Gå direkt till innehållet
Reform Support

Konkurrenskraft

Utländska investeringar och handel med andra länder

Utländska investeringar och handel med varor och tjänster med andra länder, både inom och utanför EU, är avgörande för välståndet. Trots att EU är världsledande inom handel släpar vissa medlemsländer efter när det gäller handelsintegration och utländska direktinvesteringar. Genom att vidta åtgärder kan EU-länderna dra fördel av den inre marknaden och internationella värdekedjor och på så sätt stödja den ekonomiska återhämtningen, skapa nya jobb och driva på tillväxten.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utforma lösningar för digitala gemensamma kontaktpunkter för företagares myndighetskontakter
 • utveckla internationaliseringsstrategier så att eftersläpande regioner kan dra nytta av globaliseringen
 • analysera den nationella lagstiftningen, identifiera hinder och drivkrafter för utländska direktinvesteringar och utrikeshandel samt stärka den administrativa kapaciteten för att stimulera investeringar och handel
 • ta fram en handlingsplan för att investerings- och handelsorgan ska börja använda sig av artificiell intelligens.

Bättre lagstiftning, licensiering och kontroller

Byråkrati och tidskrävande förfaranden gör det både kostsamt och osäkert att driva företag. Bättre lagstiftning handlar om att utforma och utvärdera den nationella politiken och lagstiftningen på ett öppet sätt utifrån fakta. Det handlar om att utveckla politiken med hänsyn till befolkningens, företagens och berörda aktörers åsikter. Målet är att minska byråkratin för företagen, bland annat genom att förenkla reglerna om investeringslicensiering och införa förenklade och riskbaserade kontrollmekanismer.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utvärdera, förenkla och uppdatera lagar och regleringsmekanismer
 • stödja ett regelverk för komplexa och innovativa företagsmodeller
 • hjälpa myndigheter med kapacitetsuppbyggnad
 • ta fram en handlingsplan med olika åtgärder
 • föreslå institutionella förändringar och nya styrningsstrukturer.
Flag of Portugal with sky

Bättre konsekvensbedömningar av ny lagstiftning i Portugal

Kommissionen har gett stöd till Portugals insatser för att förbättra hur ny lagstiftning bereds genom att stärka systemet för konsekvensbedömningar. Om konsekvenserna av nya lagar kan bedömas på ett bättre sätt kan företagsklimatet förbättras och investeringar stimuleras.

Små och medelstora företag och andra sektorer

Det är viktigt att få fart på den ekonomiska aktiviteten inom olika sektorer för att få till stånd en hållbar återhämtning. Små och medelstora företag (SMF) spelar en central roll i EU:s ekonomi och står för två tredjedelar av alla jobb. EU-kommissionen antog 2020 en SMF-strategi för att minska byråkratin och hjälpa små och medelstora företag att expandera på den inre marknaden och globalt. Skräddarsydda insatser inom viktiga ekonomiska branscher som turistnäringen ska leda till nya möjligheter för medlemsländerna att skapa jobb och utveckla sina regioner.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utveckla små och medelstora företag och strategier för regional utveckling
 • höja standarden på företagsledningen i små och medelstora företag
 • utforma finansieringsmekanismer och finansieringsverktyg för att utveckla ett ekosystem för nystartade företag och för digitaliseringen av små och medelstora företag
 • utarbeta en handlingsplan för att stödja kreativa näringar
 • främja bättre förvaltning av resmål inom turismen.

Konkurrens- och konsumentpolitik

I en allt mer globaliserad och digitaliserad ekonomi, där många transaktioner sker på nätet eller via prisalgoritmer, blir det allt svårare för myndigheter som arbetar med konkurrens- och konsumentskydd att utföra sitt arbete på traditionellt vis. Därför söker EU-länderna skräddarsydda kapacitetsuppbyggnadsprogram om den mest avancerade tekniken för marknadsövervakning och om utredningsmetoder, efterhandsutvärderingar och konsekvensbedömningar. De vill också stärka sitt arbete med att effektivt övervaka det statliga stödet och hur det påverkar produktiviteten, konkurrensen och ekonomin.

Stödet kan bland annat gå till att

 • förbättra systemet för att upptäcka överträdelser av konkurrensreglerna
 • effektivisera användningen av it-verktyg i samband med utredningar av konkurrensärenden
 • utvärdera beslut gällande konkurrens- och konsumentskydd och ge rekommendationer
 • genomföra konsekvensbedömningar av statliga stödsystem
 • utveckla funktionerna i register för statligt stöd.

Digital ekonomi, forskning och innovation

Digital teknik har en stor påverkan på hur vi lever och driver företag. Det är viktigt att EU-länderna kan ta vara på möjligheterna med det allt mer digitaliserade samhället och att de kan möta de utmaningar som det innebär. Därför vill de nu utforma strategier och använda sig av innovativa lösningar som gör att företagen får det förtroende, den kompetens och de förutsättningar som krävs för att de ska kunna digitalisera sin verksamhet och växa. Det är avgörande att strategin för forskning och innovation är systematisk och framtidsinriktad för att få till stånd en mer produktiv och grön ekonomi.

Stödet kan bland annat gå till att

 • stödja ekosystemet för innovation både nationellt och regionalt, inbegripet smart specialisering
 • utforma verktyg för tekniköverföring, kommersialisering av forskning och utveckling och bättre integrering i värdekedjorna
 • stödja den digitala omställningen inom företagen och utveckla digitala verktyg och plattformar som erbjuder tjänster till företagen
 • ge råd om hur den digitala infrastrukturen kan förbättras, till exempel genom att utveckla nät med mycket hög kapacitet
 • föreslå tekniska lösningar och bidra med kompetens för att genomföra byggnadsinformationsmodellering i planeringen och upphandlingen av offentlig infrastruktur
 • utforma en industristrategi, en handlingsplan för att genomföra den och en styrmodell för att övervaka den.
Flag of Belgium with sky

Artificiell intelligens i Flandern

EU-kommissionen har gett stöd till organet Flanders Investment and Trade för att utveckla en ram för införande av AI med väldefinierade metoder för företagsanalyser, utformning och planering vid tillämpningen av AI.

Investeringsförvaltning, offentlig-privata partnerskap och statliga företag

Investeringarna i EU ligger fortfarande under de nivåer som uppmättes före finanskrisen. Till följd av covid-19-pandemin försämrades läget ytterligare. Genom faciliteten för återhämtning och resiliens erbjuds omfattande ekonomiskt stöd till investeringar och reformer. EU-länderna arbetar nu med att förbättra sin strategiska planering och förvaltning av offentliga resurser och tillgångar i syfte att utnyttja stödet till fullo och på så vis stimulera produktivitet och tillväxt och stärka de offentliga finanserna. Det handlar bland annat om att stärka utformningen och genomförandet av sunda offentliga investeringsprojekt och offentlig-privata partnerskap för att garantera valuta för pengarna och en starkare styrning av statliga företag – för ökad effektivitet, bättre fungerande marknader och bättre offentliga tjänster.

Stödet kan bland annat gå till att

 • stärka kapaciteten hos nationella myndigheter att välja ut och förvalta offentliga investeringsprojekt
 • stödja reformer av nationella regelverk för koncessioner/offentlig-privata partnerskap och förbättra modellen för offentlig-privata partnerskap
 • stärka myndigheternas kapacitet att utforma och förvalta projekt inom ramen för offentlig-privata partnerskap
 • modernisera regelverket för styrning av statligt ägda företag så att det ligger i nivå med internationell bästa praxis.

Kontaktuppgifter

Chef för enheten för tillväxt och företagsklimat

Kaspar Richter

Kontaktpunkt för att ansöka om tekniskt stöd från instrumentet

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Frågor om arbetet kring tillväxt och företagsklimat

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ta reda på mer