Põhisisu juurde
Reform Support

Digipööre

Digimajandus, teadusuuringud ja innovatsioon

Digitehnoloogial on suur mõju meie eluviisile ja äritegevusele. Süstemaatiline ja tulevikku suunatud teadus- ja innovatsioonistrateegia on tootlikuma ja keskkonnahoidlikuma majanduse jaoks otsustava tähtsusega. Liikmesriikidel peab olema asjakohane suutlikkus, et saada kasu üha enam digitaliseeritud ühiskonnast ja tulla toime sellega kaasnevate probleemidega. Liikmesriigid soovivad kujundada poliitikat ja võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, et anda ettevõtjatele kindlustunne, pädevus ja vahendid digipöördeks ja kasvuks.

 

TOETUSE NÄITED

 • Tööstusharu strateegia, selle rakendamise tegevuskava ja järelevalve juhtimismudeli väljatöötamine
 • Tehnoloogiasiirde vahendite väljatöötamine, teadus- ja arendustegevuse kommertsialiseerimine ning parem integreerimine väärtusahelatesse
 • Tehniliste lahenduste pakkumine ja suutlikkuse suurendamine ehitussektori digiteerimiseks
 • Ettevõtlikkuse, akadeemiliste ringkondade ja ettevõtete vahelise koostöö ning aruka spetsialiseerumise toetamine

Digitaalne avalik haldus

Haldusasutuste digipööre võimaldab pakkuda kiiremaid, odavamaid ja paremaid teenuseid. E-haldusega paraneb tõhusus ning suureneb kasutajasõbralikkus ja juurdepääsetavus. Samuti aitab see edendada eetilisi tavasid ja vähendada korruptsiooniohtu.

E-halduse tulemuslikkus sõltub suurel määral ministeeriumide koostööst, see eeldab haldusprotsesside üldist lihtsustamist kõigis talitustes, et vastata kodanike vajadustele.E-halduse arendamise eesmärk on luua tugev e-haldussüsteem. Kui otsustus- ja järelevalveorganid on loodud, saavad ELi liikmesriigid määratleda oma strateegiad, struktuurid ja raamistikud ning alustada nende rakendamist.

 

TOETUSE NÄITED

 • Digitaalsete valitsemissüsteemide väljatöötamine ja asjakohase juhtimisraamistiku loomine.
 • Selliste teenuste parandamine, mida ELi liikmesriikide haldusasutused osutavad kodanikele, ettevõtetele ja teistele haldusasutustele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (nt tehisintellekt) kaasabil.
 • Haldusasutustes uute digitehnoloogiate kasutuselevõtu toetamine, et kõrvaldada IT-süsteemide koostalitlusvõime puudusi.
Flag of Italy with sky

Itaalias vastutab digipöörde, innovatsiooni edendamise ja IT-teenuste osutamise eest majandus- ja rahandusministeeriumi IT-süsteemide ja innovatsiooni direktoraat.

Tervishoiu digiteerimine

Tervishoiu digiteerimine on üks tervishoiusüsteemi ümberkujundamise prioriteete. Kodanikel peab olema turvaline juurdepääs oma terviseandmetele ka piiriüleselt. Samuti peab neil olema võimalus kasutada digivahendeid, et hoolitseda oma tervise eest, osaleda ennetusmeetmetes, saada tagasisidet ja suhelda tervishoiuteenuste osutajatega. Komisjon toetab praegu mitut tervishoiusüsteemide digiteerimisega seotud tervishoiuprojekti, et arendada riiklikke strateegiaid ja uusi juhtimismudeleid või lahendada koostalitlusvõimega seotud küsimusi.

Toetusmeetmed võimaldavad ametiasutustel luua strateegilise, juhtimis- ja tehnilise raamistiku, et suunata tervishoiusüsteemide tõhusat digipööret ja investeeringuid e-tervise digiteenuste taristusse.

TOETUSE NÄITED

 • E-tervis
 • Koostalitlusvõime
 • E-valitsus
 • Kaugmeditsiin

Maksuasutuste digiteerimine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) areneb kiirest ning maksuhalduritel on keeruline pidada sammu viimaste arengute ja suundumustega. Digiteerimine on oluline, et pakkuda maksumaksjatele paremaid teenuseid, hallata suurandmeid ja tuvastada riske. Lisaks on digiteerimine oluline, et muuta maksutulude kogumine tulemuslikumaks ja tõhusamaks. Euroopa Komisjon pakub tehnilist tuge info- ja kommunikatsioonitehnoloogia reformide kavandamiseks ja IKT rakendamiseks maksuasutustes.

TOETUSE NÄITED

 • IKT-strateegiate ja tegevuskavade väljatöötamine
 • Andmehalduse ja -juhtimise tugevdamine
 • IKT-investeeringute rahastamisraamistiku koostamine
 • Ärimudeli ja funktsionaalsete kirjelduste koostamine

Digioskused, haridus ja koolitus

Euroopa digitaalse tuleviku kujundamiseks on Euroopa Komisjon kindlalt otsustanud leida lahenduse digioskuste nappusele ning edendada projekte ja strateegiaid digioskuste parandamiseks Euroopas.

Kõik eurooplased vajavad digioskusi, et õppida, töötada, suhelda, kasutada veebipõhiseid avalikke teenuseid ja leida usaldusväärset teavet. Digioskused on ELi konkurentsivõime ja innovatsioonisuutlikkuse oluline edasiviiv jõud. Samuti on need sotsiaalse ühtekuuluvuse ja isikliku heaolu peamised tegurid. Digi- ja rohepööre toovad kaasa majanduse kiire ümberkorraldamise, mis nõuab inimeste osalemist elukestvas õppes. Lisaks nõuavad need muutused liikmesriikidelt oskuste ja innovatsioonipotentsiaali täielikku ärakasutamist. See eeldab reforme, et parandada haridus- ja koolitussüsteemide kvaliteeti.

Euroopa Komisjon toetab ELi liikmesriike, pakkudes eksperditeadmisi ja vahetades häid tavasid, mis seotud oskuste, hariduse ja koolitusega.

TOETUSE NÄITED

 • Kvalifikatsiooni tõstmise ja ümberõppe süsteemide parandamine täiskasvanuhariduses
 • Digihariduse ja -oskuste edendamine
 • Kõrghariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni parandamine
 • Kutsehariduse ja -õppe parandamine

 

Kontaktandmed

Peamine kontaktpunkt toetuse taotlemiseks tehnilise toe instrumendist

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisateave