Skip to main content
Reform Support

Digitālā pārkārtošanās

Digitālā ekonomika, pētniecība un inovācija

Digitālās tehnoloģijas būtiski ietekmē mūsu privāto un profesionālo dzīvi. Sistemātiska un uz nākotni vērsta pētniecības un inovācijas stratēģija ir būtiska produktīvākai un zaļākai ekonomikai. Dalībvalstīm ir jāspēj izmantot mūsu arvien digitalizētākās sabiedrības sniegtās priekšrocības, pārvarot problēmas, ko rada šīs pārmaiņas. Tās tiecas izstrādāt politiku un ieviest inovatīvus risinājumus, lai sniegtu uzņēmumiem pārliecību, kompetences un līdzekļus, ar kuriem digitalizēt savas aktivitātes un pilnveidoties.

 

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Izstrādāt nozares stratēģiju, rīcības plānu tās īstenošanai un pārvaldības modeli tās uzraudzībai.
 • Izstrādāt instrumentus tehnoloģiju nodošanai, pētniecības un izstrādes komercializēšanai un labākai integrācijai vērtību ķēdēs.
 • Ierosināt tehniskus risinājumus un kompetenču pilnveidi būvniecības nozares digitalizācijai.
 • Atbalstīt uzņēmējdarbības atklājumus, sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem, kā arī pārdomātu specializāciju.

Digitāla publiskā pārvalde

Publiskās pārvaldes iestāžu digitālā pārveide ļauj nodrošināt ātrākus, lētākus un labākas kvalitātes pakalpojumus. E-pārvalde nostiprina efektivitāti un uzlabo pakalpojumu lietotājdraudzīgumu un pieejamību. Tā arī palīdz veicināt ētisku praksi un samazināt korupcijas risku.

E-pārvaldībai ir spēcīgs starpministriju aspekts, jo tai nepieciešama vispārēja administratīvo procedūru vienkāršošana visos dienestos, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības. Stabilas e-pārvaldības ieviešana ir e-pārvaldes attīstības stūrakmens. Tiklīdz būs izveidotas lēmumu pieņemšanas un uzraudzības struktūras, ES valstis varēs noteikt savas stratēģijas, arhitektūras un satvarus un sākt īstenošanu.

 

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Izstrādāt digitālās pārvaldības sistēmas un ieviest pienācīgas pārvaldības satvaru.
 • Uzlabot pakalpojumus, ko, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tādas kā mākslīgais intelekts, nacionālās pārvaldes iestādes sniedz iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citām pārvaldes iestādēm.
 • Palīdzēt pārvaldes iestādēm izmantot jaunās digitālās tehnoloģijas, lai pārvarētu IT sistēmu sadarbspējas nepietiekamību.

Veselības aprūpes digitalizācija

Veselības aprūpes digitalizācija ir viena no veselības sistēmu pārveides prioritātēm. Iedzīvotājiem būtu jāspēj droši piekļūt saviem veselības datiem, arī pāri robežām. Viņu rīcībā vajadzētu būt līdzekļiem, kas ļauj izmantot digitālos rīkus, lai parūpētos par savu veselību, atbalstītu profilaksi, sniegtu atgriezenisko informāciju, kā arī mijiedarbotos ar veselības aprūpes sniedzējiem. Vairāki pašlaik Komisijā īstenoti veselības projekti ir saistīti ar veselības aprūpes sistēmu digitalizāciju, vai tā būtu nacionālo stratēģiju un jaunu pārvaldības modeļu izstrāde vai sadarbspējas jautājumu risinājumi.

Atbalsta pasākumiem būtu jāļauj iestādēm noteikt stratēģisko, pārvaldības un tehnisko satvarus, kas ir vajadzīgi, lai virzītu veselības sistēmu efektīvu digitālo pārveidi un investīcijas digitālās veselības infrastruktūrās.

ATBALSTA SAŅĒMUŠO NOZARU PIEMĒRI

 • Digitālā veselība
 • Savstarpējā savietojamība
 • Digitālā pārvaldība
 • Tālmedicīna

Nodokļu iestāžu digitālā pārveide

Straujā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība prasa no nodokļu iestādēm, lai tās pielāgotos jaunākajām norisēm un tendencēm. Digitalizācija ir izšķiroši svarīga, lai sniegtu labākus pakalpojumus nodokļu maksātājiem, apstrādātu megadatus un atklātu riskus. Tā ir arī vajadzīga, lai nostiprinātu nodokļu iekasēšanas efektivitāti un lietderību. Eiropas Komisija sniedz tehnisko atbalstu nodokļu iestādēm, lai tās izstrādātu un īstenotu IKT reformas.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Izstrādāt stratēģijas un rīcības plānus IKT jomā
 • Nostiprināt datu pārvaldību
 • Noteikt finansējuma satvaru investīcijām IKT
 • Izstrādāt ekonomiskā pamatojuma un funkcionālo specifikāciju analīzi

Kompetences, izglītība un apmācība digitālajā jomā

Lai veidotu Eiropas digitālo nākotni, Eiropas Komisija ir apņēmusies novērst digitālo prasmju nepietiekamību un veicināt projektus un stratēģijas, kas paredzētas tam, lai uzlabotu digitālo prasmju līmeni Eiropā.

Visiem eiropiešiem ir vajadzīgas digitālās prasmes, lai studētu, strādātu, sazinātos, piekļūtu tiešsaistes publiskajiem pakalpojumiem un atrastu uzticamu informāciju.Digitālās prasmes ir būtisks ES konkurētspējas un inovācijas spēju virzītājspēks. Tām ir arī izšķiroša loma sociālajā kohēzijā un personīgajā labklājībā. Līdz ar pašlaik notiekošo digitālo un zaļo pārkārtošanos notiek strauja ekonomikas pārstrukturēšana, kas mūžizglītību padara par obligātu. Turklāt šīs pārejas prasa no dalībvalstīm, lai tās pilnībā atraisītu savu prasmju un inovācijas potenciālu. Tām, jo īpaši, jāīsteno reformas, lai uzlabotu izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti.

Eiropas Komisija atbalsta ES valstis, nodrošinot zinātību un labas prakses apmaiņu prasmju, izglītības un apmācības jomā.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Uzlabot kompetenču nostiprināšanas un pārkvalificēšanās sistēmas pieaugušo izglītībā
 • Nostiprināt izglītību un kompetences digitālajā jomā
 • Uzlabot augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju
 • Uzlabot profesionālo izglītību un apmācību

 

Kontaktinformācija

Galvenais kontaktpunkts pieteikumiem attiecībā uz tehniskā atbalsta instrumentu

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Uzzināt vairāk