Põhisisu juurde
Reform Support

Finantssektor ja rahastamisvõimalused

Pangad

Kestliku majanduskasvu saavutamiseks on vaja tõhusat ja usaldusväärset pangandussüsteemi. Tänast turukeskkonda kujundavad uued digitehnoloogiad, dünaamilised tarbijaeelistused, suurenev konkurents ja muutuvad eeskirjad. Seepärast hindavad ja kohandavad järelevalveasutused korrapäraselt järelevalvetavasid, et tagada pangandussektori tõhus stimuleerimine ja järelevalve. Seda tehes peavad järelevalveasutused hoidma keerulist tasakaalu, et institutsioonide vastupanuvõime tugevdamine ei kahjustaks nende äritegevuse jätkusuutlikkust.

TOETUSE NÄITED

 • Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve: Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste ja järelevalve käsiraamatute järgimine ning koolituste läbimine, järelevalvealast hindamist toetavate mudelite väljatöötamine
 • Riiklikud arengupangad: sisehindamisvahendite väljatöötamine, organisatsiooni struktuuri parandamine, suutlikkuse suurendamine
 • Andmehaldus ja tarkvarataristud: tarkvarataristu ja -analüüsi parandamine ning usaldatavusnõuetele vastava aruandluse tõhustamine
 • Maksesüsteemid: makseinfrastruktuuri hindamine, e-maksete strateegiate väljatöötamine
 • Viivislaenud: järelevalvevahendite väljatöötamine viivislaenude vähendamiseks ja abi varahaldusettevõtjate asutamisel
Flag of Poland with sky

Komisjon toetas Sloveenia keskpanka kahe mudeli väljatöötamisel (millest üks käsitleb likviidsust ja teine intressiriski juhtimist tähtajata hoiuste puhul), et hinnata panga varaliste kohustuste haldamist.

Kindlustusandjad ja pensionid

Komisjon toetab järelevalveasutusi kogu ELis, et töötada välja ja rakendada mitmesuguseid sätteid, mis on ette nähtud Solventsus II direktiiviga, milles on sätestatud kindlustusandjate tegevuse regulatiivne kord. Seejuures võetakse arvesse kohaliku kindlustusturu vajadusi ja eripärasid.

Komisjoni eesmärk on aidata luua parim kindlustusjärelevalve, tagades samal ajal direktiivi ühtne kohaldamine kogu ELis. Nende sammudega parandatakse finantsstabiilsust ning suurendatakse kindlustus- ja pensionifondide rolli majanduse kestlikul rahastamisel.

TOETUSE NÄITED

 • Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve parandamine sellistes põhivaldkondades nagu maksevõime, stressitestimine ja riskijuhtimine
 • Turukäitumise järelevalve suutlikkuse suurendamine
 • Toimetulek tekkivate riskidega, mis on seotud digiülemineku ja kestlike investeeringutega

Kapitaliturud

Kapitaliturgude liit on majanduspoliitiline algatus, et arendada ja integreerida ELi kapitaliturge. Kapitaliturgude liidu eesmärk on edendada riikideülest riskide jagamist, et ettevõtjatel ja projektidel oleks ligipääs mitmesugustele rahalistele vahenditele, olenemata nende asukohast ELis. Komisjon aitab ELi liikmesriikidel kõrvaldada riiklikul tasandil tõkkeid, mis takistavad investoritel oma kapitali investeerida. Komisjon pakub tehnilist tuge koostöös finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadiga.

TOETUSE NÄITED

 • Liikmesriigi kapitalituru hindamine ja kapitalituru arengut takistavate asjaolude põhjalik analüüsimine
 • Kapitaliturgude mitmeaastaste kasvustrateegiate väljatöötamine
 • Asjakohase turutaristu ja turukeskse avaliku poliitika arendamine
 • Kapitalituru arengu kiirendamise fondi või väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) omakapitali toetusvahendi kavandamine ja rakendamine
 • Kapitaliturujärelevalve käsiraamatute koostamine

Keskkonnahoidlik rahastamine

Euroopa rohelises kokkuleppes ja ELi kestliku rahastamise strateegias on kindlaks määratud tegevusstrateegiad, et saavutada 2050. aastaks ELis kliimaneutraalne majandus.

Komisjonil on oluline roll ELi liikmesriikide toetamisel kõigis nende strateegiate rakendamiseks vajalikes reformimeetmetes. Lõppeesmärk on suunata kapitalivood kestlikele meetmetele ja vähendada finantssektori riske, mis on seotud kliimamuutustega.

TOETUSE NÄITED

 • Toetus kestliku rahanduse tegevuskavade koostamiseks, et teha kindlaks jätkusuutlikku rahastamist takistavad tegurid ja luua vajalik suutlikkus
 • Riiklike tugipankade jätkusuutlikkuse tõhusam hindamine
 • Valitsemissektori roheliste võlakirjade emiteerimine
 • Riigi ametiasutuste toetamine aruandlus- ja avalikustamiskohustuste sidusal rakendamisel
 • Kliimariskide arvessevõtmine järelevalve korraldamisel
 • Suutlikkuse suurendamine (sh koolitusprogrammid)

Maksejõuetus ja võlgade restruktureerimine

Selleks et jätkata ELi kapitaliturgude integreerimist, on ELi üks peamisi eesmärke suurendada maksejõuetusraamistike töökindlust. Kapitali tõhusaks jaotamiseks majanduses on vaja hästi toimivaid maksejõuetusraamistikke. Need on olulised ka hea ettevõtluskeskkonna tagamiseks. Raamistik toetab kaubandust ja investeeringuid ning aitab majandusel viivislaenudega tõhusalt toime tulla. Komisjon toetab ELi liikmesriike nende jõupingutustes reformide kavandamisel ja rakendamisel, et maksejõuetust käsitlevad õigusraamistikud oleksid tulemuslikud ja tõhusad.

