Skip to main content
Reform Support

Prasmes, izglītība un apmācība

Iekļaujoša izglītība

Ar iekļaujošu izglītību saistītas reformas tiek atbalstītas tādās jomās kā īpašas izglītības vajadzības, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes kvalitātes celšana. Komisija sniedz atbalstu pieaugušo izglītības pārvaldības, kvalitātes un elastīguma uzlabošanai. Īpaša uzmanība tiek pievērsta digitālo prasmju un kompetenču pilnveidei gan nodarbinātības kontekstā, gan iedzīvotāju vidū kopumā. Profesionālās izglītības un apmācības jomā reformu mērķis ir palielināt sistēmu pielāgojamību un spēju atbalstīt attiecīgo prasmju attīstību.

ATBALSTA JOMU PIEMĒRI

 • Zemo izglītības rezultātu un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana
 • Pieaugušo izglītība
 • Digitālā izglītība un prasmes
 • Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe
 • Finansēšanas un izdevumu sistēmu efektivitāte
 • Iekļaujoša izglītība
 • Izglītības sistēmu un politikas veidošanas uzraudzība
 • Profesionālā izglītība un apmācība

Augstākā izglītība un pētniecība

Komisija arī atbalsta reformas, kuru mērķis ir paaugstināt augstākās izglītības un pētniecības kvalitāti un stimulēt izcilību šajās jomās, tai skaitā politikas pasākumus, kas sistēmas padara iekļaujošākas, savienotākas un inovatīvākas. 

Visās izglītības un apmācības nozarēs īstenojamās reformas tiecas uzlabot mācībspēku, tai skaitā izglītības iestāžu vadītāju, darba kvalitāti un profesionalitāti.

ATBALSTA JOMU PIEMĒRI

 • Mācību programmas reforma (tai skaitā studentu novērtēšana)
 • Augstākā izglītība, pētniecība un inovācijas
 • Mācībspēku un izglītības iestāžu vadības politika

Kontaktinformācija

Tehniskā atbalsta instrumenta galvenais kontaktpunkts

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Uzzināt vairāk