Skip to main content
Reform Support

Finanční sektor a přístup k finančním prostředkům

Banky

Zachování účinnosti a spolehlivosti bankovního systému je důležité pro dosažení udržitelného hospodářského růstu. Tržní prostředí mění nové digitální technologie, jiné preference spotřebitelů, rostoucí hospodářská soutěž a změny v předpisech. Orgány dohledu proto pravidelně posuzují a upravují postupy dohledu, aby zajistily účinnou stimulaci a monitorování bankovního sektoru. Přitom musí složitě hledat rovnováhu při posilování odolnosti institucí, aniž by narušily jejich obchodní udržitelnost.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Obezřetnostní dohled Provádění pokynů, příruček pro dohled a školení Evropského orgánu pro bankovnictví. Vývoj modelů podporujících posuzování ze strany orgánů dohledu.
 • Národní rozvojové banky. Vytváření nástrojů interního hodnocení, zlepšování organizační struktury, budování kapacit.
 • Správa dat a softwarové infrastruktury. Zdokonalení softwarové infrastruktury a analýzy a zlepšení nastavení obezřetnostního výkaznictví.
 • Platební systémy. Posuzování platební infrastruktury, rozvoj strategií elektronických plateb.
 • Úvěry v selhání. Vytvoření nástrojů dohledu ke snížení objemu úvěrů v selhání a pomoc při zakládání společností spravujících aktiva.

Flag of Poland with sky

Podpora pro Slovinskou banku

Komise podpořila slovinskou národní banku při vývoji dvou modelů, jednoho pro likviditu a jednoho pro řízení úrokového rizika vkladů splatných na požádání, s cílem posoudit správu aktiv banky.

Pojišťovny a penzijní pojištění

Komise podporuje orgány dohledu v celé EU při navrhování a provádění různých částí Solventnosti II, známého regulačního režimu pro pojišťovny. Přitom zohledňuje potřeby a specifika místního pojistného trhu.

Cílem Komise je přispět k dohledu nad pojištěním nejlepší třídy a zároveň zajistit jednotné uplatňování v celé EU. Toto úsilí zlepšuje finanční stabilitu a posiluje úlohu odvětví pojišťovnictví a penzijních fondů při udržitelném financování naší ekonomiky.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Zlepšení obezřetnostního dohledu v klíčových oblastech, jako je solventnost, zátěžové testování a řízení rizik.
 • Budování kapacit v oblasti dohledu nad prováděním.
 • Řešení vznikajících rizik, jako je digitalizace nebo udržitelné investice.

Obchodování na kapitálových trzích

Unie kapitálových trhů je iniciativou hospodářské politiky, jejímž cílem je dále rozvíjet a integrovat kapitálové trhy EU. Cílem unie kapitálových trhů je podporovat sdílení rizik mezi jednotlivými zeměmi a umožnit společnostem a projektům získat různé finanční prostředky bez ohledu na jejich polohu v EU. Komise pomáhá členským státům EU odstraňovat překážky na vnitrostátní úrovni, které stojí v cestě mezi kapitálovými a investičními příležitostmi investorů. Poskytuje technickou podporu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Poskytování diagnostiky domácího kapitálového trhu s hloubkovou analýzou překážek bránících rozvoji kapitálového trhu.
 • Navrhování víceletých strategií růstu kapitálového trhu.
 • Rozvoj vhodných tržních infrastruktur a veřejných politik příznivých pro trh.
 • Navržení a zavedení fondu akcelerátoru rozvoje kapitálového trhu nebo nástroje na podporu vlastního kapitálu malých a středních podniků.
 • Vypracování příruček pro dohled nad kapitálovým trhem.

Zelené financování

Zelená dohoda pro Evropu a strategie EU pro udržitelné financování vymezují operační strategie pro dosažení klimaticky neutrální ekonomiky EU do roku 2050.

Komise hraje klíčovou úlohu při podpoře členských států EU v celém spektru reformních opatření potřebných k provádění těchto strategií. Konečným cílem je přeorientovat kapitálové toky směrem k udržitelným činnostem a řešit rizika spojená s klimatem, jimž finanční sektor čelí.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Pomoc při přípravě akčních plánů udržitelného financování s cílem určit překážky bránící udržitelnému financování a vybudovat správnou kapacitu.
 • Posílení ověřování udržitelnosti pro vnitrostátní podpůrné instituce.
 • Provádění rámců pro státní zelené dluhopisy.
 • Podpora vnitrostátních orgánů při soudržném provádění povinností týkajících se podávání zpráv a zveřejňování informací.
 • Začlenění klimatických rizik do dohledu.
 • Zajišťování budování kapacit, včetně programů odborné přípravy.

Platební neschopnost a restrukturalizace dluhu

Posílení robustnosti insolvenčních rámců je jedním z hlavních cílů EU pokračovat v integraci kapitálových trhů v EU. Dobře fungující insolvenční rámce mají zásadní význam pro účinnou alokaci kapitálu v hospodářství. Solidní insolvenční rámec je zásadní podmínkou dobrého fungování podnikatelského prostředí. Podporuje obchod a investice a pomáhá ekonomikám účinně řídit úvěry v selhání. Komise podporuje členské státy EU v jejich úsilí při navrhování a provádění reforem s cílem zajistit účinnost a účelnost jejich insolvenčních právních rámců.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Modernizace insolvenčních právních předpisů a srovnávání vnitrostátních systémů s jinými jurisdikcemi a mezinárodními osvědčenými postupy.
 • Zavedení nástrojů včasného varování, navržení rámců pro preventivní restrukturalizaci a posílení rámce pro mimosoudní urovnávání sporů.
 • Zlepšení institucionálního rámce tak, aby soudní systémy mohly rychleji řešit insolvenční a restrukturalizační postupy.
 • Přezkum vnitrostátních rámců pro insolvenční správce, posílení vymáhání práva, shromažďování údajů a přeshraniční insolvence.

Boj proti praní peněz

Rizika praní peněz a financování terorismu zůstávají závažnými aspekty z hlediska integrity finančního systému EU a bezpečnosti občanů EU. Pátá směrnice proti praní peněz zvyšuje transparentnost prospěšných informací, poskytuje finančním zpravodajským jednotkám širší přístup k informacím, posiluje spolupráci mezi orgány dohledu a reguluje virtuální měny a předplacené karty. Komise podporuje členské státy EU v jejich úsilí o transpozici a implementaci právního rámce EU pro boj proti praní peněz v souladu s jejich vnitrostátními potřebami.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Posouzení rizik pro systémy udělování tržních licencí a registrace.
 • Příprava přístupů založených na posouzení rizik pro sledování boje proti praní peněz a/nebo boj proti rizikům financování terorismu.
 • Příprava vnitrostátních nebo odvětvových akčních plánů pro zmírňování rizik.
 • Semináře a kampaně na zvyšování povědomí o boji proti praní peněz a o rizicích financování terorismu.
 • Příprava funkčních požadavků na podpůrný software pro orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz.

Finanční gramotnost

Kapitálové trhy Evropské unie jsou stále poměrně málo rozvinuté a v celé EU zůstávají roztříštěné. Finanční vzdělávání a gramotnost pomáhají rozvíjet a unii kapitálových trhů prohlubovat. Jsou nepostradatelnými prvky pro zlepšení ochrany spotřebitele. Evropská komise a mezinárodní organizace důrazně podporují rozvoj finanční gramotnosti a vzdělávání v členských státech EU.

Komise pomáhá vnitrostátním správním orgánům při diagnostikování úrovně finanční gramotnosti mezi cílovými skupinami obyvatelstva a při určování a řešení potřeb, které tato diagnostika idenitifikovala. Komise rovněž podporuje členské státy EU při vytváření specializovaných programů na zlepšení finanční gramotnosti a vzdělávání.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Vypracování vnitrostátních strategií zaměřených na posílení finanční gramotnosti, podporu odpovědného finančního chování a zvýšení finanční odolnosti.
 • Provádění strategií finanční gramotnosti prostřednictvím rozvoje specifických vzdělávacích a/nebo komunikačních nástrojů.

Krizové řízení

Finanční krize ukázala, že některé oblasti finančního sektoru nebyly dostatečně regulovány a že orgány dohledu neměly odpovídající nástroje pro řešení selhání institucí.
S cílem zlepšit přeshraniční koordinaci a snížit budoucí závislost na veřejných prostředcích směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (BRRD) plně reformovala rámec EU pro řešení úpadků finančních institucí. Komise podporuje členské státy EU při navrhování a provádění reforem s cílem zajistit účinnost a účelnost vnitrostátních rámců pro ozdravné postupy a řešení problémů finančních institucí.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Vypracování příruček pro řešení krizí, které příslušným orgánům poskytnou postupné pokyny k používání nástrojů k řešení problémů na vnitrostátní úrovni a/nebo v přeshraničním kontextu.
 • Provádění simulačních cvičení k otestování operační připravenosti vnitrostátních orgánů na řešení krize.
 • Pomoc při přípravě vhodných právních rámců pro platební neschopnost bank s cílem zajistit vhodné nástroje pro rychlé a účinné postupy.
 • Návrh politických a právních opatření pro řešení právních a provozních nedostatků a výzev ve fungování systémů pojištění vkladů.

Kontaktní údaje

Vedoucí oddělení „Finanční sektor a přístup k finančním prostředkům“

LAURA RINALDIOVÁ

Hlavní kontaktní místo nástroje pro technickou podporu pro podávání žádostí

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Další podrobnosti o činnosti související s finančním sektorem a přístupem k financování

REFORM-FINANCIAL@ec.europa.eu

Další informace