Siirry pääsisältöön
Reform Support

Digitaalinen siirtymä

Digitaalitalous, tutkimus ja innovointi

Digitaaliteknologialla on syvällinen vaikutus elämän- ja liiketoimintatapoihin. Järjestelmällisellä ja tulevaisuuteen suuntautuvalla tutkimus- ja innovointistrategialla on ratkaiseva merkitys tuottavamman ja vihreämmän talouden kannalta. Jäsenmailla on oltava valmiudet hyödyntää yhä digitalisoituneempaa yhteiskuntaamme ja vastata sen tuomiin haasteisiin. Ne pyrkivät suunnittelemaan toimintapolitiikkoja ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, jotka antavat yrityksille luottamusta, osaamista ja keinoja digitalisointiin ja kasvuun.

 

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Toimialastrategian, sen täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman ja sen seurannan hallinnointimallin suunnittelu.
 • Teknologian siirtoon, tutkimuksen ja kehityksen kaupallistamiseen ja arvoketjujen parempaan integrointiin käytettävien välineiden suunnittelu.
 • Rakennusalan digitalisointiin tarvittavia teknisiä ratkaisuja ja osaamisvalmiuksia koskevat ehdotukset.
 • Yrittäjyyslähtöisten oivaltamisprosessien, korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön sekä älykkään erikoistumisen tukeminen.

Digitaalinen julkishallinto

Julkishallinnon digitalisaatio on keino tarjota nopeampia, halvempia ja parempia palveluja. Sähköinen hallinto lisää tehokkuutta ja parantaa käyttäjäystävällisyyttä ja saavutettavuutta. Se auttaa myös edistämään eettisiä käytäntöjä ja vähentämään korruptioriskiä.

Sähköiseen hallintoon liittyy vahva ministeriöiden välinen ulottuvuus, sillä se edellyttää hallinnollisten prosessien yleistä yksinkertaistamista kaikissa palveluissa kansalaisten tarpeiden täyttämiseksi. Vakaan sähköisen hallinnoinnin toteuttaminen on sähköisen hallinnon kehittämisen avaintekijä. Kun päätöksenteko- ja valvontaelimet ovat toiminnassa, EU:n jäsenmaat voivat määritellä strategiansa, rakenteensa ja kehyksensä ja edetä täytäntöönpanossa.

 

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Digitaalisten hallintojärjestelmien suunnittelu ja oikeanlaisen hallintakehyksen luominen.
 • EU-maiden hallintojen kansalaisille, yrityksille ja muille hallinnoille tarjoamien palvelujen parantaminen hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten tekoälyä.
 • Viranomaisten tukeminen uusien digitaaliteknologioiden hyödyntämisessä tietotekniikkajärjestelmien puutteellisen yhteentoimivuuden korjaamiseksi.

Terveydenhuollon digitalisointi

Terveydenhuollon digitalisointi on yksi terveydenhuoltojärjestelmän muutoksen painopisteistä. Kansalaisilla olisi oltava turvallinen pääsy terveystietoihinsa, myös rajojen yli. Kansalaisille olisi annettava mahdollisuus käyttää digitaalisia välineitä terveydestään huolehtimisessa, ennaltaehkäisyn edistämisessä sekä palautteen antamisessa ja vuorovaikutuksessa terveydenhuollon tarjoajien kanssa. Monet komission parhaillaan käynnissä olevista terveyshankkeista liittyvät terveydenhuoltojärjestelmien digitalisointiin: joko kansallisten strategioiden kehittämiseen, uusiin hallintomalleihin tai yhteentoimivuusongelmien ratkaisemiseen.

Tukitoimenpiteiden odotetaan antavan viranomaisille mahdollisuuden laatia strategiset, hallinnolliset ja tekniset kehykset, jotka ohjaavat terveydenhuoltojärjestelmien tehokasta digitalisaatiota ja digitaaliseen terveydenhuoltoinfrastruktuuriin tehtäviä investointeja.

ESIMERKKEJÄ TUKIALUEISTA

 • Digitaalinen terveydenhuolto
 • Yhteentoimivuus
 • Digitaalinen hallinto
 • Etälääketiede

Veroviranomaisten digitalisointi

Tieto- ja viestintätekniikan nopea kasvu asettaa veroviranomaisille haasteita pysyä viimeisimpien kehityskulkujen ja suuntausten mukana. Digitalisaatio on olennaisen tärkeää, jotta voidaan tarjota parempia veronmaksajien palveluja, käsitellä massadataa ja havaita riskejä. Se on tärkeää myös siksi, että veronkanto olisi tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Euroopan komissio antaa teknistä tukea veroviranomaisten tieto- ja viestintätekniikkaa koskevien uudistusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Tieto- ja viestintätekniikkaa koskevien strategioiden ja toimintasuunnitelmien kehittäminen
 • Tietohallinnon ja tiedonhallinnan vahvistaminen
 • Tieto- ja viestintätekniikkaan kohdistuvien investointien rahoituskehyksen määrittely
 • Liiketoimintasuunnitelman ja toiminnallisten eritelmien laatiminen

Digitaaliset taidot ja koulutus

Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamiseksi Euroopan komissio pyrkii määrätietoisesti korjaamaan digitaalisten taitojen puutetta ja edistämään hankkeita ja strategioita, joilla parannetaan digitaalisia taitoja Euroopassa.

Kaikki eurooppalaiset tarvitsevat digitaalisia taitoja, jotta he voivat opiskella, työskennellä, viestiä, käyttää julkisia verkkopalveluja ja löytää luotettavaa tietoa. Digitaaliset taidot ovat keskeinen tekijä EU:n kilpailukyvyssä ja innovointikyvyssä. Ne ovat myös keskeinen tekijä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta. Meneillään olevat digitaaliset ja vihreät siirtymät merkitsevät nopeaa talouden rakennemuutosta, joka edellyttää ihmisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi nämä siirtymät edellyttävät, että jäsenmaat vapauttavat täyden osaamisensa ja innovointipotentiaalinsa. Tähän sisältyy uudistuksia koulutusjärjestelmien laadun parantamiseksi.

Euroopan komissio tukee EU:n jäsenmaita tarjoamalla asiantuntemusta ja vaihtamalla hyviä käytäntöjä osaamisen ja koulutuksen alalla.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmien parantaminen aikuiskoulutuksen alalla.
 • Digitaalisen koulutuksen ja digitaalisten taitojen edistäminen.
 • Korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin parantaminen.
 • Ammatillisen koulutuksen parantaminen.

 

Yhteystiedot

Pääasiallinen yhteyspiste teknisen tuen välinettä koskevaa hakemusta varten

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisätietoja