Glavni sadržaj
Reform Support

Javna uprava i upravljanje

Upravljanje državom i bolje oblikovanje politika

Tehnička potpora Komisije ponajprije je usmjerena na poboljšanje učinkovitosti javne uprave. Učinkovita, ažurna i pouzdana uprava preduvjet je dobrog upravljanja zemljom i glavni pokretač rasta.

Funkcionalna javna uprava osnova je za razvoj poduzeća i preduvjet za kvalitetne usluge građanima i stručnjacima. S druge strane, tako se privlače ulaganja. Ona je i središnji alat za strukturiranje rada vlade i pretvaranje političkih smjernica u stvarnost.

PRIMJERI POTPORE

 • osiguravanje koordinacije među ministarstvima kako bi se poboljšao dijalog vladinih službi pri izradi i provedbi javnih politika
 • poboljšanje struktura i postupaka kako bi se osiguralo kvalitetno oblikovanje javnih politika na temelju dokaza i analiza
 • kodificiranje i planiranje zakona kako bi se osiguralo kvalitetno oblikovanje pravnog okvira
 • nadzor provedbe reformi uvođenjem pouzdanog sustava upravljanja i praćenja
Flag of Greece with sky

Komisija je upravljačkim tijelima i javnim subjektima pomogla da poboljšaju koordinaciju među ministarstvima putem vodiča za koordinaciju među ministarstvima zahvaljujući kojem su objašnjeni postupci te je povećana transparentnost.

Učinkovitost organizacije i pružanja usluga države

Pouzdano i učinkovito upravljanje državom nužno je za provedbu reformi, a upravljanje reformama središnji je element državne uprave. Često je za učinkovitu javnu upravu potrebno ojačati upravljanje, koordiniranje i planiranje u radu vlade. Takva poboljšanja omogućuju učinkovito praćenje reformi i rano utvrđivanje strateških pitanja. Komisija pomaže državama članicama EU-a u razvoju takvog upravljanja na strateškoj i tehničkoj razini.

PRIMJERI POTPORE

 • uvođenje administrativnih praksi koje se temelje na modernim pristupima usmjerenima na korisnika, kao što su životni događaji i mapiranje puta korisnika
 • izrada i provedba strategija i mjera za pojednostavnjenje administracije kako bi se smanjila birokracija za građane i poduzeća
 • provedba funkcionalnih preispitivanja s pomoću kojih države članice mogu analizirati velike dijelove svojih javnih politika kako bi se poboljšale učinkovitost i djelotvornost
Flag of Latvia with sky

U okviru latvijskog plana reforme javne uprave 2020. Komisija je podržala reorganizaciju sektora unutarnjih poslova, na koji otpada najveći dio latvijskog državnog proračuna.

Digitalna javna uprava

Digitalna transformacija javnih uprava omogućuje da njihove usluge postanu brže, jeftinije i kvalitetnije. E-uprava je učinkovitija, pristupačnija i jednostavnija za korištenje, a potiče i etičko ponašanje te smanjuje rizik od korupcije.

Pouzdana e-uprava temelj je razvoja e-vlade. Nakon što se uspostave tijela za donošenje odluka i nadzor, države članice mogu definirati svoje strategije, strukture i okvire te početi provedbu. Uvođenjem e-uprave poboljšava se suradnja među različitim ministarstvima jer zahtijeva pojednostavnjenje administrativnih postupaka pri pružanju usluga kako bi im građani lakše pristupali.

PRIMJERI POTPORE

 • pomaganje upravnim tijelima da iskoriste nove digitalne tehnologije kako bi prevladala neinteroperabilnost informacijskih sustava
 • upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao što je umjetna inteligencija radi poboljšanja usluga koje upravna tijela država članica EU-a pružaju građanima, poduzećima i drugim upravnim tijelima
 • osmišljavanje sustava digitalnog upravljanja i uspostava odgovarajućeg okvira za upravljanje
Flag of Italy with sky

Uprava za informacijske sustave i inovacije talijanskog Ministarstva gospodarstva i financija odgovorna je za digitalnu transformaciju, promicanje inovacija i pružanje IT usluga.

Pravosudni sustavi

Učinkoviti pravosudni sustavi imaju ključnu ulogu u očuvanju vladavine prava i temeljnih vrijednosti Unije. Važan su strukturni element za okruženje povoljno za ulaganja i poduzeća. Stoga je poboljšanje učinkovitosti nacionalnih pravosudnih sustava prioritet EU-a.

Države članice EU-a počinju s reformama kako bi njihovi pravosudni sustavi postali učinkovitiji. Komisija pruža praktičnu potporu kako bi nacionalne institucije poboljšale kapacitete za provedbu reformi u pravosudnom sektoru. Osim toga, Komisija olakšava razmjenu primjera dobre prakse među državama članicama EU-a.

