Skip to main content
Reform Support

Finanssektorn och tillgång till finansiering

Banker

Att upprätthålla ett effektivt och tillförlitligt banksystem är viktigt för att åstadkomma en hållbar ekonomisk tillväxt. Marknaden påverkas av den nya tekniken, konsumenternas föränderliga preferenser, hårdare konkurrens och ändrade bestämmelser. Därför utvärderar och justerar tillsynsmyndigheterna regelbundet sina tillsynsmetoder för att se till att banksektorn stimuleras och övervakas på ett effektivt sätt. Här måste de hitta den rätta balansen mellan att stärka institutionernas motståndskraft och samtidigt inte undergräva verksamheternas hållbarhet.

Exempel på stödområden

 • Tillsyn: genomförandet av Europeiska bankmyndighetens riktlinjer, handböcker och utbildning och utformning av modeller till stöd för tillsynsbedömningar.
 • Nationella utvecklingsbanker: utveckling av interna bedömningsverktyg, förbättrade organisationsstrukturer och kapacitetsuppbyggnad.
 • Datahantering och programvaruinfrastruktur: bättre programvaruinfrastruktur och -analys och förbättrade tillsynsrapporteringssystem.
 • Betalningssystem: bedömning av betalningsinfrastrukturer och utveckling av strategier för e-betalning.
 • Nödlidande lån: utveckling av tillsynsverktyg för att minska antalet nödlidande lån och stöd till inrättandet av kapitalförvaltningsbolag.

Kommissionen har gett stöd till Sloveniens centralbank i utvecklingen av två modeller – en för likviditet och en för ränteriskhantering när det gäller insättningar utan avtalad löptid – för att bedöma bankens förvaltning av tillgångar och skulder.

Försäkringsföretag och pensioner

Kommissionen ger stöd till tillsynsmyndigheter i hela EU för att utforma och genomföra olika delar av Solvens II – det välkända regelverket för försäkringsföretag. Den tar då hänsyn till den lokala försäkringsmarknadens behov och särdrag.

Kommissionen har som mål att bidra till en försäkringstillsyn i toppklass och samtidigt se till att den tillämpas enhetligt i hela EU. Det här bidrar till finansiell stabilitet och gör att försäkrings- och pensionsfondsbranschen kan bidra till att finansiera ekonomin på ett hållbart sätt.

Stödet kan bland annat gå till att

 • förbättra tillsynen på centrala områden som betalningsförmåga, stresstestning och riskhantering
 • bygga upp kapaciteten för att utöva tillsyn av uppförande
 • ta itu med nya risker, kopplade till bland annat digitaliseringen och hållbara investeringar.

Kapitalmarknader

Kapitalmarknadsunionen är ett ekonomiskt initiativ som syftar till att vidareutveckla och integrera EU:s kapitalmarknader. Målet med kapitalmarknadsunionen är att främja riskdelning mellan länder och göra det möjligt för företag och projekt att få tillgång till finansiering, oavsett var i EU de befinner sig. Kommissionen hjälper medlemsländerna att undanröja de inhemska hinder som står mellan investerares kapital och investeringsmöjligheter. Tekniskt stöd tillhandahålls i samarbete med generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

Stödet kan bland annat gå till att

 • diagnosticera den inhemska kapitalmarknaden med en djupgående analys av hinder för dess utveckling
 • utforma fleråriga strategier för kapitalmarknadstillväxt
 • utveckla lämpliga marknadsinfrastrukturer och marknadsvänlig offentlig politik
 • utforma och genomföra en fond för att påskynda kapitalmarknadsutvecklingen eller ett instrument för små och medelstora företag för att ge stöd till eget kapital
 • ta fram handböcker för kapitalmarknadstillsyn.

Grön finansiering

I EU:s gröna giv och EU:s strategi för hållbar finansiering fastställs de operativa strategierna för att göra EU-ekonomin klimatneutral senast 2050.

Kommissionen spelar en viktig roll när det gäller att stödja EU-länderna i samband med alla de reformer som är nödvändiga för att kunna genomföra de här strategierna. Slutmålet är att styra om kapitalflödena till hållbara verksamheter och hantera de klimatrelaterade risker som finanssektorn ställs inför.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utarbeta handlingsplaner för hållbar finansiering för att identifiera hinder och bygga upp den rätta kapaciteten
 • förbättra hållbarhetssäkringen för nationella utvecklingsbanker
 • genomföra en ram för gröna statsobligationer
 • stödja nationella myndigheter att uppfylla rapporteringsskyldigheter och offentlighetskrav
 • integrera klimatrisker i tillsynen
 • hjälpa till med kapacitetsuppbyggnad, inklusive utbildningsprogram.

Insolvens och omstrukturering av skulder

Ett av EU:s viktigaste mål för att fortsätta integrera kapitalmarknaderna inom unionen är att stärka insolvensregelverken. Att ha välfungerande insolvensregelverk är avgörande för att kapital ska fördelas effektivt i en ekonomi. Det är också viktigt för att skapa ett bra företagsklimat, eftersom det stimulerar handel och investeringar och hjälper ekonomier att effektivt hantera nödlidande lån. Kommissionen stöder EU-länderna i deras arbete med att utforma och genomföra reformer för ett effektivt och ändamålsenligt regelverk för insolvens.

Stödet kan bland annat gå till att

 • modernisera insolvensrätten och jämföra nationella system med andra jurisdiktioner och internationell bästa praxis
 • införa verktyg för tidig varning, utforma ramar för förebyggande rekonstruktion och stärka ramen för tvistlösning utanför domstol
 • förbättra den institutionella ramen så att domstolssystemen kan hantera insolvens- och rekonstruktionsförfaranden snabbare
 • se över de nationella ramverken för konkursförvaltare och förbättra efterlevnaden, datainsamlingen och hanteringen av insolvensärenden över gränserna.

Bekämpning av penningtvätt

Riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism är fortfarande ett stort problem för integriteten hos EU:s finansiella system och invånarnas säkerhet. Genom det femte penningtvättsdirektivet ökar insynen i verkligt huvudmannaskap, finansunderrättelseenheter får bättre tillgång till information, samarbetet mellan tillsynsmyndigheter utökas och virtuella valutor och förbetalda kort regleras. Kommissionen stöder EU-länderna i deras arbete med att införliva och genomföra EU:s regelverk mot penningtvätt i enlighet med nationella behov.

Stödet kan bland annat gå till att

 • bedöma risker för system för marknadslicenser och registrering
 • utarbeta riskbaserade metoder för övervakning av penningtvätt och/eller begränsning av riskerna för terrorismfinansiering
 • utarbeta nationella eller sektoriella handlingsplaner för riskreducering
 • anordna workshoppar och kampanjer för att öka medvetenheten om penningtvätt och riskerna för terrorismfinansiering
 • ta fram funktionskrav för stödprogramvaror för tillsynsmyndigheter som arbetar med bekämpning av penningtvätt.

Finanskunskap

EU:s kapitalmarknader är fortfarande relativt underutvecklade och splittrade inom EU. Genom finansiell utbildning och finanskunskap kan kapitalmarknadsunionen utvecklas och fördjupas. Dessa element är avgörande för att förbättra konsumentskyddet. EU-kommissionen och internationella organisationer uppmuntrar starkt till att fördjupa finanskunskaperna och utveckla finansutbildningarna i EU:s medlemsländer.

Kommissionen hjälper nationella myndigheter att kartlägga finanskunskapsnivån bland vissa målgrupper i befolkningen och att identifiera och hantera de behov som framkommer i samband med detta. Kommissionen stöder också medlemsländerna i arbetet med att inrätta särskilda program för att förbättra finanskunskaperna och finansutbildningarna.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utveckla nationella strategier för att förbättra finanskunskaperna, främja ansvarsfulla finansiella beteenden och öka den finansiella motståndskraften
 • genomföra strategier för finanskunskap genom att utveckla särskilda utbildnings- eller kommunikationsverktyg.

Krishantering

I samband med finanskrisen blev det tydligt att vissa områden inom finanssektorn inte reglerades tillräckligt och att tillsynsmyndigheter inte hade lämpliga
verktyg för att kunna hantera konkursmässiga institutioner. För att förbättra samordningen mellan länderna och minska beroendet av offentliga medel i framtiden reformerades EU:s regelverk för hanteringen av krisdrabbade finansinstitut fullt ut genom direktivet om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag. Kommissionen stöder medlemsländerna i utformningen och genomförandet av reformer som ska säkerställa att de nationella regelverken för återhämtning och resolution av finansinstitut är ändamålsenliga och effektiva.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utarbeta krishanteringshandböcker för att ge resolutionsmyndigheter vägledning steg för steg när det gäller användningen av resolutionsverktyg på nationell nivå och/eller i internationella sammanhang
 • genomföra krissimuleringar för att testa de nationella myndigheternas operativa beredskap för resolution
 • bidra till att utarbeta lämpliga regelverk för bankers insolvens för att se till att det finns passande verktyg för snabba och effektiva förfaranden
 • utforma politiska och rättsliga åtgärder för att ta itu med rättsliga och operativa brister och utmaningar i fråga om insättningsgarantisystemens funktion.

Kontaktuppgifter

Chef för enheten för finanssektorn och tillgång till finansiering

Laura Rinaldi

Kontaktpunkt för att ansöka om tekniskt stöd från instrumentet

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Frågor om arbetet kring finanssektorn och tillgång till finansiering

REFORM-FINANCIAL@ec.europa.eu

Ta reda på mer