Pereiti prie pagrindinio turinio
Reform Support

Finansų sektorius ir galimybės gauti finansavimą

Bankai

Norint pasiekti tvarų ekonomikos augimą, svarbu išlaikyti efektyvią ir patikimą bankų sistemą. Rinkos aplinką formuoja naujos skaitmeninės technologijos, dinamiškos vartotojų nuostatos, didėjanti konkurencija ir besikeičiančios taisyklės. Todėl priežiūros institucijos reguliariai vertina ir koreguoja priežiūros praktiką, kad užtikrintų veiksmingą bankų sektoriaus skatinimą ir stebėseną. Tai darydamos jos turi išlaikyti sudėtingą pusiausvyrą – stiprinti institucijų atsparumą nepakenkdamos jų verslo tvarumui.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Prudencinė priežiūra. Europos bankininkystės institucijos gairių, priežiūros vadovų ir mokymo įgyvendinimas; priežiūros vertinimą remiančių modelių kūrimas.
 • Nacionaliniai plėtros bankai. Vidaus vertinimo priemonių kūrimas, organizacinių struktūrų tobulinimas, gebėjimų stiprinimas.
 • Duomenų valdymas ir programinės įrangos infrastruktūros. Programinės įrangos infrastruktūros ir analizės tobulinimas bei prudencinių ataskaitų teikimo tobulinimas.
 • Mokėjimo sistemos. Mokėjimo infrastruktūros vertinimas, e. mokėjimo strategijų kūrimas.
 • Neveiksnios paskolos. Priežiūros priemonių kūrimas, siekiant sumažinti neveiksnių paskolų lygį, ir pagalba steigiant turto valdymo įmones.
Flag of Poland with sky

Komisija padėjo Slovėnijos bankui sukurti du modelius – vieną, skirtą likvidumui, o kitą – neterminuotųjų indėlių palūkanų normos rizikos valdymui, siekiant įvertinti banko turto ir įsipareigojimų valdymą.

Draudimo įmonės ir pensijos

Komisija padeda priežiūros institucijoms visoje ES parengti ir įgyvendinti įvairias Mokumas II – gerai žinomo draudimo įmonių reguliavimo režimo – dalis. Tai darydama ji atsižvelgia į vietos draudimo rinkos poreikius ir ypatumus.

Komisija siekia prisidėti prie aukščiausios klasės draudimo priežiūros, kartu užtikrindama vienodą taikymą visoje ES. Šios pastangos pagerina finansinį stabilumą ir sustiprina draudimo ir pensijų fondų sektoriaus vaidmenį tvariai finansuojant mūsų ekonomiką.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Prudencinės priežiūros tokiose pagrindinėse srityse kaip mokumas, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir rizikos valdymas, gerinimas.
 • Gebėjimų stiprinimas elgesio priežiūros srityje.
 • Kylančios rizikos, tokios kaip skaitmeninimas arba tvarios investicijos, sprendimas.

Kapitalo rinkos

Kapitalo rinkų sąjunga yra ekonominės politikos iniciatyva, kuria siekiama toliau plėtoti ir integruoti ES kapitalo rinkas. Kapitalo rinkų sąjungos tikslas – skatinti rizikos pasidalijimą tarp šalių ir sudaryti sąlygas įmonėms ir projektams gauti įvairų finansavimą, neatsižvelgiant į jų buvimo vietą ES. Komisija padeda ES valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu pašalinti kliūtis tarp investuotojų kapitalo ir investavimo galimybių. Ji teikia techninę paramą bendradarbiaudama su Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generaliniu direktoratu.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Vidaus kapitalo rinkos diagnostikos teikimas, nuodugniai analizuojant kliūtis kapitalo rinkos plėtrai.
 • Daugiamečių kapitalo rinkos augimo strategijų kūrimas.
 • Tinkamos rinkos infrastruktūros ir rinkai palankios viešosios politikos kūrimas.
 • Kapitalo rinkos plėtros spartinimo fondo arba mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) nuosavybės paramos priemonės sukūrimas ir įgyvendinimas.
 • Kapitalo rinkos priežiūros vadovų kūrimas.

Žaliasis finansavimas

Europos žaliasis kursas ir ES tvarių finansų strategija apibrėžia veiklos strategijas, kuriomis siekiama iki 2050 m. sukurti neutralaus poveikio klimatui ekonomiką.

Komisija atlieka pagrindinį vaidmenį remdama ES valstybes nares imdamasi įvairių šioms strategijoms įgyvendinti būtinų reformų veiksmų. Galutiniai tikslai yra nukreipti kapitalo srautus į tvarią veiklą ir pašalinti su klimatu susijusią riziką, su kuria susiduria finansų sektorius.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Pagalba rengiant tvarių finansų veiksmų planus, siekiant nustatyti tvaraus finansavimo kliūtis ir sukurti tinkamus gebėjimus.
 • Nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų tvarumo stiprinimas.
 • Vyriausybės žaliųjų obligacijų sistemų įgyvendinimas.
 • Parama nacionalinėms institucijoms nuosekliai įgyvendinant ataskaitų teikimo ir pareigos atskleisti informaciją įpareigojimus.
 • Su klimatu susijusios rizikos integravimas į priežiūrą.
 • Gebėjimų stiprinimo teikimas, įskaitant mokymo programas.

Nemokumas ir skolų restruktūrizavimas

Nemokumo sistemų tvirtumo stiprinimas yra vienas iš pagrindinių ES tikslų siekiant ir toliau integruoti kapitalo rinkas ES. Gerai veikiančios nemokumo sistemos yra būtinos veiksmingam kapitalo paskirstymui ekonomikoje. Gerai verslo aplinkai yra labai svarbi tvirta nemokumo sistema. Ja remiama prekyba ir investicijos bei ekonomikoms padedama efektyviai valdyti neveiksnias paskolas. Komisija remia ES valstybių narių pastangas rengti ir įgyvendinti reformas, siekiant užtikrinti jų nemokumo teisinių sistemų veiksmingumą ir efektyvumą.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Nemokumo teisės aktų modernizavimas ir nacionalinių sistemų lyginamosios analizės su kitomis jurisdikcijomis ir geriausia tarptautine patirtimi vykdymas.
 • Ankstyvojo perspėjimo priemonių nustatymas, prevencinių restruktūrizavimo sistemų kūrimas ir alternatyvių ginčų sprendimų sistemos stiprinimas.
 • Institucinės sistemos tobulinimas, kad teismų sistemos galėtų greičiau spręsti nemokumo ir restruktūrizavimo procedūras.
 • Nemokumo specialistų nacionalinių sistemų peržiūra, dėl kurios gerinamas vykdymas, duomenų rinkimas ir tarpvalstybinis nemokumas.

Kova su pinigų plovimu

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika tebekelia didelį pavojų ES finansų sistemos vientisumui ir ES piliečių saugumui. Penktąja kovos su pinigų plovimu direktyva padidinamas naudingos informacijos skaidrumas, finansinės žvalgybos padaliniams suteikiama platesnė prieiga prie informacijos, sustiprinamas priežiūros institucijų bendradarbiavimas ir reguliuojamos virtualios valiutos bei išankstinio mokėjimo kortelės. Komisija remia ES valstybių narių pastangas ES teisinę kovos su pinigų plovimu sistemą perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti ją pagal jų nacionalinius poreikius.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Rinkos licencijavimo ir registravimo sistemų rizikos vertinimas.
 • Rizika pagrįstų metodų rengimas siekiant stebėti kovą su pinigų plovimu ir (arba) kovojant su terorizmo finansavimo rizika.
 • Nacionalinių ar sektorių rizikos mažinimo veiksmų planų rengimas.
 • Informuotumo didinimo seminarai ir kampanijos apie kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo riziką.
 • Paramos programinės įrangos funkcinių reikalavimų, skirtų kovos su pinigų plovimu prižiūrėtojams, rengimas.

Finansinis raštingumas

Europos Sąjungos kapitalo rinkos vis dar yra palyginti neišsivysčiusios ir išlieka susiskaldžiusios visoje ES. Finansinis švietimas ir raštingumas padeda plėtoti ir gilinti kapitalo rinkų sąjungą. Jie yra būtini vartotojų apsaugos gerinimo elementai. Europos Komisija ir tarptautinės organizacijos primygtinai skatina vystyti finansinį raštingumą ir švietimą ES valstybėse narėse.

Komisija padeda nacionalinėms administracijoms nustatyti tikslinių gyventojų grupių finansinio raštingumo lygį ir nustatyti bei patenkinti šios diagnostikos rodomus poreikius. Komisija taip pat remia ES valstybes nares kuriant specialias finansinio raštingumo ir švietimo gerinimo programas.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Nacionalinių strategijų, kuriomis siekiama stiprinti finansinį raštingumą, skatinti atsakingą finansinį elgesį ir didinti finansinį atsparumą, kūrimas.
 • Finansinio raštingumo strategijų įgyvendinimas kuriant konkrečias švietimo ir (arba) komunikacijos priemones.

Krizių valdymas

Finansų krizė parodė, kad kai kurios finansų sektoriaus sritys nebuvo pakankamai sureguliuotos ir kad priežiūros institucijos neturėjo tinkamų
priemonių, padedančių susidoroti su žlungančiomis įstaigomis. Siekiant pagerinti tarpvalstybinį koordinavimą ir ateityje sumažinti priklausomybę nuo viešųjų pinigų, Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva (BGPD) buvo visiškai reformuota ES finansų įstaigų žlugimo valdymo sistema. Komisija remia ES valstybes nares rengiant ir įgyvendinant reformas, siekiant užtikrinti finansinių institucijų nacionalinių gaivinimo ir pertvarkymo sistemų veiksmingumą ir efektyvumą.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Krizių valdymo vadovų kūrimas siekiant, kad pertvarkymo institucijoms būtų pateikiamos nuoseklios gairės dėl pertvarkymo priemonių naudojimo nacionaliniu lygmeniu ir (arba) tarpvalstybiniu mastu.
 • Krizių modeliavimo pratimų vykdymas siekiant patikrinti nacionalinių pertvarkymo institucijų pasirengimą operatyviai spręsti problemas.
 • Pagalba rengiant tinkamas banko nemokumo teisines sistemas, kad būtų užtikrintos tinkamos priemonėms greitoms ir veiksmingoms procedūroms.
 • Politikos ir teisinių priemonių, skirtų teisiniams ir veiklos trūkumams bei iššūkiams pašalinti veikiant indėlių garantijų sistemoms, kūrimas.

Kontaktiniai duomenys

Finansų sektoriaus ir galimybės gauti finansavimą skyriaus vadovė

LAURA RINALDI

Pagrindinis kreipimosi dėl techninės paramos priemonės kontaktinis punktas

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daugiau informacijos apie veiklą, susijusią su finansų sektoriumi ir galimybe gauti finansavimą

REFORM-FINANCIALatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-FINANCIAL[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daugiau informacijos