κοινωνική προστασία

Η γήρανση του πληθυσμού, καθώς και ο μετασχηματισμός των αγορών εργασίας και των οικονομιών θέτουν προκλήσεις για τη δημόσια παροχή κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσαρμογή των συστημάτων κοινωνικής προστασίας τους με διάφορους τρόπους και σε όλα τα στάδια της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Η παρεχόμενη στήριξη κυμαίνεται από μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας έως την επανεξέταση των συστημάτων παροχών και τη βελτιωμένη και καλύτερα συντονισμένη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ανάπτυξη πολιτικών ένταξης και ενσωμάτωσης
 • Βελτίωση της αναλυτικής ικανότητας των διοικήσεων κοινωνικής ασφάλισης
 • Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
 • Βελτίωση της στόχευσης και της επάρκειας των κοινωνικών παροχών
 • Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών
 • Επανεξέταση της πολιτικής και των συστημάτων αξιολόγησης για τα άτομα με αναπηρία
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης
Flag of EU with sky

Η Επιτροπή υποστήριξε το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Λετονία και τη Λιθουανία για τη βελτίωση των μεθοδολογιών και των διαδικασιών αξιολόγησης της αναπηρίας, ώστε να συμβάλουν σε μια πιο ολιστική αξιολόγηση της αναπηρίας, η οποία θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη τη λειτουργική ικανότητα και τις ατομικές περιστάσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊσταμένη της μονάδας «Αγορά εργασίας, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες»

RALUCA PAINTER

Κύριο σημείο επαφής για την υποβολή αίτησης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο που σχετίζεται με την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες

REFORM-04atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-04[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Περισσότερες πληροφορίες