Направо към основното съдържание
Reform Support

Цифров преход

Цифрова икономика, научни изследвания и иновации

Цифровите технологии оказват дълбоко въздействие върху нашия начин на живот и стопанска дейност. Наличието на систематична и ориентирана към бъдещето стратегия за научни изследвания и иновации е от решаващо значение за една по-производителна и екологосъобразна икономика. Държавите членки трябва да разполагат с капацитет, за да се възползват от предимствата на все по-цифровизираното общество и да се изправят пред предизвикателствата, които то носи. Те се стремят да разработват политики и да внедряват новаторски решения, които да дават на предприятията увереност, компетентност и средства за цифровизация и растеж.

 

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на промишлена стратегия, план за действие за нейното изпълнение и модел на управление за нейното наблюдение.
 • Разработване на инструменти за трансфер на технологии, комерсиализация на научноизследователската и развойната дейност и по-добро интегриране във веригите за създаване на стойност.
 • Предлагане на технически решения и умения за цифровизацията на строителния сектор.
 • Подкрепа за процесите на предприемаческо откривателство, сътрудничеството между академичните среди и предприятията и интелигентната специализация.
Flag of Belgium with sky

Внедряване на изкуствен интелект в Агенцията за търговия и инвестиции на Фландрия, Белгия

Комисията предостави подкрепа на Агенцията за търговия и инвестиции на Фландрия (FIT) за разработване на рамка за внедряване на изкуствения интелект (ИИ) с ясно определена практика за извършване на анализ, проектиране и планиране от страна на предприятията за внедряване на ИИ.

Цифрова публична администрация

Цифровата трансформация на публичните администрации е начин за предоставяне на по-бързи, по-евтини и по-добри услуги. Електронното управление подобрява ефективността и увеличава удобството при ползване и достъпността. То също така спомага за насърчаване на етичните практики и намаляване на рисковете от корупция.

Електронното управление има силен междуведомствен аспект, тъй като изисква цялостно опростяване на административните процеси в областта на услугите, за да се отговори на нуждите на гражданите. Осъществяването на стабилни електронни административни услуги е в основата на развитието на електронното управление. След като органите за вземане на решения и за надзор са налице, държавите от ЕС могат да определят своите стратегии, структури и рамки и да продължат с прилагането.

 

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на цифрови системи за управление и въвеждане на подходяща рамка за управление.
 • Подобряване на услугите, предоставяни от администрациите на държавите от ЕС, на граждани, дружества и други администрации чрез използване на информационни и комуникационни технологии, като например изкуствен интелект.
 • Подпомагане на администрациите да използват новите цифрови технологии, за да преодолеят липсата на оперативна съвместимост на информационните системи.
Flag of Italy with sky

Осъществяване на стратегията в областта на цифровите технологии в Италия

Дирекцията за информационни системи и иновации към Министерството на икономиката и финансите на Италия отговаря за цифровата трансформация, насърчаването на иновациите и предоставянето на ИТ услуги.

Цифровизация на здравеопазването

Цифровизацията на здравеопазването е един от приоритетите за трансформацията на здравната система. Гражданите следва да имат сигурен достъп до своите здравни данни, както в държавата си, така и отвъд националните граници. Гражданите следва да могат да използват цифрови инструменти, за да се грижат за своето здраве, да се стимулира профилактиката и да има възможност за обратна връзка и взаимодействие с доставчиците на здравно обслужване. Редица от текущите здравни проекти в Комисията са свързани с цифровизацията на системите за здравеопазване, като се разработват национални стратегии, нови модели на управление или се решават проблеми, свързани с оперативната съвместимост.

Очаква се мерките за подкрепа да дадат възможност на органите да определят стратегическата, управленската и техническата рамка, която да направлява ефективната цифрова трансформация на здравните системи и инвестициите в цифрова здравна инфраструктура.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА

 • Цифрово здравеопазване
 • Оперативна съвместимост
 • Цифрово управление
 • Телемедицина
Flag of Croatia with sky

Цифровизация на здравеопазването: разработване на стратегически план на Хърватия за развитие в областта на електронното здравеопазване за периода 2020—2027 г. и на план за действие за периода 2021—2022 г.

Комисията подкрепя Хърватия в усилията ѝ за разработване на стратегически план за развитие в областта на електронното здравеопазване за периода 2020—2027 г. и план за действие за периода 2021—2022 г.

Цифровизация на приходните органи

Бързият растеж на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) изправя органите по приходите пред предизвикателства, свързани с последните новости и тенденции. Цифровизацията е от съществено значение за предоставянето на по-добри услуги на данъкоплатците, за работа с големите информационни масиви и за откриване на рискове. Важно е също така събирането на приходите да бъде по-ефективно и ефикасно. Европейската комисия предоставя техническа подкрепа за разработването и изпълнението на реформи в областта на ИКТ в органите, отговарящи за приходите.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на стратегии и планове за действие в областта на ИКТ.
 • Укрепване на управлението на данните.
 • Определяне на рамка за финансиране на инвестициите в ИКТ.
 • Изготвяне на икономическа обосновка и функционални спецификации

Цифрови умения, образование и обучение

За да оформи цифровото бъдеще на Европа, Европейската комисия е решена да се справи с недостига на цифрови умения и да насърчава проекти и стратегии за подобряване на равнището на цифровите умения в Европа.

Всички европейци се нуждаят от цифрови умения, за да учат, работят, комуникират, да имат достъп до публични услуги онлайн и да намират достоверна информация. Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния капацитет на ЕС. Те също така са ключов фактор за социалното сближаване и личното благосъстояние. Текущите цифрови и екологични трансформации водят до бързо икономическо преструктуриране, което изисква от хората да учат през целия си живот. Освен това тези промени изискват от държавите членки да отключат пълния си потенциал за умения и иновации. Това включва реформи за подобряване на качеството на системите за образование и обучение.

Европейската комисия подкрепя държавите от ЕС, като предоставя експертен опит и обмен на добри практики в областта на уменията, образованието и обучението.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Подобряване на системите за повишаване на квалификацията и преквалификация в образованието за възрастни.
 • Насърчаване на цифровото образование и умения.
 • Подобряване на висшето образование, научните изследвания и иновациите.
 • Подобряване на професионалното образование и обучение

 

Координати за връзка

Основно звено за контакт за кандидатстване за инструмента за техническа подкрепа

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Научете повече