Prejsť na hlavný obsah
Reform Support

Verejná správa a riadenie

Riadenie štátu a lepšia tvorba politík

Technická podpora Komisie sa zameriava predovšetkým na zlepšenie výkonnosti verejnej správy. Účinná, pružná a efektívna správa je predpokladom dobrého riadenia krajiny a kľúčovou hnacou silou rastu.

Dobre fungujúca verejná správa poskytuje pevnú základňu na rozvoj podnikov a zabezpečuje kvalitné služby pre občanov a odborníkov. Tým priťahuje investície. Je zároveň aj ústredným nástrojom štruktúrovania práce vlády a realizovania politických usmernení.

PRÍKLADY PODPORY

 • Zabezpečovanie koordinácie medzi ministerstvami na zlepšenie dialógu medzi vládnymi útvarmi pri koncipovaní a vykonávaní verejných politík.
 • Zlepšovanie štruktúr a procesov na zabezpečenie riadneho koncipovania verejných politík na základe faktov a analýz.
 • Kodifikovanie a plánovanie právnych predpisov na zabezpečenie riadnej koncepcie právneho rámca.
 • Dohľad nad vykonávaním reforiem vytvorením spoľahlivého systému riadenia a monitorovania.
Flag of Greece with sky

Koordinácia medzi ministerstvami v Grécku

Komisia poskytla podporu riadiacim orgánom a verejným subjektom pri zlepšovaní koordinácie medzi ministerstvami, a to objasnením postupov a zvýšením transparentnosti prostredníctvom príručky ku koordinácii medzi ministerstvami.

Efektívnosť organizácie štátu a poskytovania služieb

Silné a účinné riadenie štátu je nevyhnutným predpokladom uplatňovania reforiem, pričom riadenie reforiem je ústredným prvkom štátnej správy. Na zabezpečenie účinnej verejnej správy je často potrebné posilniť riadenie, koordináciu a plánovanie v samotnom jadre vlády. Takéto zlepšenia umožňujú účinné monitorovanie reforiem a včasnú identifikáciu strategických problémov. Komisia pomáha členským štátom EÚ rozvíjať takýto spôsob riadenia na strategickej aj technickej úrovni.

PRÍKLADY PODPORY

 • Uplatňovanie administratívnych postupov založených na moderných prístupoch so zameraním na používateľa, ako sú zohľadňovanie životných udalostí a mapovanie cesty zákazníka.
 • Koncipovanie a uplatňovanie stratégií zjednodušovania administratívy a opatrení na zníženie byrokracie pre občanov a podniky.
 • Zavedenie funkčného preverovania, ktoré umožní členským štátom analyzovať veľké segmenty verejných politík, a tým zvýšiť ich efektívnosť a účinnosť.
Flag of Latvia with sky

Reforma vnútorného sektora v Lotyšsku

V rámci lotyšského plánu reformy verejnej správy z roku 2020 podporila Komisia reorganizáciu vnútorného sektora, ktorý predstavuje najvyšší podiel lotyšského štátneho rozpočtu.

Digitálna verejná správa

Digitálna transformácia verejných správ je spôsob, ako poskytovať rýchlejšie, lacnejšie a lepšie služby. Elektronická verejná správa zvyšuje efektívnosť a prístupnosť a zjednodušuje používanie. Takisto pomáha presadzovať etické postupy a znižovať riziká korupcie.

Zavádzanie stabilnej elektronickej verejnej správy je kľúčovým prvkom v rozvoji e-Governmentu. Po zriadení rozhodovacích orgánov a orgánov dohľadu môžu členské štáty EÚ určiť svoje stratégie, architektúry a rámce a pokračovať v zavádzaní. Elektronická verejná správa má výrazný medziministerský aspekt, keďže si vyžaduje celkové zjednodušenie administratívnych procesov medzi jednotlivými útvarmi s cieľom splniť potreby občanov.

PRÍKLADY PODPORY

 • Pomoc správam vo využívaní nových digitálnych technológií na prekonanie nedostatočnej interoperability informačných systémov.
 • Zlepšovanie služieb, ktoré poskytujú správy členských štátov EÚ občanom, podnikom a ostatným správam prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, ako je napríklad umelá inteligencia.
 • Koncipovanie systémov digitálnej verejnej správy a zavedenie vhodného rámca riadenia.
Flag of Italy with sky

Vykonávanie digitálnej stratégie v Taliansku

Riaditeľstvo pre informačné systémy a inovácie talianskeho ministerstva hospodárstva a financií je zodpovedné za digitálnu transformáciu, podporu inovácií a poskytovanie služieb v oblasti IT.

Súdne systémy

Účinné súdne systémy zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní zásad právneho štátu a základných hodnôt EÚ. Sú takisto dôležitým štrukturálnym prvkom prostredia, ktoré je priaznivé pre investície a podnikanie. Zvýšenie účinnosti vnútroštátnych súdnych systémov je preto prioritou EÚ.

V členských štátoch EÚ prebiehajú reformy na zvýšenie účinnosti ich súdnych systémov. Komisia poskytuje praktickú podporu na zlepšenie schopnosti vnútroštátnych inštitúcií zavádzať reformy v sektore súdnictva. Komisia okrem toho uľahčuje výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi EÚ.

PRÍKLADY PODPORY

 • Skrátenie dĺžky súdnych konaní, zvýšenie podielu vyriešenia prebiehajúcich konaní a posilnenie výkonu rozsudkov.
 • Zlepšenie prístupu k súdom, vylepšenie hodnotiacich nástrojov (napr. systémy informačnej a komunikačnej technológie na sledovanie prípadov alebo súdne štatistiky) a zavedenie noriem pre včasnosť a kvalitu rozsudkov.
 • Podpora nezávislosti súdnych systémov zlepšením postupov vymenúvania, povyšovania a hodnotenia sudcov a prokurátorov.
 • Zmena koncepcie systému prideľovania prípadov na súdoch.
Flag of Cyprus with sky

Vytvorenie objektívnych kritérií na nábor a povyšovanie sudcov

Európska komisia podporila Cyprus v tvorbe objektívnych kritérií na nábor, hodnotenie a povyšovanie sudcov v spolupráci s rakúskym ministerstvom pre ústavné záležitosti, reformy, dereguláciu a spravodlivosť a spoločnosťou Center of Legal Competence (CLC) – Forschung & Consulting GmbH.

Kontrolné prostredie a boj proti korupcii

Etika vo verejnom živote sa začína v postojoch a hodnotách na najvyššej úrovni správy. Dodržiavanie jej princípov je v prvom rade zodpovednosťou samotnej vlády a vrcholových manažérov, ktorí sú vybraní na to, aby viedli verejnú správu. Normy etického správania sa však vzťahujú na všetkých úradníkov.

Komisia podporuje členské štáty v zakotvovaní transparentnosti a zodpovednosti do ich administratívnej praxe. Poskytuje praktickú technickú pomoc v koncipovaní a uplatňovaní etických usmernení, ako aj stratégií a politík v oblasti boja proti korupcii a podvodom. Podporu poskytuje vo všetkých fázach koncepcie a uplatňovania reforiem.

PRÍKLADY PODPORY

 • Koncipovanie a uplatňovanie stratégií a akčných plánov boja proti korupcii a podvodom vrátane definovania ukazovateľov merania úspešnosti.
 • Návrh etických usmernení (napr. o konfliktoch záujmov alebo disciplinárnych opatreniach) na posilnenie integrity verejnej správy.
 • Koncipovanie systémov, stratégií a metodík vnútorných kontrol a vnútorných auditov na upevnenie kontrolného prostredia vo verejných orgánoch.
 • Vývoj a modernizácia štruktúr, noriem a systémov verejného obstarávania na zabezpečenie riadneho hospodárenia so štátnym rozpočtom a s finančnými prostriedkami EÚ.
Flag of Romania with sky

Zlepšená koordinácia vnútorných auditov v Rumunsku

Komisia podporuje snahy vnútroštátnych orgánov posilniť systém vnútroštátneho verejného vnútorného auditu v Rumunsku tým, že poskytuje podporu vnútroštátnemu správnemu orgánu zodpovednému za verejný vnútorný audit.

Ľudské zdroje

Rozpočtové obmedzenia vyvíjajú tlak na štátne správy, aby účinne využívali nedostatkové zdroje. Krajiny musia zároveň reagovať na meniace sa potreby svojich občanov. Preto na správne orgány EÚ smeruje výzva, aby zlepšili personálne plánovanie a vytvorili systémy ľudských zdrojov (ĽZ) podporujúce príležitosti na vzdelávanie a kariérny rast.

V tomto kontexte sú profesionálne stratégie ĽZ kľúčovými prvkami v získavaní tých najkompetentnejších zamestnancov. Viac ako kedykoľvek predtým sú rozvojové nástroje ĽZ kľúčovou zložkou v budovaní kvalitnej verejnej správy a podpore hospodárskeho rastu.

PRÍKLADY PODPORY

 • Definovanie procesov a postupov odpolitizovania a profesionalizácie výberu vrcholových manažérov.
 • Koncipovanie osvedčených postupov na zabezpečenie vnútornej mobility zamestnancov.
 • Zavedenie systémov na posudzovanie výkonnosti zamestnancov verejnej správy vrátane preskúmania hodnotiacich systémov.
 • Koncipovanie procesu personálneho plánovania vo verejnej správe na riešenie budúcich potrieb ľudských zdrojov.
 • Uplatňovanie činností riadenia zmien vrátane tvorby a vykonávania organizačných stratégií.

Správa fondov EÚ

Niekoľko členských štátov EÚ mešká s využívaním fondov EÚ, najmä európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Príčinou sú často slabé administratívne štruktúry, nedostatočné plánovacie a riadiace schopnosti a obmedzené zručnosti v koncipovaní projektov.

GR REFORM podporuje členské štáty EÚ v rozširovaní ich schopnosti plánovať, riadiť a uplatňovať operačné programy týkajúce sa EŠIF.

PRÍKLADY PODPORY

 • Návrh odporúčaní pre politické a rozvojové priority vrátane regionálnych špecializácií.
 • Návrh usmernení ku koncepcii účinnejších operačných programov zameraných na investície do územného rozvoja.
 • Posudzovanie ekosystému riadenia EŠIF a poskytovanie odporúčaní na zjednodušenie a posilnenie jeho efektívnosti.
 • Návrh odporúčaní na zlepšenie projektových zručností pri koncipovaní projektov v oblasti infraštruktúry.
 • Zabezpečovanie činností budovania kapacity na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s hlavnými zainteresovanými stranami, medzinárodnými odborníkmi a predstaviteľmi ostatných členských štátov EÚ s cieľom nadviazať politický dialóg a získať spätnú väzbu od partnerov.

Kontaktné údaje

Vedúci oddelenia riadenia a verejnej správy

DANIELE DOTTO

Hlavný kontaktný bod pre žiadosti o Nástroj technickej podpory

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ďalšie informácie o práci týkajúcej sa riadenia a verejnej správy

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Viac informácií