Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Reform Support

Здравеопазване и дългосрочни грижи

Повишаване на издръжливостта и устойчивостта на здравните системи

Повишаването на издръжливостта и устойчивостта на здравните системи е основна цел на структурните реформи в тази област. Комисията работи с администрациите на държавите от ЕС, включително министерствата на здравеопазването, здравноосигурителните институции и други органи в сферата на общественото здраве, по широк кръг от теми.Комисията предоставя подкрепа за подобряване на здравните системи в области като трансгранично здравеопазване, цифрово здравеопазване, оценка на здравни технологии, здравни работници, оценка на функционирането на здравните системи, механизми за финансиране и възстановяване на разходи, качество на грижите, психични грижи, дългосрочни грижи и регулаторни рамки за подпомагане на конкурентоспособността на фармацевтичната промишленост и намаляване на недостига на лекарства.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА

 • Достъп до грижи и качество на грижите
 • Първични здравни грижи
 • Болнични грижи
 • Работна сила в областта на здравеопазването
 • Интеграция на грижите
 • Недостиг на лекарства
 • Дългосрочни грижи
 • Психично здраве

Flag of Poland with sky

Реформи на здравната система в Словения

Комисията подпомага Словения в четири стратегически области на реформи. Сътрудничеството между Словения и Европейската комисия улесни подготовката и приемането на закони и подзаконови актове.

Flag of EU with sky

Оценка на функционирането на здравните системи

Комисията помага на здравните органи в Хърватия, Чехия, Естония, Ирландия, Латвия, Литва и Словения да направят оценка на функционирането на своите здравни системи, за да могат да подобрят в още по-голяма степен тяхната ефективност.

Flag of Austria with sky

Услуги за започване на стопанска дейност за мултидисциплинарни заведения за първични здравни грижи в Австрия

Комисията подпомага Австрия в усилията ѝ за осъществяване на реформа на първичните здравни грижи и за предоставяне на ефективни услуги за започване на стопанска дейност, за да се даде възможност на здравните специалисти да създават свои собствени заведения за първични здравни грижи.

Цифровизация на здравеопазването

Цифровизацията на здравеопазването е един от приоритетите на трансформацията на здравните системи. Гражданите трябва да имат сигурен достъп до своите здравни данни, дори и в чужбина. Те трябва да могат да използват цифрови инструменти, за да се грижат за здравето си, да стимулират профилактиката, да дават обратна информация на доставчиците на здравно обслужване и да взаимодействат с тях. Редица текущи здравни проекти в Комисията са свързани с цифровизацията на здравните системи. Те имат за цел разработване на национални стратегии, създаване на нови модели на управление или решаване на проблеми с оперативната съвместимост.

Очаква се благодарение на мерките за подкрепа органите да определят необходимите стратегически, управленски и технически рамки за насочване на ефективна цифрова трансформация на здравните системи и на инвестициите в цифрова здравна инфраструктура.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА

 • Цифрово здравеопазване
 • Оперативна съвместимост
 • Цифрово управление
 • Телемедицина

Flag of Croatia with sky

Цифровизация на здравеопазването: разработване на хърватския стратегически план за развитие на електронното здравеопазване за 2020—2027 г. и план за действие за 2021—2022 г.

Комисията подпомага усилията на Хърватия за разработване на стратегически план за развитие на електронното здравеопазване за периода 2020—2027 г. и план за действие за 2021—2022 г.

COVID-19 създаде значителни предизвикателства и разкри много слабости в системите за здравеопазване и социални грижи на държавите по света.

На 15 септември 2020 г. хърватското министерство на здравеопазването и генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия организираха семинар на тема „Създаване на осъществими стратегии за електронно здравеопазване по време на криза“, за да споделят знания как да се разработи устойчива стратегия за електронно здравеопазване за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. В семинара участваха широк кръг от експерти в областта на цифровото здравеопазване от националните министерства на здравеопазването, здравни заведения и ИТ сектора.

В този документ са представени няколко иновации в областта на електронното здравеопазване, които са разработени и използвани на местно и национално равнище през пролетта на 2020 г., за да се помогне за справяне с пандемията от COVID-19, и се предоставят няколко практически препоръки и точки за действие на заинтересованите страни на равнище ЕС и на национално равнище.

Обществено здраве, профилактика на болестите и насърчаване на здравето

Общественото здравеопазване, профилактиката на болести и насърчаването на здравето са от ключово значение за подобряване на устойчивостта на здравната система, особено, но не само по време на здравни кризи. Много заболявания могат да бъдат предотвратени и да бъдат диагностицирани рано, преди пациентът да се нуждае от лечение. Гражданите трябва да усещат ползите от цялостни политики за общественото здраве и да имат достъп до услуги за профилактика на заболяванията и насърчаване на здравето.

Очаква се благодарение на мерките за подкрепа органите да определят необходимите стратегически, управленски и технически рамки за насочване на ефективна цифрова трансформация на общественото здравеопазване и свързаните политики за насърчаване на здравето и профилактика на болести.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА

 • Обществено здраве
 • Антимикробна резистентност
 • Инфекциозни болести
 • Геномика
 • Скрининг за ракови заболявания

Flag of France with sky

Гарантиране на наличието на незащитени с патент антибиотици във Франция

Комисията помага на френските органи да разработят и приложат мерки, чрез които да се гарантира, че незащитените с патент (обикновено генерични) антибиотици остават на разположение за употреба при хора и животни.

Координати за връзка

Основно звено за контакт за кандидатстване по инструмента за техническа подкрепа

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Научете повече