Skip to main content
Reform Support

Tuluhaldus ja avaliku sektori finantsjuhtimine

TULUHALDUS

Tuluhaldus

ELi liikmesriikide maksuametid on sunnitud tegutsema vähemate ressurssidega, kuid tulemuslikumalt. Samal ajal peab nende tegevusel olema tõhus hoiatav mõju õigusvastase tegutsemise ennetamiseks. Komisjon aitab parandada maksuametite töökorraldust ja juhtimist. Maksuametid saavad tagada valitsusele jätkusuutliku tulu vaid siis, kui ametite töökorraldus ja menetlused on tõhusad ja tulemuslikud.

TOETUSE NÄITED

 • Maksukohustuslastele osutatavate teenuste parandamine
 • Vaidluste lahendamise mehhanismide tugevdamine
 • Võlgade sissenõudmise menetluste, toimingute ja vahendite ajakohastamine
 • Strateegilise planeerimise ja tulemusjuhtimise raamistike väljatöötamine ja rakendamine
 • Sisekontrolli, organisatsiooni riskijuhtimise ja infoturbe edendamine
 • Äriprotsesside ning projektide ja muudatuste juhtimise tõhustamine

Maksukuulekus

Selleks et tulusid tulemuslikult kasutusele võtta, on vaja parandada maksukuulekust. Maksuametid on välja töötanud uusi lähenemisviise, et suurendada maksude vabatahtlikku tasumist, hallata maksude tasumata jätmise juhtumeid, minimeerida maksukuulekusega seotud kulusid ja suurendada üldist usaldust maksusüsteemi vastu. Komisjon pakub tehnilist tuge maksukuulekust toetavate meetmete kavandamiseks ja rakendamiseks.

TOETUSE NÄITED

 • Maksukuulekusega seotud riskijuhtimise ja strateegiate parandamine
 • Koostööaldist maksukuulekust edendavate programmide algatamine
 • Käitumuslike lähenemisviiside rakendamine
 • Kommunikatsiooni- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniate korraldamine

Agressiivne maksuplaneerimine, maksupettused ja maksudest kõrvalehoidumine

ELi prioriteet on agressiivse maksuplaneerimise, maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamine. See on oluline, et tagada tulude kasutuselevõtmine ja maksukoormuse õiglane jagamine ning vältida konkurentsimoonutusi. Komisjon toetab mehhanismide loomist, et vältida maksubaasi kahanemist kasumi piiriülese ümberpaigutamise kaudu. Samuti toetatakse pettusevastase võitluse strateegiate väljatöötamist ja rakendamist.

TOETUSE NÄITED

 • Suutlikkuse suurendamine ELi maksustamise vältimise vastase paketi ning maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise meetmete rakendamiseks
 • Pettustevastaste strateegiate väljatöötamine ja rakendamine
 • Võitlus varifirmadega seotud pettuste vastu
 • Halduskoostöö ja teabevahetuse edendamine

Maksuametite digiteerimine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kiire arengu tõttu on maksuametitel keeruline viimaste arengute ja suundumustega sammu pidada. Selleks et pakkuda maksukohustuslastele paremaid teenuseid, hallata suurandmeid ja tuvastada riske, on palju abi digiteerimisest. Samuti on tähtis muuta tulude kogumine tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Komisjon pakub maksuametitele tehnilist tuge IKT-uuenduste kavandamiseks ja rakendamiseks.

TOETUSE NÄITED

 • IKT-strateegiate ja tegevuskavade väljatöötamine
 • Andmehalduse ja -juhtimise tugevdamine
 • Ärimudelite ja funktsionaalsete kirjelduste koostamine
 • IKT-investeeringute rahastamisraamistiku koostamine

Tolliliit

Tolliliidul on tähtis roll ELi välispiiride kaitsmisel ning tollimaksude ja muude asjakohaste maksude (nt aktsiisi ja käibemaksu) õiglasel ja läbipaistval kogumisel. Lisaks tagab tolliliit üle ELi piiride kulgeva rahvusvahelise kaubanduse sujuva toimimise. Komisjon pakub riiklikele ametiasutustele tehnilist tuge, et tollireforme kavandada ja rakendada.

