Preskoči na glavno vsebino
Reform Support

Davčno upravljanje in upravljanje javnih financ

DAVČNO UPRAVLJANJE

Davčno upravljanje

Davčni organi držav članic EU so pod pritiskom, da morajo doseči več z manj sredstvi. Hkrati morajo učinkovito odvračati od nespoštovanja predpisov. Komisija davčnim organom pomaga izboljšati temeljne poslovne funkcije in upravljavske procese. Z izboljšanjem učinkovitosti in uspešnosti teh funkcij in postopkov lahko davčni organi državi zagotovijo vzdržne prihodke.

PRIMERI PODPORE

 • izboljševanje storitev za davkoplačevalce
 • krepitev mehanizmov za reševanje sporov
 • posodabljanje postopkov, operacij in orodij za izterjavo dolgov
 • razvijanje in izvajanje okvira za strateško načrtovanje in upravljanje uspešnosti
 • spodbujanje notranjega nadzora, upravljanja organizacijskih tveganj in informacijske varnosti
 • izboljševanje poslovnih postopkov ter vodenja projektov in sprememb

Skladnost z davčnimi predpisi

Ključen element učinkovite mobilizacije virov je krepitev spoštovanja davčnih predpisov. Davčni organi razvijajo nove pristope za povečanje prostovoljnega spoštovanja predpisov, obvladovanje nespoštovanja predpisov, zmanjšanje stroškov spoštovanja predpisov in krepitev splošnega zaupanja v davčni sistem. Komisija nudi tehnično podporo pri načrtovanju in izvajanju postopkov za skladnost s predpisi.

PRIMERI PODPORE

 • boljše upravljanje tveganj in strategij za skladnost s predpisi
 • uvedba programov za sodelovanje pri izpolnjevanju obveznosti
 • možnost izvajanja vedenjskih pristopov
 • priprava kampanj za obveščanje in ozaveščanje

Agresivno davčno načrtovanje, davčne goljufije in utaje

Prednostna naloga EU je zajeziti agresivno davčno načrtovanje, davčne goljufije in davčne utaje. To je bistvenega pomena za zagotavljanje mobilizacije javnofinančnih prihodkov, pravično porazdelitev davčnega bremena in preprečevanje izkrivljanja konkurence. Komisija podpira vzpostavitev mehanizmov za preprečevanje erozije davčne osnove zaradi čezmejnega preusmerjanja dobička. Pomoč je zagotovljena tudi pri oblikovanju in izvajanju strategij za boj proti goljufijam.

PRIMERI PODPORE

 • krepitev zmogljivosti za izvajanje svežnja EU proti izogibanju davkom ter ukrepov proti eroziji davčne osnove in preusmerjanju dobička
 • načrtovanje in izvajanje strategij za preprečevanje goljufij
 • boj proti goljufijam z neplačujočimi gospodarskimi subjekti
 • podpiranje sodelovanja na upravnem področju in izmenjave informacij

Digitalizacija davčnih organov

Hitra rast informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) prinaša izzive za davčne organe zaradi najnovejših dosežkov in trendov. Digitalizacija je bistvena za zagotavljanje boljših storitev za davkoplačevalce, obdelavo velike količine podatkov in odkrivanje tveganj. Pomembna je tudi za učinkovitejše in uspešnejše pobiranje davkov. Komisija zagotavlja tehnično podporo davčnim uradom pri oblikovanju in izvajanju reform IKT.

PRIMERI PODPORE

 • razvoj strategij in akcijskih načrtov za IKT
 • krepitev upravljanja in vodenja podatkov
 • priprava poslovnega modela in funkcionalnih specifikacij
 • določitev okvira financiranja za naložbe v IKT

Carinska unija

Carinska unija je pomembna za varovanje zunanjih meja EU ter pošteno in pregledno pobiranje carin in drugih ustreznih davkov, kot so trošarine in davek na dodano vrednost. Hkrati zagotavlja nemoten potek mednarodnih trgovinskih tokov prek meja EU. Komisija nacionalnim organom zagotavlja tehnično podporo pri oblikovanju in izvajanju carinskih reform.

PRIMERI PODPORE

 • oblikovanje strategij za digitalno preoblikovanje
 • popis digitalnih carinskih rešitev za uvoz in izvoz pošiljk iz e-trgovine
 • posodobitev orodij za upravljanje tveganj
 • snovanje strategij za boj proti tihotapljenju in kampanj za ozaveščanje

Davčna politika

Z dobrimi davčnimi politikami je mogoče doseči cilje glede pobiranja davkov in zagotoviti, da davčni sistem podpira pravično, vključujočo in trajnostno rast. Hkrati pa zagotavljajo pravno jasnost in zmanjšujejo upravno obremenitev. Komisija nudi tehnično podporo pri oblikovanju in pripravi davčne zakonodaje ter analizi stroškov in koristi zaradi sprememb davčnih politik. Komisija lahko pomaga tudi pri razvoju metodologij za analizo, simulacijo in napovedovanje prihodkov od davkov.

PRIMERI PODPORE

 • krepitev zmogljivosti za mikrosimulacije in modeliranje
 • ocenjevanje davčne politike in zakonodaje
 • zasnova zelenih davčnih reform
 • priprava metodologij za ocenjevanje davčne vrzeli

UPRAVLJANJE JAVNIH FINANC

Politika javne porabe

V času, ko so vlade pod vse večjim pritiskom glede javne porabe, je še toliko bolj pomembno izboljšati kakovost javnih financ. S stabilnimi javnimi financami je mogoče zagotoviti, da politika porabe podpira trajnostno gospodarsko rast in spodbuja pravičnost. Učinkovitejša in uspešnejša poraba javnih sredstev prispeva k omilitvi proračunskih omejitev. Komisija zagotavlja podporo pri načrtovanju, izvajanju in institucionalizaciji pregledov porabe. Prav tako podpira države članice EU pri izboljševanju postopkov in zmogljivosti za upravljanje, spremljanje in ocenjevanje javne porabe.

PRIMERI PODPORE

 • podpora pri načrtovanju in izvajanju pregledov porabe
 • zagotovitev smernic za boljšo uskladitev pregledov porabe s proračunskim postopkom in drugimi orodji za upravljanje javnih financ
 • krepitev zmogljivosti in izboljšanje praks na področju ocenjevanja javne porabe
Flag of Estonia with sky

Komisija podpira estonsko ministrstvo za finance pri njegovem prizadevanju za institucionalizacijo izvajanja pregledov porabe kot analitičnega orodja za izboljšanje učinkovitosti pri dodeljevanju javnih sredstev.

Priprava in izvrševanje proračuna

Vlade morajo skrbno načrtovati svoje proračune ter jih učinkovito in pravočasno izvrševati, da bi svojim državljanom zagotovile oprijemljive koristi. Priprava proračuna je ključnega pomena, da se doseže porazdelitev sredstev, ki odraža prednostne naloge politike porabe. Učinkovit sistem izvrševanja proračuna zagotavlja ustrezno porabo javnih sredstev. Komisija nacionalnim organom pomaga izboljšati proračunski postopek. Namen tehnične podpore je zlasti okrepiti načrtovanje proračuna, ki temelji na rezultatih, in srednjeročni proračunski okvir. Komisija državam članicam EU pomaga tudi izboljšati prakse na področju izvrševanja proračuna.

PRIMERI PODPORE

 • krepitev okvira za pripravo proračuna, ki temelji na rezultatih
 • izboljšanje vključevanja zelenega vidika, vidika spola in drugih prednostnih nalog v okvir za pripravo proračuna
 • krepitev srednjeročnega proračunskega okvira
 • izboljšanje praks za izvrševanje proračuna

Računovodstvo in statistika javnega sektorja

Celovite, zanesljive in pravočasne računovodske prakse in prakse poročanja so bistvene za visokokakovostno statistiko. Vladam pomagajo izboljšati razumevanje njihovega fiskalnega položaja in obetov. Zakonodajalcem, trgom in državljanom poleg tega zagotavljajo informacije, ki jih potrebujejo za sprejemanje učinkovitih finančnih odločitev. Komisija državam članicam EU pomaga posodobiti sisteme fiskalnega poročanja. Nudi tehnično podporo pri zasnovi in izvajanju reform računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka v skladu z evropskimi računovodskimi standardi za javni sektor ter pri izboljšanju kakovosti nacionalnih računov.

PRIMERI PODPORE

 • podpora zasnovi in izvajanju reform računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka
 • izboljšanje kakovosti nacionalnih računov

Makrofiskalni okvir

Stabilen makrofiskalni okvir javnim upravam omogoča, da določijo vzdržne fiskalne cilje in politične odločitve ter pripravijo realistične projekcije odhodkov. Komisija nacionalnim organom pomaga pri krepitvi njihovega makrofiskalnega okvira. Nudi tehnično podporo za izboljšanje zasnove in izvajanja fiskalnih pravil, dvig kakovosti makrofiskalnih napovedi, razvoj okvirov za obvladovanje fiskalnega tveganja in ocenjevanje financ lokalnih oblasti.

PRIMERI PODPORE

 • krepitev zmogljivosti za ocenjevanje in upravljanje fiskalnega tveganja
 • izboljšanje kakovosti makroekonomskih in fiskalnih napovedi
 • podpora pri zasnovi in izvajanju pravil o odhodkih
 • izboljšanje praks pri ocenjevanju javnih odhodkov lokalnih oblasti

Nadzor nad javnimi financami

Neodvisne fiskalne institucije in vrhovne revizijske institucije so ključne za spodbujanje fiskalne odgovornosti in izboljšanje kakovosti v razpravah o fiskalni politiki. To počnejo tako, da zagotavljajo neodvisen nadzor nad fiskalnimi politikami, načrti in rezultati. Komisija tem institucijam pomaga okrepiti njihove institucionalne in tehnične zmogljivosti ter izboljšati nabor instrumentov, ki so jim na voljo za izvajanje nalog.

PRIMERI PODPORE

 • povečanje institucionalnih in tehničnih zmogljivosti neodvisnih fiskalnih institucij
 • krepitev zmogljivosti vrhovnih revizijskih institucij

Upravljanje dolga in denarnih sredstev

Učinkovite prakse upravljanja dolga in denarnih sredstev zagotavljajo, da se odhodki med letom nemoteno financirajo, da se dosegajo cilji politike ter da se potrebe po financiranju in obveznosti države izpolnjujejo z najnižjimi možnimi stroški. Komisija nacionalnim organom pomaga izboljšati učinkovitost in uspešnost njihovega upravljanja denarnih sredstev in dolga.

PRIMERI PODPORE

 • optimizacija postopkov in orodij za upravljanje denarnih sredstev
 • okrepitev operacij za upravljanje dolga

Kontaktni podatki

Vodja enote za davčno upravljanje in upravljanje javnih financ

RIIKKA TORPPA

Glavna kontaktna točka za prijavo za instrument za tehnično podporo

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Dodatne podrobnosti o delu na področju davčnega upravljanja in upravljanja javnih financ

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Več informacij