Skip to main content
Reform Support

Veselības un ilgtermiņa aprūpe

Veselības aprūpes sistēmu noturības un ilgtspējas uzlabošana

Veselības sistēmu noturības un ilgtspējas uzlabošana ir viens no galvenajiem strukturālo reformu mērķiem. Šajā jomā Komisija sadarbojas ar dalībvalstu pārvaldes iestādēm, tostarp veselības ministrijām, veselības apdrošinātājiem un citām sabiedrības veselības iestādēm, par visdažādākajiem jautājumiem. Tā palīdz uzlabot veselības sistēmas tādās jomās kā pārrobežu veselības aprūpe, digitālā veselība, veselības tehnoloģiju novērtēšana, veselības personāls, veselības sistēmu darbības novērtējums, finansēšanas un atlīdzināšanas mehānismi, aprūpes kvalitāte, garīgā veselība, ilgtermiņa aprūpe un tiesiskais regulējums, kas ļauj atbalstīt konkurētspējīgu farmācijas nozari un samazināt zāļu trūkumu.

ATBALSTU SAŅĒMUŠO NOZARU PIEMĒRI

 • Piekļuve aprūpei un aprūpes kvalitāte
 • Primārā aprūpe
 • Slimnīcās sniegtā aprūpe
 • Veselības personāls
 • Aprūpes integrācija
 • Zāļu nepietiekamība
 • Ilgtermiņa aprūpe
 • Garīgā veselība

Flag of Poland with sky

Veselības sistēmas reformas Slovēnijā

Komisija atbalsta Slovēniju četrās stratēģiskās reformas jomās. Sadarbība starp Slovēniju un Eiropas Komisiju galvenajās reformas jomās ir sekmējusi tiesību un normatīvo aktu sagatavošanu un pieņemšanu.

Flag of EU with sky

Veselības sistēmu snieguma novērtējums

Komisija palīdz veselības iestādēm Horvātijā, Čehijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā novērtēt savu veselības sistēmu sniegumu, lai tās varētu vēl vairāk uzlabot šo sistēmu efektivitāti.

Veselības aprūpes digitalizācija

Veselības aprūpes digitalizācija ir viena no veselības sistēmas pārveides prioritātēm. Ir svarīgi, lai iedzīvotājiem būtu droša piekļuve viņu veselības datiem, arī pāri robežām. Viņu rīcībā būtu jābūt līdzekļiem, kas ļauj izmantot digitālos rīkus, lai rūpētos par savu veselību, stimulētu profilaksi un uzlabotu atgriezenisko informāciju un apmaiņu ar veselības aprūpes sniedzējiem. Vairāki pašlaik Komisijā īstenoti veselības projekti ir saistīti ar veselības sistēmu digitalizāciju; runa ir, piemēram, par nacionālo stratēģiju sagatavošanu, jaunu pārvaldības modeļu izstrādi, sadarbspējas jautājumu risinājumiem.

Atbalsta pasākumiem būtu jādod iestādēm iespēja noteikt stratēģiskos, pārvaldības un tehniskos satvarus, kas ir vajadzīgi, lai virzītu veselības sistēmu efektīvu digitālo pārveidi un investīcijas digitālās veselības infrastruktūrā.

ATBALSTU SAŅĒMUŠO NOZARU PIEMĒRI

 • Digitālā veselība
 • Savstarpējā savietojamība
 • Digitālā pārvaldība
 • Tālmedicīna

Covid-19 ir radījis būtiskas problēmas un izgaismojis daudzus trūkumus veselības un sociālās aprūpes sistēmās visā pasaulē.

2020. gada 15. septembrī Horvātijas Veselības ministrija un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts organizēja darbsemināru “Uzticamu e-veselības stratēģiju izstrāde krīzes periodā”. Mērķis bija dalīties zināšanās par to, kā izstrādāt noturīgu stratēģiju e-veselības jomā daudzgadu finanšu shēmai 2021–2027. Darbseminārs pulcināja daudzus digitālās veselības ekspertus no nacionālajām veselības ministrijām, veselības aprūpes iestādēm un informātikas aprindām.

Šis dokuments iepazīstina ar vairākiem jaunievedumiem e-veselības jomā, kas izstrādāti un izmantoti vietējā un nacionālā līmenī, lai palīdzētu pārvarēt pasaules mēroga Covid-19 pandēmiju 2020. gada pavasarī. Tas sniedz dažus praktiskus ieteikumus un padomus ES un dalībvalstu ieinteresētajām personām.

Sabiedrības veselība, slimību profilakse un veselības veicināšana

Sabiedrības veselība, slimību profilakse un veselības veicināšana ir būtiska, lai uzlabotu veselības sistēmu noturību, jo īpaši, bet ne tikai, veselības krīzes laikā. Daudzas slimības ir novēršamas, un tās var diagnosticēt sākuma stadijā, kamēr vēl pacientam nav vajadzīga ārstēšana. Iedzīvotājiem būtu jāgūst labums no globālas publiskās veselības politikas un jāspēj piekļūt slimību profilakses un veselības veicināšanas pakalpojumiem.

Pateicoties atbalsta pasākumiem, iestādēm būtu jāspēj izveidot stratēģiskos, pārvaldības un tehniskos satvarus, kas ļautu efektīvi pārveidot publisko veselību un ar to saistīto veselības veicināšanas un slimību profilakses politiku.

ATBALSTU SAŅĒMUŠO NOZARU PIEMĒRI

 • Sabiedrības veselība
 • Rezistence pret antimikrobiālajiem līdzekļiem
 • Infekcijas slimības
 • Genomika
 • Vēža skrīnings

Kontaktinformācija

Galvenais kontaktpunkts pieteikumiem attiecībā uz tehniskā atbalsta instrumentu

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Uzzināt vairāk