Skip to main content
Reform Support

Digitálna transformácia

Digitálne hospodárstvo, výskum a inovácie

Digitálne technológie majú významný vplyv na náš spôsob života a podnikania. Pre produktívne a ekologické hospodárstvo je kľúčová stratégia systematického výskumu zameraného na budúcnosť a inovácie. Členské štáty musia byť schopné využívať výhody našej čoraz viac digitalizovanej spoločnosti, ako aj čeliť výzvam, ktoré prináša. Usilujú sa koncipovať politiky a zavádzať inovačné riešenia s cieľom poskytnúť podnikom istotu, kompetencie a prostriedky potrebné na digitalizáciu a rast.

 

PRÍKLADY PODPORY

 • Koncipovanie priemyselnej stratégie, akčného plánu na jej vykonávanie a model riadenia na jej monitorovanie.
 • Koncipovanie nástrojov na transfer technológií, komercializáciu výskumu a vývoja a lepšiu integráciu do hodnotových reťazcov.
 • Návrh technických riešení a zručností na digitalizáciu stavebníctva.
 • Podpora procesov podnikateľského objavovania, spolupráce medzi akademickou obcou a podnikmi a inteligentnej špecializácie.

Digitálna verejná správa

Digitálna transformácia verejných správ je spôsob, ako poskytovať rýchlejšie, lacnejšie a lepšie služby. Elektronická verejná správa zvyšuje efektívnosť a prístupnosť a zjednodušuje používanie. Takisto pomáha presadzovať etické postupy a znižovať riziká korupcie.

Elektronická verejná správa má výrazný medzirezortný aspekt, keďže si vyžaduje celkové zjednodušenie administratívnych procesov medzi jednotlivými útvarmi s cieľom splniť potreby občanov. Zavedenie stabilnej elektronickej verejnej správy je kľúčovým prvkom v jej rozvoji. Po zriadení rozhodovacích orgánov a orgánov dohľadu môžu členské štáty EÚ určovať svoje stratégie, architektúry a rámce a pokračovať v zavádzaní.

 

PRÍKLADY PODPORY

 • Koncipovanie systémov digitálnej verejnej správy a zavedenie vhodného rámca riadenia.
 • Zlepšovanie služieb, ktoré poskytujú správy členských štátov EÚ občanom, podnikom a ostatným správam prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, ako je napríklad umelá inteligencia.
 • Pomoc verejným správam vo využívaní nových digitálnych technológií na prekonanie nedostatočnej interoperability informačných systémov.
Flag of Italy with sky

Vykonávanie digitálnej stratégie v Taliansku

Riaditeľstvo pre informačné systémy a inovácie talianskeho ministerstva hospodárstva a financií je zodpovedné za digitálnu transformáciu, podporu inovácií a poskytovanie služieb v oblasti IT.

Digitalizácia zdravotnej starostlivosti

Digitalizácia zdravotnej starostlivosti je jednou z priorít transformácie systému zdravotníctva. Občania by mali mať bezpečný prístup k svojim zdravotným údajom, a to aj naprieč hranicami. Občania by mali mať možnosť používať pri starostlivosti o zdravie, podpore prevencie, ako aj na získavanie spätnej väzby a komunikáciu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti digitálne nástroje. S digitalizáciou systémov zdravotnej starostlivosti súvisí viacero aktuálne prebiehajúcich projektov v oblasti zdravotníctva v Komisii, napríklad tvorba národných stratégií, nové modely riadenia alebo riešenie problémov interoperability.

Očakáva sa, že podporné opatrenia umožnia orgánom stanoviť strategické, riadiace a technické rámce na usmernenie efektívnej digitálnej transformácie systémov zdravotníctva a investícií do digitálnej zdravotníckej infraštruktúry.

PRÍKLADY OBLASTÍ PODPORY

 • Digitálne zdravotníctvo
 • Interoperabilita
 • Digitálna verejná správa
 • Telemedicína

Digitalizácia daňových orgánov

Pre rýchly rast informačných a komunikačných technológií (IKT) riešia daňové orgány problém, ako držať krok s najnovším vývojom a trendmi. Digitalizácia je nevyhnutná na poskytovanie lepších služieb daňovníkom, spracovávanie veľkých údajov a odhaľovanie rizík. Je dôležitá aj v záujme účinnejšieho a efektívnejšieho vyberania daní. Európska komisia poskytuje technickú podporu na koncipovanie a vykonávanie reforiem v oblasti IKT v daňových orgánoch.

PRÍKLADY PODPORY

 • Rozvoj stratégií a akčných plánov v oblasti IKT.
 • Posilnenie riadenia a správy údajov.
 • Identifikácia rámca financovania investícií do IKT.
 • Návrh zdôvodnenia projektov a funkčných špecifikácií.

Digitálne zručnosti, vzdelávanie a odborná príprava

Na formovanie digitálnej budúcnosti Európy je Európska komisia odhodlaná riešiť problém chýbajúcich digitálnych zručností a presadzovať projekty a stratégie na zlepšenie úrovne digitálnych zručností v Európe.

Všetci Európania potrebujú digitálne zručnosti, aby mohli študovať, pracovať, komunikovať, využívať verejné služby na internete a získavať dôveryhodné informácie. Digitálne zručnosti sú zásadnou hnacou silou konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity EÚ. Sú zároveň určujúcim faktorom sociálnej súdržnosti a osobného blaha jednotlivcov. Prebiehajúca digitálna a zelená transformácia prinášajú rýchlu hospodársku reštrukturalizáciu, ktorá si od ľudí vyžaduje celoživotné vzdelávanie. Okrem toho si tieto transformácie vyžadujú od členských štátov, aby naplno využívali svoje zručnosti a uvoľnili inovačný potenciál. Týka sa to aj reforiem na zvýšenie kvality systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Európska komisia podporuje členské štáty EÚ tým, že poskytuje odborné znalosti a výmenu osvedčených postupov v oblasti zručností, vzdelávania a odbornej prípravy.

PRÍKLADY PODPORY

 • Zlepšenie systémov zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie vo vzdelávaní dospelých.
 • Podpora digitálneho vzdelávania a zručností.
 • Zlepšenie vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie.
 • Zlepšenie odborného vzdelávania a prípravy.

 

Kontaktné údaje

Hlavný kontaktný bod pre žiadosti o Nástroj technickej podpory

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Viac informácií