TOETUSE NÄITED

 • Digipöörde strateegiate väljatöötamine
 • Digitaalsete tollilahenduste kaardistamine e-kaubanduse saadetiste impordi ja ekspordi jaoks
 • Riskijuhtimisvahendite ajakohastamine
 • Inimkaubandusevastaste strateegiate ja teadlikkuse suurendamise kampaaniate väljatöötamine

Maksupoliitika

Hea maksupoliitika vastab maksutulu eesmärkidele ja tagab, et maksusüsteem toetab õiglast, kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu. Lisaks loob maksupoliitika õiguskindluse ja vähendab halduskoormust. Komisjon pakub tehnilist tuge maksualaste õigusaktide väljatöötamiseks ja koostamiseks ning maksupoliitika muudatustega seotud kulude ja tulude analüüsimiseks. Samuti aitab komisjon välja töötada metoodikaid tulude analüüsi, simulatsiooni ja prognoosimise jaoks.

TOETUSE NÄITED

 • Mikrosimulatsiooni ja modelleerimise suutlikkuse suurendamine
 • Maksupoliitika ja maksualaste õigusaktide hindamine
 • Keskkonnahoidliku maksustamise reformide kavandamine
 • Maksutulupuudujäägi hindamise metoodika väljatöötamine

AVALIKU SEKTORI FINANTSJUHTIMINE

Kulupoliitika

Ajal, mil valitsused peavad tulema toime kasvava survega avaliku sektori kulutustele, on eriti tähtis parandada riigi rahanduse kvaliteeti. Tugev riigi rahandus tagab, et kulupoliitika toetab kestlikku majanduskasvu ja edendab võrdsust. Tõhusad ja tulemuslikud avaliku sektori kulutused aitavad leevendada eelarvepiiranguid. Komisjon toetab kulutuste läbivaatamise kavandamist, läbiviimist ja institutsionaliseerimist. Samuti toetab komisjon ELi liikmesriike riiklike kulutuste haldamise, järelevalve ja hindamise tavade ja suutlikkuse parandamisel.

TOETUSE NÄITED

 • Kulude läbivaatamise kavandamine ja rakendamine
 • Suuniste koostamine kulude läbivaatamise paremaks kooskõlastamiseks eelarvemenetluse ja muude avaliku sektori vahendite haldamise vahenditega
 • Riiklike kulutuste hindamise suutlikkuse suurendamine ja tavade parandamine

Eelarve koostamine ja täitmine

Selleks et tuua oma kodanikele käegakatsutavat kasu, peavad valitsused oma eelarveid hoolikalt kavandama ning tõhusalt ja õigeaegselt rakendama. Eelarve ettevalmistamine on äärmiselt oluline, et vahendeid eraldataks vastavalt kulupoliitika prioriteetidele. Tõhus eelarve täitmise süsteem tagab avaliku sektori vahendite nõuetekohase kasutamise. Komisjon aitab liikmesriikide ametiasutustel eelarvemenetlust parandada. Tehniline tugi keskendub tulemuspõhise eelarvestamise ja keskpika perioodi eelarveraamistiku tugevdamisele. Lisaks aitab komisjon ELi liikmesriikidel eelarve täitmist täiustada.

