Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Reform Support

Конкурентоспособност

Чуждестранни инвестиции и търговия

Чуждестранните инвестиции и търговията със стоки и услуги, както в рамките на ЕС, така и с държави извън ЕС, са основен фактор, допринасящ за просперитета. Въпреки че ЕС е световен лидер в областта на търговията, някои държави членки изостават по отношение на търговската интеграция и привличането на преки чуждестранни инвестиции. Държавите от ЕС могат да предприемат действия за извличане на допълнителни ползи от единния пазар и международните вериги за създаване на стойност, за да подкрепят икономическото възстановяване и да стимулират създаването на работни места и растежа.

Примери за подкрепа

 • Създаване на цифрови решения за обслужване на едно гише за търговците, които си взаимодействат с органите.
 • Разработване на стратегии за интернационализация за изоставащите региони, за да могат да се възползват от глобализацията.
 • Анализ на регулаторната среда в държавите членки, установяване на пречките и движещите сили за преките чуждестранни инвестиции и търговията, подобряване на административния капацитет за привличане на инвестиции и стимулиране на търговията.
 • Разработване на план за действие за въвеждането на изкуствен интелект в инвестиционните и търговските агенции.

По-добро регулиране, лицензиране и проверки

Бюрокрацията и отнемащите време процедури правят извършването на стопанска дейност скъпо и несигурно. По-доброто регулиране е свързано с изготвянето и оценяването на националните политики и законодателство по прозрачен начин и въз основата на факти, както и с разработването на политики, при което се вземат предвид мненията на гражданите, предприятията и други заинтересовани страни. Неговата цел е да се намали бюрокрацията за предприятията, включително чрез опростяване на законодателството за тяхното инвестиционно лицензиране и въвеждане на рационализирани и основани на риска механизми за проверка.

Примери за подкрепа

 • Преразглеждане, опростяване и рационализиране на законодателството и регулаторните механизми.
 • Подкрепа за създаването на регулаторна среда за сложни и иновативни бизнес модели.
 • Укрепване на капацитета на органите.
 • Изготвяне на план за действие с пътна карта на мерките.
 • Предлагане на институционални промени и нови структури за управление.

Комисията подкрепи усилията на Португалия за подобряване на начина на изготвяне на законодателството чрез укрепване на нейната система за оценка на регулаторното въздействие. По-добрата оценка на въздействието на новите закони следва да доведе до подобряване на бизнес климата и да стимулира инвестициите.

Малки и средни предприятия и други сектори

Възобновяването на икономическата дейност в различните икономически сектори е важно за устойчивото възстановяване. Малките и средните предприятия (МСП) играят централна роля в икономическата структура на Европейския съюз, като осигуряват две от всеки три работни места. През 2020 г. Европейската комисия прие специална стратегия за МСП, чиято цел е да се намали бюрокрацията и да се помогне на МСП да извършват стопанска дейност в рамките на единния пазар и извън него. Специално разработените политики в ключови икономически сектори като туризма ще предоставят на държавите членки възможности за създаване на работни места и регионално развитие.

Примери за подкрепа

 • Разработване на стратегии за МСП и стратегии за растеж на регионално равнище.
 • Подобряване на стандартите за управление на МСП.
 • Разработване на механизми и инструменти за финансиране, за да бъде създадена екосистема за стартиращите предприятия и за цифровизацията на МСП.
 • Подготовка на план за действие в подкрепа на творческите индустрии.
 • Насърчаване на по—добро управление на туристическите дестинации.

Конкуренция и политика за защита на потребителите

В една по-глобализирана и цифровизирана икономика, в която голям брой сделки се извършват онлайн или чрез алгоритми за ценообразуване, органите, които отговарят за конкуренцията и защитата на потребителите, срещат трудности при изпълнението на своите задължения по обичайния начин. В отговор на това държавите от ЕС се опитват да разработят специални програми за изграждане на капацитет във връзка с най-напредналите техники в областта на пазарния надзор, практиките за разследване, последващата оценка и оценката на въздействието. Те също така увеличават усилията си за ефективен мониторинг на отпускането на държавна помощ и за оценка на нейното въздействие върху производителността, конкуренцията и икономиката.

