Направо към основното съдържание
Reform Support

Екологичен преход

Действия в областта на климата и намаляване на емисиите

Действията в областта на климата са в основата на Европейския зелен пакт. ЕС вече има сериозни постижения в намаляването на емисиите на парникови газове, съчетано с поддържане на икономическия растеж. През следващите години трябва да се направи още повече. ЕС определи своите цели за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. — това изисква всички държави членки да изпълняват съгласуван набор от политики в областта на климата.

Чрез инструмента за техническа подкрепа Европейската комисия помага на националните органи да планират и осъществяват реформи, допринасящи за реализирането на техните амбиции в областта на климата.

 

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на политика в областта на климата, включително предоставяне на съвети относно стратегии и планове за действие, и подпомагане на моделирането на емисиите на парникови газове.
 • Подпомагане на земеползването и управлението на горите, включително градоустройственото планиране, развитието на интелигентни градове и отчитането и инвентаризацията на горите.
 • Подобряване на опазването на бреговете, както и управлението на рисковете от наводнения и брегова ерозия.
 • Разработване на природосъобразни решения за справяне с горещите вълни, сушите, наводненията и лошото качество на въздуха в градските райони.
 • Прилагане на инструменти за финансиране в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии.
 • Подпомагане на декарбонизацията на електроенергийните системи, включително създаването на пазари и регулаторни рамки, благоприятстващи развитието на енергетика на базата на възобновяеми източници.
 • Разработване на основани на пазара схеми за подпомагане на инвестициите във възобновяема енергия и енергийна ефективност.
 • Разработване на национални планове в областта на енергетиката и климата, включително аналитично и енергийно моделиране.
 • Оценка на политиките за енергийно ефективни отоплителни и охладителни системи.
 • Увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност на сградите.
 • Определяне на политики за устойчив транспорт/мобилност и алтернативни горива.
 • Укрепване на вътрешния воден транспорт и високоскоростните железопътни линии.
Flag of Belgium with sky

Комисията помага на пристанището на Антверпен да пренасочва товари от автомобилния към железопътния и вътрешния воден транспорт. Целта е да се намалят задръстванията по пътищата и да се подобри навигацията и координацията на плавателните съдове в пристанищната зона.

Справедлив преход

Всички държави, региони и сектори в ЕС трябва да допринесат за прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Мащабът на предизвикателството обаче не е еднакъв за всички. Регионите, зависещи от изкопаеми горива и въглеродно интензивни отрасли, ще бъдат особено засегнати и ще претърпят дълбока икономическа, екологична и социална трансформация.

Европейската комисия помага на държавите членки да мобилизират ресурси и да предприемат действия за целева подкрепа на регионите и секторите, които са най-силно засегнати от този преход. Чрез инструмента за техническа подкрепа ГД „Подкрепа на структурните реформи“ също така помага на 17 държави от ЕС да изготвят своите териториални планове за справедлив преход, които всяка държава членка трябва да представи, за да може да получи финансиране по линия на механизма за справедлив преход

 

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Оценка на предизвикателствата и нуждите, свързани с прехода.
 • Изготвяне на план за действие с пътна карта за мерките, необходими за прехода към неутрална по отношение на климата икономика.
 • Подкрепа за консултации със заинтересованите страни с цел постигане на консенсус за начина на преход към неутрална по отношение на климата икономика.
 • Предлагане на механизми за управление, чрез които да бъде осъществен преходът.

 

Устойчиво развитие

ЕС е изцяло ангажиран да играе водеща роля в изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие заедно със своите държави членки. 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) са насочени към подобряване на живота на хората и предотвратяване на влошаване на състоянието на планетата, така че тя да може да посрещне нуждите на настоящите и бъдещите поколения. От 2020 г. насам Европейската комисия подобри своя анализ и мониторинг на постигането на ЦУР в рамките на европейския семестър. Успоредно с това държавите членки включват ЦУР в своя процес на създаване на политики и разработват целеви политики за преминаване към по-устойчиво развитие.

 

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на стратегия за устойчиво развитие за 2050 г.
 • Разработване на план за действие за подобряване на благосъстоянието на жителите на селските райони и осигуряване на икономическа стабилност в тези райони.
 • Изпълнение на стратегията за устойчиво развитие, включваща ЦУР в процеса на вземане на решения на всички равнища на управление.

 

Енергетика

Декарбонизацията на енергийната система е от решаващо значение за постигането на целите на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г. В същото време потребителите и предприятията трябва да могат да разчитат на сигурни доставки на енергия на достъпни цени. За целта държавите членки трябва да превърнат енергийните си системи в напълно интегриран, цифровизиран и конкурентоспособен енергиен пазар на ЕС, който до голяма степен се основава на възобновяеми източници. В допълнение към регулаторните реформи държавите членки трябва да насърчават по-нататъшните инвестиции в чиста енергия, включително в енергийна ефективност.

