Põhisisu juurde
Reform Support

Konkurentsivõime

Välisinvesteeringud ja kaubandus

Välisinvesteeringud ning kaupade ja teenustega kauplemine nii ELis kui ka kolmandate riikidega aitavad suurendada heaolu. Kuigi EL on kaubandusvaldkonnas maailmas juhtpositsioonil, on mõned liikmesriigid kaubanduse integreerimisel ja välismaiste otseinvesteeringute ligimeelitamisel maha jäänud. Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, et saada ühtsest turust ja rahvusvahelistest väärtusahelatest majanduse elavdamiseks täiendavat kasu ning hoogustada töökohtade loomist ja majanduskasvu.

Toetuse näited

 • Ühtse liidese digilahenduste väljatöötamine ametiasutustega suhtlevate kauplejate jaoks
 • Rahvusvahelistumise strateegiate väljatöötamine mahajäänud piirkondade jaoks, et saada kasu globaliseerumisest
 • Liikmesriikide regulatiivse keskkonna analüüsimine, välismaiseid otseinvesteeringuid ja kaubandust takistavate ja toetavate tegurite väljaselgitamine ning haldussuutlikkuse suurendamine investeeringute ligimeelitamiseks ja kaubanduse hoogustamiseks
 • Tegevuskava väljatöötamine tehisintellekti kasutuselevõtuks investeerimis- ja kaubandusagentuurides

Õigusliku reguleerimise, lubade väljastamise ja inspekteerimise parandamine

Bürokraatia ja aeganõudvad menetlused muudavad äritegevuse kulukaks ja ebakindlaks. Parem õigusloome tähendab liikmesriikide poliitika ja õigusaktide läbipaistvat ja tõenditel põhinevat kujundamist ja hindamist ning kodanike, ettevõtjate ja muude sidusrühmade seisukohtade arvesse võtmist poliitika väljatöötamisel. Selle eesmärk on vähendada ettevõtjate jaoks bürokraatiat, sealhulgas investeerimislubasid käsitlevate õigusaktide lihtsustamise ning ühtlustatud ja riskipõhiste kontrollimehhanismide kasutuselevõtu kaudu.

Toetuse näited

 • Õigusaktide ja reguleerimismehhanismide läbivaatamine, lihtsustamine ja ühtlustamine
 • Keeruliste ja uuenduslike ärimudelite jaoks regulatiivse keskkonna loomise toetamine
 • Ametiasutuste suutlikkuse suurendamine
 • Tegevuskava ja meetmete väljatöötamine
 • Institutsiooniliste muudatuste ja uute juhtimisstruktuuride kavandamine
Flag of Portugal with sky

Komisjon toetas Portugali õigusaktide mõju hindamise süsteemi tugevdamisel, et parandada õigusloome ettevalmistamist. Uute õigusaktide mõju parem hindamine aitab parandada ettevõtluskeskkonda ja hoogustada investeeringuid.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning muud sektorid

Majanduse kestlikuks taastumiseks peab majandustegevus kõigis sektorites taas käivituma. Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEdel) on Euroopa Liidu majandusstruktuuris keskne roll: nemad loovad igast kolmest töökohast kaks. Euroopa Komisjon võttis 2020. aastal vastu VKEde strateegia, mille eesmärk on vähendada bürokraatiat ja aidata VKEdel tegutseda ühtsel turul ja sellest väljaspool. Kohandatud poliitika peamistes majandussektorites (nt turism), pakub liikmesriikidele võimalusi töökohtade loomiseks ja piirkondlikuks arenguks.

Toetuse näited

 • VKEde ja piirkondlike kasvustrateegiate arendamine
 • VKEde juhtimisstandardite parandamine
 • Rahastamismehhanismide ja -vahendite väljatöötamine idufirmade ökosüsteemi arendamiseks ja VKEde digiteerimiseks
 • Loomemajandust toetava tegevuskava koostamine
 • Turismisihtkohtade parem haldamine

Konkurentsi- ja tarbijapoliitika

Üha enam globaliseeruvas ja digitaliseeritud majanduses, kus suur hulk tehinguid tehakse internetis või hinnakujunduse algoritmide toel, on konkurentsi- ja tarbijakaitseasutustel keeruline täita oma ülesandeid traditsiooniliste vahendite abil. Seepärast soovivad ELi liikmesriigid osaleda suutlikkuse suurendamise kohandatud programmides, kus käsitletakse turujärelevalve, uurimispraktika ning järel- ja mõju hindamise kõige kaasaegsemaid tehnikaid. Samuti on liikmesriigid huvitatud tõhusast järelevalvest riigiabi üle ning selle mõju hindamisest tootlikkusele, konkurentsile ja majandusele.

