Direct la conținutul principal
Reform Support

Tranziția verde

Acțiunile climatice și reducerea emisiilor

Acțiunile climatice reprezintă un element central al Pactului verde european. UE reușește deja să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră menținându-și totodată creșterea economică. Mai sunt însă multe de făcut în anii următori. UE și-a stabilit ca obiectiv atingerea neutralității climatice până în 2050, prin urmare toate statele membre vor trebui să pună în aplicare un set coerent de politici climatice.

Prin Instrumentul de sprijin tehnic, Comisia Europeană ajută autoritățile naționale să conceapă și să pună în aplicare reforme care să vină în sprijinul obiectivelor lor ambițioase în materie de climă.

 

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Elaborarea politicii climatice, inclusiv consiliere referitoare la strategii și planuri de acțiune în domeniul climei și sprijin pentru modelarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Sprijin pentru utilizarea terenurilor și gestionarea pădurilor, inclusiv urbanism, orașe inteligente, contabilizarea și inventarierea pădurilor.
 • Îmbunătățirea protecției zonelor costiere și a managementului riscurilor de inundații și de eroziune costieră.
 • Dezvoltarea de soluții bazate pe natură pentru a contracara valurile de căldură, seceta, inundațiile și poluarea aerului în zonele urbane.
 • Implementarea instrumentelor de finanțare în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii.
 • Sprijin pentru decarbonizarea sistemelor electroenergetice, inclusiv proiectarea de piețe și cadre de reglementare favorabile energiei din surse regenerabile.
 • Elaborarea de scheme de sprijin bazate pe piață pentru investiții în energia din surse regenerabile și în eficiența energetică.
 • Elaborarea de planuri naționale privind energia și clima, inclusiv modelare analitică și energetică.
 • Evaluarea politicilor pentru sisteme de încălzire și de răcire cu consum energetic redus.
 • Sporirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor.
 • Definirea de politici privind transportul/mobilitatea durabil(ă) și combustibilii alternativi.
 • Consolidarea transportului pe căile navigabile interioare și a liniilor feroviare de mare viteză.

Tranziția justă

Toate statele membre, regiunile și sectoarele din UE trebuie să contribuie la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Însă amploarea provocării nu este aceeași pentru toți. Regiunile dependente de combustibili fosili și industriile cu emisii ridicate de dioxid de carbon vor fi afectate în mod deosebit și vor trece printr-o profundă transformare economică, de mediu și socială.

Comisia Europeană ajută statele membre să mobilizeze resurse și să ia măsuri pentru a asigura sprijin specific pentru regiunile și sectoarele cele mai afectate de această tranziție. De asemenea, prin Instrumentul de sprijin tehnic, DG REFORM sprijină 17 state membre în procesul de pregătire a planurilor lor teritoriale pentru o tranziție justă, fiecare stat membru având obligația să întocmească un astfel de plan pentru a avea acces la finanțarea acordată prin Mecanismul pentru o tranziție justă.

 

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Evaluarea provocărilor și a nevoilor care decurg din procesul de tranziție.
 • Elaborarea unui plan de acțiune cuprinzând o foaie de parcurs a măsurilor necesare pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.
 • Sprijin pentru consultarea părților interesate în vederea ajungerii la un consens privind tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.
 • Propunerea unor mecanisme de guvernanță pentru implementarea tranziției.

 

Dezvoltarea durabilă

UE s-a angajat ferm să devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, împreună cu statele sale membre. Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) urmăresc îmbunătățirea vieții cetățenilor și protejarea planetei împotriva degradării, pentru ca aceasta să poată răspunde nevoilor generațiilor prezente și viitoare. Începând din 2020, Comisia Europeană și-a consolidat activitățile de analiză și de monitorizare a realizării ODD în cadrul procesului semestrului european. În paralel, statele membre integrează ODD în elaborarea politicilor naționale și introduc politici specifice pentru a face trecerea către o dezvoltare mai durabilă.

 

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă pentru 2050.
 • Elaborarea unui plan de acțiune pentru o bunăstare sporită a locuitorilor din mediul rural și pentru a asigura stabilitatea economică a zonelor rurale.
 • Punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare durabilă care integrează ODD în procesul decizional la toate nivelurile de guvernare.

 

Energie

Decarbonizarea sistemului energetic este crucială pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE în 2030 și 2050. În același timp, energia trebuie să fie sigură și ieftină pentru consumatorii casnici și întreprinderi. Pentru ca acest lucru să se întâmple, statele membre trebuie să își transforme sistemele energetice într-o piață europeană a energiei de deplin integrată, digitalizată și competitivă, bazată în mare parte pe surse regenerabile. Pe lângă reformele în materie de reglementare, statele membre trebuie să faciliteze și să promoveze investiții suplimentare în energie curată, inclusiv în eficiența energetică.

 

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Adaptarea cadrului legislativ și de reglementare pentru a permite creșterea ponderii energiei din surse regenerabile.
 • Definirea unor măsuri de politică prin care se promovează eficiența energetică.
 • Modelarea unor piețe competitive ale energiei electrice.
 • Înlăturarea obstacolelor din calea pătrunderii energiei curate pe piața financiară și a serviciilor.
 • Sprijinirea planificării strategice prin modelarea sistemelor energetice și analiză energetică.

Transport și mobilitate

Sectorul transporturilor le permite oamenilor, serviciilor și mărfurilor să circule liber pe teritoriul Uniunii Europene. El este o piatră de temelie a integrării UE, conectând oameni din regiuni diferite, și are o contribuție majoră la economie. Cererea de servicii de transport continuă să crească pe măsură ce economiile devin din ce în ce mai integrate. Iar acest lucru creează atât oportunități, cât și noi provocări. În special, transporturile generează aproape un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din UE și constituie una dintre principalele cauze ale poluării aerului în orașe. Statele membre caută modalități de a dezvolta soluții de transport inteligente, durabile și eficiente. Pentru aceasta este necesar ca utilizatorii să fie puși pe primul plan și să li se ofere alternative mai ieftine, mai accesibile, mai sănătoase și mai curate.

 

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Analizarea politicilor, a instrumentelor economice și a cadrelor juridice.
 • Efectuarea de analize cost-beneficiu.
 • Crearea de modele privind scenariile de investiții și efectele acestora.
 • Formularea de recomandări în materie de politici, planuri de acțiune și foi de parcurs.
 • Elaborarea de strategii și de planuri de comunicare.

Mediul și economia circulară

Se preconizează că degradarea mediului va afecta din ce în ce mai mult activitățile economice. Aceasta poate produce condiții meteorologice extreme, poate influența sănătatea umană și poate diminua accesul la resurse naturale. Pactul verde european cuprinde o serie de priorități esențiale, cum ar fi protejarea capitalului natural al UE, tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și protejarea oamenilor față de presiunile legate de mediu. Statele membre întreprind reforme pentru a aborda aceste provocări, dezvoltându-și în continuare politicile și strategiile de mediu.

DG REFORM sprijină autoritățile naționale în procesul de concepere și de punere în aplicare a unor reforme care să contribuie la contracararea degradării mediului.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Definirea de politici privind gestionarea deșeurilor la nivel național și municipal.
 • Elaborarea de strategii și de planuri de acțiune naționale privind economia circulară.
 • Implementarea unor instrumente de decarbonizare a industriilor.
 • Sprijin pentru gestionarea apei și pentru monitorizarea serviciilor legate de apă.

Cercetarea și inovarea

Tehnologiile digitale au un impact profund asupra modului în care trăim și ne desfășurăm activitatea. Statele membre trebuie să aibă capacitatea de a valorifica avantajele pe care le oferă societatea noastră din ce în ce mai digitalizată și de a face față provocărilor pe care aceasta le implică. Pentru aceasta trebuie elaborate politici și trebuie implementate soluții inovatoare care să dea întreprinderilor încrederea, competențele și mijloacele de care au nevoie pentru digitalizare și dezvoltare. Pentru o economie mai productivă și mai verde este esențială elaborarea unei strategii de cercetare și inovare sistematice și orientate spre viitor.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Consolidarea cooperării între mediul de afaceri și mediul științific, pentru o mai bună punere în aplicare a politicilor de inovare.
 • Atenuarea deficitului de capacitate cu care se confruntă institutele de cercetare, în special prin schimb de cunoștințe și de bune practici.
 • Sporirea performanței în materie de inovare la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii.

„Înverzirea” fondurilor publice și private

Sunt necesare investiții semnificative pentru a atinge obiectivul ambițios al Pactului verde european. Sectorul privat va juca un rol esențial în finanțarea tranziției către o economie verde. În acest scop este nevoie de strategii coerente, de cadre de reglementare inovatoare și de instrumente inteligente. Guvernele naționale, de asemenea, vor avea un rol esențial în finanțarea procesului de tranziție, prin transmiterea unor semnale de preț corecte și prin reorientarea cheltuielilor publice către politici durabile. În același timp, guvernele naționale trebuie să stimuleze cererea de bunuri și servicii mai durabile prin achiziții publice verzi și să reducă amprenta de carbon a serviciilor publice. Un cadru de guvernanță robust va garanta că factorii de decizie își asumă responsabilitatea față de generațiile viitoare.

Pentru a răspunde acestor provocări, DG REFORM sprijină statele membre în următoarele domenii:

 • „înverzirea” bugetelor și taxele de mediu;
 • achizițiile verzi;
 • finanțarea și investițiile durabile.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Consolidarea investițiilor publice verzi.
 • Efectuarea de analize privind cheltuielile și cheltuielile fiscale aferente politicilor verzi și politicilor nefavorabile mediului („gri”) și integrarea acestor analize în cadrele bugetare.
 • Conceperea unui sistem de impozitare ecologică și modelarea impactului acestuia.
 • Punerea în aplicare a orientărilor UE privind „înverzirea” bugetelor.
 • Elaborarea unui plan de acțiune privind finanțarea durabilă pentru statele membre și pentru instituțiile naționale de promovare.
 • Punerea în aplicare a cadrelor pentru obligațiuni verzi suverane.

Date de contact

Punctul de contact principal pentru cereri legate de Instrumentul de sprijin tehnic

Aflați mai multe