Direct naar de inhoud
Reform Support

Financiële sector en toegang tot financiering

Banken

Een efficiënt en betrouwbaar banksysteem is belangrijk voor het bereiken van duurzame economische groei. De marktomgeving wordt bepaald door nieuwe digitale technologieën, veranderende consumentenvoorkeuren, toenemende concurrentie en veranderende regelgeving. De toezichthouders evalueren en veranderen hun toezichtpraktijken dan ook regelmatig om een doeltreffende stimulering en monitoring van de banksector te waarborgen. Daarbij moeten zij een moeilijk evenwicht zien te vinden tussen het versterken van de weerbaarheid van de instellingen zonder de leefbaarheid van de sector te ondermijnen.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Prudentieel toezicht op de uitvoering van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit, handleidingen en opleidingen voor toezicht; modellen ontwikkelen ter ondersteuning van de beoordeling door toezichthouders.
 • Nationale ontwikkelingsbanken: interne beoordelingsinstrumenten ontwikkelen, organisatiestructuren verbeteren en capaciteit opbouwen.
 • Gegevensbeheer en software-infrastructuren: verbeteren van de software-infrastructuur en -analyse en verbeteren van de prudentiële rapportagesystemen.
 • Betalingssystemen: evalueren van betalingsinfrastructuren, ontwikkelen van strategieën voor onlinebetalingen.
 • Niet-presterende leningen: toezichtinstrumenten ontwikkelen om het aantal niet-presterende leningen te verlagen en bijstand verlenen bij de oprichting van ondernemingen voor activabeheer.
Flag of Poland with sky

Steun aan de nationale bank van Slovenië

De Commissie heeft de nationale bank van Slovenië geholpen bij het ontwikkelen van twee modellen: een voor liquiditeitsbeheer en een voor renterisicobeheer van niet-gedekte deposito's om het beheer van activa en passiva door de bank te beoordelen.

Verzekeringsmaatschappijen en pensioenen

De Commissie ondersteunt toezichthouders in de hele EU bij het ontwerpen en uitvoeren van diverse onderdelen van Solvency II, de bekende regelgeving voor verzekeringsmaatschappijen. Daarbij wordt rekening gehouden met de behoeften en specifieke kenmerken van de plaatselijke verzekeringsmarkt.

De Commissie streeft ernaar bij te dragen tot een optimaal toezicht op verzekeringen en tegelijkertijd een convergente toepassing in de hele EU te waarborgen. Deze inspanningen komen de financiële stabiliteit ten goede en versterken de rol van de verzekerings- en pensioenfondsensector bij de duurzame financiering van onze economie.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Het prudentieel toezicht verbeteren op kerngebieden zoals solvabiliteit, stresstests en risicobeheer.
 • Capaciteitsopbouw op het gebied van gedragstoezicht.
 • Opkomende risico's aanpakken, zoals digitalisering of duurzame investeringen.

Kapitaalmarkten

De kapitaalmarktenunie is een economisch beleidsinitiatief dat gericht is op het verdere ontwikkelen en integreren van de EU-kapitaalmarkten. Het doel van de kapitaalmarktenunie is de risicodeling tussen landen te bevorderen en ondernemingen en projecten in staat te stellen uiteenlopende financiering te verkrijgen, ongeacht waar zij zich in de EU bevinden. De Commissie helpt de EU-lidstaten bij het wegnemen van de belemmeringen op nationaal niveau die tussen het kapitaal van investeerders en investeringsmogelijkheden staan. De Commissie verleent technische ondersteuning in samenwerking met het directoraat-generaal financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • De binnenlandse kapitaalmarkt doorlichten met een grondige analyse van de belemmeringen voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt.
 • Meerjarige groeistrategieën voor de kapitaalmarkt ontwikkelen.
 • Passende marktinfrastructuur en een marktvriendelijk overheidsbeleid ontwikkelen.
 • Een fonds ter versnelling van de kapitaalmarktontwikkeling of een instrument ter ondersteuning van het aandelenkapitaal van het midden- en kleinbedrijf ontwerpen en invoeren.
 • Handleidingen voor toezicht op de kapitaalmarkt ontwikkelen.

Groene financiering

De Europese Green Deal en de EU-strategie voor duurzame financiering bepalen de operationele strategieën om de Europese economie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

De Commissie speelt een sleutelrol bij het ondersteunen van de EU-lidstaten in het hele spectrum van hervormingsmaatregelen die nodig zijn om deze strategieën door te voeren. De uiteindelijke doelstellingen zijn het heroriënteren van kapitaalstromen naar duurzame activiteiten en het aanpakken van klimaatgerelateerde risico's waarmee de financiële sector wordt geconfronteerd.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Hulp bij het opstellen van actieplannen voor duurzame financiering om de belemmeringen voor duurzame financiering in kaart te brengen en de juiste capaciteit op te bouwen.
 • De duurzaamheidstoetsing door nationale stimuleringsbanken verbeteren.
 • Kaders scheppen voor groene overheidsobligaties.
 • De nationale instanties ondersteunen bij de coherente uitvoering van de rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen.
 • Klimaatrisico's opnemen in het toezicht.
 • Capaciteitsopbouw bieden met inbegrip van opleidingsprogramma's.

