Přejít na hlavní obsah
Reform Support

Veřejná správa

Veřejná správa a lepší tvorba politik

Technická podpora Komise se zaměřuje především na zlepšení výkonnosti veřejné správy. Účinná, agilní a efektivní správa je předpokladem řádného řízení země a klíčovým motorem růstu.

Dobře fungující veřejná správa přináší pevný základ pro rozvoj podniků a občané a pracující díky ní dostávají kvalitní služby. Pak se také lépe daří přilákat investory. Zásadní význam má efektivní správa pro organizaci práce vlád jednotlivých zemí a realizaci jejich politických cílů v praxi.

PŘÍKLADY PODPORY

 • zajištění meziresortní koordinace s cílem zlepšit dialog mezi vládními úřady, které koncipují a provádějí veřejné politiky
 • zdokonalení struktur a procesů, tak aby byla zajištěna řádná koncepce veřejných politik na základě důkazů a analýz
 • kodifikace a plánování právních předpisů s cílem zajistit řádnou koncepci právního rámce.
 • dohled nad prováděním reforem prostřednictvím návrhu silného systému správy a monitorování
Flag of Greece with sky

Komise poskytla podporu řídícím orgánům a veřejným subjektům s cílem zlepšit koordinaci mezi činností jednotlivých ministerstev vyjasněním postupů a zvýšením transparentnosti prostřednictvím příručky pro meziresortní koordinaci.

Účinnost organizace státu a poskytování jeho služeb

Silná a účinná státní správa je nezbytným předpokladem pro provádění reforem. Řízení reforem je ústředním prvkem státní správy. Má-li veřejná správa fungovat účinně, je často zapotřebí posílit řízení, koordinaci a plánování v centru vládních činností. Díky těmto zlepšením lze reformy účinně monitorovat a včas odhalit, které otázky mají strategický význam. Komise pomáhá členským státům EU rozvíjet tuto účinnou formu správu na strategické i technické úrovni.

PŘÍKLADY PODPORY

 • používání správních postupů založených na moderních přístupech, zaměřených na potřeby uživatelů (životní události, mapování cest klientů)
 • navrhování a provádění strategií zjednodušujících správních praxi a opatření ke snížení administrativní zátěže pro občany a podniky
 • provádění přezkumů funkčnosti, které členským státům umožní analyzovat velké segmenty jejich veřejných politik s cílem zvýšit účinnost a účelnost
Flag of Latvia with sky

V souvislosti s lotyšským plánem reformy veřejné správy z roku 2020 podpořila Komise reorganizaci odvětví vnitra, které představuje největší podíl lotyšského státního rozpočtu.

Digitální veřejná správa

Rychlejšího, levnějšího a kvalitnějšího poskytování služeb lze dosáhnout pomocí digitální transformace veřejné správy. Elektronická veřejná správa zlepšuje účinnost a zvyšuje uživatelskou vstřícnost a přístupnost. Napomáhá také prosazování etických postupů a snižování rizika korupce.

Základem rozvoje elektronické veřejné správy je zavedení spolehlivé elektronické administrativy. Jakmile budou vytvořeny rozhodovací orgány a orgány dohledu, mohou členské státy EU definovat své strategie, strukturu a rámce a pokračovat v jejich provádění. Elektronická veřejná správa má silný mezirezortní rozměr, neboť vyžaduje celkové zjednodušení administrativních postupů napříč všemi útvary, aby byly uspokojeny potřeby občanů.

PŘÍKLADY PODPORY

 • pomoc správním orgánům při využívání nových digitálních technologií, tak aby byla překonána nedostatečná interoperabilita informačních systémů
 • zkvalitnění služeb poskytovaných správními orgány členských států EU občanům, podnikům a jiným správním orgánům s využitím informačních a komunikačních technologií, jako je umělá inteligence
 • navržení systémů digitální správy a zavedení vhodného rámce řízení
Flag of Italy with sky

Ředitelství pro informační systémy a inovace italského ministerstva hospodářství a financí odpovídá za digitální transformaci, podporu inovací a poskytování služeb IT.

Soudnictví

Efektivní soudní systémy mají klíčový význam pro prosazování zásad právního státu a základních hodnot EU. Jsou rovněž důležitým strukturálním prvkem prostředí, které je příznivé pro investice a podnikání. Proto je prioritou EU zvýšit účinnost vnitrostátních soudních systémů.

Členské státy EU provádějí reformy s cílem zefektivnit své soudní systémy. Komise poskytuje praktickou podporu, aby byly vnitrostátní orgány lépe schopny provádět reformy v oblasti soudnictví. Komise rovněž usnadňuje výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy EU.

