Skip to main content
Reform Support

Inkomstenbeheer en beheer van overheidsfinanciën

INKOMSTENBEHEER

Inkomsten beheren

De belastingdiensten van de EU-lidstaten staan onder druk. Ze moeten meer doen met minder middelen. Ze moeten ook zorgen voor afdoende afschrikking in geval van niet-naleving. De Commissie helpt de belastingdiensten hun kerntaken en beheersprocessen te verbeteren. Door deze functies en processen efficiënter en doeltreffender te maken, kunnen de belastingdiensten duurzame inkomsten opleveren voor de overheid.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • De dienstverlening aan de belastingbetaler verbeteren.
 • Mechanismen voor geschillenbeslechting versterken.
 • Invorderingsprocessen, -activiteiten en -middelen moderniseren.
 • Kaders voor strategische planning en prestatiebeheer ontwikkelen en implementeren.
 • Interne controle, organisatorisch risicobeheer en informatiebeveiliging stimuleren.
 • Bedrijfsprocessen en project- en veranderingsbeheer uitbouwen.

Handhaving van de belastingwetgeving

De naleving van de belastingwetgeving verbeteren is een essentieel onderdeel van een doeltreffende mobilisering van middelen. De belastingdiensten hebben nieuwe manieren ontwikkeld om vrijwillige naleving te bevorderen, niet-naleving in de hand te houden, de kosten voor handhaving tot een minimum te beperken en het algemene vertrouwen in het belastingstelsel te versterken. De Commissie biedt technische ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van het handhavingsbeleid.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Het risicobeheer en de strategieën inzake handhaving verbeteren.
 • Handhavingsprogramma's gestoeld op samenwerking ontwikkelen.
 • Gedragsgerichte benaderingen mogelijk maken.
 • Communicatie- en bewustmakingscampagnes ontwikkelen.

Agressieve fiscale planning, belastingfraude en belastingontduiking

De beteugeling van agressieve fiscale planning, belastingfraude en belastingontduiking is een prioriteit van de EU. Dit is van essentieel belang om de inkomsten veilig te stellen, een eerlijke verdeling van de belastingdruk te garanderen en concurrentieverstoring te voorkomen. De Commissie biedt steun bij het opzetten van mechanismen om uitholling van de fiscale grondslag door grensoverschrijdende winstverschuiving te voorkomen. De Commissie biedt ook steun bij het opzetten en uitvoeren van fraudebestrijdingsstrategieën.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Capaciteit opbouwen voor het uitvoeren van het EU-pakket ter bestrijding van belastingontwijking en van acties op het gebied van grondslaguitholling en winstverschuiving.
 • Fraudebestrijdingsstrategieën ontwerpen en uitvoeren.
 • Fraude door btw-carrousels aanpakken.
 • Administratieve samenwerking en uitwisseling van informatie ondersteunen.

De belastingdiensten digitaliseren

De snelle groei op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormt een uitdaging voor belastingdiensten om gelijke tred te houden met de laatste ontwikkelingen en trends. Digitalisering is essentieel voor een betere dienstverlening aan de belastingbetaler, het omgaan met grote hoeveelheden gegevens en het opsporen van risico's. Het is ook belangrijk om de belastinginning doeltreffender en efficiënter te maken. De Commissie biedt technische ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van ICT-hervormingen bij de belastingdiensten.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • ICT-strategieën en actieplannen ontwikkelen.
 • Governance en beheer inzake gegevens versterken.
 • Een ondernemingsplan en functionele specificaties opstellen
 • Een financieringskader voor ICT-investeringen identificeren.

Douane-unie

De douane-unie is belangrijk voor het beschermen van de buitengrenzen van de EU en voor het waarborgen van een eerlijke en transparante inning van douanerechten en andere relevante belastingen, zoals accijnzen en btw. Tegelijkertijd zorgt deze unie voor een vlotte internationale handel over de EU-grenzen heen. De Commissie biedt technische ondersteuning aan de nationale instanties bij het ontwerpen en uitvoeren van douanehervormingen.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Strategieën voor digitale transformatie ontwerpen.
 • Digitale douaneoplossingen in kaart brengen voor de invoer en uitvoer van e-commercezendingen.
 • De instrumenten voor risicobeheer moderniseren.
 • Strategieën om smokkel te bestrijden en bewustmakingscampagnes uitwerken.

Belastingbeleid

Een goed fiscaal beleid beantwoordt aan de doelstellingen inzake ontvangsten en zorgt ervoor dat het belastingstelsel een billijke, inclusieve en duurzame groei ondersteunt. Het biedt tevens rechtszekerheid en beperkt de administratieve lasten tot een minimum. De Commissie verleent technische ondersteuning bij het ontwerpen en opstellen van fiscale wetgeving en bij het analyseren van de kosten en baten in geval van wijzigingen aan het fiscale beleid. De Commissie kan ook helpen bij de ontwikkeling van methodologieën voor het analyseren, simuleren en voorspellen van inkomsten.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Capaciteitsopbouw op het vlak van microsimulaties en modellering.
 • Het fiscale beleid en de fiscale wetgeving evalueren.
 • Groene belastinghervormingen ontwerpen.
 • Methodologieën voor het ramen van de belastingkloof ontwikkelen.

