Skip to main content
Reform Support

Rahoitusala ja rahoituksen saanti

Pankit

Tehokkaan ja luotettavan pankkijärjestelmän ylläpitäminen on tärkeää kestävän talouskasvun saavuttamiseksi. Markkinaympäristöä muokkaavat uudet digitaaliteknologiat, kuluttajien muuttuvat mieltymykset, kilpailun lisääntyminen ja sääntelyn muutokset. Sen vuoksi valvontaviranomaiset arvioivat ja mukauttavat valvontakäytäntöjä säännöllisesti pankkisektorin tehokkaan elvytyksen ja seurannan varmistamiseksi. Tällöin niiden on löydettävä herkkä tasapaino: laitosten selviytymiskykyä on vahvistettava heikentämättä kuitenkaan niiden liiketoiminnan kestävyyttä.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Vakavaraisuusvalvonta: Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden täytäntöönpano, valvontakäsikirja ja koulutus; valvonnan arviointia tukevien mallien kehittäminen.
 • Kansalliset kehityspankit (NDB): sisäisten arviointivälineiden kehittäminen, organisaatiorakenteiden parantaminen ja valmiuksien kehittäminen.
 • Tiedonhallinta- ja ohjelmistoinfrastruktuurit: ohjelmistoinfrastruktuurin ja -analyysien parantaminen sekä vakavaraisuusraportointia koskevien järjestelyjen parantaminen.
 • Maksujärjestelmät: maksuinfrastruktuurien arviointi ja sähköisten maksustrategioiden kehittäminen.
 • Järjestämättömät lainat: valvontavälineiden kehittäminen järjestämättömien lainojen määrän vähentämiseksi ja avustaminen omaisuudenhoitoyhtiöiden perustamisessa.

Flag of Poland with sky

Tuki Slovenian keskuspankille

Komissio tuki Slovenian keskuspankkia kahden mallin kehittämisessä. Toinen niistä koskee likviditeettiä ja toinen eräpäivättömien talletusten korkoriskien hallintaa, jotta voidaan arvioida pankin varojen ja velkojen hallintaa.

Vakuutusyritykset ja eläkkeet

Komissio tukee valvontaviranomaisia kaikkialla EU:ssa, jotta ne voivat suunnitella ja toteuttaa Solvenssi II -direktiivin eri osia. Solvenssi II on tunnettu vakuutusyrityksiä koskeva sääntelyjärjestelmä. Komissio ottaa tällöin huomioon paikallisten vakuutusmarkkinoiden tarpeet ja erityispiirteet.

Komissio pyrkii edistämään vakuutusten parasta laatua koskevaa valvontaa ja varmistamaan samalla yhdenmukaisen soveltamisen kaikkialla EU:ssa. Nämä toimet parantavat rahoitusvakautta ja vahvistavat vakuutus- ja eläkerahastoalan roolia taloutemme kestävässä rahoituksessa.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Toiminnan vakauden valvonnan parantaminen keskeisillä aloilla, kuten vakavaraisuudessa, stressitestauksessa ja riskinhallinnassa.
 • Valmiuksien kehittäminen valvonnan alalla.
 • Kehittymässä olevien, esimerkiksi digitalisaatioon ja kestäviin investointeihin liittyvien riskien käsittely.

Pääomamarkkinat

Pääomamarkkinaunioni on talouspoliittinen aloite, jonka tavoitteena on edelleen kehittää ja yhdentää EU:n pääomamarkkinoita. Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on edistää maiden välistä riskinjakoa ja antaa yrityksille ja hankkeille mahdollisuus saada erilaista rahoitusta sijainnistaan riippumatta. Komissio auttaa EU-maita poistamaan kansallisella tasolla sijoittajien pääoman ja sijoitusmahdollisuuksien välisiä esteitä. Se antaa teknistä tukea yhteistyössä rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosaston kanssa.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Kotimaisia pääomamarkkinoita koskevan tarkastelun ja pääomamarkkinoiden kehityksen esteisiin liittyvän perusteellisen analyysin tarjoaminen.
 • Monivuotisten pääomamarkkinoiden kasvustrategioiden suunnittelu.
 • Asianmukaisten markkinainfrastruktuurien ja markkinaystävällisen julkisen politiikan kehittäminen.
 • Pääomamarkkinoiden kehityksen vauhdittamisrahaston tai pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) pääomatukivälineen suunnittelu ja toteutus.
 • Pääomamarkkinoiden valvontaa koskevien käsikirjojen laatiminen.

Vihreä rahoitus

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja EU:n kestävän rahoituksen strategiassa määritellään toimintastrategiat EU:n ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Komissiolla on keskeinen asema EU:n jäsenmaiden tukemisessa kaikkien niiden uudistustoimien osalta, joita tarvitaan näiden strategioiden täytäntöönpanoon. Perimmäisenä tavoitteena on suunnata pääomavirrat kestäviin toimintoihin ja puuttua rahoitusalan ilmastoriskeihin.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Tuki kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmien laatimiselle kestävän rahoituksen esteiden kartoittamiseksi ja oikeanlaisten valmiuksien kehittämiseksi.
 • Kansallisten kehityslaitosten kestävyysarvioinnin tehostaminen.
 • Valtioiden vihreitä joukkovelkakirjoja koskevien kehysten täytäntöönpano.
 • Kansallisten viranomaisten tukeminen raportointi- ja julkistamisvelvoitteiden johdonmukaisessa täytäntöönpanossa.
 • Ilmastoriskien sisällyttäminen valvontaan.
 • Valmiuksien kehittäminen, mukaan luettuna koulutusohjelmat.

Maksukyvyttömyys ja velkojen uudelleenjärjestely

Maksukyvyttömyysmenettelyjen järjestelmän lujittaminen on yksi EU:n päätavoitteista EU:n pääomamarkkinoiden yhdentymisen jatkamisessa. Hyvin toimivat maksukyvyttömyysmenettelyt ovat olennaisen tärkeitä pääoman tehokkaan kohdentamisen kannalta taloudessa. Vakaa maksukyvyttömyysmenettelyjen järjestelmä on ratkaisevan tärkeä hyvän liiketoimintaympäristön kannalta. Se tukee kauppaa ja investointeja ja auttaa talouksia hallinnoimaan tehokkaasti järjestämättömiä lainoja. Komissio tukee EU:n jäsenmaita niiden pyrkimyksissä suunnitella ja toteuttaa uudistuksia, joilla varmistetaan maksukyvyttömyyttä koskevien oikeudellisten kehysten vaikuttavuus ja tehokkuus.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Maksukyvyttömyyslainsäädännön nykyaikaistaminen ja kansallisten järjestelmien vertailu muiden lainkäyttöalueiden ja parhaiden kansainvälisten käytäntöjen kanssa.
 • Varhaisvaroitusvälineiden käyttöönotto, ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevien puitteiden suunnittelu ja tuomioistuinten ulkopuolisia sovintoratkaisuja koskevien puitteiden vahvistaminen.
 • Institutionaalisen kehyksen parantaminen, jotta tuomioistuinjärjestelmät voivat käsitellä maksukyvyttömyys- ja uudelleenjärjestelymenettelyjä nopeammin.
 • Maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjiä koskevien kansallisten puitteiden tarkistaminen sekä täytäntöönpanon, tiedonkeruun ja rajat ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostaminen.

