Gå direkt till innehållet
Reform Support

Offentlig förvaltning och styrning

Samhällsstyrning och bättre beslutsfattande

En huvudinriktning för kommissionens tekniska stöd är att förbättra den offentliga förvaltningens verksamhet. En sund förvaltning är ändamålsenlig, flexibel och effektiv och en viktig drivkraft för tillväxt.

En välfungerande offentlig förvaltning ger en stabil grund för företagsutvecklingen och är en garant för att allmänheten och yrkesverksamma får tillgång till kvalitetstjänster. Det lockar dessutom investeringar. En effektiv förvaltning är också avgörande för att strukturera regeringens arbete och omsätta politiska riktlinjer i verkligheten.

Stödet kan bland annat gå till att

 • säkerställa samordning mellan ministerier för att stärka dialogen mellan statliga myndigheter vid utformningen och genomförandet av den offentliga politiken
 • förbättra strukturer och förfaranden för att se till att den offentliga politiken utformas på ett sunt sätt utifrån fakta och analyser
 • kodifiera och planera lagar för att se till att regelverket utformas på ett sunt sätt
 • övervaka genomförandet av reformer genom ett effektivt styrnings- och övervakningssystem.
Flag of Greece with sky

Kommissionen har gett stöd till styrande organ och offentliga enheter för att förbättra samordningen mellan olika ministerier genom att förtydliga förfarandena och öka öppenheten med hjälp av en handbok för samordning mellan ministerier.

Effektivitet i statsorganisationen och tillhandahållandet av tjänster

En stark och ändamålsenlig samhällsstyrning är en nödvändig förutsättning för att kunna genomföra reformer. Reformhantering utgör en central del av statsförvaltningen. Ofta finns ett behov av att stärka styrningen, samordningen och planeringen inom regeringen för att se till att den offentliga förvaltningen är effektiv. Om sådana förbättringar genomförs kan reformer övervakas på ett effektivt sätt och viktiga frågor kan identifieras tidigare. Kommissionen ger stöd till EU-länderna för att utveckla sådan styrning, både på en strategisk och teknisk nivå.

Stödet kan bland annat gå till att

 • införa administrativa rutiner som grundar sig på moderna användarcentrerade metoder, såsom livshändelser och kartläggning av kundresan
 • utforma och genomföra förenklade administrativa strategier som minskar byråkratin för enskilda och företag
 • genomföra undersökningar som gör att medlemsländerna kan analysera stora delar av sin offentliga politik i syfte att göra den mer ändamålsenlig och effektiv.
Flag of Latvia with sky

Inom ramen för Lettlands reformplan för den offentliga förvaltningen 2020 gav kommissionen stöd till omorganisationen av den inhemska sektorn, som står för den största delen av landets statsbudget.

E-förvaltning

Att digitalisera den offentliga förvaltningen är ett sätt att tillhandahålla snabbare, billigare och bättre tjänster. E-förvaltning ökar effektiviteten, och förbättrar användarvänligheten och tillgängligheten. Det främjar också ett mer etiskt uppförande och minskar risken för korruption.

För att få till stånd en stabil e-förvaltning är digitaliseringen av den offentliga förvaltningen central. När besluts- och tillsynsorgan väl finns på plats kan EU-länderna fastställa sina strategier, sina arkitekturer och sina ramar och gå vidare till genomförandet. Den har en viktig interministeriell aspekt eftersom den innebär att de administrativa förfarandena måste förenklas för alla typer av tjänster så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Stödet kan bland annat gå till att

 • hjälpa förvaltningar att använda digital teknik för att ta itu med it-systemens interoperabilitetsbrister
 • förbättra de tjänster som EU-länderna erbjuder befolkningen, företagen och andra förvaltningar genom att använda informations- och kommunikationsteknik, som till exempel artificiell intelligens
 • utforma system för e-förvaltning och fastställa lämpliga förvaltningsramar.
Flag of Italy with sky

Direktoratet för it-system och innovation vid det italienska närings- och finansministeriet ansvarar för den digitala omställningen, främjar innovation och tillhandahåller it-tjänster.

Domstolsväsendet

Ett effektivt domstolsväsende är avgörande för att upprätthålla rättsstatsprincipen och EU:s grundläggande värden. Det är också en viktig strukturell del i att skapa ett investerings- och företagsvänligt klimat. Därför är en av EU:s prioriteringar att effektivisera de nationella domstolsväsendena.

EU-länderna håller på med reformer för att effektivisera sina domstolsväsenden. Kommissionen ger praktiskt stöd för att stärka kapaciteten hos de nationella institutionerna för att de ska kunna genomföra reformer inom domstolsväsendet. Vi gör det också enklare att utbyta bästa praxis mellan EU-länderna.

Stödet kan bland annat gå till att

 • förkorta domstolsförfarandena, förbättra avslutandegraden av pågående mål och stärka verkställigheten av domar
 • förbättra tillgången till domstolarna, förbättra bedömningsverktyg (t.ex. IKT-system för ärendehantering och domstolarnas statistik) och införa normer för att säkerställa domarnas punktlighet och kvalitet
 • stödja domstolsväsendets oberoende genom att förbättra förfarandena för utnämning, befordran och utvärdering av domare och åklagare
 • strukturera om fördelningen av mål i domstolarna.

Kontroller och korruptionsbekämpning

Etiken i samhället börjar med de attityder och värderingar som finns i toppen. I första hand är det en fråga för regeringen och de chefer i toppen som ansvarar för att leda förvaltningen. Samtidigt är normerna för etiskt beteende något som gäller alla tjänstemän.

Kommissionen ger stöd till medlemsländerna för att främja öppenhet och ansvarsskyldighet i de administrativa rutinerna. Den erbjuder praktiskt inriktat tekniskt stöd för utformningen och genomförandet av etiska riktlinjer samt strategier och politik för att motverka korruption och bedrägerier. Stödet ges i alla skeden av reformernas utformning och genomförande.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utforma och genomföra strategier och handlingsplaner mot korruption och bedrägerier, samt till att fastställa indikatorer för att mäta hur väl de fungerar
 • ta fram etiska riktlinjer, till exempel för intressekonflikter eller disciplinära åtgärder, för att stärka den offentliga förvaltningens integritet
 • utforma system, strategier och metoder för intern kontroll och internrevision, i syfte att förstärka kontrollerna inom offentliga organ
 • utveckla och modernisera strukturer, normer och system för offentlig upphandling för att se till att statsbudgeten och EU-medel förvaltas på ett sunt sätt.

Personalfrågor

Budgetbegränsningar sätter press på den offentliga sektorn att använda knappa resurser på ett effektivt sätt. Samtidigt måste befolkningens föränderliga behov tillgodoses. Därför är det viktigt att förvaltningarna inom EU förbättrar personalplaneringen och inför personalförvaltningssystem som skapar utbildnings- och karriärmöjligheter.

Att ha en professionell personalpolitik är avgörande för att locka till sig kompetent personal. Idag är verktyg för personalutveckling viktigare än någonsin för att få till stånd en offentlig förvaltning som håller hög kvalitet och samtidigt främja ekonomisk tillväxt.

Stödet kan bland annat gå till att

 • fastställa processer och förfaranden för att se till att valet av toppchefer är opolitiskt och professionellt
 • utforma bra rutiner för intern personalrörlighet
 • genomföra nya system för prestationsbedömning av offentligt anställda, däribland granskningar av bedömningssystem
 • utforma ett förfarande för personalplanering i den offentliga förvaltningen för att förutse framtida personalbehov
 • genomföra åtgärder för förändringshantering, däribland utveckla och genomföra organisationsstrategier.
Flag of Ireland with sky

Genom det här projektet fick avdelningen för offentliga utgifter och reformer på Irland stöd för att införa strategisk personaladministration i den offentliga förvaltningen.

Förvaltningen av EU:s fonder

I flera EU-länder drar genomförandet av EU:s fonder ut på tiden, särskilt EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Det här beror ofta på svaga administrativa strukturer, otillräcklig programplanerings- och förvaltningskapacitet och begränsade kunskaper när det gäller projektutformning.

GD Reform ger stöd till EU-länderna för att stärka kapaciteten för programplanering och förvaltning och genomförande av ESI-fondernas operativa program.

Stödet kan bland annat gå till att

 • ta fram rekommendationer för prioriteringar i fråga om politik och utvecklingsfrågor, bland annat för särskilda regioner
 • utarbeta riktlinjer för utformningen av mer effektiva operativa program med fokus på investeringar i territoriell utveckling
 • bedöma ekosystemet för förvaltningen av ESI-fonderna och ge rekommendationer för att förenkla det och göra det mer ändamålsenligt
 • utarbeta rekommendationer för projektutformning i samband med infrastrukturprojekt
 • anordna verksamheter för kapacitetsuppbyggnad nationellt, regionalt och lokalt med viktiga berörda aktörer, internationella experter och representanter från andra EU-länder för att främja den politiska dialogen och få återkoppling från andra aktörer.

Kontaktuppgifter

Chef för enheten för styrning och offentlig förvaltning

Daniele Dotto

Kontaktpunkt för att ansöka om tekniskt stöd från instrumentet

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Frågor om arbetet kring styrning och offentlig förvaltning

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Ta reda på mer