Insolventie en schuldsanering

De robuustheid van insolventiekaders verbeteren is een van de belangrijkste doelstellingen van de EU om de integratie van de kapitaalmarkten in de EU voort te zetten. Goed functionerende insolventiekaders zijn van essentieel belang voor de efficiënte toewijzing van kapitaal in een economie. Een solide insolventiekader is van cruciaal belang voor een goed ondernemersklimaat. Een dergelijk kader ondersteunt handel en investeringen en helpt economieën niet-presterende leningen effectief te beheren. De Commissie steunt de lidstaten van de EU bij hun inspanningen om hervormingen uit te werken en door te voeren om de doeltreffendheid en efficiëntie van hun insolventiewetgeving te waarborgen.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • De insolventiewetgeving moderniseren en de nationale stelsels benchmarken met andere rechtsgebieden en internationale beste praktijken.
 • Instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing invoeren, preventieve herstructureringskaders uitwerken en het kader voor buitengerechtelijke schikkingen versterken.
 • Het institutionele kader versterken, zodat de rechtbanken insolventie- en herstructureringsprocedures sneller kunnen afhandelen.
 • De nationale kaders voor beroepsbeoefenaars herzien die betrokken zijn bij de insolventiepraktijk, verbeteren van de handhaving, verzamelen van gegevens en grensoverschrijdende insolventie.

Bestrijding van witwassen

Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vormen nog steeds grote risico's voor de integriteit van het financiële stelsel van de EU en de veiligheid van de EU-burgers. De vijfde antiwitwasrichtlijn vergroot de transparantie van nuttige informatie, geeft financiële inlichtingendiensten ruimere toegang tot informatie, versterkt de samenwerking tussen toezichthouders en regelt virtuele valuta en prepaidkaarten. De Commissie steunt de EU-lidstaten bij hun inspanningen om het wettelijke antiwitwaskader van de EU om te zetten en uit te voeren in overeenstemming met hun nationale behoeften.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Risico's voor marktvergunnings- en registratiesystemen beoordelen.
 • Op risico’s gebaseerde benaderingen uitwerken voor de controle op het witwassen en/of het verminderen van het risico van terrorismefinanciering.
 • Nationale of sectorale actieplannen voor risicobeperking voorbereiden.
 • Bewustmakingsworkshops en -campagnes over witwassen en de risico's van terrorismefinanciering.
 • Functionele vereisten opstellen voor ondersteunende software voor toezichthouders op het witwassen van geld.

Financiële geletterdheid

De kapitaalmarkten van de Europese Unie zijn nog steeds relatief onderontwikkeld en blijven gefragmenteerd in heel de EU. Financiële vorming en geletterdheid dragen bij tot de ontwikkeling en verdieping van de kapitaalmarktenunie. Dat is onontbeerlijk voor een betere bescherming van de consument. De Europese Commissie en internationale organisaties moedigen de ontwikkeling van financiële geletterdheid en financiële vorming in de lidstaten van de EU sterk aan.

De Commissie helpt de nationale overheden bij het stellen van een diagnose van het niveau van financiële basiskennis onder de doelgroepen van de bevolking en bij het vaststellen en aanpakken van de behoeften die uit deze diagnoses naar voren komen. De Commissie steunt de EU-lidstaten ook bij het opzetten van speciale programma's om de financiële kennis en vorming te verbeteren.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Nationale strategieën ontwikkelen ter versterking van de financiële geletterdheid, ter bevordering van verantwoordelijk financieel gedrag en ter vergroting van de financiële weerbaarheid.
 • Strategieën uitvoeren voor financiële geletterdheid door specifieke educatie- en/of communicatiemiddelen te ontwikkelen.

Crisisbeheer

De financiële crisis heeft aangetoond dat sommige delen van de financiële sector niet voldoende gereguleerd waren en dat de toezichthouders niet beschikten over adequate
instrumenten om falende instellingen aan te pakken. Om de grensoverschrijdende coördinatie te verbeteren en de toekomstige afhankelijkheid van overheidsgeld te verminderen, heeft de richtlijn betreffende herstel en afwikkeling van banken het Europese kader voor het beheer van faillissementen van financiële instellingen volledig hervormd. De Commissie steunt de EU-lidstaten bij het opzetten en uitvoeren van hervormingen om de effectiviteit en efficiëntie van de nationale herstel- en afwikkelingskaders voor financiële instellingen te waarborgen.

VOORBEELDEN VAN ONDERSTEUNING

 • Handleidingen ontwikkelen voor crisisbeheersing waarmee afwikkelingsautoriteiten stap voor stap richtsnoeren krijgen voor het gebruik van afwikkelingsinstrumenten op nationaal niveau en/of in een grensoverschrijdende context.
 • Crisissimulatie-oefeningen organiseren om de operationele paraatheid van de nationale afwikkelingsautoriteiten te testen.
 • Ondersteuning bij het opstellen van adequate juridische kaders voor de insolventie van banken om te zorgen voor passende instrumenten voor snelle en efficiënte procedures.
 • Beleids- en juridische maatregelen opstellen voor het aanpakken van juridische en operationele zwakke punten en uitdagingen in de werking van de depositogarantiestelsels.

Contactgegevens

Hoofd van de eenheid financiële sector en toegang tot financiering

LAURA RINALDI

Belangrijkste contactpunt voor het aanvragen van het instrument voor technische ondersteuning

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Verdere details over de activiteiten in verband met de financiële sector en toegang tot financiering

REFORM-FINANCIALatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-FINANCIAL[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Meer informatie