Przejdź do treści głównej
Reform Support

Administracja publiczna i zarządzanie

Zarządzanie państwem i lepsze kształtowanie polityki

Komisja, udzielając wsparcia technicznego, kładzie nacisk na poprawę funkcjonowania administracji publicznej. Skuteczna, sprawna i wydajna administracja jest warunkiem wstępnym prawidłowego zarządzania państwem i kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego.

Dobrze funkcjonująca administracja publiczna zapewnia stabilną podstawę dla rozwoju przedsiębiorstw i zapewnia wysokiej jakości usługi dla obywateli i specjalistów. To z kolei przyciąga inwestorów. Stanowi również ważne narzędzie służące organizacji pracy rządu i urzeczywistnianiu wytycznych politycznych.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Zapewnienie koordynacji międzyresortowej w celu poprawy prowadzonego między służbami rządowymi dialogu na temat kształtowania i wdrażania polityki publicznej
 • Poprawa struktur i procesów pozwalająca zapewnić prawidłowe kształtowanie polityki publicznej w oparciu o dowody i analizy
 • Kodyfikowanie i planowanie przepisów w celu zapewnienia solidnego kształtu ram prawnych
 • Nadzorowanie wdrażania reform poprzez opracowanie mocnego systemu zarządzania i monitorowania
Flag of Greece with sky

Komisja zapewniła wsparcie organom zarządzającym i podmiotom publicznym w celu poprawy koordynacji międzyresortowej poprzez doprecyzowanie procedur i zwiększenie przejrzystości za pomocą podręcznika koordynacji międzyresortowej.

Wydajność organizacji państwa i świadczenia usług przez państwo

Silne i skuteczne zarządzanie państwem jest niezbędnym warunkiem wdrożenia reform, a zarządzanie reformami stanowi centralny element administrowania państwem. Często potrzeba wzmocnienia sterowania, koordynacji i planowania na szczeblu samego rządu, aby zapewnić skuteczne zarządzanie publiczne. Takie usprawnienia umożliwiają skuteczne monitorowanie reform i wczesne rozpoznawanie kwestii strategicznych. Komisja pomaga państwom członkowskim UE w rozwijaniu takiego zarządzania zarówno na poziomie strategicznym, jak i technicznym.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Wdrażanie praktyk administracyjnych w oparciu o nowoczesne podejścia ukierunkowane na użytkownika, takie jak sytuacje wzięte z życia i analizowanie doświadczenia klienta
 • Opracowanie i wdrożenie strategii uproszczenia procedur administracji oraz działań służących ograniczeniu biurokracji dla obywateli i przedsiębiorstw
 • Wdrażanie przeglądów funkcjonalnych umożliwiających państwom członkowskim analizę dużych segmentów ich polityki publicznej w celu poprawy wydajności i skuteczności
Flag of Latvia with sky

W kontekście łotewskiego Planu reformy administracji publicznej 2020 Komisja wsparła reorganizację sektora spraw wewnętrznych, stanowiącego największą część łotewskiego budżetu państwa.

Cyfrowa administracja publiczna

Transformacja cyfrowa administracji publicznej jest sposobem na zapewnienie szybszych, tańszych i lepszych usług. Administracja elektroniczna poprawia wydajność i zwiększa przyjazność dla użytkownika oraz dostępność. Pomaga również promować etyczne praktyki i zmniejsza ryzyko korupcji.

Wdrażanie solidnego e‑rządzenia stanowi fundament rozwoju administracji elektronicznej. Gdy istnieją organy decyzyjne i nadzorcze, państwa członkowskie UE mogą określić swoje strategie, struktury i ramy oraz przystąpić do ich wdrażania. Administracja elektroniczna ma silny aspekt międzyresortowy, ponieważ wymaga ogólnego uproszczenia procesów administracyjnych we wszystkich usługach w celu zaspokojenia potrzeb obywateli.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Pomaganie administracjom w wykorzystywaniu nowych technologii cyfrowych w celu przezwyciężenia braku interoperacyjności systemów informatycznych
 • Poprawa usług świadczonych przez administracje państw członkowskich UE na rzecz obywateli, przedsiębiorstw i innych organów administracji poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak sztuczna inteligencja
 • Projektowanie cyfrowych systemów zarządzania i wprowadzanie odpowiednich ram zarządzania
Flag of Italy with sky

Dyrekcja ds. Systemów Informatycznych i Innowacji włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów odpowiada za transformację cyfrową, promowanie innowacji i świadczenie usług informatycznych.

Systemy sądowe

Skuteczne systemy wymiaru sprawiedliwości odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu rządów prawa i podstawowych wartości UE. Stanowią one również ważny element strukturalny środowiska przyjaznego dla inwestycji i biznesu. Z tego względu poprawa skuteczności krajowych systemów sądowych jest priorytetem UE.

Państwa członkowskie UE angażują się w reformy, które mają sprawić, aby systemy sądowe były bardziej skuteczne. Komisja zapewnia praktyczne wsparcie, które służy poprawie zdolności instytucji krajowych do wdrażania reform w sektorze sądownictwa. Komisja ułatwia również wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi UE.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Ograniczanie czasu trwania postępowań sądowych, poprawa wskaźnika zamykanych spraw oraz wzmacnianie wykonywania orzeczeń sądowych
 • Poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości, poprawa narzędzi oceny (np. systemy technologii informacyjno-komunikacyjnych do zarządzania sprawami lub prowadzenia statystyk sądowych) oraz wprowadzanie norm dotyczących terminowości i jakości orzeczeń
 • Wspieranie niezależności systemów sądowych poprzez usprawnienie procedur mianowania, awansowania i oceny sędziów i prokuratorów
 • Zmiana zasad przydzielania spraw w sądach

Środowisko kontroli i walka z korupcją

Etyka w życiu publicznym zaczyna się od postaw i wartości obserwowanych na szczycie administracji. W pierwszej kolejności kwestia ta należy do samego rządu i kadry kierowniczej najwyższego szczebla wybranej, by stać na czele administracji. Normy etycznego postępowania obowiązują jednak również wszystkich urzędników.

Komisja wspiera państwa członkowskie w uwzględnianiu w ich praktykach administracyjnych przejrzystości i rozliczalności. Oferuje praktyczne wsparcie techniczne na potrzeby opracowywania i wdrażania wytycznych w kwestiach etyki oraz strategii i polityki w dziedzinie zwalczania korupcji i nadużyć finansowych. Wsparcie udzielane jest na wszystkich etapach opracowywania i wdrażania reform.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii i planów działania w dziedzinie zwalczania korupcji i nadużyć finansowych, w tym określanie wskaźników służących do pomiaru sukcesu
 • Opracowywanie wytycznych w kwestiach etyki (np. dotyczących konfliktu interesów lub środków dyscyplinarnych) w celu zwiększenia uczciwości administracji publicznej
 • Opracowywanie systemów, strategii i metod kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w celu wzmocnienia środowiska kontroli w organach publicznych
 • Kształtowanie i modernizacja struktur, norm i systemów zamówień publicznych w celu zapewnienia należytego zarządzania budżetem krajowym i funduszami unijnymi
Flag of Greece with sky

Komisja zapewniła wsparcie techniczne, aby wzmocnić zdolność greckich organów ścigania do zapobiegania korupcji i zwalczania jej, poprzez szkolenia i zrównoważone zasoby szkoleniowe.

Flag of Romania with sky

Komisja wspiera władze krajowe w działaniach na rzecz wzmocnienia krajowego systemu publicznej kontroli wewnętrznej w Rumunii, udzielając wsparcia administracji krajowej odpowiedzialnej za publiczny audyt wewnętrzny.

Zasoby ludzkie

Ograniczenia budżetowe sprawiają, że na służby cywilne wywiera się silną presję skutecznego wykorzystywania bardzo ograniczonych zasobów. Jednocześnie państwa muszą reagować na zmieniające się potrzeby swoich obywateli. Z tego względu zachęca się administracje UE do poprawy planowania zatrudnienia i tworzenia systemów zasobów ludzkich, które promują możliwości uczenia się i rozwoju kariery zawodowej.

W tym kontekście kluczowe dla przyciągnięcia najbardziej kompetentnych pracowników są profesjonalne strategie kadrowe. Narzędzia rozwoju stosowane przez działy zarządzania zasobami ludzkimi w większym niż kiedykolwiek stopniu stanowią kluczowy element budowania wysokiej jakości administracji publicznej i wspierania wzrostu gospodarczego.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Definiowanie procesów i procedur odpolitycznienia i profesjonalizacji doboru kadry kierowniczej najwyższego szczebla
 • Opracowywanie dobrych praktyk w celu zapewnienia wewnętrznej mobilności pracowników
 • Wdrażanie systemów oceny wyników urzędników służby cywilnej, w tym przeglądów systemów oceny
 • Projektowanie procesu planowania zatrudnienia w administracji publicznej w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb kadrowych
 • Wdrażanie działań związanych z zarządzaniem zmianą, w tym opracowywanie i wdrażanie strategii organizacyjnych

Zarządzanie środkami finansowymi UE

Kilka państw członkowskich UE boryka się z opóźnieniami we wdrażaniu funduszy unijnych, w szczególności europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (funduszy ESI). Często spowodowane jest to słabymi strukturami administracyjnymi, nieodpowiednimi zdolnościami w zakresie programowania i zarządzania oraz ograniczonymi umiejętnościami planowania projektu.

DG REFORM wspiera państwa członkowskie UE w zwiększaniu zdolności w dziedzinie programowania i wdrażania programów operacyjnych funduszy ESI oraz zarządzania nimi.

PRZYKŁADY WSPARCIA

 • Opracowywanie zaleceń dotyczących priorytetów politycznych i rozwojowych, w tym specjalizacji regionalnych
 • Opracowywanie wytycznych służących tworzeniu skuteczniejszych programów operacyjnych koncentrujących się na inwestycjach w rozwój terytorialny
 • Ocena ekosystemu zarządzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz przedstawienie zaleceń służących uproszczeniu i wzmocnieniu ich wydajności
 • Opracowywanie zaleceń mających na celu poprawę umiejętności planowania projektów na potrzeby przedsięwzięć infrastrukturalnych
 • Zapewnienie działań na rzecz budowania zdolności na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym z udziałem najważniejszych zainteresowanych stron, ekspertów międzynarodowych i przedstawicieli innych państw członkowskich UE, co pozwala budować dialog polityczny i otrzymywać informacje zwrotne od partnerów.

Kontakt

Kierownik działu „Zarządzanie i administracja publiczna”

DANIELE DOTTO

Główny punkt kontaktowy do składania wniosków o Instrument Wsparcia Technicznego

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Więcej informacji na temat prac związanych z zarządzaniem i administracją publiczną

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Więcej informacji