Skip to main content
Reform Support

Konkurencieschopnosť

Zahraničné investície a obchod

Zahraničné investície a obchod s tovarom a so službami v rámci EÚ, ako aj s krajinami mimo EÚ sú kľúčovým faktorom prispievajúcim k prosperite. EÚ je síce celosvetovým lídrom v obchode, niektoré členské štáty však v integrácii obchodu a získavaní priamych zahraničných investícií zaostávajú. Členské štáty môžu prijať opatrenia, ktoré im umožnia využívať ďalšie výhody jednotného trhu a medzinárodných hodnotových reťazcov na podporu obnovy hospodárstva, zamestnanosti a rastu.

Príklady podpory

 • návrh digitálnych riešení centrálneho elektronického priečinku pre obchodníkov prichádzajúcich do styku s orgánmi,
 • rozvoj stratégií internacionalizácie pre zaostávajúce regióny, aby mohli využívať výhody globalizácie,
 • analýza regulačného prostredia členských štátov, identifikácia prekážok a hnacích síl priamych zahraničných investícií a obchodu a posilnenie administratívnych kapacít na získavanie investícií a podporu obchodu,
 • tvorba akčného plánu na zavedenie umelej inteligencie v agentúrach pre rozvoj investícií a obchodu.

Lepšia právna úprava, udeľovanie licencií a kontroly

Z dôvodu byrokracie a časovo náročných postupov je podnikanie nákladné a neisté. Lepšia právna regulácia spočíva v navrhovaní a hodnotení vnútroštátnych politík a právnych predpisov a zaistenia transparentnosti týchto procesov, ako aj v rozvoji politiky s prihliadnutím na názory občanov, podnikov a iných zainteresovaných strán. Má za cieľ znížiť byrokraciu pre podniky, a to aj prostredníctvom zjednodušenia právnych predpisov týkajúcich sa udeľovania licencií na investície a zavedenia efektívnejších kontrolných mechanizmov založených na analýze rizika.

Príklady podpory

 • preskúmanie, zjednodušenie a zefektívnenie právnych predpisov a regulačných mechanizmov,
 • podpora vytvárania regulačného prostredia pre komplexné a inovačné obchodné modely,
 • zabezpečenie budovania kapacít orgánov,
 • príprava akčného plánu s plánom opatrení,
 • navrhovanie inštitucionálnych zmien a nových riadiacich štruktúr.
Flag of Portugal with sky

Posilnenie posudzovania regulačného vplyvu v Portugalsku

Komisia podporila úsilie Portugalska o zlepšenie spôsobu prípravy právnych predpisov tým, že posilnila tamojší systém posudzovania regulačného vplyvu. Lepšie posudzovanie vplyvu nových právnych predpisov by malo zlepšiť podnikateľské prostredie a podporiť investície.

Malé a stredné podniky a ďalšie sektory

Pre udržateľnú obnovu je dôležité opätovné rozbehnutie hospodárskej činnosti vo všetkých hospodárskych odvetviach. Kľúčovú úlohu v hospodárskej štruktúre Európskej únie zohrávajú malé a stredné podniky (MSP), ktoré poskytujú dve tretiny pracovných miest. V roku 2020 prijala Európska komisia osobitnú stratégiu pre MSP, ktorá sa zameriava na zníženie byrokracie a pomoc MSP v podnikaní v rámci jednotného trhu a mimo neho. Cielené politiky v kľúčových hospodárskych odvetviach, ako je cestovný ruch, prinesú členským štátom príležitosti na tvorbu pracovných miest a regionálny rozvoj.

Príklady podpory

 • stratégie rozvoja MSP a regionálneho rastu,
 • zlepšenie noriem riadenia v oblasti MSP,
 • návrh mechanizmov a nástrojov financovania na rozvoj ekosystému pre startupy a digitalizácie MSP,
 • príprava akčného plánu na podporu kreatívneho priemyslu,
 • podpora lepšieho riadenia destinácií v oblasti cestovného ruchu.

Politika hospodárskej súťaže a spotrebiteľská politika

V čoraz viac globalizovanom a digitalizovanom hospodárstve, kde prebieha veľké množstvo transakcií online alebo prostredníctvom cenových algoritmov, je pre orgány zodpovedné za hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa náročné vykonávať svoje úlohy tradičným spôsobom. Z tohto dôvodu členské štáty EÚ hľadajú cielené programy budovania kapacít založené na najmodernejších technikách dohľadu nad trhom, vyšetrovacích postupoch, hodnotení ex post a posudzovaní vplyvu. Zároveň chcú venovať väčšie úsilie v oblasti efektívneho monitorovania udeľovania štátnej pomoci a posudzovania jej vplyvu na produktivitu, hospodársku súťaž a hospodárstvo.

Príklady podpory

 • zlepšenie systému odhaľovania porušení pravidiel hospodárskej súťaže,
 • efektívne využívanie nástrojov IT pri vyšetrovaniach týkajúcich sa hospodárskej súťaže,
 • hodnotenie rozhodnutí týkajúcich sa hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľa a poskytovanie odporúčaní,
 • posudzovanie vplyvu programov štátnej pomoci,
 • rozširovanie funkcií registrov štátnej pomoci.

Digitálne hospodárstvo, výskum a inovácie

Digitálne technológie majú významný vplyv na náš spôsob života a podnikania. Členské štáty potrebujú vedieť využívať výhody našej čoraz viac digitalizovanej spoločnosti, ako aj riešiť výzvy, ktoré prináša. Usilujú sa navrhovať politiky a presadzovať inovačné riešenia, aby podnikom umožnili získať istotu, právomoci a prostriedky potrebné na digitalizáciu a rast. Pre produktívnejšie a ekologické hospodárstvo je kľúčová stratégia systematického výskumu zameraného na budúcnosť a inovácie.

Príklady podpory

 • podpora inovačného ekosystému na vnútroštátnej a regionálnej úrovni vrátane inteligentnej špecializácie,
 • návrh nástrojov na transfer technológií, komercializáciu výskumu a vývoja a lepšiu integráciu do hodnotových reťazcov,
 • podpora digitálnej transformácie podnikov a vývoj digitálnych nástrojov a platforiem služieb pre podniky,
 • poradenstvo v oblasti zlepšovania digitálnej infraštruktúry vrátane vývoja siete s veľmi vysokou kapacitou,
 • navrhovanie technických riešení a prenos zručností na zavedenie informačného modelovania budov (BIM) do plánovania verejnej infraštruktúry a verejného obstarávania,
 • návrh priemyselnej stratégie, akčného plánu na jej zavedenie a modelu riadenia na jej monitorovanie.

Správa investícií, verejno-súkromné partnerstvá a štátom vlastnené podniky

Investície v Európskej únii sú stále na nižšej úrovni ako pred finančnou krízou. Pandémia COVID-19 ich ešte viac oslabila. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti ponúka širokú škálu finančnej podpory pre investície a reformy. Aby ju mohli členské štáty naplno využiť a zvýšiť produktivitu, verejné financie a rast, hľadajú spôsoby, ako zlepšiť strategické plánovanie a riadenie svojich verejných zdrojov a aktív. V tejto súvislosti je potrebné zlepšiť navrhovanie a zavádzanie spoľahlivých verejných investičných projektov a verejno-súkromných partnerstiev s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov, ako aj zdokonaliť riadenie štátom vlastnených podnikov na dosiahnutie vyššej efektívnosti, lepšieho fungovania trhov a kvalitnejších verejných služieb.

Príklady podpory

 • posilnenie kapacity vnútroštátnych orgánov na výber a riadenie verejných investičných projektov,
 • podpora reformy vnútroštátnych rámcov pre koncesie/verejno-súkromné partnerstvá a zlepšenie modelu politiky v oblasti verejno-súkromných partnerstiev,
 • zvýšenie kapacity orgánov na navrhovanie a riadenie projektov verejno-súkromných partnerstiev,
 • modernizácia rámca podnikového riadenia štátom vlastnených podnikov tak, aby bol v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi.

Kontaktné údaje

Vedúci oddelenia rastu a podnikateľského prostredia

KASPAR RICHTER

Hlavný kontaktný bod pre žiadosti o Nástroj technickej podpory

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Ďalšie informácie o práci týkajúcej sa rastu a podnikateľského prostredia

REFORM-03@ec.europa.eu

Ďalšie informácie