Glavni sadržaj
Reform Support

Zelena tranzicija

Klimatska politika i smanjenje emisija

Klimatska politika srž je europskog zelenog plana. EU je već postigao zavidne rezultate u smanjenju emisija stakleničkih plinova uz istodobno održavanje gospodarskog rasta. U narednim je godinama potrebno učiniti još više. EU je postavio ciljeve za postizanje klimatske neutralnosti do 2050., stoga će sve države članice morati provesti usklađen skup klimatskih politika.

Europska komisija putem Instrumenta za tehničku potporu pomaže nacionalnim tijelima u osmišljavanju i provedbi reformi kojima se podupiru njihove klimatske ambicije.

 

PRIMJERI POTPORE

 • oblikovanje klimatske politike, uključujući savjetovanje o klimatskim strategijama i akcijskim planovima, te potpora za modeliranje emisija stakleničkih plinova
 • potpora za upravljanje uporabom zemljišta i gospodarenjem šumama, uključujući urbanističko planiranje, SMART gradove te obračun i inventar šuma
 • poboljšanje zaštite obale i upravljanja rizicima od poplava i erozije obale
 • razvoj prirodnih rješenja za toplinske valove, suše, poplave i lošu kvalitetu zraka u urbanim područjima
 • provedba instrumenata financiranja u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama
 • potpora dekarbonizaciji elektroenergetskih sustava, uključujući oblikovanje tržišta i regulatornih okvira pogodnih za energiju iz obnovljivih izvora
 • razvoj tržišno utemeljenih programa potpore za ulaganja u energiju iz obnovljivih izvora i energetsku učinkovitost
 • izrada nacionalnih energetskih i klimatskih planova, uključujući analitičko i energetsko modeliranje
 • procjena politika za energetski učinkovite sustave grijanja i hlađenja
 • jačanje ulaganja u energetski učinkovite zgrade
 • definiranje politika o održivom prometu/mobilnosti i alternativnim gorivima
 • jačanje prijevoza unutarnjim plovnim putovima i brzih željeznica

Pravedna tranzicija

Sve države članice, regije i sektori EU-a moraju pridonijeti tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu. Međutim, razmjer izazova nije jednak za sve. Regije koje ovise o fosilnim gorivima i industrijama s visokim emisijama ugljika bit će posebno pogođene i prolazit će duboku gospodarsku, ekološku i društvenu preobrazbu.

Europska komisija pomaže državama članicama da mobiliziraju resurse i poduzmu mjere kako bi se osigurala ciljana potpora regijama i sektorima najviše pogođenima tom tranzicijom. Osim toga, putem Instrumenta za tehničku potporu GU REFORM podupire 17 država članica u pripremi teritorijalnih planova za pravednu tranziciju, koje će svaka država članica morati izraditi kako bi dobila pristup financijskim sredstvima iz mehanizma za pravednu tranziciju.

 

PRIMJERI POTPORE

 • procjena izazova i potreba povezanih s tranzicijom
 • priprema akcijskog plana s planom mjera potrebnih za prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo
 • potpora za savjetovanja s dionicima kako bi se postigao konsenzus o načinu prelaska na klimatski neutralno gospodarstvo
 • predlaganje mehanizama upravljanja provedbom tranzicije

 

Održivi razvoj

EU se obvezao da zajedno sa svojim državama članicama bude predvodnik u provedbi Programa održivog razvoja do 2030.. Bit 17 ciljeva održivog razvoja je poboljšati živote ljudi i zaštititi planet od degradacije kako bi se ispunile potrebe sadašnjih i budućih generacija. Od 2020. Europska komisija intenzivirala je analizu i praćenje ostvarenja ciljeva održivog razvoja koje provodi u procesu europskog semestra. Usporedno s time države članice uključuju ciljeve održivog razvoja u svoje politike i oblikuju ciljane politike za prelazak na održiviji razvoj.

 

PRIMJERI POTPORE

 • izrada strategije održivog razvoja do 2050.
 • oblikovanje akcijskog plana za još kvalitetniji život stanovnika ruralnih područja i osiguravanje gospodarske stabilnosti ruralnih područja
 • provedba strategije održivog razvoja uključivanjem ciljeva održivog razvoja u donošenje odluka na svim razinama vlasti

 

Energija

Dekarbonizacija energetskog sustava neophodna je za postizanje ciljeva u području klime 2030. i 2050. Istodobno, energija mora biti sigurna i cjenovno pristupačna za potrošače i poduzeća. Kako bi se to ostvarilo, države članice moraju svoje energetske sustave pretvoriti u potpuno integrirano, digitalizirano i konkurentno energetsko tržište EU-a uglavnom oslonjeno na obnovljive izvore energije. Osim regulatornih reformi, države članice trebaju omogućiti i promicati daljnja ulaganja u čistu energiju, uključujući energetsku učinkovitost.

