Skip to main content
Reform Support

Viešasis administravimas ir valdymas

Valstybės valdymas ir geresnis politikos formavimas

Pagrindinis Komisijos techninės paramos tikslas – gerinti viešojo administravimo institucijų veiklą. Veiksmingas, lankstus ir efektyvus administravimas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti gerą šalies valdymą ir yra pagrindinė augimo varomoji jėga.

Gerai veikiantis viešasis administravimas suteikia tvirtą pagrindą verslo plėtrai ir užtikrina kokybiškas paslaugas piliečiams ir specialistams. Tai savo ruožtu pritraukia investicijas. Tai taip pat yra pagrindinė vyriausybės darbo struktūrizavimo ir politinių gairių įgyvendinimo praktikoje priemonė.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Tarpžinybinio koordinavimo užtikrinimas, siekiant pagerinti dialogą tarp vyriausybės tarnybų kuriant ir įgyvendinant viešąją politiką.
 • Struktūrų ir procesų tobulinimas, kad būtų užtikrintas įrodymais ir analize pagrįstas patikimas viešosios politikos kūrimas.
 • Teisės aktų kodifikavimas ir planavimas, siekiant, kad būtų užtikrintas patikimas teisinės sistemos kūrimas.
 • Reformų įgyvendinimo priežiūra kuriant stiprią valdymo ir stebėsenos sistemą.
Flag of Greece with sky

Tarpžinybinis koordinavimas Graikijoje

Komisija teikė paramą valdymo organams ir viešiesiems subjektams, kad jie pagerintų tarpžinybinį koordinavimą, paaiškindama procedūras ir didindama skaidrumą per tarpžinybinio koordinavimo vadovą.

Valstybės organizavimo ir paslaugų teikimo efektyvumas

Stiprus ir efektyvus valstybės valdymas yra būtinas reformų įgyvendinimo reikalavimas, o reformų valdymas yra pagrindinis valstybės valdymo elementas. Norint užtikrinti veiksmingą viešąjį valdymą, dažnai reikia stiprinti valdymą, koordinavimą ir planavimą pačioje vyriausybėje. Tokie patobulinimai leidžia veiksmingai stebėti reformas ir anksti nustatyti strategines problemas. Komisija padeda ES valstybėms narėms plėtoti tokį valdymą strateginiu ir techniniu lygmenimis.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Administracinės praktikos, pagrįstos šiuolaikiniais į vartotoją orientuotais metodais, tokiais kaip gyvenimo įvykių ir kliento patirties nustatymas, įgyvendinimas.
 • Administracinio supaprastinimo strategijų ir veiksmų, skirtų piliečių ir įmonių biurokratizmui mažinti, kūrimas ir įgyvendinimas.
 • Funkcinių peržiūrų, leidžiančių valstybėms narėms išanalizuoti didelius savo viešosios politikos segmentus, siekiant pagerinti efektyvumą ir veiksmingumą, įgyvendinimas.
Flag of Latvia with sky

Vidaus sektoriaus reforma Latvijoje

Atsižvelgdama į 2020 m. Latvijos viešojo administravimo reformos planą, Komisija pritarė vidaus sektoriaus, kuris sudaro didžiausią Latvijos valstybės biudžeto dalį, pertvarkai.

Skaitmeninis viešasis administravimas

Skaitmeninė viešojo administravimo transformacija yra būdas teikti greitesnes, pigesnes ir geresnes paslaugas. Elektroninė valdžia pagerina efektyvumą ir padidina patogumą naudotojui bei prieinamumą. Ji taip pat padeda skatinti etišką praktiką ir mažinti korupcijos riziką.