Toetuse näited

 • Konkurentsieeskirjade rikkumiste avastamise süsteemi parandamine
 • IT-vahendite tõhus kasutamine konkurentsijuhtumite uurimistes
 • Konkurentsi- ja tarbijakaitsealaste otsuste hindamine ning soovituste esitamine
 • Riigiabi kavade mõju hindamine
 • Riigiabi registrite funktsionaalsuse parandamine

Digimajandus, teadusuuringud ja innovatsioon

Digitehnoloogial on suur mõju meie elu- ja ettevõtlusviisile. Liikmesriigid peavad saama kasu üha digitaalsemaks muutuvast ühiskonnast ja tulema toime digitaliseerimisega kaasnevate probleemidega. Liikmesriigid soovivad kujundada sellist poliitikat ja võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, mis annavad ettevõtjatele kindlustunde, pädevuse ja vahendid digipöördeks ja majanduskasvuks. Süstemaatiline ja tulevikku suunatud teadus- ja innovatsioonistrateegia on suurema tootlikkuse ja rohemajanduse jaoks otsustava tähtsusega.

Toetuse näited

 • Innovatsiooni ökosüsteemi, sealhulgas aruka spetsialiseerumise toetamine riiklikul ja piirkondlikul tasandil
 • Tehnoloogiasiirde vahendite väljatöötamine, teadus- ja arendustegevuse kommertsialiseerimine ning nende parem integreerimine väärtusahelatesse
 • Ettevõtete digipöörde toetamine ning ettevõtjate jaoks digivahendite ja teenuseplatvormide loomine
 • Nõustamine digitaristu parandamiseks, sealhulgas väga suure läbilaskevõimega võrgu arendamiseks
 • Tehniliste lahenduste väljapakkumine ja oskuste edasiandmine ehitusteabe modelleerimise rakendamiseks avaliku taristu kavandamisel ja hangete korraldamisel.
 • Tööstusharu strateegia, selle rakendamise tegevuskava ja järelevalve juhtimismudeli väljatöötamine.

Investeeringute haldamine, avaliku ja erasektori partnerlused ning riigile kuuluvad ettevõtted

Investeeringud Euroopa Liitu on endiselt väiksemad kui enne finantskriisi. COVID-19 pandeemia vähendas investeeringuid veelgi. Taaste- ja vastupidavusrahastust pakutakse investeeringuteks ja reformideks ulatuslikku rahalist toetust. Selleks et toetust täiel määral ära kasutada, suurendada tootlikkust ning ergutada riigi rahandust ja majanduskasvu, otsivad liikmesriigid võimalusi oma avaliku sektori vahendite ja varade strateegilise planeerimise ja haldamise parandamiseks. See hõlmab usaldusväärsete avaliku sektori investeerimisprojektide ning avaliku ja erasektori partnerluste kavandamise ja rakendamise tugevdamist, et tagada kulutõhusus ning edendada riigile kuuluvate ettevõtete juhtimist, suurendada tõhusust, parandada turgude toimimist ja pakkuda kvaliteetsemaid avalikke teenuseid.

Toetuse näited

 • Riiklike ametiasutuste suutlikkuse suurendamine riiklike investeerimisprojektide valimisel ja juhtimisel.
 • Riiklike kontsessioonide / avaliku ja erasektori partnerluse raamistike reformi toetamine ning avaliku ja erasektori partnerluse poliitikamudeli parandamine.
 • Ametiasutuste suutlikkuse suurendamine, et kavandada ja juhtida avaliku ja erasektori partnerluse projekte
 • Riigile kuuluvate ettevõtete üldjuhtimise raamistiku kaasajastamine kooskõlas rahvusvaheliste heade tavadega

Kontaktandmed

Majanduskasvu ja ettevõtluskeskkonna üksuse juhataja

KASPAR RICHTER

Peamine kontaktpunkt toetuse taotlemiseks tehnilise toetuse vahendist

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisateave majanduskasvu ja ärikeskkonnaga seotud tegevuse kohta

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisateave