Direct la conținutul principal
Reform Support

Administrarea veniturilor și gestionarea finanțelor publice

ADMINISTRAREA VENITURILOR

Administrarea veniturilor

Autoritățile fiscale din statele membre ale UE se confruntă cu presiunea de a obține rezultate mai bune cu resurse mai puține. În același timp, ele trebuie să acționeze ca factor eficace de descurajare a nerespectării obligațiilor. Comisia ajută autoritățile fiscale să își îmbunătățească funcțiile de bază și procesele de conducere. Prin sporirea eficienței și a eficacității acestor funcții, autoritățile fiscale pot asigura venituri sustenabile pentru guvernare.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Îmbunătățirea serviciilor pentru contribuabili.
 • Consolidarea mecanismelor de soluționare a litigiilor.
 • Modernizarea proceselor, a operațiunilor și a instrumentelor de colectare a creanțelor.
 • Elaborarea și punerea în practică a unor cadre de planificare strategică și de management al performanței.
 • Promovarea controlului intern, a gestionării riscurilor organizaționale și a securității informațiilor.
 • Îmbunătățirea proceselor operaționale, a managementului de proiect și a managementului schimbării.

Conformarea fiscală

Consolidarea conformării fiscale este o componentă esențială a unei mobilizări eficiente a resurselor. Autoritățile fiscale dezvoltă noi abordări pentru a spori conformarea voluntară, pentru a gestiona cazurile de nerespectare a obligațiilor, pentru a reduce la minimum costurile pentru asigurarea conformării și pentru a spori încrederea generală în regimul fiscal. Comisia oferă sprijin tehnic pentru conceperea și punerea în aplicare a sistemului de gestionare a conformității.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Îmbunătățirea gestionării riscurilor legate de conformare și a strategiilor în acest sens.
 • Instituirea unor programe de conformare bazate pe cooperare.
 • Facilitarea punerii în aplicare a unor abordări de tip comportamental.
 • Realizarea de campanii de comunicare și de sensibilizare.

Planificarea fiscală agresivă, frauda fiscală și evaziunea fiscală

Reducerea planificării fiscale agresive, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale reprezintă o prioritate a UE. Acest lucru este esențial pentru a garanta mobilizarea veniturilor, pentru a asigura o repartizare echitabilă a sarcinii fiscale și pentru a evita denaturarea concurenței. Comisia oferă sprijin pentru instituirea unor mecanisme de evitare a erodării bazei de impozitare ca urmare a transferului transfrontalier al profiturilor. De asemenea, se oferă sprijin pentru conceperea și punerea în aplicare a unor strategii de combatere a fraudei.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Consolidarea capacităților de punere în aplicare a pachetului de măsuri al UE împotriva evitării obligațiilor fiscale și a măsurilor care vizează erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor.
 • Conceperea și punerea în aplicare a strategiilor de combatere a fraudei.
 • Combaterea fraudei cu firme „fantomă”.
 • Sprijin pentru cooperarea administrativă și schimbul de informații

Digitalizarea autorităților fiscale

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) generează provocări pentru autoritățile fiscale, care trebuie să țină pasul cu cele mai recente evoluții și tendințe. Digitalizarea este esențială pentru furnizarea de servicii mai bune pentru contribuabili, pentru gestionarea volumelor mari de date și pentru identificarea riscurilor. De asemenea, este importantă din perspectiva unei colectări mai eficace și mai eficiente a veniturilor. Comisia oferă sprijin tehnic pentru conceperea și punerea în aplicare a reformelor TIC în cadrul autorităților fiscale.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Elaborarea de strategii și de planuri de acțiune în domeniul TIC.
 • Consolidarea guvernanței și a gestionării datelor.
 • Redactarea argumentației economice și a specificațiilor funcționale.
 • Identificarea unui cadru de finanțare pentru investițiile TIC.

Uniunea vamală

Uniunea vamală este importantă pentru protejarea frontierelor externe ale UE și pentru garantarea colectării echitabile și transparente a taxelor vamale și a altor taxe relevante, cum ar fi accizele și taxa pe valoare adăugată. În același timp, ea asigură un flux armonios al comerțului internațional dincolo de frontierele Uniunii. Comisia oferă sprijin tehnic autorităților naționale pentru a contribui la conceperea și la punerea în aplicare a reformelor vamale.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Conceperea de strategii pentru tranziția digitală.
 • Cartografierea soluțiilor vamale digitale pentru operațiuni de import și export aferente transporturilor realizate în sistem de comerț electronic.
 • Modernizarea instrumentelor pentru managementul riscurilor.
 • Conceperea unei strategii de combatere a contrabandei și a unor campanii de sensibilizare.

Politica fiscală

Politicile fiscale adecvate permit îndeplinirea obiectivelor în ceea ce privește veniturile și garantează că regimul fiscal sprijină o creștere echitabilă, favorabilă incluziunii și durabilă. În același timp, ele oferă securitate juridică și reduc la minimum sarcina administrativă. Comisia oferă sprijin tehnic pentru conceperea și elaborarea legislației fiscale și pentru analizarea costurilor și a beneficiilor care rezultă din modificări aduse politicilor fiscale. Sprijinul acordat de Comisie poate contribui, de asemenea, la elaborarea de metodologii pentru analizarea, simularea și previzionarea veniturilor.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Consolidarea capacităților pentru efectuarea de microsimulări și modelare.
 • Evaluarea politicii și a legislației fiscale.
 • Conceperea de reforme în materie de impozitare ecologică.
 • Elaborarea de metodologii pentru estimarea decalajului fiscal.

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE

Politica de cheltuieli

Într-un moment în care guvernele trebuie să facă față unei presiuni crescute în ceea ce privește cheltuielile publice, este cu atât mai important să se îmbunătățească calitatea finanțelor publice. Un sector solid al finanțelor publice garantează că politica de cheltuieli sprijină creșterea economică durabilă și promovează echitatea. De asemenea, îmbunătățirea eficienței și a eficacității cheltuielilor publice contribuie la atenuarea constrângerilor bugetare. Comisia oferă sprijin pentru conceperea, efectuarea și instituționalizarea analizelor de cheltuieli. De asemenea, sprijină statele membre ale UE în îmbunătățirea practicilor și a capacităților de gestionare, de monitorizare și de evaluare a cheltuielilor publice.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Sprijin pentru conceperea și efectuarea analizelor de cheltuieli.
 • Oferirea de orientări pentru o mai bună aliniere a analizelor de cheltuieli la procesul bugetar și la alte instrumente de gestionare a finanțelor publice.
 • Consolidarea capacităților și îmbunătățirea practicilor de evaluare a cheltuielilor publice.
Flag of Estonia with sky

Comisia oferă sprijin Ministerului Finanțelor din Estonia în îndeplinirea obiectivului său ambițios de a instituționaliza utilizarea analizelor în materie de cheltuieli ca instrument analitic de îmbunătățire a eficienței procesului de alocare a resurselor publice.

Întocmirea și execuția bugetului

Pentru a aduce beneficii concrete cetățenilor, guvernele trebuie să își planifice cu atenție bugetele și să le implementeze în mod eficient și la timp. Întocmirea bugetului este esențială pentru realizarea unei alocări a resurselor care să reflecte prioritățile politicilor în ceea ce privește cheltuielile. Un sistem eficient de execuție bugetară garantează că fondurile publice sunt cheltuite în mod corespunzător. Comisia ajută autoritățile naționale să îmbunătățească procesul de întocmire a bugetelor. Sprijinul tehnic se axează pe consolidarea procesului de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și a cadrului bugetar pe termen mediu. De asemenea, Comisia ajută statele membre ale UE să își îmbunătățească practicile de execuție bugetară.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Consolidarea cadrului pentru întocmirea bugetului în funcție de performanțe.
 • Consolidarea cadrelor de întocmire a bugetului în funcție de prioritățile legate de înverzire, de egalitate de gen și de alt tip.
 • Consolidarea cadrului bugetar pe termen mediu.
 • Îmbunătățirea practicilor de execuție bugetară.

