Gå til hovedindholdet
Reform Support

Konkurrenceevne

Udenlandske investeringer og handel

Udenlandske investeringer og handel med varer og tjenesteydelser, både inden for EU og med tredjelande, er en nøglefaktor, der bidrager til velstand. EU er førende på verdensplan inden for handel, men nogle medlemslande halter bagefter med hensyn til handelsintegration og tiltrækning af direkte udenlandske investeringer. Medlemslandene kan træffe foranstaltninger for at høste yderligere fordele af det indre marked og internationale værdikæder for at støtte den økonomiske genopretning og fremme beskæftigelse og vækst.

Eksempler på støtte

 • Udformning af digitale løsninger med ét enkelt kontaktpunkt for erhvervsdrivende, der interagerer med myndighederne.
 • Udvikling af internationaliseringsstrategier for regioner, der halter bagefter, for at høste fordelene ved globaliseringen.
 • Analyse af EU-landenes lovgivningsmæssige miljø, kortlægning af barrierer og drivkræfter bag direkte udenlandske investeringer og handel samt forbedring af den administrative kapacitet til at tiltrække investeringer og øge handelen.
 • Udvikling af en handlingsplan for indførelse af kunstig intelligens i investerings- og handelsagenturer.

Bedre regulering, udstedelse af licenser og inspektioner

Bureaukrati og tidskrævende procedurer gør det dyrt og usikkert at drive forretning. Bedre regulering handler om at udarbejde og evaluere den nationale politik og lovgivning med gennemsigtig dokumentation og udvikle politik under hensyntagen til borgernes, virksomhedernes og andre interessenters synspunkter. Formålet er at mindske bureaukratiet for virksomhederne, bl.a. ved at forenkle lovgivningen om udstedelse af investeringstilladelser og indføre strømlinede og risikobaserede kontrolmekanismer.

Eksempler på støtte

 • Revision, forenkling og strømlining af lovgivning og reguleringsmekanismer.
 • Støtte til etablering af lovgivningsmæssige rammer for komplekse og innovative forretningsmodeller.
 • Hjælp til myndighederne til kapacitetsopbygning.
 • Udarbejdelse af en handlingsplan med en køreplan for foranstaltninger.
 • Forslag til institutionelle ændringer og nye forvaltningsstrukturer.
Flag of Portugal with sky

Kommissionen har ydet støtte til Portugal med det mål at forbedre udarbejdelsen af lovgivningen gennem et styrket konsekvensanalysesystem. En bedre vurdering af konsekvenserne af ny lovgivning kan forbedre erhvervsklimaet og øge investeringerne.

Små og mellemstore virksomheder og andre sektorer

En genstart af den økonomiske aktivitet på tværs af økonomiske sektorer er vigtig for et bæredygtigt opsving. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) spiller en central rolle i EU's økonomiske struktur og tegner sig for to ud af tre job. I 2020 vedtog Kommissionen en målrettet SMV-strategi for at mindske bureaukratiet og hjælpe SMV'er med at gøre forretninger i og uden for det indre marked. Skræddersyede politikker for vigtige økonomiske sektorer såsom turisme kan øge EU-landenes muligheder for jobskabelse og regional udvikling.

Eksempler på støtte

 • Udvikling af SMV'er og regionale vækststrategier.
 • Bedre ledelse i SMV'er.
 • Udformning af finansieringsmekanismer og -værktøjer til udvikling af et økosystem for nystartede virksomheder og digitalisering af SMV'er.
 • Udarbejdelse af en handlingsplan til støtte for de kreative industrier.
 • Fremme af bedre forvaltning af destinationer i turismesektoren.

