Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Reform Support

Δεξιότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση

Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Στους τομείς στήριξης των μεταρρυθμίσεων για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς περιλαμβάνονται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Η Επιτροπή παρέχει στήριξη για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, της ποιότητας και της ευελιξίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τόσο στο εργατικό δυναμικό όσο και μεταξύ των πολιτών γενικότερα. Όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην αύξηση της προσαρμοστικότητας και της ικανότητας των συστημάτων να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Αντιμετώπιση των χαμηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες
 • Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
 • Αποδοτικότητα των συστημάτων χρηματοδότησης και δαπανών
 • Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
 • Παρακολούθηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και χάραξη πολιτικής
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Flag of Portugal with sky

Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής του νόμου για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Πορτογαλία

Η Επιτροπή στηρίζει το πορτογαλικό Υπουργείο Παιδείας στη διεξαγωγή συζητήσεων με όλα τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη για τον καθορισμό προτύπων, δεικτών και διαδικασιών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής του νέου νόμου για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Flag of France with sky

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των κέντρων επαγγελματικής αριστείας — «campus des métiers» — στη Γαλλία

Η Επιτροπή στηρίζει το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου εφαρμογής των γαλλικών κέντρων αριστείας (Campus des Métiers), ώστε να βελτιωθούν τελικά η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά τους.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα

Η Επιτροπή στηρίζει επίσης μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και την τόνωση της αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που θα κάνουν τα συστήματα πιο συνδεδεμένα και καινοτόμα, χωρίς αποκλεισμούς. 

Σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των σπουδαστών)
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία
 • Πολιτική για τους εκπαιδευτικούς και την ηγεσία των σχολείων
Flag of EU with sky

Μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών και αναβάθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού

Η Επιτροπή παρείχε τεχνική υποστήριξη στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Κροατία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, για να αναβαθμίσουν τις πολιτικές τους για τους εκπαιδευτικούς και να στηρίξουν την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα προγράμματα σπουδών.

Flag of Belgium with sky

Αποτελεσματικό σύστημα ένταξης για νέους εκπαιδευτικούς στο Βέλγιο — Φλάνδρα

Η Επιτροπή στηρίζει το φλαμανδικό Υπουργείο Παιδείας και Κατάρτισης (Βέλγιο) για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος ένταξης νέων εκπαιδευτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόωρη εγκατάλειψη του επαγγέλματος και να εξασφαλιστούν καλύτερες σταδιοδρομίες για τους εκπαιδευτικούς μακροπρόθεσμα.

Flag of Hungary with sky

Ψηφιακός μετασχηματισμός της ουγγρικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Επιτροπή στηρίζει την προσπάθεια της Ουγγαρίας να επανεξετάσει το στρατηγικό της πλαίσιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση άλλες εθνικές πολιτικές και πρακτικές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Κύριο σημείο επαφής για την υποβολή αίτησης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Δείτε περισσότερα