PUBLIEK FINANCIEEL BEHEER

Uitgavenbeleid

Nu de overheidsuitgaven alsmaar meer onder druk komen te staan, is het des te belangrijker de kwaliteit van de overheidsfinanciën te verbeteren. Als de overheidsfinanciën gezond zijn, kunnen de overheidsuitgaven duurzame economische groei ondersteunen en billijkheid bevorderen. Als de overheidsuitgaven doeltreffender en doelmatiger worden, kan men de budgettaire beperkingen verlichten. De Commissie verleent steun voor het opzetten, uitvoeren en institutionaliseren van begrotingscontroles. Ook steunt de Commissie de EU-lidstaten bij het verbeteren van praktijken en het uitbouwen van capaciteit bij het beheer van overheidsuitgaven, toezicht en evaluatie.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Het opzetten en uitvoeren van begrotingscontroles ondersteunen.
 • Richtsnoeren aanreiken om de begrotingscontroles beter af te stemmen op het begrotingsproces en op andere instrumenten voor het beheer van de overheidsfinanciën.
 • Capaciteit opbouwen en praktijken verbeteren bij de evaluatie van overheidsuitgaven.
Flag of Estonia with sky

Begrotingscontroles in Estland verankeren

De Commissie steunt het Estse Ministerie van Financiën. Dat wil het gebruik van begrotingscontroles verankeren als een analytisch instrument om overheidsmiddelen doelmatiger te kunnen toewijzen.

De begroting opstellen en uitvoeren

Als overheden hun uitgaven zorgvuldig plannen en efficiënt en tijdig uitvoeren, levert dit tastbare voordelen op voor de burger. Het opstellen van de begroting is van cruciaal belang om de middelen af te stemmen op de prioriteiten in het uitgavenbeleid. Een efficiënt systeem voor de uitvoering van de begroting zorgt ervoor dat de overheidsmiddelen correct worden besteed. De Commissie helpt de nationale instanties het begrotingsproces te verbeteren. De technische ondersteuning is gericht op een resultaatgerichte begroting en op het begrotingskader op de middellange termijn. De Commissie biedt de EU-lidstaten ook bijstand voor het verbeteren van het uitvoeren van de begroting.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Het kader voor resultaatgerichte begrotingen verbeteren.
 • Groene, gender- en andere prioritaire begrotingskaders uitbouwen.
 • Het begrotingskader voor de middellange termijn versterken.
 • De praktijken bij de uitvoering van de begroting verbeteren.

Boekhouding en statistiek in de overheidssector

Alomvattende, betrouwbare en tijdige boekhoud- en rapportagepraktijken zijn essentieel voor hoogwaardige statistieken. Ze bieden de overheid meer inzicht in de begrotingssituatie en -vooruitzichten. Wetgevers, markten en burgers krijgen zo ook de informatie die ze nodig hebben om efficiënte financiële beslissingen te nemen. De Commissie helpt de EU-lidstaten bij het moderniseren van hun fiscale rapportagesystemen. De Commissie biedt ook technische ondersteuning voor het ontwerpen en uitvoeren van hervormingen van de boekhouding op transactiebasis in overeenstemming met de Europese normen voor overheidsboekhoudingen en voor het verbeteren van de kwaliteit van de nationale rekeningen.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Het ontwerp en de uitvoering van hervormingen van de boekhouding op transactiebasis ondersteunen.
 • De kwaliteit van de nationale rekeningen verbeteren.

Macrofiscaal kader

Met een stevig macrobudgettair kader kan de overheid duurzame begrotingsdoelstellingen bepalen, beleidskeuzes maken en realistische uitgavenprognoses opstellen. De Commissie helpt de nationale instanties hun macrobudgettaire kader te versterken. Zij biedt technische ondersteuning om het opzetten en uitvoeren van begrotingsregels te verbeteren, de kwaliteit van macrobudgettaire prognoses te verbeteren, kaders voor budgettair risicobeheer te ontwikkelen en de financiën van lokale overheden te evalueren.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Capaciteitsopbouw voor het beoordelen en beheren van fiscale risico's.
 • De kwaliteit van de macro-economische en budgettaire prognoses verbeteren.
 • Het ontwerp en de uitvoering van uitgavenregels ondersteunen.
 • De praktijken verbeteren bij de evaluatie van de uitgaven van lokale overheden.

Toezicht op de overheidsfinanciën

Onafhankelijke begrotingsinstellingen en hoge controleorganen zijn van cruciaal belang voor het versterken van de budgettaire verantwoordelijkheid en het verbeteren van de kwaliteit van het debat over het begrotingsbeleid. Dat komt door de onafhankelijke controle die ze uitoefenen op het begrotingsbeleid, de begrotingsplannen en de begrotingsresultaten. De Commissie helpt deze instellingen hun institutionele en technische capaciteiten te versterken en het instrumentarium voor het uitvoeren van hun mandaat te verbeteren.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • De institutionele en technische capaciteiten van onafhankelijke fiscale instellingen versterken.
 • De capaciteiten van de hoge controleorganen versterken.

Schuld- en liquiditeitenbeheer

Als de schulden en liquiditeiten doeltreffend beheerd worden, kunnen de uitgaven in de loop van het jaar vlot worden gefinancierd en kunnen de beleidsdoelstellingen worden gehaald. Ook kan aan de financieringsbehoeften en -verplichtingen van de overheid worden voldaan tegen de laagst mogelijke kosten. De Commissie helpt de nationale instanties hun schuld- en liquiditeitenbeheer efficiënter en doeltreffender te maken.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • De processen en instrumenten voor liquiditeitenbeheer optimaliseren.
 • Het schuldbeheer versterken.

Contactgegevens

Hoofd van de eenheid inkomstenbeheer en het beheer van de overheidsfinanciën

RIIKKA TORPPA

Belangrijkste contactpunt voor het aanvragen van het instrument voor technische ondersteuning

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Bijkomende informatie over de werkzaamheden in verband met inkomstenbeheer en beheer van overheidsfinanciën

REFORM-TAX-PFM@ec.europa.eu

Meer informatie