Rahanpesun torjunta

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit ovat edelleen suuri huolenaihe EU:n rahoitusjärjestelmän eheyden ja EU:n kansalaisten turvallisuuden kannalta. Viides rahanpesunvastainen direktiivi lisää hyödyllisten tietojen avoimuutta, antaa rahanpesun selvittelykeskuksille laajemman pääsyn tietoihin, tehostaa valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja sääntelee virtuaalivaluuttoja ja ennalta maksettuja kortteja. Komissio tukee EU:n jäsenmaita niiden pyrkimyksissä saattaa EU:n rahanpesunvastainen oikeudellinen kehys osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panna se täytäntöön kansallisten tarpeidensa mukaisesti.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Markkinoiden lupa- ja rekisteröintijärjestelmiin liittyvien riskien arviointi.
 • Riskeihin perustuvien lähestymistapojen laatiminen rahanpesun torjunnan ja/tai terrorismin rahoitukseen liittyvien riskien torjunnan valvomiseksi.
 • Kansallisten tai alakohtaisten riskinhallintasuunnitelmien laatiminen.
 • Valistustyöpajat ja -kampanjat rahanpesun torjunnasta ja terrorismin rahoituksen riskeistä.
 • Rahanpesun torjunnan valvojille tarkoitettujen tukiohjelmistojen toiminnallisten vaatimusten laatiminen.

Talouslukutaito

Euroopan unionin pääomamarkkinat ovat edelleen suhteellisen alikehittyneet ja hajanaiset eri puolilla EU:ta. Talousvalistus ja -lukutaito auttavat kehittämään ja syventämään pääomamarkkinaunionia. Ne ovat välttämättömiä tekijöitä kuluttajansuojan parantamisessa. Euroopan komissio ja kansainväliset järjestöt kannustavat voimakkaasti talouslukutaidon ja -koulutuksen kehittämistä EU:n jäsenmaissa.

Komissio auttaa kansallisia viranomaisia kartoittamaan kohderyhmien talouslukutaidon tasoa sekä tunnistamaan kartoituksen osoittamat tarpeet ja vastaamaan niihin. Komissio tukee myös EU:n jäsenmaita sellaisten ohjelmien luomisessa, joilla parannetaan talouslukutaitoa ja -koulutusta.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Sellaisten kansallisten strategioiden kehittäminen, joilla pyritään vahvistamaan talouslukutaitoa, edistämään vastuullista rahoituskäyttäytymistä ja parantamaan taloudellista häiriönsietokykyä.
 • Talouslukutaitoa koskevien strategioiden toteuttaminen kehittämällä erityisiä koulutus- ja/tai viestintävälineitä.

Kriisinhallinta

Finanssikriisi osoitti, että joillakin rahoitusalan osa-alueilla ei ollut riittävästi sääntelyä ja että valvojilla ei ollut riittäviä välineitä kaatuvien laitosten
hallitsemiseksi. Jotta voidaan parantaa rajat ylittävää koordinointia ja vähentää tulevaa riippuvuutta julkisista varoista, pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivillä uudistettiin täysin EU:n kehys rahoituslaitosten kaatumisen hallitsemiseksi. Komissio tukee EU:n jäsenmaita uudistusten suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, jotta varmistetaan rahoituslaitoksia koskevien kansallisten elvytys- ja kriisinratkaisukehysten vaikuttavuus ja tehokkuus.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Kriisinhallinnan käsikirjojen laatiminen, jotta kriisinratkaisuviranomaisille voidaan antaa vaiheittaista ohjausta kriisinratkaisuvälineiden käytöstä kansallisella tasolla ja/tai rajat ylittävissä yhteyksissä.
 • Kriisien simulointiharjoitusten toteuttaminen kansallisten viranomaisten operatiivisen valmiuden testaamiseksi.
 • Tuki asianmukaisten pankkien maksukyvyttömyyttä koskevien oikeudellisten kehysten valmistelulle, jotta voidaan varmistaa asianmukaiset välineet nopeita ja tehokkaita menettelyjä varten.
 • Toimintapoliittisten ja oikeudellisten toimenpiteiden suunnittelu talletussuojajärjestelmien toiminnassa esiintyvien oikeudellisten ja toiminnallisten heikkouksien ja haasteiden ratkaisemiseksi.

Yhteystiedot

Rahoitusala ja rahoituksen saanti -yksikön päällikkö

LAURA RINALDI

Pääasiallinen yhteyspiste teknisen tuen välinettä koskevaa hakemusta varten

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Lisätietoja rahoitusalaan ja rahoituksen saantiin liittyvästä työstä

REFORM-FINANCIAL@ec.europa.eu

Lisätietoja