Gå direkt till innehållet
Reform Support

Grön omställning

Klimatåtgärder och minskade utsläpp

Klimatåtgärder står i centrum för EU:s gröna giv. EU har redan framgångsrikt lyckats minska sina växthusgasutsläpp och samtidigt bibehålla ekonomisk tillväxt. Ännu mer måste göras de kommande åren. EU har ställt in siktet på att nå klimatneutralitet senast 2050, och därför behöver alla medlemsländer genomföra en sammanhållen klimatpolitik.

EU-kommissionen, via instrumentet för tekniskt stöd, hjälper nationella myndigheter att utforma och genomföra reformer som är i linje med deras klimatambitioner.

 

Stödet kan bland annat gå till att

 • utveckla klimatpolitiken, till exempel genom att ge råd om klimatstrategier och handlingsplaner och stöd för beräkningsmodeller av växthusgasutsläpp
 • stödja markanvändning och skogsbruk, inklusive stadsplanering, smarta städer och redovisning och inventering av skog
 • förbättra kustskyddet och hantera översvämnings- och kusterosionsrisker
 • utveckla naturbaserade lösningar för att ta itu med värmeböljor, torka, översvämningar och dålig luft i städer
 • genomföra finansieringsinstrumenten enligt EU:s utsläppshandelssystem
 • stödja utfasningen av fossila bränslen i elsystemen, bland annat genom att utforma regelverk och marknader som främjar förnybar energi
 • utveckla marknadsbaserade stödprogram för förnybar energi och investeringar i energieffektivitet
 • ta fram nationella energi- och klimatplaner, inbegripet analys- och energimodeller
 • bedöma strategier för energieffektiva värme- och kylsystem
 • främja investeringar i energieffektivitet i byggnader
 • utforma strategier för hållbar transport/mobilitet och alternativa bränslen
 • förbättra transporter på inre vattenvägar och höghastighetsjärnvägar.

En rättvis omställning

Alla länder, regioner och sektorer i EU måste bidra till omställningen till en klimatneutral ekonomi. Omfattningen på den här utmaningen är dock inte lika stor för alla. Regioner som är beroende av fossila bränslen och koldioxidintensiva industrier kommer att påverkas särskilt och måste genomgå en djupgående ekonomisk, miljömässig och social omvandling.

EU-kommissionen hjälper medlemsländerna att mobilisera resurser och se till att stöd riktas till de regioner och sektorer som påverkas mest av den här omställningen. Genom instrumentet för tekniskt stöd hjälper också DG Reform 17 medlemsländer med att utarbeta regionala planer för en rättvis omställning. Medlemsländerna måste utarbeta de här planerna för att få stöd från mekanismen för en rättvis omställning.

 

Stödet kan bland annat gå till att

 • bedöma utmaningar och behov kopplade till omställningen
 • ta fram en handlingsplan med en färdplan med åtgärder som behöver göras för att ställa om till en klimatneutral ekonomi
 • stödja samråd med berörda parter för att skapa samförstånd kring hur omställningen till en klimatneutral ekonomi ska gå till
 • föreslå styrningsmekanismer för att genomföra omställningen.

 

Hållbar utveckling

EU är fast beslutet att tillsammans med medlemsländerna vara en föregångare när det gäller att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 målen för hållbar utveckling handlar om att göra människors liv bättre och skydda planeten från att förstöras, så att den kan tillgodose både dagens och framtida generationers behov. Sedan 2020 har EU-kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen förstärkt sin analys och övervakning av hur arbetet med att nå målen för hållbar utveckling framskrider. Parallellt med detta integrerar medlemsländerna målen för hållbar utveckling i sin politik och tar fram målinriktade strategier för en mer hållbar utveckling.

 

Stödet kan bland annat gå till att

 • utarbeta en strategi för hållbar utveckling för 2050
 • ta fram en handlingsplan för att se till att landsbygdsbefolkningen mår bra och trygga den ekonomiska stabiliteten i dessa områden
 • genomföra strategin för hållbar utveckling genom att integrera målen för hållbar utveckling i beslutsfattandet på alla förvaltningsnivåer.

 

Energi

För att det ska gå att nå klimatmålen för 2030 och för 2050 måste de fossila bränslena fasas ut från energisystemen. Samtidigt måste energin vara säker och ekonomiskt överkomlig för privatkunder och företag. Därför måste medlemsländerna ställa om sina energisystem mot en integrerad, digitaliserad och konkurrenskraftig EU-energimarknad som till största del bygger på förnybara energikällor. Utöver att genomföra lagstiftningsreformer måste medlemsländerna underlätta och främja investeringar i ren energi, till exempel energieffektivitet.

 

Stödet kan bland annat gå till att

 • anpassa lagar och regelverk för att öka andelen förnybar energi
 • fastställa politiska åtgärder för att främja energieffektivitet
 • utforma konkurrenskraftiga elmarknader
 • ta bort hinder för finansiering och tjänstemarknader för ren energi
 • stödja strategisk planering genom energiberäkningar och analyser.