TOETUSE NÄITED

 • Tulemuspõhise eelarvestamise raamistiku tugevdamine
 • Rohelise, sootundliku ja muudest prioriteetidest lähtuva eelarvestamise raamistike tõhustamine
 • Keskpika perioodi eelarveraamistiku tugevdamine
 • Eelarve täitmise parandamine

Avaliku sektori arvepidamine ja statistika

Kvaliteetse statistika koostamiseks on vajalik põhjalik, usaldusväärne ja õigeaegne raamatupidamine ja aruandlus. Kvaliteetne statistika aitab valitsustel paremini mõista oma eelarveseisundit ja -väljavaateid. Samuti annab see seadusandjatele, turgudele ja kodanikele teavet, mida nad vajavad tulemuslike finantsotsuste tegemiseks. Komisjon aitab ELi liikmesriikidel ajakohastada eelarve aruandlussüsteeme. Komisjon pakub tehnilist tuge tekkepõhise raamatupidamisarvestuse reformide kavandamiseks ja rakendamiseks kooskõlas Euroopa avaliku sektori raamatupidamisstandarditega ning rahvamajanduse arvepidamise kvaliteedi parandamiseks.

TOETUSE NÄITED

 • Tekkepõhise raamatupidamisarvestuse reformide kavandamine ja rakendamine
 • Rahvamajanduse arvepidamise kvaliteedi parandamine

Makromajanduslik eelarveraamistik

Usaldusväärne makromajanduslik eelarveraamistik võimaldab haldusasutustel seada jätkusuutlikke eelarve-eesmärke, määrata kindlaks poliitilisi valikuid ja koostada realistlikke kuluprognoose. Komisjon aitab liikmesriikide ametiasutustel parandada makromajanduslikke eelarveraamistikke. Komisjon pakub tehnilist tuge, et parandada eelarve-eeskirjade kavandamist ja rakendamist, muuta makromajanduslikud eelarveprognoosid kvaliteetsemaks, töötada välja eelarveriskide juhtimise raamistikud ja hinnata kohalike omavalitsuste rahandust.

TOETUSE NÄITED

 • Eelarveriskide hindamise ja juhtimise suutlikkuse suurendamine
 • Makromajanduslike ja eelarveprognooside kvaliteedi parandamine
 • Kulutuste tegemise eeskirjade kavandamine ja rakendamine
 • Kohalike omavalitsuste avaliku sektori kulutuste hindamise parandamine

Riigi rahanduse järelevalve

Sõltumatutel eelarveasutustel ja kõrgeimatel kontrolliasutustel on tähtis roll eelarvepoliitilise vastutuse edendamisel ja eelarvepoliitilise arutelu kvaliteedi parandamisel. Nende ülesanne on teostada eelarvepoliitika, -kavade ja -tulemuste sõltumatut kontrolli. Komisjon aitab neil institutsioonidel tugevdada institutsioonilist ja tehnilist suutlikkust ning parandada neile pandud kohustuste täitmiseks kättesaadavaid vahendeid.

TOETUSE NÄITED

 • Sõltumatute eelarveasutuste institutsioonilise ja tehnilise suutlikkuse suurendamine
 • Kõrgeimate kontrolliasutuste suutlikkuse suurendamine

Võlahaldus ja likviidsusjuhtimine

Tõhus võlahaldus ja likviidsusjuhtimine tagavad kulude sujuva rahastamise aasta jooksul, poliitikaeesmärkide saavutamise ning valitsuse rahastamisvajaduste ja -kohustuste täitmise võimalikult väikeste kuludega. Komisjon aitab liikmesriikide ametiasutustel parandada likviidsusjuhtimise ja võlahaldustoimingute tõhusust ja tulemuslikkust.

TOETUSE NÄITED

 • Likviidsusjuhtimise protsesside ja vahendite optimeerimine
 • Võlahaldustoimingute tugevdamine

Kontaktandmed

Tuluhalduse ja avaliku sektori finantsjuhtimise üksuse juhataja

RIIKKA TORPPA

Peamine kontaktpunkt toetuse taotlemiseks tehnilise toe instrumendist

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Lisateave tuluhalduse ja avaliku sektori finantsjuhtimisega seotud algatuste kohta

REFORM-TAX-PFM@ec.europa.eu

Lisateave