PŘÍKLADY PODPORY

 • zkrácení délky soudních řízení, zvýšení míry vyřešených případů a posílení výkonu soudních rozhodnutí
 • vyšší úroveň přístupu k soudům, kvalitnější nástroje hodnocení (např. systémy informačních a komunikačních technologií pro řízení případů nebo soudní statistiky) a zavedení norem pro včasnost a kvalitu rozsudků
 • podpora nezávislosti soudních systémů zlepšením postupů pro jmenování, povyšování a hodnocení soudců a státních zástupců
 • reorganizace systému přidělování případů u soudů
Flag of Cyprus with sky

Evropská komise podpořila Kypr při vytváření objektivních kritérií pro nábor, hodnocení a povyšování soudců ve spolupráci s rakouským spolkovým ministerstvem pro ústavní záležitosti, reformy, deregulaci a spravedlnost a společností Center of Legal Competence (CLC) – Forschung & Consulting GmbH.

Kontrolní prostředí a boj proti korupci

Etika ve veřejném životě začíná postoji a hodnotami na vrcholu správy. V prvé řadě je to věcí samotné vlády a nejvyšších vedoucích pracovníků, kteří byli vybráni, aby oblast správy vedli. Normy etického chování se však vztahují i na všechny úředníky.

Komise podporuje členské státy v tom, aby do svých správních postupů začleňovaly hlediska transparentnosti a odpovědnosti. Nabízí praktickou technickou podporu, jak koncipovat a provádět etické pokyny a strategie a politiky v oblasti boje proti korupci a podvodům. Podpora je poskytována ve všech fázích koncepce a provádění reforem.

PŘÍKLADY PODPORY

 • koncepce a provádění strategií a akčních plánů pro boj proti korupci a podvodům, včetně definování ukazatelů pro měření úspěšnosti
 • vypracování etických pokynů (např. ohledně střetu zájmů nebo disciplinárních opatření) s cílem posílit integritu veřejné správy
 • koncepce systémů, strategií a metodik vnitřní kontroly a interního auditu s cílem posílit kontrolní prostředí ve veřejných orgánech
 • vypracování a modernizace struktur, norem a systémů zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit řádnou správu vnitrostátního rozpočtu a fondů EU
Flag of Romania with sky

Komise podporuje vnitrostátní orgány v jejich úsilí o posílení vnitrostátního veřejného systému interního auditu v Rumunsku tím, že poskytuje podporu vnitrostátním správním orgánům odpovědným za veřejný interní audit.

Lidské zdroje

Rozpočtová omezení vyvíjejí tlak na orgány veřejné správy, aby účinně využívaly omezené zdroje. Státy však zároveň musí reagovat na měnící se potřeby svých občanů. Správní orgány EU se proto vyzývají, aby zlepšily plánování pracovních sil a vytvořily systémy lidských zdrojů, které podporují možnosti učení a profesního rozvoje.

V této souvislosti jsou klíčem k přilákání nejkvalifikovanějších pracovníků profesní strategie v oblasti lidských zdrojů. Nástroje pro rozvoj lidských zdrojů jsou více než kdy jindy klíčovým prvkem budování kvalitní veřejné správy a podpory hospodářského růstu.

PŘÍKLADY PODPORY

 • definování procesů a postupů pro odpolitizování a profesionalizaci výběru vedoucích pracovníků
 • navrhování osvědčených postupů k zajištění interní mobility zaměstnanců
 • zavedení systémů pro hodnocení výkonnosti úředníků, včetně přezkumů systémů hodnocení
 • navržení postupu personalistického plánování ve veřejné správě s cílem řešit budoucí potřeby v oblasti lidských zdrojů
 • realizace opatření v oblasti řízení změn, včetně tvorby a provádění organizačních strategií

Správa finančních prostředků EU

Několik členských států EU se potýká se zpožděním při provádění fondů EU, zejména evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Často je to způsobeno slabými správními strukturami, nedostatečnou kapacitou v oblasti plánování a řízení a omezenými schopnostmi v oblasti navrhování projektů.

GŘ REFORM podporuje členské státy EU, aby byly lépe schopné plánovat, řídit a provádět operační programy ESI fondů.

PŘÍKLADY PODPORY

 • tvorba doporučení pro politické a rozvojové priority, včetně regionálních specializací
 • vypracování pokynů pro navrhování účinnějších operačních programů zaměřených na investice do územního rozvoje
 • posouzení ekosystému správy ESI fondů a poskytování doporučení, jak zjednodušit a posílit jeho účinnost
 • tvorba doporučení ke zlepšení dovedností v oblasti navrhování projektů v oblasti infrastruktury
 • zajišťování činností v oblasti budování kapacit na vnitrostátní, regionální a místní úrovni s klíčovými zúčastněnými stranami, mezinárodními odborníky a zástupci dalších členských států EU s cílem navázat politický dialog a získat zpětnou vazbu od partnerů

Kontaktní údaje

Vedoucí oddělení pro řízení a veřejnou správu

DANIELE DOTTO

Hlavní kontaktní místo pro podávání žádostí o podporu v rámci Nástroje pro technickou podporu

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Podrobnější informace o činnosti související s veřejnou správou

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Další informace