TOETUSE NÄITED

 • Maksejõuetust käsitlevate õigusaktide ajakohastamine ning riiklike süsteemide võrdlemine teiste jurisdiktsioonide ja rahvusvaheliste parimate tavadega
 • Varajase hoiatamise vahendite kasutuselevõtt, ennetava restruktureerimise raamistike koostamine ja kohtuväliste kokkulepete raamistiku tugevdamine
 • Institutsioonilise raamistiku parandamine, et kohtusüsteemid suudaksid maksejõuetus- ja restruktureerimismenetlusi kiiremini läbi viia
 • Pankrotihaldurite riiklike raamistike läbivaatamine, jõustamise tõhustamine, andmete kogumine ja piiriülene maksejõuetus

Rahapesuvastane võitlus

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid on ELi finantssüsteemi terviklikkuse ja liidu kodanike julgeoleku jaoks endiselt suur probleem. Viienda rahapesuvastase direktiiviga on suurendatud tegelikke tulusaajaid käsitleva teabe läbipaistvust, antud rahapesu andmebüroodele ulatuslikum juurdepääs teabele, tõhustatud järelevalveasutuste koostööd ning reguleeritud virtuaalvääringute ja ettemaksekaartide kasutamist. Komisjon toetab ELi liikmesriike nende jõupingutustes võtta kooskõlas riiklike vajadustega üle ELi rahapesuvastane õigusraamistik ja seda rakendada.

TOETUSE NÄITED

 • Turu litsentsimis- ja registreerimissüsteemidega seotud riskide hindamine
 • Riskipõhiste lähenemisviiside ettevalmistamine rahapesu ja/või terrorismi rahastamise riskide järelevalveks
 • Riiklike või valdkondlike riskimaandamiskavade koostamine
 • Teadlikkuse suurendamise õpikodade ja kampaaniate korraldamine rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide kohta
 • Rahapesuvastase järelevalve teostajatele tugitarkvara käsitlevate nõuete koostamine

Finantskirjaoskus

Euroopa Liidu kapitaliturud on endiselt suhteliselt vähearenenud ja killustunud. Finantsharidus ja -kirjaoskus aitavad arendada ja süvendada kapitaliturgude liitu. Need on tarbijakaitse parandamise vältimatud komponendid. Euroopa Komisjon ja rahvusvahelised organisatsioonid toetavad jõuliselt finantskirjaoskuse ja -hariduse arendamist ELi liikmesriikides.

Komisjon aitab liikmesriikide ametiasutustel hinnata elanikkonna sihtrühmade finantskirjaoskust ning kõrvaldada hindamise tulemusena kindlaks tehtud puudusi. Lisaks toetab komisjon ELi liikmesriike sihtotstarbeliste programmide loomisel, et parandada finantskirjaoskust ja -haridust.

TOETUSE NÄITED

 • Riiklike strateegiate väljatöötamine, mille eesmärk on tugevdada finantskirjaoskust, edendada vastutustundlikku finantskäitumist ja suurendada finantsvastupidavust
 • Konkreetsete haridus- ja/või kommunikatsioonivahendite väljatöötamine, et rakendada finantskirjaoskuse strateegiaid

Kriisiohje

Finantskriis näitas, et mõned finantssektori valdkonnad ei olnud piisavalt reguleeritud ning et järelevalveasutustel puudusid piisavad vahendid maksejõuetute asutustega tegelemiseks.
Selleks et parandada piiriülest koordineerimist ja vähendada edaspidi sõltuvust avaliku sektori vahenditest, reformiti pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiviga täielikult finantseerimisasutuste maksejõuetusega toimetuleku ELi raamistikku. Komisjon toetab ELi liikmesriike reformide kavandamisel ja rakendamisel, et tagada finantseerimisasutuste finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse riiklike raamistike tulemuslikkus ja tõhusus.

TOETUSE NÄITED

 • Kriisiohje käsiraamatute koostamine, et anda kriisilahendusasutustele üksikasjalikke suuniseid kriisilahenduse vahendite kasutamise kohta riiklikul tasandil ja/või piiriüleses kontekstis
 • Kriisiõppuste korraldamine, et testida riiklike asutuste operatiivset valmisolekut kriisi lahendamiseks
 • Pankade maksejõuetust käsitlevate õigusraamistike koostamine, et tagada asjakohased vahendid kiireks ja tõhusaks menetlemiseks
 • Poliitika- ja õigusmeetmete kavandamine, et kõrvaldada hoiuste tagamise skeemide õiguslikud ja korralduslikud puudused ja probleemid

Kontaktandmed

Üksuse juhataja Finantssektor ja rahastamisvõimalused

LAURA RINALDI

Peamine kontaktpunkt toetuse taotlemiseks tehnilise toe instrumendist

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisateave dokumentide kohta, milles käsitletakse finantssektorit ja rahastamisvõimalusi

REFORM-FINANCIALatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-FINANCIAL[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisateave