Mur għall-kontenut ewlieni
Reform Support

Tranżizzjoni diġitali

Ekonomija diġitali, riċerka u innovazzjoni

It-teknoloġiji diġitali għandhom impatt profond fuq il-mod kif ngħixu u nagħmlu n-negozju tagħna. Strateġija sistematika ta’ riċerka u innovazzjoni li tħares ’il quddiem hija kruċjali għal ekonomija aktar produttiva u ekoloġika. L-Istati Membri jeħtieġ li jkollhom il-kapaċità li jaħsdu l-benefiċċji tas-soċjetà tagħna dejjem aktar diġitalizzata u jiffaċċjaw l-isfidi li ġġib magħha. Qed ifittxu li jfasslu politiki u jużaw soluzzjonijiet innovattivi biex in-negozji jingħataw il-fiduċja, il-kompetenzi u l-mezzi biex jiddiġitalizzaw u jikbru.

 

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-tfassil ta’ strateġija industrijali, pjan ta’ azzjoni għall-implimentazzjoni tagħha u mudell ta’ governanza għall-monitoraġġ tagħha.
 • It-tfassil ta’ għodod għat-trasferiment tat-teknoloġija, il-kummerċjalizzazzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp u integrazzjoni aħjar fil-ktajjen tal-valur.
 • Il-proposta ta’ soluzzjonijiet, kapaċitajiet u ħiliet tekniċi għad-diġitalizzazzjoni tas-settur tal-kostruzzjoni.
 • L-appoġġ għall-proċessi ta’ skoperta intraprenditorjali, il-kooperazzjoni bejn l-akkademja u n-negozji u l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti.

Amministrazzjoni pubblika diġitali

It-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjonijiet pubbliċi hija mod kif jiġu pprovduti servizzi aktar veloċi, irħas u aħjar. Il-Gvern elettroniku itejjeb l-effiċjenza u jżid il-faċilità tal-użu u l-aċċessibbiltà. Jgħin ukoll jippromwovi l-prattiki etiċi u jnaqqas ir-riskji ta’ korruzzjoni.

Il-gvern elettroniku għandu aspett interministerjali sod peress li jeħtieġ simplifikazzjoni ġenerali tal-proċessi amministrattivi fis-servizzi kollha biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet taċ-ċittadini. L-implimentazzjoni ta’ governanza elettronika solida hija fil-qalba tal-iżvilupp ta’ gvern elettroniku. Ladarba l-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet u ta’ superviżjoni jkunu fis-seħħ, l-Istati Membri tal-UE jistgħu jiddefinixxu l-istrateġiji, l-arkitetturi u l-oqfsa tagħhom u jipproċedu bl-implimentazzjoni.

 

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-tfassil ta’ sistemi ta’ governanza diġitali u l-implimentazzjoni tal-qafas ta’ ġestjoni tajba.
 • It-titjib tas-servizzi mogħtija mill-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE liċ-ċittadini, lill-kumpaniji u lil amministrazzjonijiet oħra billi jintużaw teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni bħall-intelliġenza artifiċjali.
 • Għajnuna lill-amministrazzjonijiet biex jagħmlu użu minn teknoloġiji diġitali ġodda biex jegħlbu n-nuqqas ta’ interoperabbiltà tas-sistemi tal-IT.

Diġitalizzazzjoni tal-kura tas-saħħa

Id-diġitalizzazzjoni tal-kura tas-saħħa hija waħda mill-prijoritajiet għat-trasformazzjoni tas-sistema tas-saħħa. Iċ-ċittadini għandu jkollhom aċċess sigur għad-data dwar is-saħħa tagħhom, anke bejn il-fruntieri. Iċ-ċittadini għandhom jingħataw is-setgħa li jużaw għodod diġitali biex jieħdu ħsieb saħħithom, jistimolaw il-prevenzjoni u jippermettu feedback u interazzjoni mal-fornituri tal-kura tas-saħħa. Għadd ta’ proġetti tas-saħħa li għaddejjin bħalissa fil-Kummissjoni huma marbutin mad-diġitalizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, bl-iżvilupp ta’ strateġiji nazzjonali, mudelli ġodda ta’ governanza jew soluzzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ interoperabbiltà.

Il-miżuri ta’ appoġġ huma mistennija li jippermettu lill-awtoritajiet jistabbilixxu l-oqfsa strateġiċi, ta’ governanza u tekniċi biex jiggwidaw it-trasformazzjoni diġitali effiċjenti tas-sistemi tas-saħħa u l-investimenti fl-infrastruttura tas-saħħa diġitali.

EŻEMPJI TA’ OQSMA TA’ APPOĠĠ

 • Saħħa diġitali
 • Interoperabbiltà
 • Governanza diġitali
 • Telemediċina

Diġitalizzazzjoni tal-awtoritajiet tad-dħul

It-tkabbir rapidu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) jimponi sfidi għall-awtoritajiet tad-dħul biex ilaħħqu mal-aħħar żviluppi u xejriet. Id-diġitalizzazzjoni hija essenzjali biex jiġu pprovduti servizzi aħjar lill-kontribwenti, tiġi trattata l-big data u jiġu identifikati r-riskji. Hija importanti wkoll biex il-ġbir tad-dħul isir iktar effettiv u effiċjenti. Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi appoġġ tekniku għat-tfassil u l-implimentazzjoni tar-riformi tal-ICT fl-awtoritajiet tad-dħul.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-iżvilupp ta’ strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni tal-ICT.
 • It-tisħiħ tal-governanza u l-ġestjoni tad-data.
 • L-identifikazzjoni ta’ qafas ta’ finanzjament għall-investimenti fl-ICT.
 • L-abbozzar ta’ każ tan-negozju u speċifikazzjonijiet funzjonali

Ħiliet diġitali, edukazzjoni u taħriġ

Biex issawwar il-futur diġitali tal-Ewropa, il-Kummissjoni Ewropea hija ddeterminata li tindirizza d-diskrepanza fil-ħiliet diġitali u tippromwovi l-livell tal-ħiliet diġitali fl-Ewropa.

L-Ewropej kollha jeħtieġu ħiliet diġitali biex jistudjaw, jaħdmu, jikkomunikaw, jaċċessaw servizzi pubbliċi online u jsibu informazzjoni affidabbli. Il-ħiliet diġitali huma mutur kruċjali tal-kompetittività u tal-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-UE. Huma wkoll fattur determinanti ewlieni tal-koeżjoni soċjali u l-benesseri personali. It-trasformazzjonijiet diġitali u ekoloġiċi li għaddejjin iġibu ristrutturar ekonomiku mgħaġġel, li jirrikjedi li n-nies jinvolvu ruħhom fit-tagħlim tul il-ħajja. Barra minn hekk, dawn it-tranżizzjonijiet jirrikjedu li l-Istati Membri jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-ħiliet u l-innovazzjoni tagħhom. Dan jinkludi riformi biex tittejjeb il-kwalità tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja lill-Istati Membri tal-UE billi tipprovdi għarfien espert u skambju ta’ prattiki tajba fil-qasam tal-ħiliet, l-edukazzjoni u t-taħriġ.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-titjib tas-sistemi tat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid fl-edukazzjoni lill-adulti.
 • It-trawwim tal-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali.
 • It-titjib tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni.
 • It-titjib tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

 

Dettalji ta’ kuntatt

Punt ta’ kuntatt ewlieni għall-applikazzjoni għall-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Skopri aktar