Skip to main content
Reform Support

Zelená transformácia

Opatrenia v oblasti klímy a znižovanie emisií

Opatrenia v oblasti klímy sú ústredným prvkom Európskej zelenej dohody. EÚ už dosiahla veľmi dobré výsledky v znižovaní svojich emisií skleníkových plynov pri súčasnom udržiavaní hospodárskeho rastu. V nasledujúcich rokoch treba urobiť ešte viac. EÚ si dala za cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, čo bude od všetkých členských štátov vyžadovať zavedenie uceleného súboru politík v oblasti klímy.

Európska komisia prostredníctvom Nástroja technickej podpory pomáha vnútroštátnym orgánom navrhovať a vykonávať reformy, ktoré podporujú ich ambície v oblasti klímy.

 

PRÍKLADY PODPORY

 • Vypracovanie politiky v oblasti klímy vrátane odporúčaní týkajúcich sa stratégií a akčných plánov v oblasti klímy a podpory modelovania emisií skleníkových plynov
 • Podpora využívania pôdy a obhospodarovania lesov vrátane územného plánovania, inteligentných miest a započítavania a inventarizácie lesov
 • Zlepšenie ochrany pobrežia, ako aj manažmentu povodňových rizík a rizík spojených s eróziou pobrežia
 • Vývoj riešení inšpirovaných prírodou na riešenie problémov, ako sú vlny horúčav, suchá, záplavy a zlá kvalita ovzdušia v mestských oblastiach
 • Zavedenie nástrojov financovania v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii
 • Podpora dekarbonizácie elektrizačných sústav vrátane návrhu trhov a regulačných rámcov podporujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov
 • Vývoj trhovo orientovaných systémov podpory energie z obnoviteľných zdrojov a investovania do energetickej efektívnosti
 • Vývoj národných energetických a klimatických plánov vrátane analytického a energetického modelovania
 • Hodnotenie politík týkajúcich sa energeticky účinných systémov vykurovania a chladenia
 • Posilnenie investícií do energetickej efektívnosti budov
 • Vymedzenie politík týkajúcich sa udržateľnej dopravy/mobility a alternatívnych palív
 • Posilnenie vnútrozemskej vodnej dopravy a vysokorýchlostných železníc

Spravodlivá transformácia

Všetky členské štáty EÚ, regióny a sektory musia prispieť k transformácii smerom k prechodu ku klimatickej neutralite. Rozsah tejto výzvy však nie je pre všetkých rovnaký. Regióny, ktoré sú závislé od fosílnych palív, a odvetvia s vysokými emisiami uhlíka budú osobitne zasiahnuté a prejdú rozsiahlou hospodárskou, environmentálnou a sociálnou transformáciou.

Európska komisia pomáha členským štátom mobilizovať zdroje a prijať opatrenia na zabezpečenie cielenej podpory pre regióny a sektory, ktoré táto transformácia najviac ovplyvňuje. GR REFORM prostredníctvom Nástroja technickej podpory takisto podporuje 17 členských štátov pri príprave ich plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré bude musieť každý členský štát vypracovať, aby získal prístup k financovaniu z Mechanizmu spravodlivej transformácie.

 

PRÍKLADY PODPORY

 • Posúdenie výziev a potrieb transformácie
 • Príprava akčného plánu s plánom realizácie opatrení potrebných na prechod ku klimatickej neutralite
 • Podpora konzultácií so zainteresovanými stranami v záujme dosiahnutia konsenzu o tom, ako prejsť ku klimatickej neutralite
 • Navrhovanie mechanizmov riadenia na vykonanie transformácie

 

Udržateľný rozvoj

EÚ je plne zaviazaná byť na čele vykonávania Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj spolu s členskými štátmi. 17 cieľov udržateľného rozvoja sa týka zlepšovania životov ľudí a ochrany planéty pred degradáciou, aby mohla podporovať potreby súčasnej generácie a aj budúcich generácií. Od roku 2020 Európska komisia posilnila svoju analýzu a monitorovanie dosahovania cieľov udržateľného rozvoja v procese európskeho semestra. Členské štáty zároveň uplatňujú hľadiská cieľov udržateľného rozvoja pri tvorbe svojich politík a vývoji cielených politík na posun smerom k udržateľnejšiemu rozvoju.

 

PRÍKLADY PODPORY

 • Vývoj stratégie trvalého udržateľného rozvoja do roku 2050
 • Vývoj akčného plánu na zlepšenie životných podmienok obyvateľov vidieka a zabezpečenie hospodárskej stability vidieckych oblastí
 • Vykonávanie stratégie trvalého udržateľného rozvoja, v ktorej sa uplatňujú hľadiská cieľov udržateľného rozvoja pri rozhodovaní na všetkých úrovniach verejnej správy

 

Energetika

Dekarbonizácia energetického systému je rozhodujúca pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 2050. Energia musí byť zároveň bezpečná a pre spotrebiteľov a podniky dostupná za primeranú cenu. Členské štáty musia preto transformovať svoje energetické systémy na plne integrovaný, digitalizovaný a konkurencieschopný trh EÚ s energiou, ktorý je založený najmä na obnoviteľných zdrojoch. Okrem regulačných reforiem musia členské štáty umožniť a propagovať ďalšie investície do čistej energie vrátane energetickej efektívnosti.

 

PRÍKLADY PODPORY

 • Úprava legislatívneho a regulačného rámca s cieľom zvýšiť podiely energie z obnoviteľných zdrojov
 • Vymedzenie politických opatrení na podporu energetickej efektívnosti
 • Návrh konkurenčných trhov s elektrickou energiou
 • Odstránenie prekážok financovania a trhov služieb pre čistú energiu
 • Podpora strategického plánovania prostredníctvom energetického modelovania a analýzy

Doprava a mobilita

Doprava umožňuje voľný pohyb ľudí, služieb a tovaru v Európskej únii. Ide o základný prvok integrácie EÚ, ktorý spája ľudí v rôznych regiónoch a krajinách, a hlavného prispievateľa do hospodárstva. Dopyt po doprave naďalej rastie, keďže hospodárstva sa čoraz viac integrujú. Toto prináša príležitosti, ale aj nové výzvy. Najmä doprava predstavuje takmer štvrtinu emisií skleníkových plynov EÚ a je jednou z hlavných príčin znečistenia ovzdušia v mestách. Členské štáty hľadajú spôsoby, ako vyvinúť inteligentné, udržateľné a efektívne riešenia dopravy. Toto si vyžaduje, aby boli užívatelia prvoradí a aby im boli poskytnuté cenovo dostupnejšie, prístupnejšie, zdravšie a čistejšie alternatívy.

 

PRÍKLADY PODPORY

 • Analýza politík, ekonomických nástrojov a právnych rámcov
 • Vykonávanie analýz nákladov a výnosov
 • Vývoj modelovania investičných scenárov a vplyvov
 • Vývoj politických odporúčaní, akčných plánov a plánov realizácie
 • Návrh komunikačných stratégií a plánov

Životné prostredie a obehové hospodárstvo

Očakáva sa, že zhoršovanie stavu životného prostredia bude mať čoraz väčší vplyv na hospodársku činnosť. Môže spôsobiť extrémne poveternostné podmienky, ovplyvniť zdravie človeka a znížiť dostupnosť prírodných zdrojov. Ochrana prírodného kapitálu EÚ, prechod na hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje a ochrana ľudí pred environmentálnymi vplyvmi sú kľúčovými prioritami Európskej zelenej dohody. Členské štáty sa zapájajú do reforiem s cieľom riešiť tieto výzvy prostredníctvom ďalšieho vývoja svojich politík a stratégií v oblasti životného prostredia.

GR REFORM podporuje vnútroštátne orgány pri navrhovaní a vykonávaní reforiem, ktoré pomáhajú riešiť zhoršovanie stavu životného prostredia.

PRÍKLADY PODPORY

 • Vymedzenie vnútroštátnych a komunálnych politík nakladania s odpadmi
 • Príprava národných stratégií a akčných plánov obehového hospodárstva
 • Zavádzanie nástrojov na dekarbonizáciu priemyselných odvetví
 • Podpora hospodárenia s vodou a monitorovanie vodohospodárskych služieb

Výskum a inovácie

Digitálne technológie majú významný vplyv na náš spôsob života a podnikania. Členské štáty musia mať možnosť využívať výhody našej čoraz viac digitalizovanej spoločnosti, ako aj čeliť výzvam, ktoré prináša. Toto si vyžaduje navrhovanie politík a zavádzanie inovačných riešení, ktoré podnikom dodajú istotu, schopnosti a prostriedky na digitalizáciu a rast. Pre produktívnejšie a ekologické hospodárstvo je kľúčová systematická a výhľadová stratégia výskumu a inovácií.

PRÍKLADY PODPORY

 • Posilňovanie spolupráce medzi podnikmi a vedou s cieľom zlepšiť vykonávanie inovačných politík
 • Riešenie nedostatočných kapacít vo výskumných ústavoch, najmä prostredníctvom výmeny poznatkov a najlepších postupov
 • Zvyšovanie inovačnej výkonnosti malých a stredných podnikov

Ekologizácia verejných a súkromných financií

Na dosiahnutie ambícií Európskej zelenej dohody je potrebný veľký objem investícií. Súkromný sektor zohrá pri financovaní zelenej transformácie kľúčovú úlohu. Toto si vyžaduje súdržné stratégie, inovačné regulačné rámce a inteligentné nástroje. Vlády štátov takisto pomôžu pri financovaní transformácie naznačením vhodných cien a presmerovaním verejných výdavkov smerom k udržateľným politikám. Takisto musia stimulovať dopyt po udržateľnejšom tovare a službách prostredníctvom zeleného verejného obstarávania a znižovať uhlíkovú stopu verejných služieb. Pevným rámcom riadenia sa zabezpečí, aby sa osoby s rozhodovacou právomocou zodpovedali budúcim generáciám.

S cieľom riešiť tieto výzvy GR REFORM podporuje členské štáty v týchto oblastiach:

 • zelené rozpočtovanie a environmentálne zdaňovanie,
 • zelené verejné obstarávanie,
 • udržateľné financovanie a investície.

PRÍKLADY PODPORY

 • Posilnenie zelených verejných investícií
 • Zavádzanie skúmania výdavkov a daňových výdavkov ekologických a neekologických („sivých“) politík do rozpočtových rámcov
 • Navrhnutie zeleného zdaňovania a modelovanie jeho vplyvu
 • Zavedenie usmernení EÚ týkajúcich sa zeleného rozpočtovania
 • Vytvorenie akčného plánu v oblasti udržateľného financovania pre členské štáty a národné podporné banky
 • Vykonávanie rámcov štátnych zelených dlhopisov

Kontaktné údaje

Hlavný kontaktný bod pre podanie žiadosti v oblasti Nástroja technickej podpory

Ďalšie informácie