Preskoči na glavno vsebino
Reform Support

Javna uprava in upravljanje

Državno upravljanje in boljše oblikovanje politik

Ključna naloga tehnične podpore Komisije je izboljšanje učinkovitosti javne uprave. Učinkovita, prilagodljiva in uspešna uprava je predpogoj za dobro upravljanje države in ključno gonilo rasti.

Dobro delujoča javna uprava zagotavlja trdno podlago za razvoj podjetij ter državljanom in strokovnjakom zagotavlja kakovostne storitve. To pa privablja naložbe. Je tudi osrednje orodje za oblikovanje dela vlade in pretvarjanje političnih smernic v resničnost.

PRIMERI PODPORE

 • zagotavljanje medresorskega usklajevanja za izboljšanje dialoga med vladnimi službami pri oblikovanju in izvajanju javnih politik
 • izboljševanje struktur in postopkov za zagotovitev dobre zasnove javnih politik na podlagi dokazov in analiz
 • kodifikacija in načrtovanje zakonov za zagotovitev dobre zasnove pravnega okvira
 • nadzor izvajanja reform z oblikovanjem stabilnega sistema upravljanja in spremljanja
Flag of Greece with sky

Medresorsko usklajevanje v Grčiji

Komisija je zagotovila podporo vodstvenim organom in javnim subjektom za izboljšanje medresorskega usklajevanja s pojasnitvijo postopkov in povečanjem preglednosti s pomočjo priročnika za medresorsko usklajevanje.

Učinkovitost državne organizacije in izvajanja storitev

Stabilno in učinkovito upravljanje države je nujen pogoj za izvajanje reform, upravljanje reform pa je osrednji element državne uprave. Velikokrat je potrebno okrepiti usmerjanje, usklajevanje in načrtovanje v jedru vlade za zagotovitev učinkovitega javnega upravljanja. Takšne izboljšave omogočajo učinkovito spremljanje reform in zgodnje prepoznavanje strateških vprašanj. Komisija državam članicam EU pomaga pri razvoju takšnega upravljanja na strateški in tehnični ravni.

PRIMERI PODPORE

 • izvajanje upravnih praks, ki temeljijo na sodobnih pristopih, usmerjenih v uporabnika, kot so življenjski dogodki in načrtovanje celostne izkušnje strank
 • oblikovanje in izvajanje strategij za upravno poenostavitev in ukrepov za zmanjšanje birokracije za državljane in podjetja
 • izvajanje funkcionalnih pregledov, ki državam članicam omogočajo, da analizirajo obsežne segmente svojih javnih politik, da bi izboljšale učinkovitost in uspešnost
Flag of Latvia with sky

Reforma sektorja za notranje zadeve v Latviji

V okviru latvijskega načrta za reformo javne uprave iz leta 2020 je Komisija podprla reorganizacijo sektorja za notranje zadeve, ki predstavlja največji delež latvijskega državnega proračuna.

Digitalna javna uprava

Digitalna preobrazba javnih uprav predstavlja možnost za hitrejše, cenejše in boljše storitve. E-uprava je učinkovitejša, prijaznejša do uporabnika in dostopnejša. Prispeva tudi k spodbujanju etičnega ravnanja in zmanjševanju možnosti korupcije.

Izvajanje stabilnega e-upravljanja je v središču razvoja e-uprave. Ko so vzpostavljeni organi odločanja in nadzorni organi, lahko države članice EU opredelijo svoje strategije, strukture in okvire ter nadaljujejo z izvajanjem reforme. E-uprava ima močan medresorski vidik, saj je za izpolnjevanje potreb državljanov potrebna splošna poenostavitev upravnih postopkov za vse storitve.

PRIMERI PODPORE

 • pomoč upravam pri uporabi novih digitalnih tehnologij za premagovanje težav z interoperabilnostjo informacijskih sistemov
 • izboljševanje storitev, ki jih uprave držav članic EU zagotavljajo državljanom, podjetjem in drugim upravam z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kot je umetna inteligenca
 • oblikovanje sistemov digitalnega upravljanja in vzpostavitev ustreznega okvira upravljanja
Flag of Italy with sky

Izvajanje digitalne strategije v Italiji

Direktorat za informacijske sisteme in inovacije italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance je odgovoren za digitalno preobrazbo, spodbujanje inovacij in zagotavljanje informacijskih storitev.

Pravosodni sistemi

Učinkoviti pravosodni sistemi imajo ključno vlogo pri podpiranju načela pravne države in temeljnih vrednot EU. So tudi pomemben strukturni element za naložbam in podjetjem prijazno okolje. Zato je izboljšanje uspešnosti nacionalnih pravosodnih sistemov prednostna naloga EU.

Države članice EU izvajajo reforme za povečanje uspešnosti svojih pravosodnih sistemov. Komisija zagotavlja praktično podporo za izboljšanje zmogljivosti nacionalnih institucij za izvajanje reform v pravosodnem sektorju. Komisija prav tako olajšuje izmenjavo najboljših praks med državami članicami EU.

PRIMERI PODPORE

 • skrajšanje sodnih postopkov, izboljšanje stopnje reševanja nerešenih zadev in okrepitev izvrševanja sodb
 • izboljševanje dostopa do sodišč, izboljševanje orodij za ocenjevanje (npr. sistemi informacijske in komunikacijske tehnologije za vodenje zadev ali statistiko sodišč) ter uvedba standardov za pravočasnost in kakovost sodb
 • podpiranje neodvisnosti pravosodnih sistemov z izboljšanjem postopkov za imenovanje, napredovanje in ocenjevanje sodnikov in tožilcev
 • preoblikovanje dodeljevanja zadev na sodiščih
Flag of Cyprus with sky

Oblikovanje objektivnih meril za zaposlovanje in napredovanje sodnikov

Evropska komisija je v sodelovanju z avstrijskim zveznim ministrstvom za ustavne zadeve, reforme, deregulacijo in pravosodje ter organizacijo Center of Legal Competence (CLC) – Forschung & Consulting GmbH podprla Ciper pri oblikovanju objektivnih meril za zaposlovanje, ocenjevanje in napredovanje sodnikov.

Kontrolno okolje in boj proti korupciji

Etika v javnem življenju se začne z odnosom in vrednotami na vrhu uprave. V prvi vrsti to velja za samo vlado in najvišje vodstvene delavce, ki so izbrani za vodenje uprave. Vendar standardi etičnega ravnanja veljajo tudi za vse uradnike.

Komisija podpira države članice pri vključevanju preglednosti in odgovornosti v njihove upravne prakse. Ponuja praktično tehnično podporo za oblikovanje in izvajanje etičnih smernic ter strategij in politik za boj proti korupciji in goljufijam. Podpora se zagotavlja na vseh stopnjah zasnove in izvajanja reform.

PRIMERI PODPORE

 • oblikovanje in izvajanje strategij in akcijskih načrtov za boj proti korupciji in goljufijam, vključno z opredelitvijo kazalnikov za merjenje uspešnosti
 • priprava etičnih smernic (npr. o nasprotju interesov ali disciplinskih ukrepih) za krepitev integritete javne uprave
 • oblikovanje sistemov notranjega nadzora in notranje revizije, strategij in metodologij za krepitev kontrolnega okolja v javnih organih
 • razvoj in posodobitev struktur, standardov in sistemov javnega naročanja za zagotovitev dobrega upravljanja nacionalnega proračuna in sredstev EU
Flag of Romania with sky

Izboljšano usklajevanje notranjih revizij v Romuniji

Komisija podpira nacionalne organe pri njihovih prizadevanjih za okrepitev nacionalnega javnega sistema notranje revizije v Romuniji z zagotavljanjem podpore nacionalni upravi, pristojni za javno notranjo revizijo.

Človeški viri

Proračunske omejitve javne službe prisiljujejo, da učinkovito izkoristijo omejene vire. Hkrati se morajo države odzivati na spreminjajoče se potrebe svojih državljanov. Zato se uprave EU spodbuja, naj izboljšajo načrtovanje delovne sile in vzpostavijo sisteme človeških virov, ki spodbujajo možnosti za učenje in poklicni razvoj.

V tem okviru so strokovne strategije človeških virov ključnega pomena za privabljanje najbolj usposobljenega osebja. Orodja za razvoj človeških virov so bolj kot kdaj koli prej ključen element pri vzpostavljanju kakovostne javne uprave in spodbujanju gospodarske rasti.

PRIMERI PODPORE

 • opredelitev procesov in postopkov za depolitizacijo in profesionalizacijo izbora najvišjih vodstvenih delavcev
 • oblikovanje dobrih praks za zagotavljanje notranje mobilnosti osebja
 • izvajanje sistemov za ocenjevanje uspešnosti javnih uslužbencev, vključno s pregledi sistemov ocenjevanja
 • oblikovanje procesa načrtovanja delovne sile v javni upravi za obravnavanje prihodnjih potreb po človeških virih
 • izvajanje ukrepov za upravljanje sprememb, vključno z razvojem in izvajanjem organizacijskih strategij

Upravljanje sredstev EU

Več držav članic EU se sooča z zamudami pri izvajanju skladov EU, zlasti evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI). To pogosto povzročajo šibke upravne strukture, neustrezne zmogljivosti načrtovanja in upravljanja ter omejene sposobnosti za zasnovo projektov.

Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam (GD REFORM) podpira države članice EU pri povečevanju njihove zmogljivosti za načrtovanje, upravljanje in izvajanje operativnih programov skladov ESI.

PRIMERI PODPORE

 • priprava priporočil za politične in razvojne prednostne naloge, vključno z regionalnimi specializacijami
 • priprava smernic za oblikovanje učinkovitejših operativnih programov, osredotočenih na naložbe za teritorialni razvoj
 • ocenjevanje ekosistema upravljanja skladov ESI ter zagotavljanje priporočil za poenostavitev in okrepitev njegove učinkovitosti
 • priprava priporočil za izboljšanje sposobnosti za zasnovo infrastrukturnih projektov
 • zagotavljanje dejavnosti za krepitev zmogljivosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni s ključnimi deležniki, mednarodnimi strokovnjaki in predstavniki drugih držav članic EU za vzpostavitev dialoga o politikah in pridobitev povratnih informacij od sorodnih subjektov

Kontaktni podatki

Vodja enote za upravljanje in javno upravo

DANIELE DOTTO

Glavna kontaktna točka za prijavo za instrument za tehnično podporo

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Dodatne podrobnosti o delu, povezanem z upravljanjem in javno upravo

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Več informacij