Skip to main content
Reform Support

Tervishoid ja pikaajaline hooldus

Tervishoiusüsteemide vastupanuvõime ja jätkusuutlikkuse suurendamine

Valdkonna struktuurireformide peamine eesmärk on suurendada tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet ja jätkusuutlikkust. Komisjon teeb selle nimel koostööd liikmesriikide haldusasutustega, sealhulgas tervishoiuministeeriumide, tervisekindlustuse pakkujate ja riiklike terviseametitega ning arutab nendega mitmesuguseid teemasid. Komisjon toetab tervishoiusüsteemide täiustamist sellistes valdkondades nagu piiriülene tervishoid, e-tervis, tervisetehnoloogia hindamine, personaliküsimused, tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamine, rahastamis- ja hüvitamismehhanismid, hoolduse kvaliteet, vaimne ravi, pikaajaline hooldus ja õigusraamistik, et toetada konkurentsivõimelist farmaatsiatööstust ja vähendada ravimite puudust.

NÄITED TOETUSVALDKONDADE KOHTA

 • Hoolduse kättesaadavus ja kvaliteet
 • Esmatasandi tervishoid
 • Haiglaravi
 • Tervishoiutöötajad
 • Ravi integreerimine
 • Ravimite nappus
 • Pikaajaline hooldus
 • Vaimne tervis
Flag of Poland with sky

Tervishoiusüsteemi reformid Sloveenias

Komisjon toetas Sloveenias strateegilist reformi neljas valdkonnas. Sloveenia ja Euroopa Komisjoni koostöö olulistes reformivaldkondades on lihtsustanud õigus- ja haldusnormide ettevalmistamist ja vastuvõtmist.

Flag of EU with sky

Tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamine

Komisjon toetab Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Iirimaa, Läti, Leedu ja Sloveenia terviseameteid tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamisel, et veelgi parandada tervishoiusüsteemide tõhusust.

Tervishoiu digiteerimine

Tervishoiu digiteerimine on üks tervishoiusüsteemi ümberkujundamise prioriteete. Kodanikel peab olema turvaline juurdepääs oma terviseandmetele ka piiriüleselt. Neile tuleb luua võimalus kasutada digivahendeid, et hoolitseda oma tervise eest, tegeleda haiguste ennetamisega, saada tagasisidet ja suhelda tervishoiuteenuste osutajatega. Mitu komisjoni rakendatavat tervishoiuprojekti on seotud tervishoiusüsteemide digiteerimisega ning neis käsitletakse riiklikke strateegiaid ja uusi juhtimismudeleid või otsitakse lahendusi koostalitlusvõimega seotud küsimustele.

Toetusmeetmetele tuginedes saavad ametiasutused kehtestada strateegilised, juhtimis- ja tehnilised raamistikud, et suunata tervishoiusüsteemide tõhusat digipööret ja investeeringuid e-tervise taristusse.

NÄITED TOETUSVALDKONDADE KOHTA

 • E-tervishoid
 • Koostalitlusvõime
 • E-juhtimine
 • Telemeditsiin

COVID-19 on tekitanud palju probleeme ja toonud esile maailma riikide tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide nõrgad kohad.

Horvaatia tervishoiuministeerium ja Euroopa Komisjoni struktuurireformi tugiteenuste peadirektoraat korraldasid 15. septembril 2020 seminari „E-tervise ellujäämisvõimeliste strateegiate arendamine kriisi ajal“, et jagada teadmisi selle kohta, kuidas töötada välja vastupanuvõimeline e-tervise strateegia 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. Seminaril osales arvukalt e-tervise eksperte liikmesriikide tervishoiuministeeriumidest, tervishoiuasutustest ja IT-ettevõtetest.

Dokument, milles tutvustatakse e-tervise uuendusi, mis on välja töötatud ja mida kasutatakse kohalikul ja riiklikul tasandil, et aidata 2020. aasta kevadel toime tulla COVID-19 üleilmse pandeemiaga, ning esitatakse mõned praktilised soovitused ja tegevusjuhised ELi ja liikmesriikide sidusrühmadele.

Rahvatervis, haiguste ennetamine ja tervise edendamine

Tervishoiusüsteemi vastupanuvõime parandamisel, eelkõige, kuid mitte ainult tervisekriiside ajal, on võtmeteemad rahvatervis, haiguste ennetamine ja tervislike eluviiside edendamine. Paljud haigused on ennetatavad ja neid saab diagnoosida varakult, enne kui patsient vajab ravi. Kodanike jaoks tuleb luua terviklik rahvatervise poliitika ning neile tuleb anda juurdepääs haiguste ennetamise ja tervise edendamise teenustele.

Toetusmeetmetele tuginedes saavad ametiasutused kehtestada strateegilised, juhtimis- ja tehnilised raamistikud, et suunata tervishoiusüsteemide tõhusat ümberkujundamist ja võtta meetmeid tervise edendamiseks ja haiguste ennetamiseks.

NÄITED TOETUSVALDKONDADE KOHTA

 • Rahvatervis
 • Antimikroobikumiresistentsus
 • Nakkushaigused
 • Genoomika
 • Vähktõve sõeluuringud
Flag of Germany with sky

Genoomika integreerimine tervishoidu (genomDE)

Komisjon toetab Saksamaad raamistiku väljatöötamisel genoomika laialdasemaks kasutuselevõtuks tervishoiuteenuste osutamisel, eelkõige vähktõve ja haruldaste haiguste valdkonnas.

Kontaktandmed

Peamine kontaktpunkt toetuse taotlemiseks tehnilise toe instrumendist

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Lisateave