PRIMJERI POTPORE

 • skraćivanje trajanja sudskih postupaka, poboljšanje stope rješavanja predmeta u tijeku i jačanje izvršenja sudskih presuda
 • poboljšanje pristupa sudovima, poboljšanje alata za procjenu (npr. sustavi informacijske i komunikacijske tehnologije za upravljanje predmetima ili sudsku statistiku) i uvođenje standarda pravodobnosti i kvalitete presuda
 • potpora neovisnosti pravosudnih sustava poboljšanjem postupaka za imenovanje, napredovanje i ocjenu sudaca i tužitelja
 • reorganizacija dodjele predmeta na sudovima
Flag of Cyprus with sky

Europska komisija podržala je Cipar u izradi objektivnih kriterija za zapošljavanje, ocjenu i napredovanje sudaca, pri čemu su surađivali austrijsko Ministarstvo za ustavna pitanja, reforme, deregulaciju i pravosuđe te Center of Legal Competence (CLC) – Forschung & Consulting GmbH.

Provedba kontrole i borba protiv korupcije

Etika u javnom životu počinje sa stavovima i vrijednostima na vrhu uprave. To se ponajprije odnosi na samu vladu i najviše rukovoditelje koji su odabrani za vođenje uprave. Međutim, standardi etičkog ponašanja primjenjuju se i na sve službenike.

Komisija podupire države članice u uključivanju transparentnosti i odgovornosti u njihove administrativne prakse. Nudi praktičnu tehničku potporu za izradu i provedbu etičkih smjernica te strategija i politika za borbu protiv korupcije i prijevara. Potpora se pruža u svim fazama pripreme i provedbe reformi.

PRIMJERI POTPORE

 • izrada i provedba strategija i akcijskih planova za borbu protiv korupcije i prijevara, uključujući definiranje pokazatelja za mjerenje uspješnosti
 • sastavljanje etičkih smjernica (npr. o sukobima interesa ili disciplinskim mjerama) kako bi se ojačao integritet javne uprave
 • osmišljavanje sustava, strategija i metodologija unutarnje kontrole i unutarnje revizije kako bi se ojačala provedba kontrole u javnim tijelima
 • razvoj i modernizacija struktura, standarda i sustava javne nabave kako bi se osiguralo dobro upravljanje nacionalnim proračunom i fondovima EU-a

Ljudski resursi

Zbog proračunskih ograničenja javne su službe pod pritiskom da učinkovito iskoriste oskudna sredstva. S druge strane, zemlje moraju reagirati na promjenjive potrebe svojih građana. Stoga se uprave EU-a potiče da poboljšaju kadrovsko planiranje i uvedu sustave ljudskih resursa kojima se promiču mogućnosti za učenje i razvoj karijere.

U tom su kontekstu profesionalne strategije za ljudske resurse ključne za privlačenje najkompetentnijeg osoblja. Alati za razvoj ljudskih resursa imaju važniju ulogu nego ikad prije u izgradnji kvalitetne javne uprave i poticanju gospodarskog rasta.

PRIMJERI POTPORE

 • definiranje procesa i postupaka za depolitizaciju i profesionalizaciju odabira najviših rukovoditelja
 • osmišljavanje dobrih praksi kako bi se osigurala interna mobilnost osoblja
 • uvođenje sustava za procjenu uspješnosti javnih službenika, uključujući preispitivanje sustava ocjenjivanja
 • osmišljavanje postupka kadrovskog planiranja u javnoj upravi kako bi se odgovorilo na buduće potrebe za ljudskim resursima
 • provedba mjera za upravljanje promjenama, uključujući razvoj i provedbu organizacijskih strategija

Upravljanje sredstvima EU-a

Nekoliko država članica EU-a suočava se s kašnjenjima u korištenju fondova EU-a, posebice europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Razlog su često slabe administrativne strukture, neodgovarajući kapaciteti za programiranje i upravljanje te ograničene vještine izrade projekata.

GU REFORM podupire države članice EU-a u povećanju njihovih kapaciteta za programiranje, upravljanje i provedbu operativnih programa ESIF-a.

PRIMJERI POTPORE

 • izrada preporuka za političke i razvojne prioritete, uključujući regionalne specijalizacije
 • priprema smjernica za izradu učinkovitijih operativnih programa usmjerenih na ulaganja u teritorijalni razvoj
 • procjena ekosustava upravljanja ESIF-om i davanje preporuka za pojednostavnjenje i jačanje njegove učinkovitosti
 • sastavljanje preporuka za poboljšanje vještina izrade projekata za infrastrukturne projekte
 • organizacija aktivnosti izgradnje kapaciteta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ključnim dionicima, međunarodnim stručnjacima i predstavnicima iz drugih država članica EU-a kako bi se potaknuo politički dijalog o politikama i dobile povratne informacije od kolega

Podaci za kontakt

Načelnik Odjela za upravljanje i javnu upravu

DANIELE DOTTO

Glavna kontaktna točka za prijavu za korištenje Instrumenta za tehničku potporu

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Dodatne pojedinosti o radu povezanom s upravljanjem i javnom upravom

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Saznajte više