 

PRIMJERI POTPORE

 • prilagodba zakonodavnog i regulatornog okvira radi povećanja udjela obnovljive energije
 • definiranje mjera politike za promicanje energetske učinkovitosti
 • oblikovanje konkurentnih tržišta električne energije
 • uklanjanje prepreka financiranju i tržištima usluga za čistu energiju
 • podupiranje strateškog planiranja modeliranjem i analizom energije

Prijevoz i mobilnost

Prijevoz omogućuje slobodno kretanje ljudi, usluga i robe unutar Europske unije. On je kamen temeljac integracije EU-a, povezujući ljude iz različitih regija i zemalja, te uvelike doprinosi gospodarstvu. Potražnja za prijevozom i dalje raste kako se gospodarstva sve više integriraju. To donosi prilike, ali i nove izazove. Konkretno, prijevoz proizvodi gotovo četvrtinu emisija stakleničkih plinova u EU-u i jedan je od glavnih uzroka onečišćenja zraka u gradovima. Države članice traže načine za razvoj pametnih, održivih i učinkovitih prometnih rješenja. Za to je potrebno da korisnici budu na prvom mjestu i da se pružaju povoljnije, pristupačnije, zdravije i čišće alternative.

 

PRIMJERI POTPORE

 • analiza politika, gospodarskih instrumenata i pravnih okvira
 • provođenje analiza troškova i koristi
 • razvoj modeliranja scenarija i učinaka ulaganja
 • izrada preporuka o politikama, akcijskih i drugih planova
 • osmišljavanje komunikacijskih strategija i planova

Okoliš i kružno gospodarstvo

Očekuje se da će uništavanje okoliša sve više utjecati na gospodarsku aktivnost. Može uzrokovati ekstremne vremenske nepogode, utjecati na ljudsko zdravlje i ograničiti dostupnost prirodnih resursa. Zaštita prirodnog bogatstva EU-a, prijelaz na resursno učinkovito gospodarstvo i zaštita ljudi od pritisaka povezanih s okolišem ključni su prioriteti europskog zelenog plana. Države članice provode reforme za rješavanje tih pitanja daljnjim razvojem svojih politika i strategija u području okoliša.

GU REFORM pruža potporu nacionalnim tijelima u osmišljavanju i provedbi reformi koje pomažu u suzbijanju uništavanja okoliša.

PRIMJERI POTPORE

 • definiranje nacionalnih i lokalnih politika gospodarenja otpadom
 • priprema nacionalnih strategija i akcijskih planova za kružno gospodarstvo
 • provedba instrumenata za dekarbonizaciju industrija
 • potpora upravljanju vodama i praćenju vodnih usluga

Istraživanje i inovacije

Digitalne tehnologije imaju velik utjecaj na svakodnevni i poslovni život, Države članice moraju imati kapacitet da iskoriste prednosti našeg sve digitaliziranijeg društva i da se suoče s izazovima koje ono donosi. To zahtijeva osmišljavanje politika i primjenu inovativnih rješenja kako bi poduzeća dobila s pouzdanjem koristila kompetencije i sredstva za digitalizaciju i rast. Sustavna i progresivna strategija istraživanja i inovacija osnova je produktivnijeg i zelenijega gospodarstva.

PRIMJERI POTPORE

 • jačanje suradnje između poduzeća i znanosti radi poboljšanja provedbe inovacijskih politika
 • rješavanje problema manjka kapaciteta u istraživačkim institutima, posebno razmjenom znanja i najbolje prakse
 • povećanje inovativne uspješnosti malih i srednjih poduzeća

Ozelenjivanje javnih i privatnih financija

Za ostvarivanje ciljeva europskog zelenog plana potrebna su znatna ulaganja. Privatni sektor imat će ključnu ulogu u financiranju zelene tranzicije. Za to su potrebne dosljedne strategije, inovativni regulatorni okviri i pametni instrumenti. Slanjem odgovarajućih cjenovnih signala i preusmjeravanjem javnih rashoda prema održivim politikama nacionalne vlade imat će ključnu ulogu u financiranju tranzicije. Također trebaju poticati potražnju za održivijom robom i uslugama primjenjujući zelenu javnu nabavu te smanjiti ugljični otisak javnih usluga. Kvalitetnim upravljačkim okvirom osigurat će se da donositelji odluka budu odgovorni budućim generacijama.

Radi rješavanja tih pitanja GU REFORM podupire države članice u sljedećim područjima:

 • izrada zelenog proračuna i ekološko oporezivanje
 • zelena nabava
 • održivo financiranje i ulaganje.

PRIMJERI POTPORE

 • jačanje zelenih javnih ulaganja
 • provedba revizija trošenja sredstava i poreznih rashoda za zelene i okolišno neprihvatljive („sive”) politike u proračunskim okvirima
 • osmišljavanje zelenog oporezivanja i modeliranje njegova učinka
 • primjena smjernica EU-a o izradi zelenog proračuna
 • izrada akcijskog plana za održivo financiranje za države članice i nacionalne razvojne institucije
 • provedba okvira za zelene državne obveznice

Podaci za kontakt

Glavna kontaktna točka za prijavu za korištenje Instrumenta za tehničku potporu

Saznajte više