Konkurrenceforhold og forbrugerpolitik

I en mere globaliseret og digitaliseret økonomi, hvor et stort antal transaktioner finder sted online eller gennem prisfastsættelsesalgoritmer, er det vanskeligt for konkurrence- og forbrugerbeskyttelsesmyndighederne at udføre deres opgaver ved hjælp af traditionelle midler. Derfor ønsker EU­landene skræddersyede programmer til kapacitetsopbygning inden for avancerede teknikker til markedsovervågning, undersøgelser, evaluering og konsekvensanalyse. De har også øget fokus på effektiv overvågning af statsstøtte og vurdering af indvirkningen på produktivitet, konkurrence og økonomi.

Eksempler på støtte

 • Forbedring af systemet til afsløring af overtrædelser af konkurrencereglerne.
 • Effektiv anvendelse af IT-værktøjer i konkurrenceundersøgelser.
 • Evaluering af beslutninger vedrørende konkurrenceforhold og forbrugerbeskyttelse og udarbejdelse af anbefalinger.
 • Gennemførelse af konsekvensanalyser af statsstøtteordninger.
 • Bedre fungerende statsstøtteregistre.

Digital økonomi, forskning og innovation

Digitale teknologier har stor betydning for erhvervslivet og for vores livsstil generelt. EU-landene skal have kapacitet til at udnytte fordelene ved den stigende digitalisering af samfundet og løse de udfordringer, det medfører. EU-landene skal udarbejde politiske tiltag og anvende innovative løsninger, så virksomhederne har kapacitet, kompetencer og de nødvendige midler til at gennemføre digitalisering og skabe vækst. En systematisk og fremsynet forsknings- og innovationsstrategi er afgørende for at skabe en mere produktiv og grøn økonomi.

Eksempler på støtte

 • Støtte til innovationsøkosystemet på nationalt og regionalt plan, herunder intelligent specialisering.
 • Udformning af værktøjer til teknologioverførsel, kommercialisering af forskning og udvikling og bedre integration i værdikæder.
 • Støtte til virksomheders digitale omstilling og udvikling af digitale værktøjer og serviceplatforme for virksomheder.
 • Rådgivning om forbedring af den digitale infrastruktur, herunder udvikling af ultrahøjhastighedsnet
 • Forslag til tekniske løsninger og overførsel af færdigheder til at implementere Building Information Modelling (BIM) i forbindelse med planlægning og indkøb af offentlig infrastruktur.
 • Udarbejdelse af en strategi for industrien med tilhørende handlingsplan for gennemførelse og styringsmodel for overvågning.

Investeringsforvaltning, offentlig-private partnerskaber og statsejede virksomheder

Investeringer i EU ligger fortsat under niveauet fra før finanskrisen. Niveauet faldt yderligere under covid-19-pandemien. Genopretnings- og resiliensfaciliteten sikrer omfattende finansiel støtte til investeringer og reformer. For at få det fulde udbytte og øge både produktiviteten, de offentlige finanser og væksten ønsker EU-landene at forbedre den strategiske planlægning og forvaltning af de offentlige ressourcer og aktiver. Det omfatter en styrkelse af udformningen og gennemførelsen af sunde offentlige investeringsprojekter og offentlig-private partnerskaber (OPP'er) for at opnå et optimalt afkast og for at forbedre forvaltningen af statsejede virksomheder for at opnå øget effektivitet, bedre fungerende markeder og forbedrede offentlige serviceydelser.

Eksempler på støtte

 • Styrkelse af de nationale myndigheders kapacitet til udvælgelse og forvaltning af offentlige investeringsprojekter.
 • Støtte til reform af nationale koncessioner/OPP-rammer og forbedring af OPP-politikmodellen.
 • Forbedring af myndighedernes kapacitet til at udforme og forvalte OPP-projekter.
 • Opgradere rammen for virksomhedsledelse i statsejede virksomheder i overensstemmelse med international god praksis.

Kontaktoplysninger

Kontorchef for Vækst- og erhvervsmiljø

KASPAR RICHTER

Kontaktpunkt vedrørende ansøgninger under instrumentet for teknisk støtte

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Yderligere oplysninger om arbejdet med vækst og erhvervsklima

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Få mere at vide...