Contabilitate și statistici în sectorul public

Practicile contabile și de raportare temeinice, fiabile și oportune sunt esențiale pentru obținerea de statistici de înaltă calitate. Acestea ajută guvernele să își înțeleagă mai bine situația fiscal-bugetară și perspectivele fiscale. De asemenea, ele oferă legiuitorilor, piețelor și cetățenilor informațiile de care au nevoie pentru a lua decizii financiare eficiente. Comisia ajută statele membre ale UE să își modernizeze sistemele de raportare fiscal-bugetară. Comisia oferă sprijin tehnic atât pentru conceperea și punerea în aplicare a reformelor privind contabilitatea pe bază de angajamente, în conformitate cu Standardele europene de contabilitate pentru sectorul public, cât și pentru îmbunătățirea calității conturilor naționale.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Sprijin pentru conceperea și punerea în aplicare a reformelor privind contabilitatea pe bază de angajamente.
 • Îmbunătățirea calității conturilor naționale.

Cadrul macrobugetar

Un cadru macrobugetar robust permite administrațiilor publice să stabilească obiective fiscal-bugetare sustenabile, să determine opțiuni de politică și să întocmească previziuni realiste în materie de cheltuieli. Comisia ajută autoritățile naționale să își consolideze cadrul macrobugetar. Comisia oferă sprijin tehnic pentru îmbunătățirea conceperii și a punerii în aplicare a normelor fiscale, pentru o mai bună calitate a previziunilor macrobugetare, pentru crearea de cadre de management al riscurilor fiscale și pentru evaluarea finanțelor publice locale.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Consolidarea capacității de evaluare și de gestionare a riscurilor fiscale.
 • Îmbunătățirea calității previziunilor macroeconomice și fiscal-bugetare.
 • Sprijin pentru conceperea și punerea în aplicare a normelor privind cheltuielile.
 • Îmbunătățirea practicilor de evaluare a cheltuielilor publice efectuate de administrația locală.

Supravegherea finanțelor publice

Instituțiile fiscal-bugetare independente și instituțiile supreme de audit sunt esențiale pentru promovarea responsabilității fiscale și pentru îmbunătățirea calității dezbaterii privind politica fiscal-bugetară. Ele realizează acest lucru prin asigurarea unui control independent al politicilor, planurilor și performanței în domeniul fiscal-bugetar. Comisia ajută aceste instituții să își consolideze capacitățile instituționale și tehnice și să își îmbunătățească setul de instrumente pe care îl au la dispoziție pentru a-și îndeplini mandatul.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Consolidarea capacităților instituționale și tehnice ale instituțiilor fiscal-bugetare independente.
 • Consolidarea capacităților instituțiilor supreme de audit.

Administrarea datoriei și gestionarea numerarului

Practicile eficace de administrare a datoriei și de gestionare a numerarului garantează că cheltuielile sunt finanțate fără probleme pe parcursul anului, că obiectivele de politică sunt îndeplinite și că nevoile și obligațiile de finanțare ale guvernului sunt îndeplinite la cel mai scăzut cost posibil. Comisia ajută autoritățile naționale să își îmbunătățească eficiența și eficacitatea operațiunilor de administrare a datoriei și de gestionare a numerarului.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Optimizarea procedurilor și a instrumentelor de gestionare a numerarului.
 • Consolidarea operațiunilor de administrare a datoriei.

Date de contact

Șeful unității Administrare fiscală și gestionarea finanțelor publice

RIIKKA TORPPA

Punctul de contact principal pentru cereri legate de Instrumentul de sprijin tehnic

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii suplimentare privind activitatea în domeniul administrării veniturilor și al gestionării finanțelor publice

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aflați mai multe