Skip to main content
Reform Support

Transformacja cyfrowa

Gospodarka cyfrowa, badania naukowe i innowacje

Technologie cyfrowe mają ogromny wpływ na nasz sposób życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Systematyczna i perspektywiczna strategia w dziedzinie badań naukowych i innowacji ma kluczowe znaczenie dla bardziej produktywnej i ekologicznej gospodarki. Państwa członkowskie muszą być zdolne do czerpania korzyści z naszego w coraz większym stopniu cyfrowego społeczeństwa i sprostania związanym z nim wyzwaniom. Starają się opracować strategie polityczne i wdrożyć innowacyjne rozwiązania, aby dać przedsiębiorstwom zaufanie, kompetencje i środki na potrzeby cyfryzacji i wzrostu.

 

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Opracowywanie strategii przemysłowej, planu działania na rzecz jej wdrożenia oraz modelu zarządzania na potrzeby jej monitorowania
 • Projektowanie narzędzi umożliwiających transfer technologii, komercjalizację badań i rozwoju oraz lepszą integrację w obrębie łańcuchów wartości
 • Proponowanie rozwiązań technicznych i umiejętności na potrzeby cyfryzacji sektora budowlanego
 • Wspieranie procesów odkrywania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw, współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami oraz inteligentnej specjalizacji

Cyfrowa administracja publiczna

Transformacja cyfrowa administracji publicznej jest sposobem na zapewnienie szybszych, tańszych i lepszych usług. Administracja elektroniczna poprawia wydajność i zwiększa przyjazność dla użytkownika oraz dostępność. Pomaga również promować etyczne praktyki i zmniejsza ryzyko korupcji.

Administracja elektroniczna ma silny aspekt międzyresortowy, ponieważ wymaga ogólnego uproszczenia procesów administracyjnych we wszystkich usługach w celu zaspokojenia potrzeb obywateli. Wdrażanie solidnego e‑rządzenia stanowi fundament rozwoju administracji elektronicznej. Gdy istnieją organy decyzyjne i nadzorcze, państwa członkowskie UE mogą określić swoje strategie, struktury i ramy oraz przystąpić do ich wdrażania.

 

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Projektowanie cyfrowych systemów zarządzania i wprowadzanie odpowiednich ram zarządzania
 • Poprawa usług świadczonych przez administracje państw członkowskich UE na rzecz obywateli, przedsiębiorstw i innych organów administracji poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak sztuczna inteligencja
 • Pomaganie administracjom w wykorzystywaniu nowych technologii cyfrowych w celu przezwyciężenia braku interoperacyjności systemów informatycznych
Flag of Italy with sky

Wdrażanie strategii cyfrowej we Włoszech

Dyrekcja ds. Systemów Informatycznych i Innowacji włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów odpowiada za transformację cyfrową, promowanie innowacji i świadczenie usług informatycznych.

Cyfryzacja opieki zdrowotnej

Jednym z priorytetów transformacji systemu ochrony zdrowia jest cyfryzacja opieki zdrowotnej. Obywatele powinni mieć bezpieczny dostęp do swoich danych dotyczących zdrowia, również zza granicy. Obywatele powinni mieć możliwość korzystania z narzędzi cyfrowych służących dbaniu o zdrowie i profilaktyce, a także umożliwiających przekazywanie informacji zwrotnych i interakcję ze świadczeniodawcami opieki zdrowotnej. Szereg realizowanych obecnie w Komisji projektów w dziedzinie zdrowia ma związek z cyfryzacją systemów opieki zdrowotnej, obejmując opracowywanie strategii krajowych, nowe modele zarządzania lub rozwiązywanie problemów z interoperacyjnością.

Środki wsparcia mają umożliwić organom ustanowienie ram strategicznych, zarządczych i technicznych, które pozwolą pokierować skuteczną transformacją cyfrową systemów opieki zdrowotnej i inwestycjami w cyfrową infrastrukturę zdrowotną.

PRZYKŁADY OBSZARÓW WSPARCIA

 • E‑zdrowie
 • Interoperacyjność
 • E-rządzenie
 • Telemedycyna

Cyfryzacja organów podatkowych

Gwałtowny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stanowi wyzwanie dla organów skarbowych, które muszą nadążać za zmianami i trendami w tej dziedzinie. Cyfryzacja ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia lepszych usług podatnikom, obsługi dużych zbiorów danych oraz wykrywania zagrożeń. Jest to również ważne z perspektywy skuteczniejszego i wydajniejszego poboru podatków. Komisja Europejska zapewnia wsparcie techniczne na potrzeby planowania i wdrażania reform w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych w organach skarbowych.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Opracowywanie strategii i planów działania dotyczących technologii informacyjno‑komunikacyjnych
 • Wzmacnianie zarządzania danymi
 • Określanie ram finansowania na potrzeby inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Opracowywanie uzasadnienia biznesowego i specyfikacji funkcjonalnych

Umiejętności cyfrowe, kształcenie i szkolenie

Aby kształtować cyfrową przyszłość Europy, Komisja Europejska jest zdecydowana rozwiązać problem braku umiejętności cyfrowych oraz promować projekty i strategie, które mają służyć poprawie poziomu umiejętności cyfrowych w Europie.

Wszyscy Europejczycy muszą mieć umiejętności cyfrowe, by studiować, pracować, porozumiewać się, korzystać z internetowych usług publicznych i wyszukiwać wiarygodne informacje. Umiejętności cyfrowe są kluczowym czynnikiem napędzającym konkurencyjność i pobudzającym zdolności innowacyjne UE. Są też kluczowym wyznacznikiem spójności społecznej i osobistego dobrostanu obywateli. Trwające obecnie transformacje – cyfrowa i ekologiczna – prowadzą do szybkiej restrukturyzacji gospodarczej, która wymaga zaangażowania obywateli w uczenie się przez całe życie. Co więcej, zmiany te wymagają od państw członkowskich uwolnienia pełni ich umiejętności i zdolności innowacyjnych. Wiąże się to z reformami na rzecz poprawy jakości systemów kształcenia i szkolenia.

Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie UE, zapewniając wiedzę fachową i wymianę dobrych praktyk w dziedzinie umiejętności, kształcenia i szkolenia.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Poprawa systemów podnoszenia i zmiany kwalifikacji w ramach edukacji dorosłych
 • Wspieranie edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych
 • Poprawa szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji
 • Poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Kontakt

Główny punkt kontaktowy do składania wniosków o Instrument Wsparcia Technicznego

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Więcej informacji