Tvirto e. valdymo diegimas yra e. valdžios plėtros pagrindas. Įsteigusios sprendimų priėmimo ir priežiūros įstaigas, ES valstybės narės gali apibrėžti savo strategijas, struktūrą ir sistemas ir tęsti jų įgyvendinimą. E. valdžia yra susijusi su stipriu tarpžinybiniu aspektu, nes siekiant ją taikyti reikia apskritai supaprastinti administracinius procesus visose tarnybose, kad būtų patenkinti piliečių poreikiai.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Pagalba administracijoms naudojantis naujomis skaitmeninėmis technologijomis, siekiant pašalinti IT sistemų sąveikumo trūkumą.
 • ES valstybių narių administravimo įstaigų piliečiams, įmonėms ir kitoms administravimo įstaigoms teikiamų paslaugų tobulinimas naudojant informacines ir ryšių technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas.
 • Skaitmeninio valdymo sistemų kūrimas ir tinkamos valdymo sistemos nustatymas.

Teismų sistemos

Veiksmingos teismų sistemos atlieka esminį vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principo laikymąsi ir pagarbą pagrindinėms ES vertybėms. Jos taip pat yra svarbus investicijoms ir verslui palankios aplinkos struktūrinis elementas. Todėl nacionalinių teismų sistemų veiksmingumo didinimas yra ES prioritetas.

ES valstybės narės imasi reformų, kad jų teismų sistemos taptų veiksmingesnės. Komisija teikia praktinę paramą, kad pagerintų nacionalinių institucijų gebėjimus įgyvendinti teismų sektoriaus reformas. Komisija taip pat padeda ES valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Teismo procesų trukmės sutrumpinimas, neišnagrinėtų bylų užbaigimo rodiklio gerinimas ir teismo sprendimų vykdymo stiprinimas.
 • Galimybės kreiptis į teismus gerinimas, vertinimo priemonių (pvz., informacinių ir ryšių technologijų sistemų bylų valdymui arba teismų statistikai) tobulinimas ir sprendimų savalaikiškumo ir kokybės standartų nustatymas.
 • Parama teismų sistemų nepriklausomumui, gerinant teisėjų ir prokurorų skyrimo, paaukštinimo ir vertinimo procedūras.
 • Bylų paskirstymo teismuose pertvarkymas.
Flag of Cyprus with sky

Objektyvių teisėjų įdarbinimo ir paaukštinimo kriterijų sukūrimas

Europos Komisija, bendradarbiaudama su Austrijos federaline konstitucinių reikalų, reformų, reguliavimo panaikinimo ir teisingumo ministerija ir Teisinės kompetencijos centru „Forschung & Consulting GmbH“, padėjo Kiprui sukurti objektyvius teisėjų įdarbinimo, vertinimo ir paaukštinimo kriterijus.

Kontrolės aplinka ir kova su korupcija

Etika viešajame gyvenime prasideda nuo aukščiausio lygio administravimo institucijų darbuotojų požiūrio ir vertybių. Pirmiausia tai svarbu pačiai vyriausybei ir aukščiausio lygio vadovams, išrinktiems vadovauti administravimo institucijoms. Tačiau etiško elgesio standartai taip pat taikomi visiems pareigūnams.

Komisija padeda valstybėms narėms į savo administracinę praktiką įtraukti skaidrumą ir atskaitomybę. Ji siūlo praktinę techninę paramą kuriant ir įgyvendinant etines gaires bei kovos su korupcija ir kovos su sukčiavimu strategijas ir politiką. Parama teikiama visais reformos planavimo ir įgyvendinimo etapais.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Kovos su korupcija ir kovos su sukčiavimu strategijų ir veiksmų planų kūrimas ir įgyvendinimas, įskaitant sėkmės rodiklių nustatymą.
 • Etikos gairių (pvz., dėl interesų konfliktų ar drausminių priemonių) rengimas, siekiant sustiprinti viešojo administravimo vientisumą.
 • Vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemų, strategijų ir metodikų kūrimas, siekiant sustiprinti viešųjų įstaigų kontrolės aplinką.
 • Viešųjų pirkimų struktūrų, standartų ir sistemų kūrimas ir modernizavimas, siekiant užtikrinti patikimą nacionalinio biudžeto ir ES lėšų valdymą.
Flag of Greece with sky

Kovos su korupcija mokymų programa Graikijoje

Komisija teikė techninę paramą, kad sustiprintų Graikijos teisėsaugos institucijų gebėjimus užkirsti kelią korupcijai ir su ja kovoti pasitelkiant mokymus ir tvarius mokymo išteklius.

Flag of Romania with sky

Geresnis vidaus audito koordinavimas Rumunijoje

Komisija remia nacionalinių institucijų pastangas stiprinti nacionalinę viešojo vidaus audito sistemą Rumunijoje, teikdama paramą nacionalinei administravimo institucijai, atsakingai už viešąjį vidaus auditą.

Žmogiškieji ištekliai

Biudžeto apribojimais daromas spaudimas valstybės tarnyboms, kad jos efektyviai išnaudotų ribotus išteklius. Be to, šalys turi reaguoti į besikeičiančius savo piliečių poreikius. Todėl ES administravimo institucijos raginamos tobulinti savo darbo jėgos planavimą ir sukurti žmogiškųjų išteklių sistemas, kuriomis skatinamos mokymosi ir karjeros galimybės.

Šiame kontekste profesionalios žmogiškųjų išteklių strategijos yra labai svarbios norint pritraukti kompetentingiausius darbuotojus. Žmogiškųjų išteklių plėtros priemonės labiau nei bet kada yra pagrindinis komponentas kuriant kokybišką viešąjį administravimą ir skatinant ekonomikos augimą.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Procesų ir procedūrų, skirtų aukščiausio lygio vadovų atrankos nešališkumui ir profesionalumui užtikrinti, apibrėžtis.
 • Gerosios patirties kūrimas, siekiant užtikrinti vidinį darbuotojų mobilumą.
 • Valstybės tarnautojų veiklos vertinimo sistemų diegimas, taip pat vertinimo sistemų peržiūra.
 • Darbo jėgos planavimo proceso viešojo administravimo institucijose kūrimas, siekiant patenkinti būsimus žmogiškųjų išteklių poreikius.
 • Pokyčių valdymo veiksmų įgyvendinimas, įskaitant organizacinių strategijų kūrimą ir įgyvendinimą.

ES lėšų valdymas

Kai kurios ES valstybės narės vėluoja įgyvendinti ES fondus, ypač Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus). Tai dažnai lemia silpnos administracinės struktūros, netinkami programavimo ir valdymo gebėjimai bei riboti projektų rengimo įgūdžiai.

REFORM GD padeda ES valstybėms narėms didinti jų gebėjimus programuoti, valdyti ir įgyvendinti ESI fondų veiklos programas.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Politikos ir plėtros prioritetų, įskaitant regionines specializacijas, rekomendacijų projektų rengimas.
 • Gairių, skirtų kurti veiksmingesnes veiklos programas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama investicijoms į teritorijos plėtrą, projektų rengimas.
 • ESI fondų valdymo ekosistemos vertinimas ir rekomendacijų, kaip supaprastinti ir sustiprinti jos efektyvumą, rengimas.
 • Rekomendacijų siekiant pagerinti infrastruktūros projektų kūrimo įgūdžius projektų rengimas.
 • Gebėjimų stiprinimo veiklos teikimas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, tarptautiniais ekspertais ir kitų ES valstybių narių atstovais, siekiant užmegzti politinį dialogą ir gauti grįžtamosios informacijos iš kolegų.

Kontaktiniai duomenys

Valdymo ir viešojo administravimo padalinio vadovas

DANIELE DOTTO

Pagrindinis kreipimosi dėl techninės paramos priemonės kontaktinis punktas

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Daugiau informacijos apie darbą, susijusį su valdymu ir viešuoju administravimu

REFORM-B2@ec.europa.eu.

Daugiau informacijos