Skip to main content
Reform Support

Digital omställning

Digital ekonomi, forskning och innovation

Den digitala tekniken har en stor påverkan på hur vi lever och driver företag. Det är avgörande att strategin för forskning och innovation är systematisk och framtidsinriktad för att få till stånd en mer produktiv och grön ekonomi. Det är viktigt att EU-länderna kan ta vara på möjligheterna med det allt mer digitaliserade samhället och att de kan möta de utmaningar som det innebär. Därför vill de nu utforma strategier och använda sig av innovativa lösningar som gör att företagen får det förtroende, den kompetens och de förutsättningar som krävs för att de ska kunna digitalisera sin verksamhet och växa.

 

Stödet kan bland annat gå till att

 • utforma en industristrategi, en handlingsplan för att genomföra den och en styrmodell för att övervaka den
 • utforma verktyg för tekniköverföring, kommersialisering av forskning och utveckling och bättre integrering i värdekedjor
 • bidra med tekniska lösningar och kompetens för att digitalisera byggsektorn
 • stödja nytänkande inom företag, samarbeten mellan forskarvärlden och företag samt smart specialisering.
Flag of Belgium with sky

Artificiell intelligens i Flandern

EU-kommissionen har gett stöd till organet Flanders Investment and Trade för att utveckla en ram för införande av artificiell intelligens (AI) med väldefinierade metoder för företagsanalyser, utformning och planering vid tillämpningen av AI.

E-förvaltning

Att digitalisera den offentliga förvaltningen är ett sätt att tillhandahålla snabbare, billigare och bättre tjänster. Med e-förvaltning ökar effektiviteten och tillgängligheten, och den är samtidigt mer användarvänlig. E-förvaltning främjar också ett mer etiskt uppförande och riskerna för korruption minskar.

Den har en viktig interministeriell aspekt eftersom den innebär att de administrativa förfarandena måste förenklas för alla typer av tjänster så att invånarnas behov kan tillgodoses. Att få till stånd en stabil e-förvaltning är själva kärnan i digitaliseringen av staten. När besluts- och tillsynsorgan väl finns på plats kan EU-länderna fastställa sina strategier, sina arkitekturer och sina ramar och gå vidare till genomförandet.

 

Stödet kan bland annat gå till att

 • utforma system för e-förvaltning och fastställa lämpliga förvaltningsramar
 • förbättra de tjänster som EU-länderna erbjuder befolkningen, företagen och andra förvaltningar genom att använda informations- och kommunikationsteknik, som till exempel artificiell intelligens
 • hjälpa förvaltningar att använda ny digital teknik för att ta itu med it-systemens interoperabilitetsbrister.
Flag of Italy with sky

Genomförandet av en digital strategi i Italien

Direktoratet för it-system och innovation vid det italienska närings- och finansministeriet ansvarar för den digitala omställningen för att främja innovation och tillhandahålla it-tjänster.

Digitalisering av hälso- och sjukvården

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården är en av de viktigaste punkterna när det gäller omvandlingen av hälso- och sjukvårdssystemet. Det är viktigt att allmänheten får tillgång till sina journaler, även över landsgränser, och att de kan använda sig av digitala verktyg för att ta hand om sin hälsa, förebygga sjukdomar och få möjlighet till återkoppling och interaktion med vårdgivare. Flera av kommissionens nuvarande projekt på hälsoområdet är kopplade till digitaliseringen av hälso- och sjukvårdssystemen, och handlar antingen om att utveckla nationella strategier och nya förvaltningsmodeller eller om att ta itu med interoperabilitetsproblem.

Reformstödet är tänkt som hjälp till myndigheter att fastställa de strategiska, tekniska och styrningsrelaterade ramarna för att verka för en effektiv digitalisering av hälso- och sjukvårdssystemen och uppmuntra investeringar i e-hälsa.

Exempel på stödområden

 • E-hälsa
 • Interoperabilitet
 • Digital förvaltning
 • Telemedicin

Digitalisering av skattemyndigheterna

Informations- och kommunikationsteknikens (IKT) snabba tillväxt har gjort det svårt för skattemyndigheterna att följa med i den senaste utvecklingen och de senaste trenderna. En digital omställning är viktig för att kunna erbjuda skattebetalarna bättre tjänster, hantera stordata och upptäcka risker. Det är också nödvändigt för att skatteindrivningen ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Kommissionen ger tekniskt stöd för utformningen och genomförandet av IKT-reformer för skattemyndigheter.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utveckla IKT-strategier och handlingsplaner
 • stärka dataförvaltning och datahantering
 • fastställa en finansieringsram för investeringar i IKT
 • fastställa affärsnytta och utarbeta funktionsspecifikationer.

Digitala färdigheter och utbildning

För att kunna forma EU:s digitala framtid är kommissionen fast besluten att ta itu med de digitala kompetensklyftorna och främja projekt och strategier som leder till en ökad digital kompetens i EU.

Alla européer behöver digitala färdigheter för att kunna studera, arbeta, kommunicera, få tillgång till offentliga tjänster på nätet och hitta tillförlitlig information.Digitala färdigheter är en avgörande drivkraft för EU:s konkurrenskraft och innovationsförmåga. De spelar också en avgörande roll när det gäller den sociala sammanhållningen och det personliga välbefinnandet. Den pågående digitala och gröna omställningen leder till snabba ekonomiska omstruktureringar och innebär att vi alla måste engagera oss i livslångt lärande. De här omställningarna kräver också att EU-länderna frigör sin fulla potential, både i fråga om färdigheter och innovationer. Här är det viktigt med reformer för att förbättra utbildningssystemen.

EU-kommissionen ger medlemsländerna stöd genom att tillhandahålla sakkunskap och genom utbyte av god praxis på området kompetens och utbildning.

Stödet kan bland annat gå till att

 • förbättra fortbildnings- och omskolningssystemen inom vuxenutbildningen
 • främja digital utbildning och digitala färdigheter
 • förbättra den högre utbildningen och forskning och innovation
 • förbättra yrkesutbildningar.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktpunkt för att ansöka om tekniskt stöd från instrumentet

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Ta reda på mer