Transport och mobilitet

Tack vare transporter kan människor, tjänster och varor röra sig fritt inom EU. Transporterna är en hörnsten i EU:s integration och skapar förbindelser mellan människor i olika regioner och länder. De bidrar också på ett avgörande sätt till ekonomin. Efterfrågan på transporter fortsätter att öka i takt med att ekonomierna blir allt mer integrerade med varandra. Det här ger oss nya möjligheter, men vi ställs också inför utmaningar. Framför allt står transporterna för nästan en fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp och är en av de främsta källorna till luftföroreningar i städerna. EU-länderna arbetar med att hitta smarta, hållbara och effektiva transportlösningar. Det här ställer krav på att sätta användarna i fokus och ge dem fler överkomliga, lättillgängliga, hälsosamma och rena alternativ.

 

Stödet kan bland annat gå till att

 • analysera politiken, de ekonomiska styrmedlen och de rättsliga ramarna
 • genomföra kostnads-nyttoanalyser
 • utveckla beräkningsmodeller för investeringsscenarier och -effekter
 • ta fram politiska rekommendationer, handlingsplaner och färdplaner
 • utforma kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner.

Miljön och den cirkulära ekonomin

Miljöförstöringen kommer sannolikt att påverka den ekonomiska aktiviteten allt mer. Den kan orsaka extrema väderförhållanden, påverka människors hälsa och försvåra tillgången till naturresurser. Att skydda EU:s naturkapital, ställa om till en resurseffektiv ekonomi och skydda människor från påfrestningar kopplade till miljön är centrala prioriteringar i EU:s gröna giv. För att ta itu med dessa utmaningar arbetar medlemsländerna med att ta fram reformer för att vidareutveckla sin miljöpolitik och sina miljöstrategier.

DG Reform hjälper nationella myndigheter med att utforma och genomföra reformer som syftar till att ta itu med miljöförstöringen.

Stödet kan bland annat gå till att

 • definiera nationella och kommunala avfallshanteringsstrategier
 • förbereda nationella handlingsplaner och strategier för en cirkulär ekonomi
 • genomföra instrument för att minska industriers koldioxidutsläpp
 • stödja vattenvården och övervakningen av vattentjänster.

Forskning och innovation

Digital teknik har en stor påverkan på hur vi lever och driver företag. Det är viktigt att medlemsländerna kan ta vara på möjligheterna med det allt mer digitaliserade samhället och att de kan möta de utmaningar som medförs. Därför måste politiken utformas och innovativa lösningar användas på så sätt att företagen får det förtroende, den kompetens och de förutsättningar som krävs för att ställa om digitalt och fortsätta att växa. Det är avgörande att strategin för forskning och innovation är systematisk och framtidsinriktad för att få till stånd en mer produktiv och grön ekonomi.

Stödet kan bland annat gå till att

 • fördjupa samarbetet mellan företag och forskning för att förbättra genomförandet av innovationspolitiken
 • åtgärda kapacitetsbristen inom forskningsinstitut, särskilt genom att utbyta kunskap och bästa praxis
 • främja innovation inom små och medelstora företag.

Grönare offentliga och privata finanser

För att den gröna givens ambitioner ska förverkligas krävs betydande investeringar. Den privata sektorn kommer att spela en viktig roll när det gäller att finansiera den gröna omställningen. Det här kräver konsekventa strategier, innovativa regelverk och smarta instrument. Nationella regeringar kommer också att vara viktiga för att finansiera omställningen genom att sända rätt prissignaler och styra de offentliga utgifterna mot en hållbar politik. De måste också stimulera efterfrågan på hållbara varor och tjänster genom grön offentlig upphandling samt verka för att minska den offentliga sektorns koldioxidavtryck. En stabil ram för samhällsstyrning kommer att bidra till att beslutsfattare hålls ansvariga gentemot framtida generationer.

För att ta itu med dessa utmaningar stöder GD Reform medlemsländerna på följande områden:

 • Grön budgetering och miljöskatter
 • Grön upphandling
 • Hållbar finansiering och hållbara investeringar

Stödet kan bland annat gå till att

 • främja gröna offentliga investeringar
 • genomföra utgiftsöversyner och skatteutgiftsöversyner av grön och miljöfientlig (”grå”) politik inom budgetramarna
 • införa miljöbeskattning och beräkna dess effekter
 • genomföra EU:s riktlinjer för grön budgetering
 • utveckla en handlingsplan för hållbar finansiering för medlemsländer och nationella investeringsbanker
 • genomföra en ram för gröna statsobligationer.

Kontaktuppgifter

Huvudsaklig kontaktpunkt för att ansöka om tekniskt stöd från instrumentet

Ta reda på mer