Skip to main content
Reform Support

Ieņēmumu administrēšana un publisko finanšu pārvaldība

IEŅĒMUMU ADMINISTRĒŠANA

Ieņēmumu administrēšana

No ES dalībvalstu ieņēmumu iestādēm tiek prasīts sasniegt labākus rezultātus ar mazākiem resursiem. Vienlaikus tām jānodrošina efektīvi pasākumi, kas atturētu no noteikumu neievērošanas. Komisija palīdz ieņēmumu iestādēm uzlabot to galvenās funkcijas un vadības procesus. Padarot šīs funkcijas un procesus efektīvākus un iedarbīgākus, ieņēmumu iestādes var nodrošināt valdībai ilgtspējīgus ieņēmumus.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Nodokļu maksātājiem pieejamo pakalpojumu uzlabošana
 • Strīdu izšķiršanas mehānismu stiprināšana
 • Parādu piedziņas procesu, darbību un instrumentu modernizēšana
 • Stratēģiskās plānošanas un snieguma pārvaldības sistēmu izstrāde un ieviešana
 • Iekšējās kontroles, organizācijas riska pārvaldības un informācijas drošības veicināšana
 • Uzņēmējdarbības procesu un projektu un pārmaiņu pārvaldības uzlabošana

Nodokļu saistību izpilde

Nodokļu saistību izpildes veicināšana ir būtisks efektīvas resursu mobilizācijas elements. Ieņēmumu iestādes ir izstrādājušas jaunas pieejas, kuru mērķis ir uzlabot brīvprātīgo saistību izpildi, pārvaldīt neatbilstības, samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas un vairot vispārējo uzticēšanos nodokļu sistēmai. Komisija sniedz tehnisku atbalstu atbilstības pārvaldības sistēmas izstrādei un īstenošanai.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Atbilstības riska pārvaldības un stratēģiju uzlabošana
 • Uz sadarbību balstītu atbilstības programmu izveide
 • Uzvedības pieeju izmantojuma veicināšana
 • Komunikācijas un izpratnes veidošanas kampaņu izstrāde

Agresīva nodokļu plānošana, krāpšana nodokļu jomā, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas

Viena no ES prioritātēm ir ierobežot agresīvu nodokļu plānošanu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tas ir būtiski, lai varētu garantēt ieņēmumu mobilizēšanu, nodrošinātu nodokļu sloga taisnīgu sadali un izvairītos no konkurences izkropļojumiem. Komisija piedāvā atbalstu tādu mehānismu izveidei, kas ļautu izvairīties no nodokļu bāzes samazināšanas, izmantojot pārrobežu peļņas novirzīšanu. Atbalsts tiek sniegts arī krāpšanas apkarošanas stratēģiju izstrādei un īstenošanai.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Spēju veidošana nolūkā īstenot ES pasākumu kopumu nodokļu apiešanas novēršanai un nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas pasākumus
 • Krāpšanas apkarošanas stratēģiju izstrāde un īstenošana
 • “Pazudušā tirgotāja” krāpniecisko darbību novēršana
 • Administratīvās sadarbības un informācijas apmaiņas sekmēšana

Ieņēmumu iestāžu digitalizācija

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) straujā izplatība apgrūtina ieņēmumu iestāžu spēju izsekot jaunākajām norisēm un tendencēm. Digitalizācija ir būtiska, lai varētu nodrošināt labākus pakalpojumus nodokļu maksātājiem, apstrādāt lielos datus un atklāt riskus. Ar tās palīdzību arī nodokļu iekasēšanu var padarīt efektīvāku un iedarbīgāku. Komisija sniedz tehnisku atbalstu IKT reformu izstrādei un īstenošanai ieņēmumu iestādēs.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • IKT stratēģiju un rīcības plānu izstrāde
 • Datu pārvaldības stiprināšana
 • Ekonomiskā pamatojuma un funkcionālo specifikāciju izstrāde
 • Finansējuma satvara noteikšana investīcijām IKT

Muitas savienība

Muitas savienība palīdz aizsargāt ES ārējās robežas un nodrošina muitas nodokļu un citu svarīgu nodevu, piemēram, akcīzes un pievienotās vērtības nodokļa, taisnīgu un pārredzamu iekasēšanu. Vienlaikus tā garantē netraucētu starptautiskās tirdzniecības plūsmu pāri ES robežām. Komisija valstu iestādēm sniedz tehnisku atbalstu, kas tām nepieciešams muitas reformu izstrādei un īstenošanai.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Digitālās pārveides stratēģiju izstrāde
 • Digitālu muitas risinājumu kartēšana e-komercijas sūtījumu importam un eksportam
 • Riska pārvaldības instrumentu modernizācija
 • Kontrabandas apkarošanas stratēģiju un izpratnes veidošanas kampaņu izstrāde

Nodokļu politika

Laba nodokļu politika atbilst ieņēmumu mērķiem un nodrošina, ka nodokļu sistēma atbalsta taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi. Vienlaikus tā garantē juridisko noteiktību un samazina administratīvo slogu. Komisija sniedz tehnisku atbalstu nodokļu tiesību aktu izstrādei un nodokļu politikas izmaiņu radīto izmaksu un ieguvumu analīzei. Komisija var arī palīdzēt izstrādāt metodes ieņēmumu analīzei, simulācijai un prognozēšanai.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Mikrosimulācijas un modelēšanas spēju veidošana
 • Nodokļu politikas un tiesību aktu novērtēšana
 • Zaļo nodokļu reformu plānošana
 • Nodokļu iztrūkuma novērtēšanas metožu izstrāde

PUBLISKO FINANŠU PĀRVALDĪBA

Izdevumu politika

Laikā, kad valdībām nākas saskarties ar pieaugošo spiedienu attiecībā uz publiskajiem izdevumiem, ir jo īpaši svarīgi uzlabot publisko finanšu kvalitāti. Stabilas publiskās finanses garantē, ka izdevumu politika atbalsta ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un veicina taisnīgumu. Uzlabojot publisko izdevumu lietderību un efektivitāti, ir iespējams mazināt budžeta ierobežojumus. Komisija sniedz atbalstu izdevumu pārskatīšanas plānošanai, izpildei un institucionalizēšanai. Tā arī palīdz dalībvalstīm uzlabot publisko izdevumu pārvaldības, uzraudzības un novērtēšanas praksi un spējas.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Atbalsts izdevumu pārskatīšanas plānošanā un veikšanā
 • Norādījumu sniegšana par to, kā labāk saskaņot izdevumu pārskatīšanu ar budžeta procesu un citiem publiskā finansējuma pārvaldības instrumentiem.
 • Spēju veidošana un prakses uzlabošana publisko izdevumu novērtēšanā

Budžeta sagatavošana un izpilde

Lai sniegtu taustāmus ieguvumus iedzīvotājiem, valdībām ir jānodrošina rūpīga budžeta plānošana un efektīva un savlaicīga izpilde. Lai resursu sadale atspoguļotu izdevumu politikas prioritātes, liela nozīme ir budžeta sagatavošanai. Efektīva budžeta izpildes sistēma garantē publisko līdzekļu pienācīgu izmantojumu. Komisija palīdz valstu iestādēm pilnveidot budžeta procesu. Tehniskais atbalsts ir vērsts uz to, lai stiprinātu uz sniegumu balstītu budžeta izstrādi un vidēja termiņa budžeta shēmu. Komisija arī palīdz ES dalībvalstīm uzlabot budžeta izpildes praksi.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes sistēmas stiprināšana
 • Uz prioritātēm balstītas budžeta izstrādes sistēmu uzlabošana
 • Vidēja termiņa budžeta shēmas stiprināšana
 • Budžeta izpildes prakses pilnveidošana

Publiskā sektora grāmatvedība un statistika

Kvalitatīvas statistikas iegūšanā liela nozīme ir visaptverošai, uzticamai un savlaicīgi piemērotai grāmatvedības un ziņošanas praksei. Tā palīdz valdībām labāk izprast savu fiskālo stāvokli un perspektīvas. Savukārt likumdevēji, tirgi un iedzīvotāji var iegūt informāciju, kas tiem nepieciešama efektīvu finanšu lēmumu pieņemšanai. Komisija palīdz ES dalībvalstīm modernizēt to fiskālās ziņošanas sistēmas. Tā nodrošina tehnisku atbalstu uzkrājumu grāmatvedības reformu izstrādei un īstenošanai saskaņā ar Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standartiem, kā arī nacionālo kontu kvalitātes uzlabošanai.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Atbalsts uzkrājumu grāmatvedības reformu izstrādē un īstenošanā
 • Nacionālo kontu kvalitātes uzlabošana

Makrofiskālā sistēma

Stabila makrofiskālā sistēma ļauj valsts pārvaldes iestādēm izvirzīt ilgtspējīgus fiskālos mērķus, izdarīt politiskas izvēles un sagatavot reālistiskas izdevumu prognozes. Komisija palīdz valstu iestādēm pilnveidot makrofiskālās sistēmas. Tā sniedz tehnisku atbalstu, kas nepieciešams, lai uzlabotu fiskālo noteikumu izstrādi un īstenošanu, paaugstinātu makrofiskālo prognožu kvalitāti, izstrādātu fiskālā riska pārvaldības sistēmas un novērtētu vietējo pašvaldību finanses.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Fiskālā riska novērtēšanas un pārvaldības spēju veidošana
 • Makroekonomisko un fiskālo prognožu kvalitātes uzlabošana
 • Atbalsts izdevumu noteikumu izstrādē un īstenošanā
 • Uzlabojumi vietējo pašvaldību publisko izdevumu novērtēšanas praksē

Publisko finanšu uzraudzība

Fiskālās atbildības veicināšanā un fiskālās politikas debašu kvalitātes uzlabošanā būtiska loma ir neatkarīgām fiskālajām iestādēm un augstākās revīzijas iestādēm. Tās nodrošina fiskālās politikas, plānu un snieguma neatkarīgu pārbaudi. Komisija palīdz šīm iestādēm stiprināt to institucionālās un tehniskās spējas un uzlabot to pilnvaru īstenošanai pieejamo instrumentu kopumu.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Neatkarīgu fiskālo iestāžu institucionālo un tehnisko spēju uzlabošana
 • Augstāko revīzijas iestāžu spēju stiprināšana

Parādu un skaidras naudas pārvaldība

Īstenojot efektīvu parādu un skaidras naudas pārvaldības praksi, var nodrošināt, ka izdevumi gada laikā tiek vienmērīgi finansēti, ka politikas mērķi tiek sasniegti un ka valdības finansējuma vajadzības un saistības tiek apmierinātas ar viszemākajām iespējamām izmaksām. Komisija palīdz valstu iestādēm uzlabot skaidras naudas un parādu pārvaldības darbību efektivitāti un lietderību.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Skaidras naudas pārvaldības procesu un instrumentu optimizēšana
 • Parādu pārvaldības darbību stiprināšana

Kontaktinformācija

Nodaļas “Ieņēmumu administrēšana un publisko finanšu pārvaldība” vadītāja

RIIKKA TORPPA

Tehniskā atbalsta instrumenta galvenais kontaktpunkts

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Plašāka informācija par darbu saistībā ar ieņēmumu administrēšanu un publisko finanšu pārvaldību

REFORM-TAX-PFM@ec.europa.eu

Uzzināt vairāk