Prejsť na hlavný obsah
Reform Support

Správa príjmov a riadenie verejných financií

SPRÁVA PRÍJMOV

Správa príjmov

Daňové orgány členských štátov EÚ sú pod tlakom, aby podávali vyšší výkon s menšími prostriedkami. Zároveň musia zabezpečiť účinný prostriedok, ktorý bude odrádzať od nedodržiavania predpisov. Komisia pomáha daňovým orgánom zlepšiť ich kľúčové funkcie v oblasti podnikania a riadiace procesy. Zvýšením efektívnosti a účinnosti týchto funkcií a procesov môžu daňové orgány zabezpečiť vláde udržateľné príjmy.

PRÍKLADY PODPORY

 • skvalitnenie služieb daňovníkom,
 • posilnenie mechanizmov riešenia sporov,
 • modernizácia procesov, úkonov a nástrojov vymáhania dlhov,
 • rozvoj a zavedenie rámcov strategického plánovania a riadenia výkonnosti,
 • posilnenie vnútornej kontroly, riadenia organizačných rizík a bezpečnosti informácií,
 • zefektívnenie obchodných postupov a riadenia projektov a zmien.

Dodržiavanie daňových predpisov

Posilnenie dodržiavania daňových predpisov je kľúčovým prvkom účinnej mobilizácie zdrojov. Daňové orgány vyvíjajú nové stratégie na posilnenie dobrovoľného dodržiavania predpisov, riadenie situácií spojených s ich nedodržiavaním, minimalizáciu nákladov vynaložených na dosiahnutie ich dodržiavania a zvýšenie celkovej dôvery v daňový systém. Komisia poskytuje pre navrhovanie a vykonávanie systému riadenia dodržiavania predpisov technickú podporu.

PRÍKLADY PODPORY

 • zlepšenie riadenia rizík súvisiacich s nedodržiavaním predpisovstratégií,
 • zriadenie programov spolupráce na zabezpečenie dodržiavania predpisov,
 • umožnenie uplatňovania behaviorálnych prístupov,
 • príprava kampaní zameraných na informovanie a zvýšenie povedomia.

Agresívne daňové plánovanie, daňové podvody a úniky

Obmedzenie agresívneho daňového plánovania, daňových podvodov a daňových únikov je pre EÚ prioritou. Je nevyhnutné na ochranu mobilizácie príjmov, zabezpečenie spravodlivého rozdelenia daňového zaťaženia a zabraňuje sa ním aj narušeniu hospodárskej súťaže. Komisia ponúka podporu pri zriaďovaní mechanizmov určených na to, aby sa zabránilo narúšaniu základu dane cezhraničným presunom ziskov. Poskytuje podporu aj pri navrhovaní a vykonávaní stratégií boja proti podvodom.

PRÍKLADY PODPORY

 • budovanie kapacít na vykonávanie balíka opatrení EÚ proti daňovým únikom, ako aj krokov proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov,
 • navrhovanie a vykonávanie stratégií boja proti podvodom,
 • riešenie podvodov založených na chýbajúcom obchodnom subjekte,
 • podpora administratívnej spolupráce a výmeny informácií.

Digitalizácia daňových orgánov

Pre rýchly rast informačných a komunikačných technológií (IKT) musia daňové orgány riešiť problém, ako udržať krok s najnovším vývojom a trendmi. Na poskytovanie lepších služieb daňovníkom, spracovávanie veľkých údajov a zisťovanie rizík je nevyhnutná digitalizácia. Je dôležitá aj pre účinnejšie a efektívnejšie vyberanie daní. Komisia poskytuje pre navrhovanie a vykonávanie reforiem IKT v daňových orgánoch technickú podporu.

PRÍKLADY PODPORY

 • rozvoj stratégií a akčných plánov v oblasti IKT,
 • posilnenie riadenia a správy údajov,
 • návrh zdôvodnenia projektu a funkčných špecifikácií,
 • identifikácia rámca financovania investícií do IKT.

Colná únia

Colná únia plní dôležitú úlohu pri ochrane vonkajších hraníc EÚ a zabezpečovaní spravodlivého a transparentného vyberania cla a ostatných príslušných daní, ako je spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty. Zároveň zaručuje hladké fungovanie medzinárodného obchodu medzi štátmi EÚ. Komisia poskytuje vnútroštátnym orgánom technickú podporu pri navrhovaní a zavádzaní colných reforiem.

PRÍKLADY PODPORY

 • návrh stratégií pre digitálnu transformáciu,
 • mapovanie digitálnych riešení pre clá na dovoz a vývoz zásielok z elektronických obchodov,
 • modernizácia nástrojov riadenia rizík,
 • návrh stratégií boja proti pašovaniu a kampaní na zvýšenie povedomia.

Daňová politika

Dobré daňové politiky prispievajú k plneniu cieľov v oblasti príjmov a zabezpečujú, aby daňový systém podporoval vyrovnaný, inkluzívny a udržateľný rast. Zároveň ponúkajú právnu istotu a minimalizujú administratívnu záťaž. Komisia poskytuje technickú podporu pri navrhovaní a vypracúvaní daňových právnych predpisov a pri analýze nákladov na zmeny v daňových politikách a ich výhod. Komisia môže navyše pomôcť vypracovať metodiky analýzy, simulácie a prognózy príjmov.

PRÍKLADY PODPORY

 • budovanie kapacity pre mikrosimulácie a modelovanie,
 • hodnotenie daňovej politiky a právnych predpisov,
 • návrh ekologických daňových reforiem,
 • vypracovanie metodík pre odhad daňovej medzery.

RIADENIE VEREJNÝCH FINANCIÍ

Výdavková politika

V čase, keď sú štáty vystavené vyššiemu tlaku v otázke verejných výdavkov, je ešte dôležitejšie zlepšiť kvalitu verejných financií. Vďaka stabilným verejným financiám sa výdavkovou politikou podporuje udržateľný hospodársky rast a presadzuje spravodlivosť. Zvýšenie efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov pomáha zmierniť rozpočtové obmedzenia. Komisia poskytuje podporu pri navrhovaní, vykonávaní a inštitucionalizácii preskúmania výdavkov. Okrem toho podporuje členské štáty EÚ v zlepšovaní postupov a kapacít v oblasti riadenia, monitorovania a hodnotenia verejných výdavkov.

PRÍKLADY PODPORY

 • podpora navrhovania a preskúmania výdavkov,
 • poskytovanie usmernení pre lepšie zosúladenie preskúmania výdavkov s procesom tvorby rozpočtu a ostatnými nástrojmi riadenia verejných financií,
 • budovanie kapacít a zlepšenie postupov v oblasti hodnotenia verejných výdavkov.

Príprava a plnenie rozpočtu

Ak chcú vlády priniesť svojim občanom hmatateľné výhody, musia starostlivo naplánovať rozpočty a efektívne a včas ich plniť. Príprava rozpočtu je mimoriadne dôležitá na dosiahnutie takého prideľovania zdrojov, ktoré zohľadňuje priority výdavkovej politiky. Vďaka efektívnemu systému plnenia rozpočtu sa verejné finančné prostriedky správne využívajú. Komisia pomáha vnútroštátnym orgánom zlepšovať proces tvorby rozpočtu. Technická podpora sa zameriava na zlepšenie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a na strednodobý rozpočtový rámec. Komisia okrem toho pomáha členským štátom EÚ zlepšiť postupy plnenia rozpočtu.

PRÍKLADY PODPORY

 • zlepšenie rámca zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti,
 • zdokonalenie rámcov zeleného, rodového rozpočtovania a rozpočtovania zohľadňujúceho iné priority,
 • posilnenie strednodobého rozpočtového rámca,
 • zlepšenie postupov plnenia rozpočtu.

Účtovníctvo a štatistiky verejného sektora

Pre kvalitné štatistiky sú nevyhnutné komplexné, spoľahlivé a včasné postupy účtovania a vykazovania. Pomáhajú vládam lepšie pochopiť ich fiškálnu pozíciu a vyhliadky. Zákonodarcom, trhom a občanom zároveň poskytujú informácie potrebné na prijímanie efektívnych finančných rozhodnutí. Komisia pomáha členským štátom EÚ modernizovať ich systémy finančného vykazovania. Poskytuje technickú podporu pri navrhovaní a zavádzaní reforiem akruálneho účtovníctva v súlade s európskymi účtovnými štandardmi pre verejný sektor a pri zvyšovaní kvality národných účtov.

PRÍKLADY PODPORY

 • podpora navrhovania a zavádzania reforiem akruálneho účtovníctva,
 • zvyšovanie kvality národných účtov.

Makrofiškálny rámec

Stabilný makrofiškálny rámec umožňuje verejným správam stanoviť udržateľné fiškálne ciele, vykonávať politické rozhodnutia a pripraviť realistické prognózy výdavkov. Komisia pomáha vnútroštátnym orgánom upevniť makrofiškálny rámec. Poskytuje technickú podporu pri zlepšovaní navrhovania a uplatňovania fiškálnych pravidiel, zvyšovaní kvality makrofiškálnych prognóz, rozvoji rámcov riadenia fiškálneho rizika a pri hodnotení financií miestnych samospráv.

PRÍKLADY PODPORY

 • budovanie kapacít pre posudzovanie a riadenie fiškálnych rizík,
 • zvyšovanie kvality makroekonomických a fiškálnych prognóz,
 • podpora navrhovania a zavádzania výdavkových pravidiel,
 • zlepšovanie postupov hodnotenia verejných výdavkov miestnych samospráv.

Dohľad nad verejnými financiami

Na presadzovanie fiškálnej zodpovednosti a zvyšovanie kvality diskusie o fiškálnej politike sú mimoriadne dôležité nezávislé fiškálne inštitúcie a najvyššie kontrolné inštitúcie. Tieto činnosti sa vykonávajú prostredníctvom nezávislej kontroly fiškálnych politík, plánov a výsledkov. Komisia pomáha týmto inštitúciám posilniť ich inštitucionálne a technické kapacity a zlepšiť súbor nástrojov, ktoré majú k dispozícii na výkon svojho mandátu.

PRÍKLADY PODPORY

 • zlepšenie inštitucionálnych a technických kapacít nezávislých fiškálnych inštitúcií,
 • posilnenie kapacít najvyšších kontrolných inštitúcií.

Riadenie dlhu a likvidity

Vďaka účinným postupom riadenia dlhu a likvidity sa v priebehu roka plynulo financovali výdavky, dosahovali sa politické ciele a finančné potreby a záväzky vlády sa plnili pri najnižších možných nákladoch. Komisia pomáha vnútroštátnym orgánom zvýšiť efektívnosť a účinnosť ich operácií riadenia dlhu a likvidity.

PRÍKLADY PODPORY

 • optimalizácia procesov a nástrojov riadenia likvidity,
 • posilnenie operácií riadenia dlhu.

Kontaktné údaje

Vedúca oddelenia správy príjmov a riadenia verejných financií

RIIKKA TORPPA

Hlavný kontaktný bod pre žiadosti o Nástroj technickej podpory

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ďalšie informácie o práci týkajúcej sa správy príjmov a riadenia verejných financií

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ďalšie informácie