Примери за подкрепа

 • Подобряване на системата за разкриване на нарушения на конкуренцията.
 • Ефективно използване на ИТ инструменти при разследвания в областта на конкуренцията.
 • Оценка на решенията в областта на конкуренцията и защитата на потребителите и изготвяне на препоръки.
 • Извършване на оценка на въздействието на схемите за държавна помощ.
 • Подобряване на функциите на регистрите за държавна помощ.

Цифрова икономика, научни изследвания и иновации

Цифровите технологии оказват огромно въздействие върху нашия начин на живот и стопанска дейност. Държавите от ЕС трябва да разполагат с капацитет да се възползват от все по-цифровизираното общество и да се справят със свързаните с това предизвикателства. Те се стремят да разработват политики и да използват новаторски решения, които да дадат на предприятията необходимата увереност, компетентности и средства за цифровизация и растеж. Наличието на систематична и ориентирана към бъдещето стратегия за научни изследвания и иновации е от решаващо значение за развитието на една екологосъобразна икономика с по-висока производителност.

Примери за подкрепа

 • Подкрепа за екосистеми за иновации на национално и регионално равнище, включително интелигентна специализация.
 • Създаване на инструменти за трансфер на технологии, търговско приложение на научните изследвания и развойната дейност и по-добро интегриране във веригите за създаване на стойност.
 • Подкрепа за цифровата трансформация на предприятията и разработване на цифрови инструменти и платформи за услуги за предприятията.
 • Предоставяне на съвети относно подобряването на цифровата инфраструктура, включително разработване на мрежи с много голям капацитет.
 • Предлагане на технически решения и трансфер на умения за прилагане на строително-информационното моделиране при планирането на публичната инфраструктура и възлагането на обществени поръчки.
 • Изготвяне на промишлена стратегия, план за действие за нейното изпълнение и модел за управление с цел наблюдение на изпълнението.

Комисията предостави подкрепа на Flanders Investment and Trade за разработване на рамка за внедряване на изкуствен интелект (ИИ) с ясно определена практика за извършване на анализ, проектиране и планиране на използването на ИИ от предприятия.

Управление на инвестициите, публично-частни партньорства и държавни предприятия

Инвестициите в Европейския съюз остават под равнищата от преди финансовата криза. Те бяха допълнително отслабени от пандемията от COVID-19. Механизмът за възстановяване и устойчивост предлага мащабна финансова подкрепа за инвестиции и реформи. За да могат да се възползват пълноценно от него и да стимулират производителността, публичните финанси и растежа, държавите от ЕС търсят начини за подобряване на стратегическото планиране и управление на своите публични ресурси и активи. Това включва укрепване на разработването и изпълнението на солидни проекти за публични инвестиции и публично-частни партньорства, за да се осигури подходящо съотношение на ползите и разходите и да се подобри управлението на държавните предприятия с цел повишаване на ефективността, по-добро функциониране на пазарите и подобряване на обществените услуги.

Примери за подкрепа

 • Укрепване на капацитета на националните органи за подбор и управление на проекти за публични инвестиции.
 • Подкрепа за реформата на националните нормативни уредби за концесиите / публично-частните партньорства (ПЧП) и подобряване на модела на политиката относно ПЧП.
 • Подобряване на капацитета на органите за разработване и управление на проекти за ПЧП.
 • Модернизиране на рамката за корпоративно управление на държавните предприятия в съответствие с международните добри практики.

В съответствие с ангажимента за реформи с оглед на присъединяването към валутен механизъм II България поиска подкрепа за модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики.

Координати за връзка

Началник-отдел „Растеж и бизнес среда“

KASPAR RICHTER

Основно звено за контакт за кандидатстване по инструмента за техническа подкрепа

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Допълнителна информация за работата, свързана с растежа и бизнес средата

REFORM-03@ec.europa.eu

Научете повече