 

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Адаптиране на законодателната и регулаторната рамка с цел увеличаване на дела на възобновяемата енергия.
 • Определяне на мерки на политиката за насърчаване на енергийната ефективност.
 • Създаване на конкурентни пазари на електроенергия.
 • Премахване на пречките пред финансирането и пазарите на услуги за чиста енергия.
 • Подпомагане на стратегическото планиране чрез енергийно моделиране и анализ.

Транспорт и мобилност

Транспортът дава възможност на хората, услугите и стоките да се движат свободно в рамките на Европейския съюз. Той е основен елемент на интеграцията в ЕС, който свързва хората от различни региони и държави, и има значителен принос за икономиката. С увеличаването на интеграцията между икономиките търсенето на транспортни услуги продължава да нараства. Това създава възможности, но и нови предизвикателства. По-специално, на транспорта се пада почти една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС и той е една от основните причини за замърсяването на въздуха в градовете. Държавите членки търсят начини за разработване на интелигентни, устойчиви и ефективни транспортни решения. Това изисква потребителите да бъдат поставени на първо място и да разполагат с по-евтини, по-достъпни, по-здравословни и по-чисти алтернативи.

 

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Анализ на политики, икономически инструменти и правни рамки.
 • Извършване на анализи на разходите и ползите.
 • Разработване на модели за инвестиционни сценарии и въздействия.
 • Разработване на препоръки относно политиките, планове за действие и пътни карти.
 • Разработване на комуникационни стратегии и планове.

Околна среда и кръгова икономика

Очаква се увреждането на околната среда все повече да засяга икономическата дейност. То може да причини екстремни метеорологични условия, да се отрази неблагоприятно на човешкото здраве и да понижи достъпността на природните ресурси. Опазването на природния капитал на ЕС, преходът към ресурсно ефективна икономика и защитата на хората от свързани с околната среда въздействия са основни приоритети на Европейския зелен пакт. Държавите от ЕС предприемат реформи за справяне с тези предизвикателства чрез по-нататъшно разработване на политики и стратегии в областта на околната среда.

ГД „Подкрепа на структурните реформи“ подпомага националните органи при планирането и прилагането на реформи, които допринасят за справяне с увреждането на околната среда.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Определяне на национални и общински политики за управление на отпадъците.
 • Изготвяне на национални стратегии и планове за действие за кръгова икономика.
 • Прилагане на инструменти за декарбонизация на отрасли.
 • Подпомагане на управлението на водите и мониторинга на водните услуги.

Научни изследвания и иновации

Цифровите технологии оказват огромно въздействие върху нашия начин на живот и стопанска дейност. Държавите членки трябва да разполагат с капацитет да се възползват от все по-цифровизираното общество и да се справят с предизвикателствата, свързани с него. Това изисква разработване на политики и използване на новаторски решения, за да могат предприятията да се сдобият с необходимата увереност, компетентности и средства за цифровизация и растеж. Наличието на систематична и ориентирана към бъдещето стратегия за научни изследвания и иновации е от решаващо значение за развитието на една зелена икономика с по-висока производителност.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Засилване на сътрудничеството между бизнеса и науката с цел по-добро прилагане на политиките в областта на иновациите.
 • Справяне с недостига на капацитет в научноизследователските институти, по-специално чрез обмен на знания и най-добри практики.
 • Подобряване на постиженията на малките и средните предприятия в областта на иновациите.

Екологизиране на публичните и частните финанси

За да се постигне амбицията на Европейския зелен пакт, са необходими значителни инвестиции. Частният сектор ще играе ключова роля във финансирането на екологичния преход. Това изисква последователни стратегии, иновативни регулаторни рамки и интелигентни инструменти. Националните правителства също ще играят важна роля за финансирането на прехода, като изпращат подходящи ценови сигнали и пренасочват публичните разходи към устойчиви политики. Те трябва също така да стимулират търсенето на по-устойчиви стоки и услуги чрез екологосъобразни обществени поръчки и да намалят въглеродния отпечатък на обществените услуги. Наличието на солидна рамка за управление ще гарантира, че лицата, вземащи решения, носят отговорност пред бъдещите поколения.

С цел справяне с тези предизвикателства ГД „Подкрепа на структурните реформи“ подпомага държавите от ЕС в следните области:

 • екологосъобразно бюджетиране и екологично данъчно облагане
 • екологосъобразни обществени поръчки
 • устойчиво финансиране и инвестиции.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Укрепване на зелените публични инвестиции.
 • Преглед на разходите и данъчните разходи по линия на екологосъобразните и неблагоприятните за околната среда („сиви“) политики в бюджетните рамки.
 • Разработване на екологично данъчно облагане и моделиране на неговото въздействие.
 • Прилагане на насоките на ЕС относно екологосъобразното бюджетиране.
 • Разработване на планове за действие за устойчиво финансиране за държавите членки и националните насърчителни институции.
 • Прилагане на рамки за държавни зелени облигации.
Flag of Spain with sky

Комисията помогна на испанската национална насърчителна банка да изготви стратегически план за действие за пряко финансиране на по-устойчиви (екологосъобразни и социални) дейности и проекти.

Координати за връзка

Основно звено за контакт за кандидатстване по инструмента за техническа подкрепа

Научете повече