Direct naar de inhoud
Reform Support

Digitale transitie

Digitale economie, onderzoek en innovatie

Digitale technologieën hebben een grote invloed op onze manier van leven en van zakendoen. Een systematische en toekomstgerichte strategie voor onderzoek en innovatie is van cruciaal belang voor een productievere en groenere economie. De lidstaten moeten kunnen profiteren van onze steeds meer gedigitaliseerde maatschappij en het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Zij zijn op zoek naar een beleid en naar innovatieve oplossingen om bedrijven het vertrouwen, de competenties en de middelen te geven om te digitaliseren en te groeien.

 

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Een sectorspecifieke strategie, een actieplan voor de uitvoering ervan en een bestuursmodel voor het toezicht erop ontwikkelen.
 • Instrumenten ontwerpen voor technologieoverdracht, commercialisering van onderzoek en ontwikkeling en betere integratie in waardeketens.
 • Technische oplossingen voorstellen en vaardigheden uitwerken voor de digitalisering van de bouwsector.
 • Ondernemingsgerichte ontdekkingsprocessen, samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven en slimme specialisatie ondersteunen.

Digitaal openbaar bestuur

De digitale transformatie van overheidsdiensten is een manier om snellere, goedkopere en betere diensten te verlenen. De digitalisering van de overheidsdiensten zorgt voor meer efficiëntie en verhoogt de gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid. Ook ethische praktijken worden erdoor bevorderd en de risico's op corruptie worden verminderd.

Deze digitalisering overstijgt de verschillende ministeries. Het betreft immers een algemene vereenvoudiging van de administratieve processen in alle overheidsdiensten om aan de behoeften van de burgers te voldoen. Een stevige structuur voor e-governance is essentieel voor de digitalisering van de overheidsdiensten. Zodra de besluitvormings- en toezichtsorganen zijn opgericht, kunnen de EU-lidstaten hun strategieën, architecturen en kaders bepalen en overgaan tot de uitvoering.

 

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Digitale governancesystemen ontwerpen en het juiste beheerkader opzetten.
 • De overheidsdienstverlening van de EU-lidstaten aan burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten verbeteren door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologieën, zoals artificiële intelligentie.
 • Overheidsdiensten helpen gebruik te maken van nieuwe digitale technologieën om het gebrek aan interoperabiliteit van IT-systemen te verhelpen.
Flag of Italy with sky

Het directoraat voor informaticasystemen en innovatie van het Italiaanse Ministerie van Economie en Financiën is verantwoordelijk voor de digitale transformatie, het bevorderen van innovatie en de verlening van IT-diensten.

Digitalisering van de gezondheidszorg

Digitalisering van de gezondheidszorg is een van de prioriteiten bij de hervorming van de gezondheidszorg. Burgers moeten een veilige toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens, ook over de grenzen heen. Burgers moeten digitale instrumenten kunnen gebruiken om hun gezondheid te verbeteren, preventie te stimuleren en feedback en interactie met de zorgverleners mogelijk te maken. Een aantal van de gezondheidsprojecten die momenteel bij de Commissie lopen, houdt verband met de digitalisering van gezondheidszorgstelsels, waarbij nationale strategieën of nieuwe bestuursmodellen worden ontwikkeld of interoperabiliteitsproblemen worden opgelost.

Verwacht wordt dat de steunmaatregelen de autoriteiten in staat zullen stellen de strategische, bestuurlijke en technische kaders te bepalen om zo de efficiënte digitale transformatie van gezondheidsstelsels en investeringen in digitale gezondheidsinfrastructuur te sturen.

VOORBEELDEN VAN GEBIEDEN WAAR STEUN WORDT VERLEEND

 • Digitale gezondheid
 • Interoperabiliteit
 • Digitaal bestuur
 • Telegeneeskunde

De belastingdiensten digitaliseren

De snelle groei op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormt een uitdaging voor belastingdiensten om gelijke tred te houden met de laatste ontwikkelingen en trends. Digitalisering is essentieel voor een betere dienstverlening aan de belastingbetaler, het omgaan met grote hoeveelheden gegevens en het opsporen van risico's. Het is ook belangrijk om de belastinginning doeltreffender en efficiënter te maken. De Europese Commissie biedt technische ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van ICT-hervormingen bij de belastingdiensten.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • ICT-strategieën en actieplannen ontwikkelen.
 • Governance en beheer inzake gegevens versterken.
 • Een financieringskader bepalen voor ICT-investeringen
 • Een ondernemingsplan en functionele specificaties opstellen

Digitale vaardigheden, onderwijs en opleiding

Om de digitale toekomst van Europa vorm te geven, is de Europese Commissie vastbesloten de kloof op het gebied van digitale vaardigheden te dichten. Ze wil ook projecten en strategieën bevorderen om het niveau van digitale vaardigheden in Europa te verbeteren.

Alle Europeanen moeten beschikken over digitale vaardigheden om te kunnen studeren, te werken, te communiceren, toegang te krijgen tot online openbare diensten en betrouwbare informatie te vinden. Digitale vaardigheden zijn essentieel voor het concurrentie- en innovatievermogen van de EU. Ze zijn ook een belangrijke bepalende factor voor sociale cohesie en persoonlijk welzijn. De huidige digitale en groene transformaties brengen snelle economische herstructureringen met zich mee, waardoor mensen een leven lang moeten blijven leren. Bovendien verplichten deze transities de lidstaten hun volledige vaardigheden en innovatiepotentieel te ontsluiten. Dit omvat hervormingen om de kwaliteit van de onderwijs- en opleidingsstelselste verbeteren.

De Europese Commissie ondersteunt de EU-lidstaten van de EU door expertise ter beschikking te stellen en goede praktijken op het gebied van vaardigheden, onderwijs en opleiding uit te wisselen.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • De systemen voor bij- en nascholing in het volwassenenonderwijs verbeteren.
 • Digitaal onderwijs en digitale vaardigheden stimuleren.
 • Hoger onderwijs, onderzoek en innovatie verbeteren.
 • Beroepsonderwijs en -opleiding verbeteren.

 

Contactgegevens

Belangrijkste contactpunt voor het aanvragen van het instrument voor technische ondersteuning

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Meer informatie