Skip to main content
Reform Support

Vaardigheden, onderwijs en opleiding

Inclusief onderwijs

Er wordt ondersteuning bij hervormingen geboden aan inclusief onderwijs, onder meer op het vlak van speciale onderwijsbehoeften, de aanpak van voortijdig schoolverlaten en het verbeteren van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. De Commissie biedt ondersteuning bij de verbetering van de governance, kwaliteit en flexibiliteit van het volwassenenonderwijs. Er gaat bijzondere aandacht naar het verbeteren van digitale vaardigheden en competenties, zowel bij de beroepsbevolking als bij de burgers in het algemeen. Wat beroepsonderwijs en -opleiding betreft, zijn de hervormingen erop gericht het aanpassingsvermogen en de capaciteit van de stelsels te vergroten om de ontwikkeling van relevante vaardigheden te ondersteunen.

VOORBEELDEN VAN GEBIEDEN WAAR STEUN WORDT VERLEEND

 • Lage onderwijsresultaten en vroegtijdige schoolverlaters aanpakken
 • Volwassenenonderwijs
 • Digitale vorming en vaardigheden
 • Voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang
 • Efficiëntie van systemen voor financiering en uitgaven
 • Inclusief onderwijs
 • Opvolging van onderwijsstelsels en beleidsvorming
 • Beroepsonderwijs en -opleiding

Hoger onderwijs en onderzoek

De Commissie steunt ook hervormingen om de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek te verhogen en excellentie te stimuleren. Dit omvat beleidsmaatregelen om de systemen inclusiever, meer verbonden en innovatiever te maken. 

In alle sectoren van onderwijs en opleiding zijn de hervormingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit en het professionalisme van het onderwijzend personeel, met inbegrip van leidinggevenden.

VOORBEELDEN VAN GEBIEDEN WAAR STEUN WORDT VERLEEND

 • Leerplannen hervormen (inclusief beoordelingen van leerlingen)
 • Hoger onderwijs, onderzoek en innovatie
 • Beleid rond leerkrachten en directie

Contactgegevens

Belangrijkste contactpunt voor het aanvragen van het instrument voor technische ondersteuning

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Meer informatie